รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สุโขทัย เขต 1 620015 : วัดยางเอน วรรณิสา   ห้วยหงษ์ทอง ครู (พนักงานราชการ)
2 สพป.สุโขทัย เขต 1 620018 : วัดตาลเตี้ย นางสาวไพริน  มั่นเหมาะ ครู
3 สพป.สุโขทัย เขต 1 620018 : วัดตาลเตี้ย นายประมวล  ไคร้ยะ ครู
4 สพป.สุโขทัย เขต 1 620032 : วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 เพ็ญนภา  ใจดี พนักงานราชการ
5 สพป.สุโขทัย เขต 1 620028 : บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) ปราโมทย์  จั่นจีน ครู โรงเรียนบ้านสนามบินฯ
6 สพป.สุโขทัย เขต 1 620029 : บ้านกล้วย เสาวรัตน์  วัฒนพันธ์ ครู
7 สพป.สุโขทัย เขต 1 620030 : บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) สิรินุช  ฉับพลัน ธุรการ
8 สพป.สุโขทัย เขต 1 620030 : บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) นิพนธ์  เรืองนุกูล ครู
9 สพป.สุโขทัย เขต 1 620031 : บ้านเพชรไฝ นางศุภลักษณ์  พ่วงสุวรรณ ครู คศ.3
10 สพป.สุโขทัย เขต 1 620019 : วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) ดวงดาว  ศรีสมุทร ครูชำนญการพิเศษ
11 สพป.สุโขทัย เขต 1 620010 : บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) อุษารัตน์  ตังควิเวชกุล ครู
12 สพป.สุโขทัย เขต 1 620013 : บ้านเหมืองตามุก นางจำลอง  ทาต่อย ครู
13 สพป.สุโขทัย เขต 1 620013 : บ้านเหมืองตามุก ปิยพจน์  อ้นปาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
14 สพป.สุโขทัย เขต 1 620014 : วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) สุนีรัตน์  ไคร้ยะ ครูชำนาญการพิเศษ
15 สพป.สุโขทัย เขต 1 620016 : บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) นางโสภา  คำกลิ่น ครูชำนาญการพิเศษ
16 สพป.สุโขทัย เขต 1 620006 : วัดคุ้งยางใหญ่ ประจักษ์  สระชุ่ม ผุ้อำนวยการโรงเรียน
17 สพป.สุโขทัย เขต 1 620006 : วัดคุ้งยางใหญ่ ปิยนุช  ไกรกิจราษฎร์ ธุรการ
18 สพป.สุโขทัย เขต 1 620009 : บ้านคลองปลายนา นัฐพล  กลมกล่อม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
19 สพป.สุโขทัย เขต 1 620009 : บ้านคลองปลายนา อัมพา  นกอิ่ม ครู
20 สพป.สุโขทัย เขต 1 620008 : ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) พัลลภ  คงกำเหนิด ครูชำนาญการพิเศษ
21 สพป.สุโขทัย เขต 1 620003 : บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) นางสาวพัชรินทร์  วรรณวงค์กา ครู
22 สพป.สุโขทัย เขต 1 620005 : อนุบาลสุโขทัย นางวันเพ็ญ  ดวงแก้ว ครู
23 สพป.สุโขทัย เขต 1 620001 : บ้านปากแคว ณัฐชยา  บุญเกิด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
24 สพป.สุโขทัย เขต 1 620002 : บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) สุพัตรา  พัดเส ธุรการ
25 สพป.สุโขทัย เขต 1 620023 : วัดปากพระ อาษา  ชำนาญเดชสกุล ครู
26 สพป.สุโขทัย เขต 1 620026 : บ้านหนองพยอม นายสุรชัย  พันธุ์ชนะ ครู ชำนาญการพิเศษ
27 สพป.สุโขทัย เขต 1 620033 : บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วรัญญา  นันชม ครูผู้ช่วย
28 สพป.สุโขทัย เขต 1 620034 : วัดเชตุพน นายมานพ  คงนา ครู
