รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สุโขทัย เขต 2 620241 : บ้านดงคู่ กัลยา  เล็กวิลัย ครู
2 สพป.สุโขทัย เขต 2 620242 : บ้านห้วยไคร้ วิมล  อุปถัมภ์ ครูชำนาญการพิเศษ
3 สพป.สุโขทัย เขต 2 620242 : บ้านห้วยไคร้ ขวัญเรือน  มูลทิ ครูผู้ช่วย
4 สพป.สุโขทัย เขต 2 620243 : บ้านห้วยติ่ง ยุพิน  สินาปัน เจ้าหน้าที่พัสดุ
5 สพป.สุโขทัย เขต 2 620215 : บ้านหนองบัว จำเนียร  ตูมหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 สพป.สุโขทัย เขต 2 620245 : บ้านศาลาไก่ฟุบ พัชรินทร์  แสงเทียน เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 สพป.สุโขทัย เขต 2 620245 : บ้านศาลาไก่ฟุบ ภัทราวรรณ  ถิ่นจันทร์ ครูผู้ช่วย
8 สพป.สุโขทัย เขต 2 620245 : บ้านศาลาไก่ฟุบ นางสาวสุกัญญา   อ่อนผา ครูธุรการ
9 สพป.สุโขทัย เขต 2 620237 : บ้านลำโชค วิเชียร  มุ้งอย่าง ครูชำนาญการ
10 สพป.สุโขทัย เขต 2 620238 : บ้านป่าคา นายสิทธิชัย  มะโนน้อย ธุรการโรงเรียน
11 สพป.สุโขทัย เขต 2 620239 : บ้านแม่ท่าแพ สุภาณี  มูลคำ ครู
12 สพป.สุโขทัย เขต 2 620240 : บ้านห้วยหยวก นางสาวพรพิมล  ญาณปัญญา ครูอัตราจ้าง
13 สพป.สุโขทัย เขต 2 620240 : บ้านห้วยหยวก นายจตุพร   เมืองแก้ว ครู
14 สพป.สุโขทัย เขต 2 620234 : บ้านแก่ง พงศ์ภัค  ประสมวงศ์ ครู คศ.
15 สพป.สุโขทัย เขต 2 620235 : บ้านศรีสวรรค์ สุหัฑญา  บุญจวง ธุรการ
16 สพป.สุโขทัย เขต 2 620236 : บ้านปากคะยาง พรรณิภา  ชมเชย ครู
17 สพป.สุโขทัย เขต 2 620196 : บ้านตึก จิรายุ  สะพรั่ง ธุรการโรงเรียน
18 สพป.สุโขทัย เขต 2 620196 : บ้านตึก songsak  jantharamanee ครู
19 สพป.สุโขทัย เขต 2 620197 : วัดภูนก นายงาน  พลฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
20 สพป.สุโขทัย เขต 2 620197 : วัดภูนก นายสมชาย  ทุนมาก ครูผู้ช่วย
21 สพป.สุโขทัย เขต 2 620198 : บ้านนาต้นจั่น นายทวี   พร้อมมิตร ครู
22 สพป.สุโขทัย เขต 2 620199 : บ้านหมอนสูง นางรัชนีพร  ชาวนอก ครู
23 สพป.สุโขทัย เขต 2 620201 : บ้านดงย่าปา นางสาวพรทิพย์   เรื่องลือ เจ้าหน้าที่ธุรการ
24 สพป.สุโขทัย เขต 2 620202 : บ้านแม่คุ นายพอ  ทุมสงคราม ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพป.สุโขทัย เขต 2 620202 : บ้านแม่คุ ปรียาลักษณ์  โหมดสมพงษ์ ครูผู้ช่วย
26 สพป.สุโขทัย เขต 2 620203 : บ้านห้วยตม นายยรรยง  จันทร์กวี ครู
27 สพป.สุโขทัย เขต 2 620219 : บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) สุธีรา  วัฒนาอุดมวงศ์ ครู
28 สพป.สุโขทัย เขต 2 620219 : บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) บุญสิริ  จุติ ครู
