รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 6302 สพป.ตาก เขต 2 160141 บ้านป่าไร่ กิตติคุณ  เทพคำอ้าย ครู อนุมัติ
2 6302 สพป.ตาก เขต 2 160141 บ้านป่าไร่ นางมธุรส  เฟืองผึ้ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
3 6302 สพป.ตาก เขต 2 160142 บ้านแม่ระมาดน้อย อลงกรณ์  ถาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
4 6302 สพป.ตาก เขต 2 160143 บ้านจกปก รัชนีวรรณ   ดิวงษฺ ครู อนุมัติ
5 6302 สพป.ตาก เขต 2 160145 บ้านพะละ วรวิทย์  ตาสาย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
6 6302 สพป.ตาก เขต 2 160155 บ้านขะเนจื้อ นางปริมาส  จันธิดา เจ้าหน้าที่คุรุภัณฑ์ อนุมัติ
7 6302 สพป.ตาก เขต 2 160156 กลาโหมราชเสนา จักรกฤษณ์  กัลยาณมิตร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
8 6302 สพป.ตาก เขต 2 160157 บ้านป่าไร่เหนือ เนตรนภา  กัลยาณมิตร ธุรการ อนุมัติ
9 6302 สพป.ตาก เขต 2 160154 บ้านขุนห้วยนกแล อัจฉริยา  บุญยืน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
10 6302 สพป.ตาก เขต 2 160150 บ้านทุ่งมะขามป้อม นางคุณัญญา  จำนงค์รัตน์ คศ.1 อนุมัติ
11 6302 สพป.ตาก เขต 2 160150 บ้านทุ่งมะขามป้อม นายอุดม  บูลย์ประมุข ครู อนุมัติ
12 6302 สพป.ตาก เขต 2 160152 บ้านวังผา พรรณา  เสมา ครู อนุมัติ
13 6302 สพป.ตาก เขต 2 160147 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง วุฒิกร  สวัสดี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
14 6302 สพป.ตาก เขต 2 160147 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง เกษม  บูลย์ประมุข ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
15 6302 สพป.ตาก เขต 2 160147 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ศุภวิชญ์  ปลูกปัญญาดี ครู อนุมัติ
16 6302 สพป.ตาก เขต 2 160148 บ้านแม่จะเราสองแคว วิภาพร  หล้าสุภา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
17 6302 สพป.ตาก เขต 2 160148 บ้านแม่จะเราสองแคว อุทัย  เทพคำอ้าย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
18 6302 สพป.ตาก เขต 2 160149 บ้านห้วยบง วุฒิชาติ  มาตย์นอก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
19 6302 สพป.ตาก เขต 2 160149 บ้านห้วยบง โชติ  กะนะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
20 6302 สพป.ตาก เขต 2 160160 บ้านน้ำหอม สมศักดิ์  โชติอมรธรรม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
21 6302 สพป.ตาก เขต 2 160160 บ้านน้ำหอม สุรชัย  มาลารัตน์ ครูธุรการ อนุมัติ
22 6302 สพป.ตาก เขต 2 160140 บ้านต้นผึ้ง ดิเรก   ก่ำใจ ครู อนุมัติ
23 6302 สพป.ตาก เขต 2 160138 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง นวนพ  ระมาศจาย ครู คศ.1 อนุมัติ
24 6302 สพป.ตาก เขต 2 160161 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ นายสมกฤษ์  ทิมขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
25 6302 สพป.ตาก เขต 2 160177 ชุมชนบ้านท่าสองยาง เทพรัตน์  สุวรรณโฉม ครู คศ1 อนุมัติ
26 6302 สพป.ตาก เขต 2 160181 บ้านแม่ตื่น นายกฤษฎากานต์  จี๋มะลิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
27 6302 สพป.ตาก เขต 2 160179 บ้านทุ่งถ้ำ ว่าที่ร้อยตรี ขจรศักดิ์  จอมสวรรค์ ครู คศ.1 อนุมัติ
28 6302 สพป.ตาก เขต 2 160179 บ้านทุ่งถ้ำ อัญธิมา  บัวด้วง ครู อนุมัติ
29 6302 สพป.ตาก เขต 2 160166 บ้านแม่โพ ณัฐพร  อ่วมประเสริฐ ครู อนุมัติ
30 6302 สพป.ตาก เขต 2 160171 บ้านอู่หู่ โชคชัย  ธรรมฐิติพร ครูู้ช่วย อนุมัติ
