รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.ตาก 160237 : ตากพิทยาคม นายเอกพงษ์  มูลแก้ว ครู
2 สพม.ตาก 160238 : ผดุงปัญญา มณฑิรา  บุษยะบุตร ครู
3 สพม.ตาก 160239 : วังหินกิตติวิทยาคม สมหญิง  บุษดี ครู
4 สพม.ตาก 160240 : ถนอมราษฏร์บำรุง จันทิมา  ชอบธรรม ครู
5 สพม.ตาก 160241 : วังประจบวิทยาคม นางอรวรรณ  อยู่อินทร์ ครูชำนาญการ
6 สพม.ตาก 160244 : บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) สุปราณี  ตองใจ ครู
7 สพม.ตาก 160244 : บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) พิทยา  สุขแจ่ม ครู
8 สพม.ตาก 160245 : ทุ่งฟ้าวิทยาคม นพพร   สุรจันทร์กุล ครู
9 สพม.ตาก 160247 : ยกกระบัตรวิทยาคม นายณัฐวุฒิ  หลอมทอง ครู
10 สพม.ตาก 160247 : ยกกระบัตรวิทยาคม นางสาวอรุณี   แสงหิรัญ ครู
11 สพม.ตาก 160257 : นาโบสถ์พิทยาคม นางศรัญยพร   ยันตะกนก ครู
12 สพม.ตาก 160257 : นาโบสถ์พิทยาคม นายวรนิพิฐ  ปาลา ครู
13 สพม.ตาก 160258 : วังเจ้าวิทยาคม สราวุธ  ชูหน้า ครู
14 สพม.ตาก 160248 : แม่ระมาดวิทยาคม ว่าที่ร.ต.วัฒนา  มาตรา ครูผู้ช่วย
15 สพม.ตาก 160249 : แม่จะเราวิทยาคม นายทัสกร  บูลย์ประมุข ครู
16 สพม.ตาก 160250 : ท่าสองยางวิทยาคม ภาณุพงศ์  เชื้อสุวรรณ ครูผู้ช่วย
17 สพม.ตาก 160251 : สรรพวิทยาคม สุชาติ  เขียวน้อย เจ้าหน้าที่พัสดุ
18 สพม.ตาก 160252 : แม่ปะวิทยาคม นงนุช  สิทธิปัญญา หัวหน้าพัสดุ
19 สพม.ตาก 160253 : ด่านแม่ละเมาวิทยาคม หนึ่งฤทัย  จีนหน่อ ครูผู้ช่วย
20 สพม.ตาก 160254 : แม่กุวิทยาคม จุฑามาศ   ทาหว่างกัน ครู
21 สพม.ตาก 160255 : พบพระวิทยาคม นายเฉลิม  ระบอบ ครู
22 สพม.ตาก 160256 : อุ้มผางวิทยาคม พีระพล  อยู่รัศมี ครูผู้ช่วย