รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ตาก เขต 2 160141 : บ้านป่าไร่ กิติญา  อินทา ครู
2 สพป.ตาก เขต 2 160142 : บ้านแม่ระมาดน้อย อลงกรณ์  ถาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 สพป.ตาก เขต 2 160143 : บ้านจกปก นายสิทธิชัย  จันธิดา ครู
4 สพป.ตาก เขต 2 160145 : บ้านพะละ นายพิทักษ์   แก้วจันเถิน ครู
5 สพป.ตาก เขต 2 160155 : บ้านขะเนจื้อ นางปริมาส  จันธิดา เจ้าหน้าที่คุรุภัณฑ์
6 สพป.ตาก เขต 2 160156 : กลาโหมราชเสนา สิริลักษณ์  จันตา ครู
7 สพป.ตาก เขต 2 160157 : บ้านป่าไร่เหนือ นันทนา  ไชยวงศ์เดือน ครู
8 สพป.ตาก เขต 2 160154 : บ้านขุนห้วยนกแล อัจฉริยา  บุญยืน ครูผู้ช่วย
9 สพป.ตาก เขต 2 160150 : บ้านทุ่งมะขามป้อม นางคุณัญญา  จำนงค์รัตน์ คศ.1
10 สพป.ตาก เขต 2 160151 : บ้านสันป่าไร่ ปรัชญา  เสมา ครู ชำนาญการ
11 สพป.ตาก เขต 2 160152 : บ้านวังผา พรรณา  เสมา ครู
12 สพป.ตาก เขต 2 160147 : ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง นางสาวนงค์เยาว์   เกิดพงษ์ ครู
13 สพป.ตาก เขต 2 160147 : ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง นางสาวนริศราภรณ์  ชุ่มเชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
14 สพป.ตาก เขต 2 160148 : บ้านแม่จะเราสองแคว สุวรรณี  กมลปราณี ครู
15 สพป.ตาก เขต 2 160149 : บ้านห้วยบง อรยา  ไกรฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
16 สพป.ตาก เขต 2 160159 : บ้านห้วยโป่ง มินตรา  มีเฟีย ครู
17 สพป.ตาก เขต 2 160160 : บ้านน้ำหอม อนุศักดิ์  เครืออยู่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
18 สพป.ตาก เขต 2 160160 : บ้านน้ำหอม สมศรี  ทับสาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่
19 สพป.ตาก เขต 2 160160 : บ้านน้ำหอม สุรชัย  มาลารัตน์ ครูธุรการ
20 สพป.ตาก เขต 2 160140 : บ้านต้นผึ้ง อรพิน  จันทร์เทพ ครู
21 สพป.ตาก เขต 2 160138 : บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง นวนพ  ระมาศจาย ครู คศ.1
22 สพป.ตาก เขต 2 160139 : บ้านห้วยนกแล พรรณธิภา  หล้าแหล้ เจ้าหน้าที่
23 สพป.ตาก เขต 2 160139 : บ้านห้วยนกแล เรณู  ทับหั่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่
24 สพป.ตาก เขต 2 160161 : บ้านขุนห้วยแม่ท้อ นางสาวรัชญาพรรณ  เรืองงาม ครูผู้ช่วย
25 สพป.ตาก เขต 2 160161 : บ้านขุนห้วยแม่ท้อ นายสมกฤษ์  ทิมขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 สพป.ตาก เขต 2 160158 : บ้านสามหมื่น ภาณุพงศ์  รองจ่าเมือง ครู
27 สพป.ตาก เขต 2 160163 : ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา พัฒนพงษ์  วงษ์มิตร ครู้ผู้ช่วย
28 สพป.ตาก เขต 2 160163 : ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ณิชาภา  ณัฐชัยภาธร ครู