29 สพป.สุโขทัย เขต 2 620220 : บ้านแม่ราก นายวินัย  เพชรแบน ครู คศ.1
30 สพป.สุโขทัย เขต 2 620221 : บ้านทุ่งพล้อ ภัทราภรณ์  ปักษี เจ้าหน้าที่ธุรการ
31 สพป.สุโขทัย เขต 2 620221 : บ้านทุ่งพล้อ ชัยนาม  บุญนิตย์ ครู
32 สพป.สุโขทัย เขต 2 620222 : บ้านดอยไก่เขี่ย สุรภี  แก้วตา ครู
33 สพป.สุโขทัย เขต 2 620223 : วัดวังค่า ธนสิทธิ์  อ่อนจันทร์ ครู
34 สพป.สุโขทัย เขต 2 620223 : วัดวังค่า วารี  เที่ยงตรง เจ้าหน้าที่ธุรการ
35 สพป.สุโขทัย เขต 2 620224 : บ้านแม่สำ ณัฐวุฒิ  รุ่งน้อย ธุรการโรงเรียน
36 สพป.สุโขทัย เขต 2 620224 : บ้านแม่สำ นายพิทักษ์  สุนทรชัยบูรณ์ ครู
37 สพป.สุโขทัย เขต 2 620226 : บ้านท่าโพธิ์ ภิญโญ  ชูจิตร์ ครู
38 สพป.สุโขทัย เขต 2 620226 : บ้านท่าโพธิ์ จิรายุทธ  อยู่แย้ม เจ้าหน้าที่พัสดุ
39 สพป.สุโขทัย เขต 2 620227 : บ้านดอนระเบียง ปรัชญาภรณ์   เขตบรรพต ครู
40 สพป.สุโขทัย เขต 2 620227 : บ้านดอนระเบียง นางสาวนุชนาจ  ใฝ่ใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
41 สพป.สุโขทัย เขต 2 620233 : แม่สานสามัคคี นายอภิชัย  อุดปิง ครู คศ.1
42 สพป.สุโขทัย เขต 2 620229 : บ้านปากสาน นายสว่าง  บุษรา ครู
43 สพป.สุโขทัย เขต 2 620230 : บ้านสันหีบ นางสาวสุปรียา  จันดี ครูผู้ช่วย
44 สพป.สุโขทัย เขต 2 620232 : บ้านแม่สาน รุ่งเรือง  มั่นคำ ครู
45 สพป.สุโขทัย เขต 2 620232 : บ้านแม่สาน วิมลรัตน์  หุตะเจริญ ธุรการ
46 สพป.สุโขทัย เขต 2 620195 : บ้านแม่ฮู้ นางสาวพัทธ์ธีรา  ขบวน ธุรการโรงเรียน
47 สพป.สุโขทัย เขต 2 620195 : บ้านแม่ฮู้ นางสาวพรรณธิดา  กระดิ่ง ครูอัตราจ้าง
48 สพป.สุโขทัย เขต 2 620191 : บ้านปางสา เชวง  วงษ์แก้ว ครู คศ.2
49 สพป.สุโขทัย เขต 2 620192 : บ้านโป่งตีนตั่ง ณัฐวุฒิ  จิตประสาร ครู
50 สพป.สุโขทัย เขต 2 620193 : บ้านสุเม่น นางสาวกนวรรณ  มาโหมด ครูคศ.1
51 สพป.สุโขทัย เขต 2 620193 : บ้านสุเม่น นิศารัตน์  กำมะหยี่ ครูอัตราจ้าง
52 สพป.สุโขทัย เขต 2 620194 : บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) ณฤทธิ์  จันทร์งาม ครูธุรการ
53 สพป.สุโขทัย เขต 2 620194 : บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) สุวิทย์  พรมยะดวง ธุรการ
54 สพป.สุโขทัย เขต 2 620186 : บ้านแม่เทิน ทวี  อินทร์ต๊ะวิชัย ครูผู้ช่วย
55 สพป.สุโขทัย เขต 2 620186 : บ้านแม่เทิน จำลอง  สีแดง ครู
56 สพป.สุโขทัย เขต 2 620187 : บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) พิชยา  แคว้นไธสง ธุรการ
57 สพป.สุโขทัย เขต 2 620187 : บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) นายโสรัจ  แควน้อย ธุรการ
