รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ตาก เขต 2 160141 : บ้านป่าไร่ กิตติคุณ  เทพคำอ้าย ครู
2 สพป.ตาก เขต 2 160141 : บ้านป่าไร่ กิติญา  อินทา ครู
3 สพป.ตาก เขต 2 160141 : บ้านป่าไร่ นางมธุรส  เฟืองผึ้ง ครูผู้ช่วย
4 สพป.ตาก เขต 2 160142 : บ้านแม่ระมาดน้อย อลงกรณ์  ถาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 สพป.ตาก เขต 2 160143 : บ้านจกปก นายสิทธิชัย  จันธิดา ครู
6 สพป.ตาก เขต 2 160145 : บ้านพะละ นายพิทักษ์   แก้วจันเถิน ครู
7 สพป.ตาก เขต 2 160155 : บ้านขะเนจื้อ นางปริมาส  จันธิดา เจ้าหน้าที่คุรุภัณฑ์
8 สพป.ตาก เขต 2 160156 : กลาโหมราชเสนา สิริลักษณ์  จันตา ครู
9 สพป.ตาก เขต 2 160156 : กลาโหมราชเสนา จักรกฤษณ์  กัลยาณมิตร ธุรการโรงเรียน
10 สพป.ตาก เขต 2 160157 : บ้านป่าไร่เหนือ ศุภวิชญ์  ปลูกปัญญาดี ครู
11 สพป.ตาก เขต 2 160157 : บ้านป่าไร่เหนือ นันทนา  ไชยวงศ์เดือน ครู
12 สพป.ตาก เขต 2 160154 : บ้านขุนห้วยนกแล อัจฉริยา  บุญยืน ครูผู้ช่วย
13 สพป.ตาก เขต 2 160150 : บ้านทุ่งมะขามป้อม นางคุณัญญา  จำนงค์รัตน์ คศ.1
14 สพป.ตาก เขต 2 160150 : บ้านทุ่งมะขามป้อม นายอุดม  บูลย์ประมุข ครู
15 สพป.ตาก เขต 2 160151 : บ้านสันป่าไร่ ปรัชญา  เสมา ครู ชำนาญการ
16 สพป.ตาก เขต 2 160152 : บ้านวังผา พรรณา  เสมา ครู
17 สพป.ตาก เขต 2 160147 : ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง นางสาวนงค์เยาว์   เกิดพงษ์ ครู
18 สพป.ตาก เขต 2 160147 : ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง เกษม  บูลย์ประมุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.ตาก เขต 2 160147 : ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง วุฒิกร  สวัสดี ธุรการโรงเรียน
20 สพป.ตาก เขต 2 160148 : บ้านแม่จะเราสองแคว วิภาพร  หล้าสุภา ธุรการโรงเรียน
21 สพป.ตาก เขต 2 160148 : บ้านแม่จะเราสองแคว สุวรรณี  กมลปราณี ครู
22 สพป.ตาก เขต 2 160149 : บ้านห้วยบง โชติ  กะนะ ครูชำนาญการ
23 สพป.ตาก เขต 2 160149 : บ้านห้วยบง อรยา  ไกรฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
24 สพป.ตาก เขต 2 160159 : บ้านห้วยโป่ง มินตรา  มีเฟีย ครู
25 สพป.ตาก เขต 2 160160 : บ้านน้ำหอม สมศักดิ์  โชติอมรธรรม ครูอัตราจ้าง
26 สพป.ตาก เขต 2 160160 : บ้านน้ำหอม สมศรี  กล่ำเชย ครู
27 สพป.ตาก เขต 2 160160 : บ้านน้ำหอม สุรชัย  มาลารัตน์ ครูธุรการ
28 สพป.ตาก เขต 2 160160 : บ้านน้ำหอม อนุศักดิ์  เครืออยู่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
