รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ตาก เขต 1 160024 : บ้านตลุกกลางทุ่ง กันตพันธ์  วอนเพียร ครูผู้ช่วย
2 สพป.ตาก เขต 1 160024 : บ้านตลุกกลางทุ่ง จุฑารัตน์  บัวเกตุ ครู
3 สพป.ตาก เขต 1 160026 : บ้านเนินมะลื่น กลอยใจ  แจ่มวงษ์อินทร์ ธุรการโรงเรียน
4 สพป.ตาก เขต 1 160022 : บ้านคลองสัก SUTEERA  PUMKAR ครู
5 สพป.ตาก เขต 1 160022 : บ้านคลองสัก กัญจนา  ทับเจริญ ครู
6 สพป.ตาก เขต 1 160023 : อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า nuananong  muangmit ครู
7 สพป.ตาก เขต 1 160023 : อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ทรงพล  โทนสังข์อินทร์ ครู
8 สพป.ตาก เขต 1 160023 : อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า มีชัย  ชาติไทยเจริญ ครู
9 สพป.ตาก เขต 1 160042 : ชุมชนบ้านป่ามะม่วง นางอัญชัญ  ครุธแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 สพป.ตาก เขต 1 160006 : บ้านลานห้วยเดื่อ วุฒิพงค์  สุทธนะ ครู
11 สพป.ตาก เขต 1 160007 : บ้านตลุกป่าตาล ชลัมพร  วงค์วิลาศ ครูธุการ
12 สพป.ตาก เขต 1 160007 : บ้านตลุกป่าตาล สมพิศ  แตงบุญรอด ครู
13 สพป.ตาก เขต 1 160008 : บ้านโป่งแดง สดุดี  ถมทอง ครู
14 สพป.ตาก เขต 1 160009 : บ้านหนองนกปีกกา ปางวลัย  ภูปรางค์ ธุรการโรงเรียน
15 สพป.ตาก เขต 1 160010 : บ้านหนองกระทุ่ม นางสาวอรอนงค์  สุดสวาท ครูชำนาญการ
16 สพป.ตาก เขต 1 160010 : บ้านหนองกระทุ่ม รัตนากร  อินทฉิม บุคลากรทางวิทยาศาสตร์
17 สพป.ตาก เขต 1 160012 : บ้านโพรงตะเข้ จันทร์จีรา  เตจ๊ะ ครู
18 สพป.ตาก เขต 1 160020 : บ้านชะลาดระฆัง แสนชล  ยินดี ครู
19 สพป.ตาก เขต 1 160037 : บ้านมูเซอ Nattaya  Soison ครู
20 สพป.ตาก เขต 1 160038 : บ้านลานสาง สุกัญญา  วันฟั่น ครู
21 สพป.ตาก เขต 1 160038 : บ้านลานสาง นายวิริยะ  ทองแพ เจ้าหน้าที่พัสดุ
22 สพป.ตาก เขต 1 160041 : บ้านห้วยเหลือง ดวงกมล  ทองศรี ครูผู้ช่วย
23 สพป.ตาก เขต 1 160041 : บ้านห้วยเหลือง ชัชสุดา  อาจศักดี ครู
24 สพป.ตาก เขต 1 160039 : บ้านหนองแขม พัชรา  น้อยสุวรรณ์ ธุรการโรงเรียน
25 สพป.ตาก เขต 1 160004 : บ้านวังม่วง นางสาวกัญญาณัฐ  ทองแท้ ครูอัตราจ้าง
26 สพป.ตาก เขต 1 160005 : บ้านหนองกระโห้ ลิษา   ปัญญาศิลามงคล ครูธุรการ
27 สพป.ตาก เขต 1 160005 : บ้านหนองกระโห้ นายภราดร  สายเพ็ญ ครูโรงเรียนบ้านหนองกระโห้
28 สพป.ตาก เขต 1 160003 : ชุมชนบ้านไม้งาม นางวารุณี  ตาตุ่น ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม
29 สพป.ตาก เขต 1 160021 : ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม จิตติมา  คงเมือง ครู
30 สพป.ตาก เขต 1 160018 : บ้านลานเต็ง ทองหล่อ  ห่อทอง ผู้อำนวยการ
31 สพป.ตาก เขต 1 160019 : บ้านหนองร่ม นิภา  นันต๊ะ ครู
32 สพป.ตาก เขต 1 160013 : บ้านวังประจบ เกตุศิริ  ภักดิสัย ครูชำนาญการ
33 สพป.ตาก เขต 1 160013 : บ้านวังประจบ น้ำหวาน   ทาจันทร์ ครู
34 สพป.ตาก เขต 1 160014 : น้ำดิบพิทยาคม ณัฐกานต์   พันธุ์บุญ ครู