58 สพป.สุโขทัย เขต 2 620188 : บ้านห้วยโป้ เบญจรัตน์  ทับแว่ว ครู
59 สพป.สุโขทัย เขต 2 620189 : บ้านสะท้อ นางสาวคำเปีย  อย่าห้าม เจ้าหน้าที่พัสดุ
60 สพป.สุโขทัย เขต 2 620190 : บ้านผาเวียง นายรัชเวทย์  เกื้อกูล ครู
61 สพป.สุโขทัย เขต 2 620210 : ไชยะวิทยา นันทชัย  บุญนิฉันท์ ครูอัตราจ้าง
62 สพป.สุโขทัย เขต 2 620211 : บ้านป่ากล้วย นายณัฐพงษ์  พลมาก ครู
63 สพป.สุโขทัย เขต 2 620212 : หมอนสูงประชาสรรค์ พัชญา  วรรณโชค ครู
64 สพป.สุโขทัย เขต 2 620212 : หมอนสูงประชาสรรค์ ฉัตรชัย   เขียวหวาน ธุรการ
65 สพป.สุโขทัย เขต 2 620213 : บ้านวังยายมาก กฤตยชญ์  กลิ่นเสือ ครู
66 สพป.สุโขทัย เขต 2 620213 : บ้านวังยายมาก ปกิตตา  ปานเกษม ครูผู้ช่วย
67 สพป.สุโขทัย เขต 2 620214 : บ้านท่าชัย นาฏยา  ภู่ทรัพย์สิน ครู
68 สพป.สุโขทัย เขต 2 620250 : วัดตลิ่งชัน นางรุ่งนิศา   ปัญญา ครู
69 สพป.สุโขทัย เขต 2 620250 : วัดตลิ่งชัน รัชฎากร  คำนินทะ พนักงานราชการ
70 สพป.สุโขทัย เขต 2 620252 : บ้านพระปรางค์ นางวันทนี  หลำเจริญ ครู
71 สพป.สุโขทัย เขต 2 620249 : วัดโบราณหลวง ยุพา  มุยดา ธุรการ
72 สพป.สุโขทัย เขต 2 620247 : วัดแสนตอ เมธินี  กิปัญญา ครูผู้ช่วย
73 สพป.สุโขทัย เขต 2 620247 : วัดแสนตอ ประธาน  หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.สุโขทัย เขต 2 620247 : วัดแสนตอ นายภคภพ   มิ่งมิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
75 สพป.สุโขทัย เขต 2 620246 : บ้านสารจิตร วรรณวิษา  ปักษี เจ้าหน้าที่ธุรการ
76 สพป.สุโขทัย เขต 2 620246 : บ้านสารจิตร นายสิทธิพันธ์  ทวีรัตนพันธ์ ครู
77 สพป.สุโขทัย เขต 2 620209 : บ้านดงยาง สุรเดช  ศรีภูธร จนท.ธุรการ
78 สพป.สุโขทัย เขต 2 620207 : บ้านเกาะน้อย อัจฉราพรรณ  ผ่านพบ ครู
79 สพป.สุโขทัย เขต 2 620208 : บ้านป่ายาง วาเนตร  ดอกดิน ครูชำนาญการพิเศษ
80 สพป.สุโขทัย เขต 2 620208 : บ้านป่ายาง นาย จักรกฤษณ์ พหลยุต  พหลยุต ธุรการ
81 สพป.สุโขทัย เขต 2 620204 : หนองอ้อบำเพ็ญ รัตนา  เขาดี ครูโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ
82 สพป.สุโขทัย เขต 2 620204 : หนองอ้อบำเพ็ญ จำรัส  วงษชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน
83 สพป.สุโขทัย เขต 2 620205 : บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) จีรพันธ์  เวียงหก ครู คศ.3
84 สพป.สุโขทัย เขต 2 620205 : บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) อโณทัย  พลีสัตย์ ธุรการ
85 สพป.สุโขทัย เขต 2 620206 : วัดเกาะน้อย สิรินาถ  ลี้สกุล ครู