29 สพป.ตาก เขต 2 160140 : บ้านต้นผึ้ง อรพิน  จันทร์เทพ ครู
30 สพป.ตาก เขต 2 160138 : บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง นวนพ  ระมาศจาย ครู คศ.1
31 สพป.ตาก เขต 2 160139 : บ้านห้วยนกแล นางสาวณฐมน   มูลแต๋น ครู
32 สพป.ตาก เขต 2 160161 : บ้านขุนห้วยแม่ท้อ นายสมกฤษ์  ทิมขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 สพป.ตาก เขต 2 160158 : บ้านสามหมื่น ภาณุพงศ์  รองจ่าเมือง ครู
34 สพป.ตาก เขต 2 160163 : ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ณิชาภา  ณัฐชัยภาธร ครู
35 สพป.ตาก เขต 2 160177 : ชุมชนบ้านท่าสองยาง เทพรัตน์  สุวรรณโฉม ครู คศ1
36 สพป.ตาก เขต 2 160181 : บ้านแม่ตื่น นายกฤษฎากานต์  จี๋มะลิ ครูผู้ช่วย
37 สพป.ตาก เขต 2 160181 : บ้านแม่ตื่น ว่าที่ร่อยตรีหญิงกนกวรรณ  ปันโย ครู
38 สพป.ตาก เขต 2 160179 : บ้านทุ่งถ้ำ อัญธิมา  บัวด้วง ครู
39 สพป.ตาก เขต 2 160179 : บ้านทุ่งถ้ำ ว่าที่ร้อยตรี ขจรศักดิ์  จอมสวรรค์ ครู คศ.1
40 สพป.ตาก เขต 2 160166 : บ้านแม่โพ ณัฐพร  อ่วมประเสริฐ ครู
41 สพป.ตาก เขต 2 160171 : โรงเรียนบ้านอู่หู่ จินดา  คำแก้ว ครู
42 สพป.ตาก เขต 2 160171 : โรงเรียนบ้านอู่หู่ นางสาวอรพิน  แซ่ม้า ครูผู้ช่วย
43 สพป.ตาก เขต 2 160164 : ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง นายสมบัติ  ไพฑูรย์ ครูชำนาญการ
44 สพป.ตาก เขต 2 160165 : บ้านขุนห้วยแม่ต้าน วันชนะ  ชนะภัย ครู
45 สพป.ตาก เขต 2 160180 : บ้านแม่วะหลวง นายอดิพงศ์   หอมหวล ครู
46 สพป.ตาก เขต 2 160182 : บ้านแม่อมกิ ธิดารัตน์  เพชรดิน ครูผู้ช่วย
47 สพป.ตาก เขต 2 160175 : บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา นายสุวิทย์  อุ่นทอง ครู
48 สพป.ตาก เขต 2 160176 : บ้านแม่ระเมิง อุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์ ครู
49 สพป.ตาก เขต 2 160183 : บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ สมศักดิ์  วุฒิสัตย์ ผอ.โรงเรียน
50 สพป.ตาก เขต 2 160168 : บ้านแม่สละเหนือ มยุรี  รัญจวน ครูผู้ช่วย
51 สพป.ตาก เขต 2 160169 : บ้านแม่ออกผารู นางสาวจุฑามาศ  ตันติโรจน์รัตน์ ครูผู้ช่วย
52 สพป.ตาก เขต 2 160170 : บ้านแม่สละ Kratin  In-orm ครู
53 สพป.ตาก เขต 2 160172 : บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี ศุภกร  รุ่งรัตนไชย ครูผู้ช่วย
54 สพป.ตาก เขต 2 160167 : บ้านห้วยนกกก ลัดดาวัลย์  สำราญ ครู