29 สพป.สุโขทัย เขต 1 620035 : บ้านมนต์คีรี นายสมจิตร  พุ่มพรม ครู
30 สพป.สุโขทัย เขต 1 620036 : บ้านปากคลอง sirirat  hammoon ครู
31 สพป.สุโขทัย เขต 1 620036 : บ้านปากคลอง นางสาวสิพิม  เรืองจันทร์ ครู
32 สพป.สุโขทัย เขต 1 620037 : บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) จิรวัฒน์  ทับทิมใจ ครูผู้ช่วย
33 สพป.สุโขทัย เขต 1 620038 : บ้านวังวน รัตติยา  อิ่มพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านวังวน
34 สพป.สุโขทัย เขต 1 620039 : อนุบาลเมืองสุโขทัย ชลธิชา   กล่องชู ธุรการโรงเรียน
35 สพป.สุโขทัย เขต 1 620022 : บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) นางสาวชยุดา  สดใส ธุรการ
36 สพป.สุโขทัย เขต 1 620040 : บ้านวังทองแดง อินทุอร  คำอ่วม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
37 สพป.สุโขทัย เขต 1 620041 : บ้านสำนัก นายชาย  นุชรอด ครู
38 สพป.สุโขทัย เขต 1 620043 : บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) เกียรติชัย  สังข์จันทร์ ผอ
39 สพป.สุโขทัย เขต 1 620043 : บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) คมวืช  แก้วนุช ธุรการ
40 สพป.สุโขทัย เขต 1 620044 : วัดหนองตาโชติ ระภี  พาโคกทม ครู
41 สพป.สุโขทัย เขต 1 620180 : บ้านตลิ่งชัน รัชนี  รัตน์บ้านด่าน ครู
42 สพป.สุโขทัย เขต 1 620180 : บ้านตลิ่งชัน นางสาวสุนันทา  ตาติจันทร์ ครูผู้ช่วย
43 สพป.สุโขทัย เขต 1 620181 : บ้านวังหาด วารินทร์  ประหลาดเนตร ครู
44 สพป.สุโขทัย เขต 1 620181 : บ้านวังหาด นางฐิตินันท์  บุญตั้ง ครู คศ.1
45 สพป.สุโขทัย เขต 1 620182 : บ้านคลองไผ่งาม สาทิส  เปียระบุตร ครูคศ.2
46 สพป.สุโขทัย เขต 1 620183 : บ้านวังหิน เยี้ยม  เทียมเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
47 สพป.สุโขทัย เขต 1 620184 : บ้านลานกระบือ จรัญ  วิทิตกรกุล ครู
48 สพป.สุโขทัย เขต 1 620165 : บ้านด่าน วราภรณ์  พุ่มกลัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
49 สพป.สุโขทัย เขต 1 620165 : บ้านด่าน รุ่งแสง  เนียมสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
50 สพป.สุโขทัย เขต 1 620168 : บ้านวังแดด พงพิทักษ์   กล้าวาจา ธุรการ
51 สพป.สุโขทัย เขต 1 620162 : บ้านหนองจัง นายเชวง  ครุธเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน
52 สพป.สุโขทัย เขต 1 620158 : อนุบาลบ้านด่านลานหอย อมรรัตน์  จิติ ครู
53 สพป.สุโขทัย เขต 1 620159 : เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) นางสาวอุษณีย์  สินจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
54 สพป.สุโขทัย เขต 1 620159 : เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) นางสาวอัมพวัน  อินดี ธุรการโรงเรียน
55 สพป.สุโขทัย เขต 1 620160 : บ้านหนองเฒ่า อาริษา   กรรขำ ครู
56 สพป.สุโขทัย เขต 1 620161 : บ้านวังโคนเปือย ชาคริช  ชมนก ครูผู้ช่วย
57 สพป.สุโขทัย เขต 1 620173 : บ้านวังไทร นางศิริกาญจน์  บุญชู ครู คศ.1
58 สพป.สุโขทัย เขต 1 620173 : บ้านวังไทร ธัญญลักษณ์   ดำดี ครู
59 สพป.สุโขทัย เขต 1 620175 : บ้านปากคลองร่วม คันธนา  กาวิวาส ครู