35 สพป.ตาก เขต 1 160015 : หนองเสือพิทยาคม ธนพล  โทนสังข์อินทร์ ครู ค.ศ.๑
36 สพป.ตาก เขต 1 160017 : บ้านสะแกเครือ ภานุวัฒน์  มั่นสวาทะไพบูลย์ ครูผู้ช่วย
37 สพป.ตาก เขต 1 160031 : บ้านเกาะอ้ายด้วน อรุณี  เรือนคำจันทร์ ครู
38 สพป.ตาก เขต 1 160032 : บ้านน้ำด้วน นางสาวพิมภา   คำภิระแปง ครู
39 สพป.ตาก เขต 1 160028 : ชุมชนบ้านวังหิน rattanaphon  sittipraseat ครูอัตราจ้าง
40 สพป.ตาก เขต 1 160029 : บ้านท่าไม้แดง ชรัญดา  รุ่งเรือง ครู
41 สพป.ตาก เขต 1 160034 : บ้านหนองบัวใต้ สุธาสินี  ซ้อนกลีบเมฆ ครูอัตราจ้าง
42 สพป.ตาก เขต 1 160035 : บ้านคลองห้วยทราย ผิน  ผัดตุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.ตาก เขต 1 160036 : บ้านท่าเล่ กีรติกร  เดชะวงษ์ ครู
44 สพป.ตาก เขต 1 160036 : บ้านท่าเล่ พนิดา  บุตรที ครู
45 สพป.ตาก เขต 1 160044 : เด่นวิทยา นายประวิทย์  ใจชื้น ครู ค.ศ.3
46 สพป.ตาก เขต 1 160045 : วัดปากห้วยไม้งาม จุฑามาศ  ก้อนแก้ว ธุรการโรงเรียน
47 สพป.ตาก เขต 1 160045 : วัดปากห้วยไม้งาม Benjamas  Phonniran ครู ค.ศ. 2
48 สพป.ตาก เขต 1 160046 : บ้านหนองบัวเหนือ นางนฤมล  คำปิวทา ครู ค.ศ.2
49 สพป.ตาก เขต 1 160002 : ตากสินราชานุสรณ์ นางนวภัทร  บุญปถัมภ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
50 สพป.ตาก เขต 1 160001 : อนุบาลตาก นิติมา  บุญมา ครู
51 สพป.ตาก เขต 1 160065 : ศรีวิทยา นางสาวยุวธิดา  เด็ดขาด ครู
52 สพป.ตาก เขต 1 160066 : ชูวิชาราษฎร์ ปนัดดา  คำหอม ครู
53 สพป.ตาก เขต 1 160067 : ชุมชนบ้านแม่ยะ นายวัชรินทร์  ตาเปี้ย ครูชำนาญการ
54 สพป.ตาก เขต 1 160068 : บ้านแม่พะยวบ ponsee  yodgaew ครู
55 สพป.ตาก เขต 1 160068 : บ้านแม่พะยวบ นายพิสรรค์  ตระการศรีชาติ ครูโรงเรียน
56 สพป.ตาก เขต 1 160068 : บ้านแม่พะยวบ นายพิสรรค์  ตระการศรีชาติ ครูโรงเรียน
57 สพป.ตาก เขต 1 160063 : สว่างวิทยา นางศศิรฐา  แข็งเขตกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.ตาก เขต 1 160064 : บ้านตากประถมวิทยา นางปภาวรินท์  เลิศข้ามป้อม ครู
59 สพป.ตาก เขต 1 160061 : บ้านหนองชะลาบ รุ่งฤทัย  สุขสายอ้น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
60 สพป.ตาก เขต 1 160062 : วัดพระธาตุน้อย นางวาสนา  ดีดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
61 สพป.ตาก เขต 1 160047 : ชุมชนวัดสันป่าลาน สุจรรยา  ยศบุรุษ ครู
62 สพป.ตาก เขต 1 160048 : อนุบาลรอดบำรุง นินันญา  มูลงาม ครู
63 สพป.ตาก เขต 1 160049 : ประชาพัฒนา นางสาวกัลย์สุดา  วงษ์จ่า เจ้าหน้าที่ธุรการ
64 สพป.ตาก เขต 1 160050 : บ้านวังไม้ส้าน อภิวัฒน์  ทับเอี่ยม ครู
65 สพป.ตาก เขต 1 160051 : บ้านปากวัง ธิติรัตน์  ศิริมา ครู
66 สพป.ตาก เขต 1 160071 : บ้านฉลอม ยุวรัตน์  แย้มแบน ครู
67 สพป.ตาก เขต 1 160072 : บ้านห้วยพลู พนมพร  เทพนม เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 สพป.ตาก เขต 1 160072 : บ้านห้วยพลู นิธาภรณ์  เขียวไสว ครู