55 สพป.ตาก เขต 2 160173 : บ้านแม่อุสุวิทยา นายฃัชวฤทธิ์   ไชยโย ครู
56 สพป.ตาก เขต 2 160173 : บ้านแม่อุสุวิทยา นางสาวอุไรวรรณ   ปิจิตร ครู
57 สพป.ตาก เขต 2 160174 : บ้านหนองบัว นางวรรณิษา  ใจเสาร์ดี ครู
58 สพป.ตาก เขต 2 160174 : บ้านหนองบัว นายวรพจน์  สุนันทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
59 สพป.ตาก เขต 2 160178 : บ้านแม่พลู ระพีพรรณ  โพธิ์ลา ครูคศ.1
60 สพป.ตาก เขต 2 160178 : บ้านแม่พลู ศุภร   สถิตย์สวรรค์ ครู
61 สพป.ตาก เขต 2 160133 : บ้านปางส้าน อรรถพล  วาสิกานนท์ ครูผู้ช่วย
62 สพป.ตาก เขต 2 160134 : ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) พัชรีรัตน์  ตระกูลสา พนักงานราชการ
63 สพป.ตาก เขต 2 160135 : บ้านห้วยปลาหลด ต่อศักดิ์  ต๋าตา ครู
64 สพป.ตาก เขต 2 160135 : บ้านห้วยปลาหลด เมทนี  โนโชติ ครู
65 สพป.ตาก เขต 2 160136 : บ้านธงชัย จงลักษณ์  พ้นพาล ครู
66 สพป.ตาก เขต 2 160136 : บ้านธงชัย ชนากานต์  สุภีกิจ ครูธุรการ
67 สพป.ตาก เขต 2 160103 : บ้านห้วยม่วง จุมพล  นวลสิงห์ ครู
68 สพป.ตาก เขต 2 160104 : บ้านท่าอาจ จิราภรณ์  เมืองง้า ครู
69 สพป.ตาก เขต 2 160104 : บ้านท่าอาจ จริยา  ขัดวิลาศ เจ้าหน้าที่พัสดุ
70 สพป.ตาก เขต 2 160105 : บ้านวังตะเคียน ชุตินันท์  สุขคำ ครูผู้ช่วย
71 สพป.ตาก เขต 2 160102 : บ้านแม่ตาว ประกายดาว  เปิ้นมะโอคำ ครู
72 สพป.ตาก เขต 2 160102 : บ้านแม่ตาว นายณัฐพงศ์  นาคล้วน ครูผู้สอน
73 สพป.ตาก เขต 2 160118 : บ้านหัวฝาย ณัฏฐ์ภรณ์  รัตนโชติปภาพร ครู
74 สพป.ตาก เขต 2 160119 : บ้านค้างภิบาล นายเอกวัฒน์   สารจุม ครูชำนาญการ
75 สพป.ตาก เขต 2 160120 : บ้านแม่ตาวใหม่ ศุภาพิชญ์  เซ่งบุญเล่ง ครูผู้ช่วย
76 สพป.ตาก เขต 2 160121 : บ้านพะเด๊ะ เกษม  ใจสอาด ครู
77 สพป.ตาก เขต 2 160137 : บ้านปูแป้ นางสาวจันทิมา  ปิ่นสกุล ครู
78 สพป.ตาก เขต 2 160236 : ญาณวิศิษฎ์ นายประเสริฐ  เอนกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนญาณวิศิษฎ์
79 สพป.ตาก เขต 2 160132 : วัดสว่างอารมณ์ ธีรพงษ์  อุดมรวินท์ ครูผู้ช่วย
80 สพป.ตาก เขต 2 160131 : บ้านแม่ละเมา นางวารุณี  เขื่อนแก้ว ครู
81 สพป.ตาก เขต 2 160130 : บ้านม่อนหินเหล็กไฟ วุฒิชัย  บำรุงดิลก ครู
82 สพป.ตาก เขต 2 160129 : บ้านเจดีย์โคะ เกษมณี  เหลือสุข ครู
83 สพป.ตาก เขต 2 160126 : บ้านห้วยไม้แป้น นางอำไพ  ฤาชา ครู
84 สพป.ตาก เขต 2 160126 : บ้านห้วยไม้แป้น นางศศิธร  พิสัยกุล ครูคศ.1