86 สพป.สุโขทัย เขต 2 620206 : วัดเกาะน้อย นัทลียา  หอมหวาน ธุรการโรงเรียน
87 สพป.สุโขทัย เขต 2 620216 : หาดเสี้ยววิทยา นางสาวนิลาวรรณ  สายทอง ครู
88 สพป.สุโขทัย เขต 2 620216 : หาดเสี้ยววิทยา สรญา  มหาปัญญาวงศ์ ธุรการโรงเรียน
89 สพป.สุโขทัย เขต 2 620216 : หาดเสี้ยววิทยา นัฏฐิภา  บุญสุข ครูผู้ช่วย
90 สพป.สุโขทัย เขต 2 620217 : อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สุวิมล  นิลพันธ์ ครู
91 สพป.สุโขทัย เขต 2 620217 : อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สันติภาพ  อุดมมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียน
92 สพป.สุโขทัย เขต 2 620265 : บ้านหนองยาว ไรทอง  ธรรมขันติ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
93 สพป.สุโขทัย เขต 2 620266 : บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) นิธิบูรณ์  เนตรบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
94 สพป.สุโขทัย เขต 2 620259 : บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) ประสิทธิ์  บุญสนอง ครู
95 สพป.สุโขทัย เขต 2 620267 : บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) นิ่มนวล  น้อยเนียม ครู
96 สพป.สุโขทัย เขต 2 620267 : บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) บุญเลิศ  จันทร์เกษม ครู
97 สพป.สุโขทัย เขต 2 620268 : บ้านเตว็ดกลาง ระเบียบ  อินอำพร ครู
98 สพป.สุโขทัย เขต 2 620269 : วัดศรีสังวร ปิยวรรณ  บุญญะสาร ธุรการโรงเรียน
99 สพป.สุโขทัย เขต 2 620269 : วัดศรีสังวร พอเจตต์  สั่งสอน ธุรการ
100 สพป.สุโขทัย เขต 2 620271 : บ้านทับผึ้ง เจนจิรา  หว่างเชื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
101 สพป.สุโขทัย เขต 2 620271 : บ้านทับผึ้ง สุภาดา  เปี่ยมอ่อน ครู คศ.3
102 สพป.สุโขทัย เขต 2 620272 : มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) นายถวัลย์  พรมพุก ครู
103 สพป.สุโขทัย เขต 2 620272 : มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) ภัทรภร  ธนพงษ์ปภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
104 สพป.สุโขทัย เขต 2 620291 : บ้านสันติสุข ธีระวุฒิ  ซาวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
105 สพป.สุโขทัย เขต 2 620294 : บ้านเขาดินไพรวัน นายวิรัช  น่วมเจริญ ครู
106 สพป.สุโขทัย เขต 2 620295 : บ้านโซกเปือย สุวิญชา  สวัสดี เจ้าหน้าที่พัสดุ
107 สพป.สุโขทัย เขต 2 620296 : บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) นางสาวปรียาภรณ์  กันตา ธุรการ