69 สพป.ตาก เขต 1 160074 : บ้านท้องฟ้า อโนชา  ฮวบน้อย ครู
70 สพป.ตาก เขต 1 160075 : ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา นางสาวทิพย์รัตน์  บัวเผื่อน ครูผู้ช่วย
71 สพป.ตาก เขต 1 160073 : บ้านใหม่ ศรีตระกูล  บุญสูง ธุรการ
72 สพป.ตาก เขต 1 160069 : บ้านดงยาง นครินทร์  บุปผาอมรศรี ครู
73 สพป.ตาก เขต 1 160070 : บ้านทุ่งกระเชาะ สวาท  ดอกคำแดง ครู
74 สพป.ตาก เขต 1 160059 : ยางโองน้ำวิทยาคม วาสนา  ชูเมือง ครู
75 สพป.ตาก เขต 1 160060 : เด่นไม้ซุงวิทยาคม นายธีธัช   จันทร์แจ่ม ครู
76 สพป.ตาก เขต 1 160055 : บ้านห้วยแม่บอน สุธาสินี  ขำทอง ครู
77 สพป.ตาก เขต 1 160056 : บ้านแม่สลิด กาญจนา  มีสกุล ครู
78 สพป.ตาก เขต 1 160057 : บ้านสันกลาง สุภิศา  จุฑาปัญญา ครู
79 สพป.ตาก เขต 1 160057 : บ้านสันกลาง นางสาวธัญชนก  ใจเอี่ยม ธุรการ
80 สพป.ตาก เขต 1 160058 : บ้านยางโองนอก นางสมใจ  พันธุ์พืช ครู
81 สพป.ตาก เขต 1 160058 : บ้านยางโองนอก อาทิชา  จันผง ครู
82 สพป.ตาก เขต 1 160053 : ชุมชนบ้านสมอโคน นายวาทิต  ทัศนสุวรรณ ธุรการ
83 สพป.ตาก เขต 1 160054 : บ้านน้ำดิบ เบญจพร  ขำทอง ครู
84 สพป.ตาก เขต 1 160054 : บ้านน้ำดิบ นฤมล  สระอินทร์ ครู
85 สพป.ตาก เขต 1 160078 : บ้านสันป่าป๋วย กรรณิกา  คำมี ครูอัตราจ้าง
86 สพป.ตาก เขต 1 160079 : บ้านโสมง เอื้อมพร  ศรีดารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสมง
87 สพป.ตาก เขต 1 160080 : บ้านอูมวาบ ไพลิน  ชมภู พนักงานราชการ
88 สพป.ตาก เขต 1 160081 : หินลาดนาไฮวิทยาคม รัชต  จันทร์เจนจบ ครูอัตราจ้าง
89 สพป.ตาก เขต 1 160089 : บ้านหนองเชียงคา นางสาวชารินทรา  พันธวงค์ ครูผู้ช่วย
90 สพป.ตาก เขต 1 160089 : บ้านหนองเชียงคา ชลิตา  ฉัตรหิรัญพงศ์ ครู
91 สพป.ตาก เขต 1 160090 : ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว ศิริพร  คำนวนสิน ครู
92 สพป.ตาก เขต 1 160090 : ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว ปิยนารี  พูลคล้าย ครู
93 สพป.ตาก เขต 1 160092 : บ้านท่าไผ่ นายิกา  ดวงเหมือง ครู
94 สพป.ตาก เขต 1 160093 : บ้านคลองไม้แดง จำเริญ  จันทบุรี ครู
95 สพป.ตาก เขต 1 160093 : บ้านคลองไม้แดง อภิทัช  ดีแป้น ครู
96 สพป.ตาก เขต 1 160094 : บ้านใหม่สามัคคี วิลาวรรณ  ภู่ระย้า ครู
97 สพป.ตาก เขต 1 160087 : บ้านวังโพ ธงชัย  สาริบุตร ครู
98 สพป.ตาก เขต 1 160087 : บ้านวังโพ วรวีร์  สาริบุตร ธุรการโรงเรียน
99 สพป.ตาก เขต 1 160087 : บ้านวังโพ กรรณิกา  มีดั ครู
100 สพป.ตาก เขต 1 160088 : บ้านดงลาน นายพัฒนา  สุขหล้า ครูโีงเรียนบ้านดงลาน
101 สพป.ตาก เขต 1 160088 : บ้านดงลาน ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  โทนสังข์อินทร์ ครูโรงเรียนบ้านดงลาน
102 สพป.ตาก เขต 1 160085 : หมู่บ้านตัวอย่าง นางพรพิมล  อุบลราช ครูโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
103 สพป.ตาก เขต 1 160086 : บ้านนาตาโพ นางภานินี   ปัญญาคม ครูพี่เลี้ยงเด็ก
104 สพป.ตาก เขต 1 160083 : วังหวายวิทยาคม จิรประภา   ทับเอี่ยม ครู