85 สพป.ตาก เขต 2 160127 : บ้านแม่โกนเกน นางเบญสิร์ยา  เกษอุดมทรัพย์ ครูชำนาญการ
86 สพป.ตาก เขต 2 160111 : บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 นายอรรถพรรณ  วุฒินนทนันท์ชัย ครู
87 สพป.ตาก เขต 2 160112 : บ้านแม่กื้ดสามท่า นางสาวเจนจิรา  สละเต็ม เจ้าหน้าที่พัสดุ
88 สพป.ตาก เขต 2 160112 : บ้านแม่กื้ดสามท่า ธีรศักดิ์  นาคปรีชา ครูชำนาญการพิเศษ
89 สพป.ตาก เขต 2 160113 : บ้านแม่กาษา นายสิทธิศักดิ์  สิทธิมา ครู
90 สพป.ตาก เขต 2 160114 : บ้านน้ำดิบ อาทิตย์  จงบริบูรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
91 สพป.ตาก เขต 2 160114 : บ้านน้ำดิบ สารภี   อินหว่าง ธุรการโรงเรียน
92 สพป.ตาก เขต 2 160114 : บ้านน้ำดิบ จินตนา  เพ็งสอน ครู
93 สพป.ตาก เขต 2 160122 : ชุมชนบ้านแม่กุน้อย nitchaporn  mahachai ครู
94 สพป.ตาก เขต 2 160123 : บ้านแม่กุเหนือ นางสาวิตรี  นาคกล ครูคศ.1
95 สพป.ตาก เขต 2 160123 : บ้านแม่กุเหนือ นางสาวกรณิการ์  ทาวงษ์ ครู
96 สพป.ตาก เขต 2 160124 : บ้านแม่กุหลวง นิติรัตน์  จันทร์ธานนท์ ครู
97 สพป.ตาก เขต 2 160128 : บ้านปูเต้อ สุกัญญา  ปุ่นปุย ครู คศ.1
98 สพป.ตาก เขต 2 160116 : โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ นางสาวสุพัตรา  ทิหวาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
99 สพป.ตาก เขต 2 160116 : โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ นายปรีชา  แสนศรี ครู คศ.1
100 สพป.ตาก เขต 2 160117 : บ้านแม่ตาวใต้ นายสมพล  รัตนมณีแดง ครู
101 สพป.ตาก เขต 2 160115 : ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 นายประสิทธิ์  ปุดแดง ครูชำนาญการ
102 สพป.ตาก เขต 2 160115 : ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 นางสาคร  ประกอบกิจ ครูชำนาญการ
103 สพป.ตาก เขต 2 160106 : บ้านแม่ปะ สุกัญญา  บุญสำเร็จ ครูโรงเรียนบ้านแม่ปะ
104 สพป.ตาก เขต 2 160107 : บ้านแม่ปะเหนือ ณัฐติภรณ์  โชติกมาศ ครู
105 สพป.ตาก เขต 2 160107 : บ้านแม่ปะเหนือ นางไพลิน  กาศอุดม ครู
106 สพป.ตาก เขต 2 160108 : บ้านแม่ปะใต้ สิริพร  ปานเขียว ธุรการโรงเรียน
107 สพป.ตาก เขต 2 160108 : บ้านแม่ปะใต้ นายมานพ  ติ๊บสุก ผู้อำนวยการโรงเรียน
108 สพป.ตาก เขต 2 160108 : บ้านแม่ปะใต้ นายอนุสรณ์   เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
109 สพป.ตาก เขต 2 160109 : บ้านห้วยกะโหลก นพชัย  สิทธิ ครู
110 สพป.ตาก เขต 2 160110 : บ้านห้วยหินฝน วิจิตร  แก้วเล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน
111 สพป.ตาก เขต 2 160101 : แม่สอด ทวี  ปวงแก้ว ครู
112 สพป.ตาก เขต 2 160215 : ป่าไม้อุทิศ 4 สมพิศ  นารี ครู
113 สพป.ตาก เขต 2 160215 : ป่าไม้อุทิศ 4 นายสุนทร   ปัญญาสิทธิ์ ครู
114 สพป.ตาก เขต 2 160212 : บ้านร่มเกล้า 2 นางสาวภัทรชนม์  อุ่นกาศ ครู
115 สพป.ตาก เขต 2 160212 : บ้านร่มเกล้า 2 ทิโมธี  สุวรรณพุ่ม ครูผู้ช่วย
116 สพป.ตาก เขต 2 160213 : บ้านร่มเกล้า 3 วทัญญู  การกล้า ครูผู้ช่วย
117 สพป.ตาก เขต 2 160214 : บ้านร่มเกล้า 4 วิภา  พรมมาเตียม ครูผู้ช่วย
118 สพป.ตาก เขต 2 160214 : บ้านร่มเกล้า 4 นางสาวณัฐวดี  นิ่มนวล ครูผู้ช่วย
119 สพป.ตาก เขต 2 160216 : บ้านป่าคาใหม่ นางสาวณัฐพร  สงวนหงษ์ ครูผู้ช่วย
120 สพป.ตาก เขต 2 160219 : รวมไทยพัฒนา 3 นางกานดา  นกเที่ยง ครู
121 สพป.ตาก เขต 2 160219 : รวมไทยพัฒนา 3 ภูมินทร์  จิตแจ่มแจ้ง ครู
122 สพป.ตาก เขต 2 160210 : ไทยราษฎร์คีรี อรทัย  รักสีขาว ครูชำนาญการrพิเศษ
123 สพป.ตาก เขต 2 160211 : รวมไทยพัฒนา 6 นิตยา  ภาโว ครู
124 สพป.ตาก เขต 2 160206 : อรุณเมธา นางภูริตา  ธนหารจิตร ครู
125 สพป.ตาก เขต 2 160206 : อรุณเมธา เพาพงา   ชิ้นหนึ่ง ครู
126 สพป.ตาก เขต 2 160207 : บ้านช่องแคบ ธนากร  สีหมื่น ครู
127 สพป.ตาก เขต 2 160208 : บ้านขุนห้วยช่องแคบ สิรภพ  หลอมทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
128 สพป.ตาก เขต 2 160209 : บ้านทีกะเป่อ พิชาพัทธ์  พิทักษ์อรุณสิน ครู
129 สพป.ตาก เขต 2 160199 : ชุมชนบ้านพบพระ ฤทธิพงษ์  จันทร์เงียบ ครู
130 สพป.ตาก เขต 2 160203 : บ้านหมื่นฤาชัย สมคิด  เทพาชุมพู ครู
131 สพป.ตาก เขต 2 160204 : ห้วยน้ำนักวิทยา เนติวุฒน์  หงส์พิทักษ์ชน ครู
132 สพป.ตาก เขต 2 160217 : รวมไทยพัฒนา 1 นาง  ศุภดา ชมจันทร์ฉาย
133 สพป.ตาก เขต 2 160218 : รวมไทยพัฒนา 2 นางสาวณัฎฐณิชา  นาคคุ้ม ผู้ดูแลเด็ก
134 สพป.ตาก เขต 2 160218 : รวมไทยพัฒนา 2 นายปกรณ์  มาฉิม ครู
135 สพป.ตาก เขต 2 160220 : รวมไทยพัฒนา 4 นางสาวศุภดา  โชติเลิศสกุล ครู
136 สพป.ตาก เขต 2 160221 : รวมไทยพัฒนา 5 นายเจษฎา   ชิ้นหนึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
137 สพป.ตาก เขต 2 160201 : บ้านวาเล่ย์ ศิรินภา   นามวงษ์ ครู
138 สพป.ตาก เขต 2 160202 : บ้านมอเกอ ว่าที่ ร.ต.ศรัณย์  แซ่ย่าง ครู
139 สพป.ตาก เขต 2 160205 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู นายสุทธิพงษ์  ศักดิ์ประพันธ์ พนักงานราชการ