29 สพป.ตาก เขต 2 160177 : ชุมชนบ้านท่าสองยาง อธิวัฒน์  วงขัด ครู
30 สพป.ตาก เขต 2 160177 : ชุมชนบ้านท่าสองยาง เทพรัตน์  สุวรรณโฉม ครู คศ1
31 สพป.ตาก เขต 2 160181 : บ้านแม่ตื่น ณัฐกานต์  ประกาศ ครู
32 สพป.ตาก เขต 2 160179 : บ้านทุ่งถ้ำ ว่าที่ร้อยตรี ขจรศักดิ์  จอมสวรรค์ ครู คศ.1
33 สพป.ตาก เขต 2 160179 : บ้านทุ่งถ้ำ กมลลักษณ์   นาปรัง ครูผู้ช่วย
34 สพป.ตาก เขต 2 160166 : บ้านแม่โพ ขจรศักดิ์  จอมสวรรค์ ครู
35 สพป.ตาก เขต 2 160171 : โรงเรียนบ้านอู่หู่ นางสาวอรพิน  แซ่ม้า ครู คศ.1
36 สพป.ตาก เขต 2 160164 : ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง นายสุวิทย์  เทพแก้ว ครูผู้ช่วย
37 สพป.ตาก เขต 2 160164 : ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง นายสมบัติ  ไพฑูรย์ ครูชำนาญการ
38 สพป.ตาก เขต 2 160165 : บ้านขุนห้วยแม่ต้าน วันชนะ  ชนะภัย ครู
39 สพป.ตาก เขต 2 160180 : บ้านแม่วะหลวง นายอดิพงศ์   หอมหวล ครู
40 สพป.ตาก เขต 2 160182 : บ้านแม่อมกิ ธิดารัตน์  เพชรดิน ครูผู้ช่วย
41 สพป.ตาก เขต 2 160182 : บ้านแม่อมกิ นาย ออมสิน  แสงสีสกายเลิศ ครูผู้ช่วย
42 สพป.ตาก เขต 2 160175 : บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา นายธีรภัทร์   จำเนียร ครู
43 สพป.ตาก เขต 2 160175 : บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา นายสุวิทย์  อุ่นทอง ครู
44 สพป.ตาก เขต 2 160176 : บ้านแม่ระเมิง อภิชาติ  รัศมีฉาย ครูผู้ช่วย
45 สพป.ตาก เขต 2 160183 : บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ เอกพล  กันจินะ ครู
46 สพป.ตาก เขต 2 160168 : บ้านแม่สละเหนือ มยุรี  รัญจวน ครูผู้ช่วย
47 สพป.ตาก เขต 2 160169 : บ้านแม่ออกผารู นางสาวจุฑามาศ  ตันติโรจน์รัตน์ ครูผู้ช่วย
48 สพป.ตาก เขต 2 160170 : บ้านแม่สละ สุธารา  อุ่นเรือน ครู
49 สพป.ตาก เขต 2 160170 : บ้านแม่สละ Kratin  In-orm ครู
50 สพป.ตาก เขต 2 160172 : บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี นายพิณญา  คงจันทร์ ครู
51 สพป.ตาก เขต 2 160172 : บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี ศุภกร  รุ่งรัตนไชย ครูผู้ช่วย
52 สพป.ตาก เขต 2 160167 : บ้านห้วยนกกก ลัดดาวัลย์  สำราญ ครู
53 สพป.ตาก เขต 2 160173 : บ้านแม่อุสุวิทยา นางสาวอุไรวรรณ   ปิจิตร ครู
54 สพป.ตาก เขต 2 160174 : บ้านหนองบัว นางวรรณิษา  ใจเสาร์ดี ครู
55 สพป.ตาก เขต 2 160178 : บ้านแม่พลู ระพีพรรณ  โพธิ์ลา ครูคศ.1
56 สพป.ตาก เขต 2 160133 : บ้านปางส้าน อรรถพล  วาสิกานนท์ ครูผู้ช่วย
57 สพป.ตาก เขต 2 160134 : ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) วิทวัส  พูลทองคำ ครูผู้ช่วย
58 สพป.ตาก เขต 2 160134 : ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) พัชรีรัตน์  ศรีเฟื่อง พนักงานราชการ