31 6302 สพป.ตาก เขต 2 160164 ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ญาณีรัตน์  มงคลชื่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
32 6302 สพป.ตาก เขต 2 160164 ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง นุดนัย  อ้นอำไพ ครู อนุมัติ
33 6302 สพป.ตาก เขต 2 160165 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน ธัญลักษณ์  กาวินำ ครู คศ.๒ อนุมัติ
34 6302 สพป.ตาก เขต 2 160165 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน นางสาวเจนจิรา  ตัวลือ ครู อนุมัติ
35 6302 สพป.ตาก เขต 2 160180 บ้านแม่วะหลวง อุทัย  โมป้อ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
36 6302 สพป.ตาก เขต 2 160175 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ธนากร  โพธารินทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
37 6302 สพป.ตาก เขต 2 160176 บ้านแม่ระเมิง อุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์ ครู อนุมัติ
38 6302 สพป.ตาก เขต 2 160183 บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ สมศักดิ์  วุฒิสัตย์ ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
39 6302 สพป.ตาก เขต 2 160168 บ้านแม่สละเหนือ มยุรี  รัญจวน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
40 6302 สพป.ตาก เขต 2 160169 บ้านแม่ออกผารู Pojamarn  Silporn ครูผู้ช่วย อนุมัติ
41 6302 สพป.ตาก เขต 2 160170 บ้านแม่สละ Kratin  In-orm ครูผู้ช่วย อนุมัติ
42 6302 สพป.ตาก เขต 2 160167 บ้านห้วยนกกก ลัดดาวัลย์  สำราญ ครู อนุมัติ
43 6302 สพป.ตาก เขต 2 160173 บ้านแม่อุสุวิทยา นางสาวอุไรวรรณ  ปิจิตร ครู อนุมัติ
44 6302 สพป.ตาก เขต 2 160174 บ้านหนองบัว กาญจนา  โน้นค้อ ครู อนุมัติ
45 6302 สพป.ตาก เขต 2 160178 บ้านแม่พลู ระพีพรรณ  โพธิ์ลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
46 6302 สพป.ตาก เขต 2 160133 บ้านปางส้าน แสงเดือน  ศรีวิชัย ครู คศ.1 อนุมัติ
47 6302 สพป.ตาก เขต 2 160133 บ้านปางส้าน ทศพล  พรมดี คศ.1 อนุมัติ
48 6302 สพป.ตาก เขต 2 160134 ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) อาทิตย์  เทพบำรุง ครูคศ.1 อนุมัติ
49 6302 สพป.ตาก เขต 2 160135 บ้านห้วยปลาหลด ขนิษฐา  แซ่ใจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
50 6302 สพป.ตาก เขต 2 160136 บ้านธงชัย จงลักษณ์  พ้นพาล ครู อนุมัติ
51 6302 สพป.ตาก เขต 2 160103 บ้านห้วยม่วง ณัฐภรณ์  หม่อนกันทา ครู อนุมัติ
52 6302 สพป.ตาก เขต 2 160104 บ้านท่าอาจ จริยา  ขัดวิลาศ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
53 6302 สพป.ตาก เขต 2 160105 บ้านวังตะเคียน kriengkrai  kongkaew ครู อนุมัติ
54 6302 สพป.ตาก เขต 2 160105 บ้านวังตะเคียน ชุตินันท์  สุขคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
55 6302 สพป.ตาก เขต 2 160118 บ้านหัวฝาย ณัฏฐ์ภรณ์  รัตนโชติปภาพร ครู อนุมัติ
56 6302 สพป.ตาก เขต 2 160119 บ้านค้างภิบาล นางอัจฉรา  โปร่งใจ ครูชำนาญการ อนุมัติ
57 6302 สพป.ตาก เขต 2 160120 บ้านแม่ตาวใหม่ นางสาวแสงคาร  สิงหล้า ครู คศ. 1 อนุมัติ
58 6302 สพป.ตาก เขต 2 160121 บ้านพะเด๊ะ เกษม  ใจสอาด ครู อนุมัติ
59 6302 สพป.ตาก เขต 2 160137 บ้านปูแป้ วิริยะ  ทองแพ ครูชำนาญการ อนุมัติ
60 6302 สพป.ตาก เขต 2 160236 ญาณวิศิษฎ์ อนุสรณ์  สีเขียวอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
61 6302 สพป.ตาก เขต 2 160132 วัดสว่างอารมณ์ นายสุพจน์  ขาวเหลือง ครู อนุมัติ
62 6302 สพป.ตาก เขต 2 160131 บ้านแม่ละเมา จักรเพชร  แสงคล้า ครู อนุมัติ