105 สพป.ตาก เขต 1 160084 : บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล พาณินี  เพ็ชรกล้า ครู
106 สพป.ตาก เขต 1 160084 : บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล waranya  parisawong ครูอัตราจ้าง
107 สพป.ตาก เขต 1 160082 : บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 นางจันทิรา  เทพแก้ว ครู
108 สพป.ตาก เขต 1 160077 : อนุบาลบ้านท่าปุย อาทิตยาณี  เขมา ธุรการ
109 สพป.ตาก เขต 1 160076 : เขื่อนภูมิพล พงค์สุเรียน เขื่อนแก้ว  เขื่อนแก้ว ครู
110 สพป.ตาก เขต 1 160095 : ชุมชนชลประทานรังสรรค์ วาสนา  อยู่สวัสดิ์ ธุรการโรงเรียน
111 สพป.ตาก เขต 1 160095 : ชุมชนชลประทานรังสรรค์ อรุณทรัพย์  ปรชญาพงศ์ ครู
112 สพป.ตาก เขต 1 160096 : บ้านสามเงา รัตนา  แก้วจันทร์เพชร ครู
113 สพป.ตาก เขต 1 160097 : บ้านป่ายางใต้ วรพงษ์  วงษ์พานิช ครู
114 สพป.ตาก เขต 1 160098 : บ้านป่ายางตะวันตก Ratchadawan  Linum ครู
115 สพป.ตาก เขต 1 160099 : วัดสามเงา รัตนาภรณ์  พรมวงค์ ครูผู้ช่วย
116 สพป.ตาก เขต 1 160099 : วัดสามเงา สุนิศา  นิลขลัง ครู
117 สพป.ตาก เขต 1 160100 : บ้านท่าปุยตก คณิศ  เนียลเซ็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
118 สพป.ตาก เขต 1 160222 : บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) นางสาวรุ่งนภา  มุสิกปาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
119 สพป.ตาก เขต 1 160223 : อนุบาลวังเจ้า BENJAMAT  CHUTOMAR ครู
120 สพป.ตาก เขต 1 160224 : เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วนิดา  วัชรกิจ ผู้อำนวยการ
121 สพป.ตาก เขต 1 160225 : ดงซ่อมพิทยาคม นางสาวกนกกาญจน์   หนองหลวง ครูผู้ช่วย
122 สพป.ตาก เขต 1 160226 : บ้านใหม่เสรีธรรม นางพิชญา  คุ้มอารีย์ ครู คศ.1
123 สพป.ตาก เขต 1 160227 : บ้านหนองปลาไหล ศุภกร  ปัญญามูล ครู
124 สพป.ตาก เขต 1 160227 : บ้านหนองปลาไหล อุเทน  มีบุญ ครู
125 สพป.ตาก เขต 1 160228 : ผาผึ้งวิทยาคม นางสาวสินจัย  ริดจันทร์ ครูอัตราจ้าง
126 สพป.ตาก เขต 1 160232 : บ้านตะเคียนด้วน นางปาริชาติ  ภิรมย์ทอง ครู
127 สพป.ตาก เขต 1 160233 : บ้านวังตำลึง ทนงศักดิ์  มั่นแก้ว ครู
128 สพป.ตาก เขต 1 160233 : บ้านวังตำลึง รัตนาภรณ์  พรมจวง ครูผู้ช่วย
129 สพป.ตาก เขต 1 160234 : บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) ปริชาติ  จันทะคุณ ครูอัตราจ้าง
130 สพป.ตาก เขต 1 160235 : ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 จุฑามาศ  วิเศษศักดิ์ ครู
131 สพป.ตาก เขต 1 160230 : บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) นายจาตุรนต์  ศรีจินดา ครู
132 สพป.ตาก เขต 1 160231 : บ้านทุ่งกง อารีย์  สิทธิบาล ครู
133 สพป.ตาก เขต 1 160229 : บ้านท่าตะคร้อ น.ส.วรรณี  สุยะชัย ครู
134 สพป.ตาก เขต 1 160263 : บ้านวังน้ำเย็น สุรภัณฑ์  แสนต่างใจ ครู
135 สพป.ตาก เขต 1 160264 : บ้านศรีคีรีรักษ์ พิชามญชุ์  หอยสังข์ ครูผู้ช่วย