140 สพป.ตาก เขต 2 160205 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู สุมาลี  ใจรังกา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
141 สพป.ตาก เขต 2 160200 : บ้านยะพอ ศิริพร  แสนเทียม ครู
142 สพป.ตาก เขต 2 160193 : บ้านแม่กลองใหม่ นายพรเจตต์   เบหลงตรี ครูชำนาญการ
143 สพป.ตาก เขต 2 160185 : บ้านแม่กลองเก่า ลาวัณย์  เกิดคำ ครู
144 สพป.ตาก เขต 2 160196 : บ้านกล้อทอ นายวทันย์  หมั่นเหมาะ ครูผู้ช่วย
145 สพป.ตาก เขต 2 160197 : บ้านนุเซะโปล้ นายเกรียงไกร  เที่ยงวัน ครู
146 สพป.ตาก เขต 2 160198 : ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) นางสาวนงนุช  วนาพบโชค ครูผู้ช่วย
147 สพป.ตาก เขต 2 160198 : ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สุพัตรา  วงษ์มณฑา ครู คศ.1
148 สพป.ตาก เขต 2 160189 : บ้านแม่ละมุ้งวิทยา ธีระยุทธ  คำเรือง ครูผู้ช่วย
149 สพป.ตาก เขต 2 160187 : บ้านปรอผาโด้ นายมณู  ท้าวทิพย์ ครู
150 สพป.ตาก เขต 2 160188 : บ้านไม้กะพง รัชพล  อนุ เจ้าหน้าที่พัสดุ
151 สพป.ตาก เขต 2 160188 : บ้านไม้กะพง สุทธิพงษ์  พรหมปัน ครู
152 สพป.ตาก เขต 2 160190 : บ้านแม่กลองน้อย ถาวร  ฉัตรสุวรรณ ครู
153 สพป.ตาก เขต 2 160190 : บ้านแม่กลองน้อย นายอนุรักษ์   แสนยาเจริญกุล ครู
154 สพป.ตาก เขต 2 160195 : ขุนห้วยบ้านรุ่ง ชัชวาลย์  ชุ่มวงค์ ครู
155 สพป.ตาก เขต 2 160192 : บ้านหนองหลวง จิตติ  สายทอง ครู
156 สพป.ตาก เขต 2 160194 : บ้านเซอทะ ศรีวรรณ  บุญสิงห์ ครู
157 สพป.ตาก เขต 2 160194 : บ้านเซอทะ ชนกันต์  ลาแดง ครู
158 สพป.ตาก เขต 2 160184 : ชุมชนบ้านอุ้มผาง pakorn  fuangchan ครู
159 สพป.ตาก เขต 2 160184 : ชุมชนบ้านอุ้มผาง นายไมตรี  จินะ ครู
160 สพป.ตาก เขต 2 160186 : สามัคคีวิทยา นายกันต์  วงศ์คำ ครู
161 สพป.ตาก เขต 2 160186 : สามัคคีวิทยา นางวารุณี  มากรักชาติ ครู
162 สพป.ตาก เขต 2 160259 : รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี อนุวัฒน์  เวียงเกตุ ครู
163 สพป.ตาก เขต 2 160265 : ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย เบญจมาศ  ใจมา ครูผู้ช่วย
164 สพป.ตาก เขต 2 160266 : บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ นายพงษ์ประพันธ์  ตุ่นแจ้ เจ้าหน้าที่ธุรการ
165 สพป.ตาก เขต 2 160266 : บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ วัลภา  บุญเลี้ยง ครู
166 สพป.ตาก เขต 2 160267 : บ้านถ้ำผาโด้ นันทนา  ดิษสวน ครู
167 สพป.ตาก เขต 2 160268 : บ้านแม่จวาง อุดม  คมคาย ครู