60 สพป.สุโขทัย เขต 1 620163 : บ้านวังน้ำขาว นายวันชัย   แก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน
61 สพป.สุโขทัย เขต 1 620164 : บ้านห้วยไคร้ นายสุพจน์  งอยภูธร ครู คศ.3
62 สพป.สุโขทัย เขต 1 620170 : บ้านลานทอง สุรทิน  จำรุราย ครูผู้ช่วย
63 สพป.สุโขทัย เขต 1 620179 : บ้านวังลึก วัชระ  สุตะคาร ครู
64 สพป.สุโขทัย เขต 1 620185 : บ้านหนองสองตอน ชุติมันท์  ดีใจงาม ครู
65 สพป.สุโขทัย เขต 1 620177 : บ้านหนองตม รจนา  แจ่มศรี ครู
66 สพป.สุโขทัย เขต 1 620177 : บ้านหนองตม กมลณัฐ จันทนจินดา  จันทนจินดา ครู
67 สพป.สุโขทัย เขต 1 620177 : บ้านหนองตม ธนภูมิ  มะลิกุล ครู
68 สพป.สุโขทัย เขต 1 620178 : หนองหญ้าปล้อง(กม.78) สุกัญญา   จันทร์ปัญญา ครู
69 สพป.สุโขทัย เขต 1 620178 : หนองหญ้าปล้อง(กม.78) นางศุภวรรณ  หวังคีรีห์ ครู
70 สพป.สุโขทัย เขต 1 620174 : บ้านหนองจิกตีนเนิน นางปิยมาศ  สงธนู ครู
71 สพป.สุโขทัย เขต 1 620174 : บ้านหนองจิกตีนเนิน นายปิยะวัฒน์  สุขเทศ ครู
72 สพป.สุโขทัย เขต 1 620176 : บ้านหนองไม้กอง พชรพร  คลี่วงค์ ครู
73 สพป.สุโขทัย เขต 1 620176 : บ้านหนองไม้กอง อัมพร  ครุธโม ธุรการ
74 สพป.สุโขทัย เขต 1 620171 : บ้านวังตะคร้อ ประสิทธิ์  สารีนาค ครู
75 สพป.สุโขทัย เขต 1 620171 : บ้านวังตะคร้อ นางมณีรัตน์  มั่นอ้น ครู ชำนาญการพิเศษ
76 สพป.สุโขทัย เขต 1 620089 : บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) สุปราณี  สอนน้อย ครูผู้ช่วย
77 สพป.สุโขทัย เขต 1 620090 : บ้านยางแหลม นางรัตนา   เอี่ยมสำอางค์ ครู
78 สพป.สุโขทัย เขต 1 620091 : บ้านเนินประดู่ นฤมล  เเจ่มทุ่ง ธุรการโรงเรียน
79 สพป.สุโขทัย เขต 1 620091 : บ้านเนินประดู่ ขนิษฐา  ซังยืนยง ครูโรงเรียนบ้านเนินประดู่
80 สพป.สุโขทัย เขต 1 620109 : วัดหนองกก เจนจิรา  เปรมใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 สพป.สุโขทัย เขต 1 620109 : วัดหนองกก อัจฉรา  อ่อนปาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพป.สุโขทัย เขต 1 620112 : บ้านวังกร่าง สงกรานต์  เสือแก้ว ครู
83 สพป.สุโขทัย เขต 1 620113 : บ้านยางเมือง ทัย  บุญคง ครู คศ.1
84 สพป.สุโขทัย เขต 1 620114 : บ้านคลองน้ำเย็น นายทินกร  ด้วงบาง ครู
85 สพป.สุโขทัย เขต 1 620095 : อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) อรทัย จินดาประสาน  จินดาประสาน ครู
86 สพป.สุโขทัย เขต 1 620101 : บ้านนาเชิงคีรี มนัส  ครุฑหนู ครู
87 สพป.สุโขทัย เขต 1 620103 : บ้านขุนนาวัง เทียม  จรวุฒิพันธ์ ครู
88 สพป.สุโขทัย เขต 1 620104 : บ้านโว้งบ่อ เจตนา  เกิดเกตุ ครู
89 สพป.สุโขทัย เขต 1 620093 : บ้านน้ำลาด นางสาวรัชนีพร  อินโตนด ธุรการโรงเรียน
90 สพป.สุโขทัย เขต 1 620125 : บ้านเขาทองผางับ พิรุณ  กาสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
91 สพป.สุโขทัย เขต 1 620125 : บ้านเขาทองผางับ ไพรวัลย์  เสนงาม ครู คศ.3
92 สพป.สุโขทัย เขต 1 620126 : บ้านน้ำพุ นายลภชัย  พรมวิหาร ครู
93 สพป.สุโขทัย เขต 1 620127 : บ้านลานเอื้อง ปรียาภรณ์  พึ่งอำพัน ครู
94 สพป.สุโขทัย เขต 1 620127 : บ้านลานเอื้อง ธานินทร์  ทองคง ครู