59 สพป.ตาก เขต 2 160135 : บ้านห้วยปลาหลด เมทนี  โนโชติ ครู
60 สพป.ตาก เขต 2 160136 : บ้านธงชัย ชนากานต์  สุภีกิจ ครูธุรการ
61 สพป.ตาก เขต 2 160136 : บ้านธงชัย จงลักษณ์  พ้นพาล ครู
62 สพป.ตาก เขต 2 160103 : บ้านห้วยม่วง จุมพล  นวลสิงห์ ครู
63 สพป.ตาก เขต 2 160104 : บ้านท่าอาจ นายอิศยม  เครือคำแดง ครู
64 สพป.ตาก เขต 2 160104 : บ้านท่าอาจ จิราภรณ์  เมืองง้า ครู
65 สพป.ตาก เขต 2 160105 : บ้านวังตะเคียน ฐิตาพร  ยาริตะ ครูผู่ช่วย
66 สพป.ตาก เขต 2 160102 : บ้านแม่ตาว ประกายดาว  เปิ้นมะโอคำ ครู
67 สพป.ตาก เขต 2 160102 : บ้านแม่ตาว นายณัฐพงศ์  นาคล้วน ครูผู้สอน
68 สพป.ตาก เขต 2 160118 : บ้านหัวฝาย ณัฏฐ์ภรณ์  รัตนโชติปภาพร ครู
69 สพป.ตาก เขต 2 160119 : บ้านค้างภิบาล นายเอกวัฒน์   สารจุม ครูชำนาญการ
70 สพป.ตาก เขต 2 160120 : บ้านแม่ตาวใหม่ ศุภาพิชญ์  เซ่งบุญเล่ง ครู คศ.1
71 สพป.ตาก เขต 2 160121 : บ้านพะเด๊ะ เกษม  ใจสอาด ครู
72 สพป.ตาก เขต 2 160137 : บ้านปูแป้ นางสาวจันทิมา  ปิ่นสกุล ครู
73 สพป.ตาก เขต 2 160137 : บ้านปูแป้ นางสาวอาภัสภรณ์  กันศรีเวียง ครู
74 สพป.ตาก เขต 2 160236 : ญาณวิศิษฎ์ นายประเสริฐ  เอนกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนญาณวิศิษฎ์
75 สพป.ตาก เขต 2 160236 : ญาณวิศิษฎ์ พงษ์พันธ์  มหาราช ครู
76 สพป.ตาก เขต 2 160132 : วัดสว่างอารมณ์ ธีรพงษ์  อุดมรวินท์ ครูผู้ช่วย
77 สพป.ตาก เขต 2 160131 : บ้านแม่ละเมา นางวารุณี  เขื่อนแก้ว ครู
78 สพป.ตาก เขต 2 160130 : บ้านม่อนหินเหล็กไฟ วุฒิชัย  บำรุงดิลก ครู
79 สพป.ตาก เขต 2 160129 : บ้านเจดีย์โคะ เกษมณี  เหลือสุข ครู
80 สพป.ตาก เขต 2 160126 : บ้านห้วยไม้แป้น นางอำไพ  ฤาชา ครู
81 สพป.ตาก เขต 2 160127 : บ้านแม่โกนเกน นางเบญสิร์ยา  เกษอุดมทรัพย์ ครูชำนาญการ
82 สพป.ตาก เขต 2 160111 : บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 นายอรรถพรรณ  วุฒินนทนันท์ชัย ครู
83 สพป.ตาก เขต 2 160112 : บ้านแม่กื้ดสามท่า ธีรศักดิ์  นาคปรีชา ครูชำนาญการพิเศษ
84 สพป.ตาก เขต 2 160112 : บ้านแม่กื้ดสามท่า นางสาวเจนจิรา  สละเต็ม เจ้าหน้าที่พัสดุ
85 สพป.ตาก เขต 2 160113 : บ้านแม่กาษา นายสิทธิศักดิ์  สิทธิมา ครู
86 สพป.ตาก เขต 2 160114 : บ้านน้ำดิบ สารภี   อินหว่าง ธุรการโรงเรียน
87 สพป.ตาก เขต 2 160122 : ชุมชนบ้านแม่กุน้อย nitchaporn  mahachai ครู
88 สพป.ตาก เขต 2 160123 : บ้านแม่กุเหนือ นางสาวกรณิการ์  ทาวงษ์ ครู
89 สพป.ตาก เขต 2 160124 : บ้านแม่กุหลวง นิติรัตน์  จันทร์ธานนท์ ครู
90 สพป.ตาก เขต 2 160128 : บ้านปูเต้อ สุกัญญา  ปุ่นปุย ครู คศ.1
91 สพป.ตาก เขต 2 160116 : โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ปรีชา  แสนศรี ครูชำนาญการพิเศษ
92 สพป.ตาก เขต 2 160117 : บ้านแม่ตาวใต้ นายสมพล  รัตนมณีแดง ครู