108 สพป.สุโขทัย เขต 2 620297 : บ้านนาขุนไกร อริญญา  ฤทธิ์ศล ธุรการ
109 สพป.สุโขทัย เขต 2 620298 : บ้านวังพิกุล สุชาติ  หวังอินทร์ ครู
110 สพป.สุโขทัย เขต 2 620299 : บ้านวังสมบูรณ์ นิตยา  ละออง ครู
111 สพป.สุโขทัย เขต 2 620299 : บ้านวังสมบูรณ์ ญาณิกา  คล่ำอ๊อด ครู
112 สพป.สุโขทัย เขต 2 620287 : บ้านซ่าน นางสาวสุกัลยา  สุขจำนงค์ ครู
113 สพป.สุโขทัย เขต 2 620288 : บ้านปากคลองแดน นายมะนูน  มะยมหิน ครูชำนาญการพิเศษ
114 สพป.สุโขทัย เขต 2 620288 : บ้านปากคลองแดน ศิริพร  จงอยู่เย็น ธุรการโรงเรียน
115 สพป.สุโขทัย เขต 2 620279 : บ้านนา เพ็ญศรี  สุวรรณโฉม ครูธุรการ
116 สพป.สุโขทัย เขต 2 620284 : บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) ราตรี  บุตรลพ ครู
117 สพป.สุโขทัย เขต 2 620285 : บ้านดอนจันทร์ ตุลา  สุขสัมพันธ์ ครู
118 สพป.สุโขทัย เขต 2 620286 : บ้านบุ่งสัก นายทองสุข  คำทอง ครูชำนาญการพิเศษ
119 สพป.สุโขทัย เขต 2 620290 : บ้านราวต้นจันทน์ สมุทร  เกิดมี ครู
120 สพป.สุโขทัย เขต 2 620290 : บ้านราวต้นจันทน์ นายโชคชัย   ขาวทุ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
121 สพป.สุโขทัย เขต 2 620293 : บ้านวังไฟไหม้ kanungnij  klayjamlaeng ครู
122 สพป.สุโขทัย เขต 2 620292 : บ้านท่ามักกะสัง วิลาวัณย์  อารัญ ครู
123 สพป.สุโขทัย เขต 2 620292 : บ้านท่ามักกะสัง วิภาดา  ซอกหอม ครูผู้ช่วย
124 สพป.สุโขทัย เขต 2 620276 : บ้านวังทอง นางสาวกรรณิกา  ประชาชน ธุรการ
125 สพป.สุโขทัย เขต 2 620260 : บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) นางพรชนันท์  ภู่ประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
126 สพป.สุโขทัย เขต 2 620275 : บ้านโคกกะทือ นางเยาวลักษณ์  แสงโชติ ครู
127 สพป.สุโขทัย เขต 2 620273 : วัดวังใหญ่ จันทร์แรม   พรมพุก ครู
128 สพป.สุโขทัย เขต 2 620278 : ประชาอุทิศ นางสาวอลิสรา  คงปั้น ครู
129 สพป.สุโขทัย เขต 2 620281 : บ้านหนองแหน ชไมพร  จันทะวาศ เจ้าหน้าทมี่ธุรการ
130 สพป.สุโขทัย เขต 2 620282 : วัดเกาะ กมลนันท์  พันธ์ศรี ธุรการโรงเรียน
131 สพป.สุโขทัย เขต 2 620256 : เทวัญอำนวยวิทย์ เพ็ญศิริ  ทะวัน ครูผู้ช่วย
132 สพป.สุโขทัย เขต 2 620256 : เทวัญอำนวยวิทย์ สุรชัย  อินเรือน ครู
133 สพป.สุโขทัย เขต 2 620254 : อนุบาลศรีสำโรง นายชิตพงษ์  ภูทวี ครู
134 สพป.สุโขทัย เขต 2 620255 : วัดบ้านกรุ สิรีวรรณ  คล้ายแท้ เจ้าหน้าที่ธุรการ
135 สพป.สุโขทัย เขต 2 620255 : วัดบ้านกรุ สม  คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