63 6302 สพป.ตาก เขต 2 160131 บ้านแม่ละเมา นิสา  เหลืองคุณวัฒน์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
64 6302 สพป.ตาก เขต 2 160130 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ วุฒิชัย  บำรุงดิลก ครู อนุมัติ
65 6302 สพป.ตาก เขต 2 160129 บ้านเจดีย์โคะ สุรีย์  แสงอรุณ ครู อนุมัติ
66 6302 สพป.ตาก เขต 2 160129 บ้านเจดีย์โคะ นางพิกุล  พระสิงห์ ครู อนุมัติ
67 6302 สพป.ตาก เขต 2 160126 บ้านห้วยไม้แป้น นางศศิธร  พิสัยกุล ครูคศ.1 อนุมัติ
68 6302 สพป.ตาก เขต 2 160126 บ้านห้วยไม้แป้น เสฎฐวุฒิ  ยศวงค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
69 6302 สพป.ตาก เขต 2 160127 บ้านแม่โกนเกน นายวิทศักดิ์  พิทยากิต ครู ชำนาญการ อนุมัติ
70 6302 สพป.ตาก เขต 2 160127 บ้านแม่โกนเกน นางสาวมาลา   วงษ์ยะ ครูโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน อนุมัติ
71 6302 สพป.ตาก เขต 2 160111 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 นายอรรถพรรณ  วุฒินนทนันท์ชัย ครู อนุมัติ
72 6302 สพป.ตาก เขต 2 160114 บ้านน้ำดิบ จินตนา  เพ็งสอน ครู อนุมัติ
73 6302 สพป.ตาก เขต 2 160122 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย nitchaporn  mahachai ครู อนุมัติ
74 6302 สพป.ตาก เขต 2 160123 บ้านแม่กุเหนือ นางสาวิตรี  นาคกล ครูคศ.1 อนุมัติ
75 6302 สพป.ตาก เขต 2 160123 บ้านแม่กุเหนือ นางสาวกรณิการ์  ทาวงษ์ ครู อนุมัติ
76 6302 สพป.ตาก เขต 2 160124 บ้านแม่กุหลวง นายวันโชค  แสนอินต๊ะ ครู อนุมัติ
77 6302 สพป.ตาก เขต 2 160128 บ้านปูเต้อ สุกัญญา  ปุ่นปุย ครู คศ.1 อนุมัติ
78 6302 สพป.ตาก เขต 2 160116 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ นางสาวสุพัตรา  ทิหวาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
79 6302 สพป.ตาก เขต 2 160116 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ นายปรีชา  แสนศรี ครู คศ.1 อนุมัติ
80 6302 สพป.ตาก เขต 2 160117 บ้านแม่ตาวใต้ นางจินตนา  จิตต์จริง ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
81 6302 สพป.ตาก เขต 2 160115 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 นายประสิทธิ์  ปุดแดง ครู คศ.1 อนุมัติ
82 6302 สพป.ตาก เขต 2 160115 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 นางสาคร  ประกอบกิจ ครูชำนาญการ อนุมัติ
83 6302 สพป.ตาก เขต 2 160107 บ้านแม่ปะเหนือ ณัฐติภรณ์  โชติกมาศ ครู อนุมัติ
84 6302 สพป.ตาก เขต 2 160107 บ้านแม่ปะเหนือ นางไพลิน  กาศอุดม ครู อนุมัติ
85 6302 สพป.ตาก เขต 2 160108 บ้านแม่ปะใต้ สิริพร  ปานเขียว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
86 6302 สพป.ตาก เขต 2 160108 บ้านแม่ปะใต้ นายมานพ  ติ๊บสุก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
87 6302 สพป.ตาก เขต 2 160110 บ้านห้วยหินฝน นายกิติพงษ์  คำฟู ครู อนุมัติ
88 6302 สพป.ตาก เขต 2 160110 บ้านห้วยหินฝน นายวิจิตร  แก้วเล่อ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
89 6302 สพป.ตาก เขต 2 160215 ป่าไม้อุทิศ 4 นายสุนทร   ปัญญาสิทธิ์ ครู อนุมัติ
90 6302 สพป.ตาก เขต 2 160215 ป่าไม้อุทิศ 4 สมพิศ  นารี ครู อนุมัติ
91 6302 สพป.ตาก เขต 2 160212 บ้านร่มเกล้า 2 ทิโมธี  สุวรรณพุ่ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
92 6302 สพป.ตาก เขต 2 160214 บ้านร่มเกล้า 4 นายมาโนช   หรั่งมา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
93 6302 สพป.ตาก เขต 2 160216 บ้านป่าคาใหม่ นายสงกรานต์  ยืนยั่ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
94 6302 สพป.ตาก เขต 2 160219 รวมไทยพัฒนา 3 ภูมินทร์  จิตแจ่มแจ้ง ครู อนุมัติ
