รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.สุโขทัย 620359 : สุโขทัยวิทยาคม รัชดา  ศิริศรีลดามาศ ครู
2 สพม.สุโขทัย 620359 : สุโขทัยวิทยาคม วันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์ ครู
3 สพม.สุโขทัย 620364 : บ้านด่านลานหอยวิทยา นาง  ณัชชา รักษ์วรรณา
4 สพม.สุโขทัย 620366 : คีรีมาศพิทยาคม วุฒิพงษ์  มาลา ครู
5 สพม.สุโขทัย 620368 : กงไกรลาศวิทยา นางอรสา  ศรีสันต์ ครูผู้ช่วย
6 สพม.สุโขทัย 620368 : กงไกรลาศวิทยา จีระศักดิ์  พวงขจร ครู
7 สพม.สุโขทัย 620365 : ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ธัญทิวา  เย็นใจดี ครู
8 สพม.สุโขทัย 620365 : ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ วาเลน  สวัสดี ครู
9 สพม.สุโขทัย 620365 : ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ศิริวรรณ หลิมมงคล  นาคทอง ครู
10 สพม.สุโขทัย 620369 : หนองตูมวิทยา พรนิภา  สังข์ทอง ครู
11 สพม.สุโขทัย 620369 : หนองตูมวิทยา นางสาวบุญลือ   โชติมน หัวหน้าพัสดุ
12 สพม.สุโขทัย 620361 : บ้านสวนวิทยาคม ชมพูนุท  เรือนเครือ ครูผู้ช่วย
13 สพม.สุโขทัย 620370 : ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุภาวดี   พุฒจาด ครู
14 สพม.สุโขทัย 620362 : ยางซ้ายพิทยาคม นิคม  เขาเหิน ครู
15 สพม.สุโขทัย 620363 : ลิไทพิทยาคม นิศาชล  คงนวน ครูผู้ช่วย
16 สพม.สุโขทัย 620360 : อุดมดรุณี พัชรี  กิ่งก้าน ครู
17 สพม.สุโขทัย 620360 : อุดมดรุณี ไพรวรรณ์  พุ่มพวง ครู
18 สพม.สุโขทัย 620360 : อุดมดรุณี สิทธิพงศ์  ยะโพ ครูผู้ช่วย
19 สพม.สุโขทัย 620367 : บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม นางกนกวรรณ  ทับเนียมนาค ครู
20 สพม.สุโขทัย 620371 : เมืองเชลียง มินตรา  คู่นพคุณ ครู
21 สพม.สุโขทัย 620375 : ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ นางสาวนภาศรี  สงสัย ครู คศ.1
22 สพม.สุโขทัย 620379 : สวรรค์อนันต์วิทยา อนุชิต  ดวงดาว ครู
23 สพม.สุโขทัย 620379 : สวรรค์อนันต์วิทยา ปราโมทย์  วงศ์คำ ครู
24 สพม.สุโขทัย 620380 : หนองปลาหมอวิทยาคม กรวรรณ  จุ้ยต่าย ครู
25 สพม.สุโขทัย 620376 : บ้านไร่พิทยาคม ประทุมกาญจน์  จิตบรรจง ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพม.สุโขทัย 620377 : วังทองวิทยา นิตสรร  พิมพ์ศรี ครูโรงเรียนวังทองวิทยา
27 สพม.สุโขทัย 620381 : หนองกลับวิทยาคม คงศิลป์  แก้วส่องศรี ครู
28 สพม.สุโขทัย 620373 : บ้านแก่งวิทยา นางสาววิชุตา  ศรีม่วง ครู
29 สพม.สุโขทัย 620374 : เมืองด้งวิทยา นางสาวณัฐพิมล  พึ่งกุศล ครู
30 สพม.สุโขทัย 620378 : ขุนไกรพิทยาคม ธวัชชัย  พุทธโธ เจ้าหน้าที่พัสดุ
31 สพม.สุโขทัย 620382 : สวรรค์อนันต์วิทยา 2 สุดารัตน์  ล้ำเลิศ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
32 สพม.สุโขทัย 620372 : ท่าชัยวิทยา มธุสรา  เพ็ญศรี ครูชำนาญการพิเศษ
33 สพม.สุโขทัย 620383 : ศรีนคร คัมภีร์  คมขำ พนักงานราชการ
34 สพม.สุโขทัย 620384 : ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เอกนรินทร์  คำอั้น ครู
35 สพม.สุโขทัย 620385 : ชัยมงคลพิทยา เนตรทราย  หิรัญศรี ธุรการ
36 สพม.สุโขทัย 620385 : ชัยมงคลพิทยา กัลยรัตน์  ธรรมรัตนพงษ์ ครู