95 สพป.สุโขทัย เขต 1 620128 : มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) นางสาวขวัญชนก  สุวรรณชัย ครู
96 สพป.สุโขทัย เขต 1 620098 : บ้านเนินยาง น้ำผึ้ง  แจ่มแจ้ง ครู
97 สพป.สุโขทัย เขต 1 620099 : บ้านนากาหลง นายดิเรก  บัวป้อม ครู
98 สพป.สุโขทัย เขต 1 620100 : บ้านป้อมประชานุกูล นางวันทนี  เกิดเจริญ ครูโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล
99 สพป.สุโขทัย เขต 1 620106 : บ้านนาสระลอย ศิริวรรณ  ช้างงาม ครูผู้ช่วย
100 สพป.สุโขทัย เขต 1 620124 : บ้านหนองตลับ อดิศร  แซ่หลอ ครู
101 สพป.สุโขทัย เขต 1 620092 : ศรีคีรีมาศวิทยา นางสาวรติพร  พวงทอง ครูผู้ช่วย
102 สพป.สุโขทัย เขต 1 620092 : ศรีคีรีมาศวิทยา นางสาวสิริรัตน์  พรหมปั้น ครู
103 สพป.สุโขทัย เขต 1 620115 : บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) บุญธรรม  เอี่ยมอ่อน ครู
104 สพป.สุโขทัย เขต 1 620116 : บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา นางกมลวรรณ  ตั้งสุขสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
105 สพป.สุโขทัย เขต 1 620107 : บ้านหนองกระดิ่ง ชัชชัย  สนองบุญ ครู
106 สพป.สุโขทัย เขต 1 620108 : บ้านลำคลองยาง ประเสริฐ  เรืองนุกูล ครูชำนาญการพิเศษ
107 สพป.สุโขทัย เขต 1 620111 : บ้านเนินพยอม จารุนันท์  สิทธิโสภณ ครู
108 สพป.สุโขทัย เขต 1 620123 : บ้านใหม่เจริญผล รัชนีพร  กวีวัฒนา ครูชำนาญการ
109 สพป.สุโขทัย เขต 1 620123 : บ้านใหม่เจริญผล เสาวลักษณ์  โอภาส ครู
110 สพป.สุโขทัย เขต 1 620122 : หนองบัวเขาดิน นัทธิชา   ลิ้มทอง ครู
111 สพป.สุโขทัย เขต 1 620117 : วัดมุจลินทาราม นางสาวชลิตา  โพธิ์รี ครู
112 สพป.สุโขทัย เขต 1 620118 : สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) สุนิศา  ผ่องใส เจ้าหน้าที่ธุรการ
113 สพป.สุโขทัย เขต 1 620119 : บ้านบึงหญ้า รัชตะ  แจ่มทุ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
114 สพป.สุโขทัย เขต 1 620119 : บ้านบึงหญ้า ทิวา  บัวหลวง ครู ค.ศ1
115 สพป.สุโขทัย เขต 1 620054 : วัดปรักรัก นายสุเทพ  ทับจาก ครู
116 สพป.สุโขทัย เขต 1 620055 : วัดกกแรต ศิริรัตน์  โสภณ ครู
117 สพป.สุโขทัย เขต 1 620056 : บ้านคลองตะเข้ กรกมล  พลับผล ครู
118 สพป.สุโขทัย เขต 1 620052 : บ้านประดู่เฒ่า นางสาวประนอม  แสงเงิน ครู
119 สพป.สุโขทัย เขต 1 620046 : บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) นายภูวนาถ  เฟื่องฟุ้ง ครู
120 สพป.สุโขทัย เขต 1 620047 : วัดสงฆาราม ประจิม  กราบกราน ครู
121 สพป.สุโขทัย เขต 1 620047 : วัดสงฆาราม แดนชัย  เทียนดำ ครู ชำนาญการพิเศษ
122 สพป.สุโขทัย เขต 1 620050 : บ้านหนองหญ้าปล้อง นางรัศมี  โพธิ์จันทร์ ครู
123 สพป.สุโขทัย เขต 1 620051 : บ้านหนองสามพญา ภิรฌา  พงษ์ปรีชา ครูชำนาญการ
124 สพป.สุโขทัย เขต 1 620077 : วัดศรีเมือง อิศรา  ทองดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
125 สพป.สุโขทัย เขต 1 620078 : บ้านป่าสัก จตุพล  ถนอมศักดิ์ ครูผู้ช่วย
126 สพป.สุโขทัย เขต 1 620074 : วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 นางสาวศริยา  ทับรอด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