95 6302 สพป.ตาก เขต 2 160219 รวมไทยพัฒนา 3 นางกานดา  นกเที่ยง ครู อนุมัติ
96 6302 สพป.ตาก เขต 2 160210 ไทยราษฎร์คีรี อรทัย  รักสีขาว ครูชำนาญการrพิเศษ อนุมัติ
97 6302 สพป.ตาก เขต 2 160211 รวมไทยพัฒนา 6 พรนิภา  ยอดวัน ครู อนุมัติ
98 6302 สพป.ตาก เขต 2 160211 รวมไทยพัฒนา 6 นางสาวศศิธร   สมศักดิ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
99 6302 สพป.ตาก เขต 2 160207 บ้านช่องแคบ กรกฎ  พรมวิหาร ครู อนุมัติ
100 6302 สพป.ตาก เขต 2 160207 บ้านช่องแคบ ธนากร  สีหมื่น ครู อนุมัติ
101 6302 สพป.ตาก เขต 2 160208 บ้านขุนห้วยช่องแคบ วิทยา  สีอ่อน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
102 6302 สพป.ตาก เขต 2 160209 บ้านทีกะเป่อ พิชาพัทธ์  พิทักษ์อรุณสิน ครู อนุมัติ
103 6302 สพป.ตาก เขต 2 160203 บ้านหมื่นฤาชัย สมคิด  เทพาชุมพู ครู อนุมัติ
104 6302 สพป.ตาก เขต 2 160204 ห้วยน้ำนักวิทยา เนติวุฒน์  หงส์พิทักษ์ชน ครู อนุมัติ
105 6302 สพป.ตาก เขต 2 160217 รวมไทยพัฒนา 1 ดวงดาว  ศิริรางกูล ครู อับดับ คศ.1 อนุมัติ
106 6302 สพป.ตาก เขต 2 160217 รวมไทยพัฒนา 1 นาง  ศุภดา ชมจันทร์ฉาย อนุมัติ
107 6302 สพป.ตาก เขต 2 160218 รวมไทยพัฒนา 2 นางสาวณัฎฐณิชา  นาคคุ้ม ผู้ดูแลเด็ก อนุมัติ
108 6302 สพป.ตาก เขต 2 160218 รวมไทยพัฒนา 2 นายชัชวาลย์  ชุ่มวงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
109 6302 สพป.ตาก เขต 2 160218 รวมไทยพัฒนา 2 นายปกรณ์  มาฉิม ครู อนุมัติ
110 6302 สพป.ตาก เขต 2 160221 รวมไทยพัฒนา 5 suwit  nokthiang รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
111 6302 สพป.ตาก เขต 2 160201 บ้านวาเล่ย์ นางสาวนพกาญจน์  มั่นอ่วม ครู อนุมัติ
112 6302 สพป.ตาก เขต 2 160202 บ้านมอเกอ ว่าที่ ร.ต.ศรัณย์  แซ่ย่าง ครู อนุมัติ
113 6302 สพป.ตาก เขต 2 160205 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู นายสุทธิพงษ์  ศักดิ์ประพันธ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
114 6302 สพป.ตาก เขต 2 160200 บ้านยะพอ นายมานะ  ทิพย์จรรยา ครุผู้ช่วย อนุมัติ
115 6302 สพป.ตาก เขต 2 160200 บ้านยะพอ sarinrat  chattiwatkul ครู อนุมัติ
116 6302 สพป.ตาก เขต 2 160196 บ้านกล้อทอ นายพรศักดิ์   ดงสงเคราะห์ ครู อนุมัติ
117 6302 สพป.ตาก เขต 2 160197 บ้านนุเซะโปล้ อัญชลี  อินสมพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
118 6302 สพป.ตาก เขต 2 160198 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สุพัตรา  วงษ์มณฑา ครู คศ.1 อนุมัติ
119 6302 สพป.ตาก เขต 2 160189 บ้านแม่ละมุ้งวิทยา ธีระยุทธ  คำเรือง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
120 6302 สพป.ตาก เขต 2 160187 บ้านปรอผาโด้ พรรณนิภา  เกียรติเจริญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
121 6302 สพป.ตาก เขต 2 160188 บ้านไม้กะพง นางสาวอรพินท์  ผาอ่าง ครู อนุมัติ
122 6302 สพป.ตาก เขต 2 160188 บ้านไม้กะพง นายพรเจตต์  เบหลงตรี ครู คศ.1 อนุมัติ
123 6302 สพป.ตาก เขต 2 160192 บ้านหนองหลวง สุรศักดิ์  กานดา ครู คศ.2 อนุมัติ
124 6302 สพป.ตาก เขต 2 160184 ชุมชนบ้านอุ้มผาง pakorn  fuangchan ครู อนุมัติ
125 6302 สพป.ตาก เขต 2 160186 สามัคคีวิทยา นายกันต์  วงศ์คำ ครู อนุมัติ
126 6302 สพป.ตาก เขต 2 160265 ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย เบญจมาศ  ใจมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
127 6302 สพป.ตาก เขต 2 160266 บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ นางสาวสุปราณี  ธาตุธนะ ครู อนุมัติ