93 สพป.ตาก เขต 2 160115 : ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 นายประสิทธิ์  ปุดแดง ครูชำนาญการ
94 สพป.ตาก เขต 2 160106 : บ้านแม่ปะ สุกัญญา  บุญสำเร็จ ครูโรงเรียนบ้านแม่ปะ
95 สพป.ตาก เขต 2 160107 : บ้านแม่ปะเหนือ ณัฐติภรณ์  โชติกมาศ ครู
96 สพป.ตาก เขต 2 160108 : บ้านแม่ปะใต้ ดำรง  แสนทา ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
97 สพป.ตาก เขต 2 160109 : บ้านห้วยกะโหลก มัทวรรณ  โชคเด่นเป็นศรี ครู
98 สพป.ตาก เขต 2 160110 : บ้านห้วยหินฝน อังคณา  ทองคงอยู่ ธุรการ
99 สพป.ตาก เขต 2 160101 : แม่สอด ทวี  ปวงแก้ว ครู
100 สพป.ตาก เขต 2 160215 : ป่าไม้อุทิศ 4 นายสุนทร   ปัญญาสิทธิ์ ครู
101 สพป.ตาก เขต 2 160212 : บ้านร่มเกล้า 2 นางสาวภัทรชนม์  อุ่นกาศ ครู
102 สพป.ตาก เขต 2 160213 : บ้านร่มเกล้า 3 วทัญญู  การกล้า ครูผู้ช่วย
103 สพป.ตาก เขต 2 160213 : บ้านร่มเกล้า 3 ปิยานุช  สมสัตย์ ครู
104 สพป.ตาก เขต 2 160214 : บ้านร่มเกล้า 4 วิภา  พรมมาเตียม ครูผู้ช่วย
105 สพป.ตาก เขต 2 160216 : บ้านป่าคาใหม่ นางสาวณัฐพร  สงวนหงษ์ ครูผู้ช่วย
106 สพป.ตาก เขต 2 160219 : รวมไทยพัฒนา 3 นางกานดา  นกเที่ยง ครู
107 สพป.ตาก เขต 2 160210 : ไทยราษฎร์คีรี อรทัย  รักสีขาว ครูชำนาญการrพิเศษ
108 สพป.ตาก เขต 2 160211 : รวมไทยพัฒนา 6 นิตยา  ภาโว ครู
109 สพป.ตาก เขต 2 160206 : อรุณเมธา นางภูริตา  ธนหารจิตร ครู
110 สพป.ตาก เขต 2 160206 : อรุณเมธา เพาพงา   ชิ้นหนึ่ง ครู
111 สพป.ตาก เขต 2 160207 : บ้านช่องแคบ เมธีณี  คำบรรลือ ครู
112 สพป.ตาก เขต 2 160208 : บ้านขุนห้วยช่องแคบ นางจิรนันท์  สุภาโท้ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
113 สพป.ตาก เขต 2 160209 : บ้านทีกะเป่อ พิชาพัทธ์  พิทักษ์อรุณสิน ครู
114 สพป.ตาก เขต 2 160199 : ชุมชนบ้านพบพระ ฤทธิพงษ์  จันทร์เงียบ ครู
115 สพป.ตาก เขต 2 160203 : บ้านหมื่นฤาชัย สมคิด  เทพาชุมพู ครู
116 สพป.ตาก เขต 2 160204 : ห้วยน้ำนักวิทยา วิชา วงค์ใหญ่  วงค์ใหญ่ ครูผู้ช่วย
117 สพป.ตาก เขต 2 160204 : ห้วยน้ำนักวิทยา เนติวุฒน์  หงส์พิทักษ์ชน ครู
118 สพป.ตาก เขต 2 160217 : รวมไทยพัฒนา 1 นาง  ศุภดา ชมจันทร์ฉาย
119 สพป.ตาก เขต 2 160218 : รวมไทยพัฒนา 2 นายปกรณ์  มาฉิม ครู
120 สพป.ตาก เขต 2 160218 : รวมไทยพัฒนา 2 นางสาวณัฎฐณิชา  นาคคุ้ม ผู้ดูแลเด็ก
121 สพป.ตาก เขต 2 160220 : รวมไทยพัฒนา 4 นิรุจ  ทับทิมหิน ครูผู้ช่วย
122 สพป.ตาก เขต 2 160220 : รวมไทยพัฒนา 4 กาญจนา  จะลอ ครู
123 สพป.ตาก เขต 2 160221 : รวมไทยพัฒนา 5 นายเจษฎา   ชิ้นหนึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
124 สพป.ตาก เขต 2 160201 : บ้านวาเล่ย์ ศิรินภา   นามวงษ์ ครู
125 สพป.ตาก เขต 2 160202 : บ้านมอเกอ สุพัฒณ์  หอมอ่อน ครู
126 สพป.ตาก เขต 2 160202 : บ้านมอเกอ ว่าที่ ร.ต.ศรัณย์  แซ่ย่าง ครู