127 สพป.สุโขทัย เขต 1 620057 : วัดคุ้งยาง สมพงษ์  มาดหมาย ครูชำนาญการพิเศษ
128 สพป.สุโขทัย เขต 1 620058 : บ้านโป่งแค ญาณี  บุญแจ้ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
129 สพป.สุโขทัย เขต 1 620059 : วัดโบสถ์ ศิระ  หนูสอน ครู
130 สพป.สุโขทัย เขต 1 620068 : บ้านหนองกระทุ่ม นางจารวี  บวบมี ครู
131 สพป.สุโขทัย เขต 1 620063 : บ้านหนองมะเกลือ นางสุกัญญา  ราษฎร์บุญมี ครูชำนาญการพิเศษ
132 สพป.สุโขทัย เขต 1 620063 : บ้านหนองมะเกลือ อรุณี  สำรี คศ.3
133 สพป.สุโขทัย เขต 1 620064 : วัดเสาหิน นวพร  สำรี ครูธุรการ
134 สพป.สุโขทัย เขต 1 620065 : บ้านวังขวัญ น้ำหวาน  บุญปก ครู
135 สพป.สุโขทัย เขต 1 620065 : บ้านวังขวัญ ธวัลรัตน์  พรมเรือง ครู
136 สพป.สุโขทัย เขต 1 620066 : บ้านหนองบัว นายสุระพล  เจ็กอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
137 สพป.สุโขทัย เขต 1 620067 : บ้านหนองเสาเถียร เหรียญชัย  ชูชาติ ครู
138 สพป.สุโขทัย เขต 1 620079 : บ้านป่ามะม่วง นางสาวสุพิชญา  แจ่มพรม ธุรการโรงเรียน
139 สพป.สุโขทัย เขต 1 620069 : บ้านดงเดือย นายโกศล  เขียวเหลือง ครูชำนาญการพิเศษ
140 สพป.สุโขทัย เขต 1 620070 : บ้านโพธิ์หอม สุจินดา  รินทะไชย ครู
141 สพป.สุโขทัย เขต 1 620071 : วัดดงยาง นางสาวพรพิมล  มากจีน ครู
142 สพป.สุโขทัย เขต 1 620072 : บ้านยางแดน นายวินัส   เพ็งสิน ครู
143 สพป.สุโขทัย เขต 1 620073 : บ้านดอนสำโรง วิภา  จันทร์ปรุง ครู
144 สพป.สุโขทัย เขต 1 620083 : บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) มยุรี  จันทขาว ครู
145 สพป.สุโขทัย เขต 1 620084 : วัดท่าฉนวน เบญจวรรณ  เกตุนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ
146 สพป.สุโขทัย เขต 1 620085 : วัดหางตลาด นายภัทรดร   จันทร์กระจ่าง ครู
147 สพป.สุโขทัย เขต 1 620087 : บ้านน้ำเรื่อง นิติพงษ์  มั่นถึง ครู
148 สพป.สุโขทัย เขต 1 620053 : อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) นางสาวอัจฉรา  สารแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ
149 สพป.สุโขทัย เขต 1 620060 : บ้านใหม่สุขเกษม วีรเชษฐ์   จินวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
150 สพป.สุโขทัย เขต 1 620060 : บ้านใหม่สุขเกษม ละออ  สอนโต ครู
151 สพป.สุโขทัย เขต 1 620061 : บ้านใหม่โพธิ์ทอง สุจิตตา  คำค้อม ธุรการ
152 สพป.สุโขทัย เขต 1 620062 : บ้านข่อยสองนาง นางสาวกัลยา   บุตรสุวรรณ ครู
153 สพป.สุโขทัย เขต 1 620075 : วัดทุ่ง ศันสนีย์  เบ็ญจกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
154 สพป.สุโขทัย เขต 1 620075 : วัดทุ่ง นัฐพร  จันทร์ส่งสิงห์ ครู
155 สพป.สุโขทัย เขต 1 620080 : วัดเต่าทอง นางลัดดาวัลย์  แช่มชื่น ครู
156 สพป.สุโขทัย เขต 1 620076 : วัดใหม่ไทยบำรุง รัชนก  อินต๊ะเสาร์ ครู
157 สพป.สุโขทัย เขต 1 620081 : บ้านหนองตูม นางสาววิภารัตน์  ทองเชื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
158 สพป.สุโขทัย เขต 1 620081 : บ้านหนองตูม นายประเสริฐ   รุ่งเรือง ครู
159 สพป.สุโขทัย เขต 1 620082 : บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) นายสมศักดิ์  ตุ้ยสา ครู