127 สพป.ตาก เขต 2 160205 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู สุมาลี  ใจรังกา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
128 สพป.ตาก เขต 2 160200 : บ้านยะพอ ศิริพร  แสนเทียม ครู
129 สพป.ตาก เขต 2 160193 : บ้านแม่กลองใหม่ นายพรเจตต์   เบหลงตรี ครูชำนาญการ
130 สพป.ตาก เขต 2 160185 : บ้านแม่กลองเก่า ลาวัณย์  เกิดคำ ครู
131 สพป.ตาก เขต 2 160196 : บ้านกล้อทอ นายวทันย์  หมั่นเหมาะ ครูผู้ช่วย
132 สพป.ตาก เขต 2 160197 : บ้านนุเซะโปล้ นางสาวอิลฮัมมี  หะยีสาแม ครู
133 สพป.ตาก เขต 2 160198 : ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) นางสาวนงนุช  วนาพบโชค ครูผู้ช่วย
134 สพป.ตาก เขต 2 160189 : บ้านแม่ละมุ้งวิทยา ธีระยุทธ  คำเรือง ครูผู้ช่วย
135 สพป.ตาก เขต 2 160189 : บ้านแม่ละมุ้งวิทยา พรรษชล  แสนใจ ครู
136 สพป.ตาก เขต 2 160187 : บ้านปรอผาโด้ นายมณู  ท้าวทิพย์ ครู
137 สพป.ตาก เขต 2 160188 : บ้านไม้กะพง สุทธิพงษ์  พรหมปัน ครู
138 สพป.ตาก เขต 2 160188 : บ้านไม้กะพง รัชพล  อนุ เจ้าหน้าที่พัสดุ
139 สพป.ตาก เขต 2 160190 : บ้านแม่กลองน้อย นายอนุรักษ์   แสนยาเจริญกุล ครู
140 สพป.ตาก เขต 2 160190 : บ้านแม่กลองน้อย ถาวร  ฉัตรสุวรรณ ครู
141 สพป.ตาก เขต 2 160190 : บ้านแม่กลองน้อย นายอัครพล  ประจักษ์พนา ครู
142 สพป.ตาก เขต 2 160195 : ขุนห้วยบ้านรุ่ง ฌาน  กระจ่างดั่งเพชร ครู
143 สพป.ตาก เขต 2 160192 : บ้านหนองหลวง จิตติ  สายทอง ครู
144 สพป.ตาก เขต 2 160194 : บ้านเซอทะ ศรีวรรณ  บุญสิงห์ ครู
145 สพป.ตาก เขต 2 160184 : ชุมชนบ้านอุ้มผาง นายคงกฤช  พิมพา ครู
146 สพป.ตาก เขต 2 160184 : ชุมชนบ้านอุ้มผาง นายไมตรี  จินะ ครู
147 สพป.ตาก เขต 2 160186 : สามัคคีวิทยา นางวารุณี  มากรักชาติ ครู
148 สพป.ตาก เขต 2 160186 : สามัคคีวิทยา นายกันต์  วงศ์คำ ครู
149 สพป.ตาก เขต 2 160259 : รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี นายอนวัช  พรมวัง ครู
150 สพป.ตาก เขต 2 160259 : รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี อนุวัฒน์  เวียงเกตุ ครู
151 สพป.ตาก เขต 2 160259 : รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี นายพลวัฒน์  โมหา ครู
152 สพป.ตาก เขต 2 160265 : ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย เบญจมาศ  ใจมา ครูผู้ช่วย
153 สพป.ตาก เขต 2 160266 : บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ นายพงษ์ประพันธ์  ตุ่นแจ้ เจ้าหน้าที่ธุรการ
154 สพป.ตาก เขต 2 160266 : บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ วัลภา  บุญเลี้ยง ครู
155 สพป.ตาก เขต 2 160267 : บ้านถ้ำผาโด้ นันทนา  ดิษสวน ครู
156 สพป.ตาก เขต 2 160268 : บ้านแม่จวาง ปวีณา  ทนุชิต ครู
157 สพป.ตาก เขต 2 160268 : บ้านแม่จวาง อุดม  คมคาย ครู