136 สพป.สุโขทัย เขต 2 620327 : วัดคลองกระจง นายวัลลภ   แก้วเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ
137 สพป.สุโขทัย เขต 2 620327 : วัดคลองกระจง นายพลากร   ชลชาญกิจ ครูผู้ช่วย
138 สพป.สุโขทัย เขต 2 620334 : วัดกรงทอง นายสุกิจ  รู้สมัย ครูชำนาญการพิเศษ
139 สพป.สุโขทัย เขต 2 620309 : บ้านไผ่ตะล่อม นางปาริชาติ  สุขกันต์ ครูชำนาญการพิเศษ
140 สพป.สุโขทัย เขต 2 620305 : ชุมชนบ้านคลองยาง นางนริศรา  มะรินทร์ ครู
141 สพป.สุโขทัย เขต 2 620306 : บ้านวังแร่ นายธีระศักดิ์  สิงหเดช ครูชำนาญการพิเศษ
142 สพป.สุโขทัย เขต 2 620306 : บ้านวังแร่ นางสาวกิตติยา  สุขกันต์ ธุรการ
143 สพป.สุโขทัย เขต 2 620336 : บ้านท่าทอง จารุวรรณ  นกพึ่ง ธุรการ
144 สพป.สุโขทัย เขต 2 620336 : บ้านท่าทอง นริศ  สุขพร้อม ครูธุรการ
145 สพป.สุโขทัย เขต 2 620340 : บ้านหนองป่าตอ ฟานิดา  นาคกล ครูผู้ช่วย
146 สพป.สุโขทัย เขต 2 620317 : บ้านดงไทยวิทยา กนกวรรณ  คุ้มพาล ธุรการโรงเรียน
147 สพป.สุโขทัย เขต 2 620317 : บ้านดงไทยวิทยา จง  หาญกล้า ครู
148 สพป.สุโขทัย เขต 2 620317 : บ้านดงไทยวิทยา นางจารุวรรณ  ศรีนุช ครู
149 สพป.สุโขทัย เขต 2 620317 : บ้านดงไทยวิทยา นางอุ่นเรือน   ขันแก้ว ครู
150 สพป.สุโขทัย เขต 2 620325 : บ้านเขาทอง จันทมณี  บันลือ ธุรการโรงเรียน
151 สพป.สุโขทัย เขต 2 620304 : มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) นายประวิทย์  เรืองเดช ผู้บริหาร
152 สพป.สุโขทัย เขต 2 620304 : มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) กาญจนา  สระทองเพชร ธุรการ
153 สพป.สุโขทัย เขต 2 620343 : บ้านป่าเลา วชิรา  แก้วเนตร ครู
154 สพป.สุโขทัย เขต 2 620343 : บ้านป่าเลา วรัญญา  ฟักอ่อน ครูโรงเรียนบ้าป่าเลา
155 สพป.สุโขทัย เขต 2 620341 : วัดปากน้ำ วิเศษ  สุขทอง ครู
156 สพป.สุโขทัย เขต 2 620342 : บ้านไม้งาม ต้นตระการ  กล่ำบุตร ครู
157 สพป.สุโขทัย เขต 2 620342 : บ้านไม้งาม บุญเชิด  อาจปาน ครูอัตราจ้าง
158 สพป.สุโขทัย เขต 2 620300 : สามัคคีวิทยา วาสนา  สิริพฤกษา ครูชำนาญการพิเศษ
159 สพป.สุโขทัย เขต 2 620301 : ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) นายอรรจน์  แก้วสุวรรณ ครูชำนาญการ
160 สพป.สุโขทัย เขต 2 620310 : บ้านป่ากุมเกาะ ศุภกานต์  จันทร์เทศ ธุรการโรงเรียน
161 สพป.สุโขทัย เขต 2 620310 : บ้านป่ากุมเกาะ นางสาวชุติมา  กล่อมกมล ครู คศ.1
162 สพป.สุโขทัย เขต 2 620316 : วัดคุ้งยาง ทัดดาว  บัวโฉม ธุรการโรงเรียน
163 สพป.สุโขทัย เขต 2 620316 : วัดคุ้งยาง สุภาภรณ์  ยอดนวล ธุรการโรงเรียน
164 สพป.สุโขทัย เขต 2 620311 : บ้านใหม่โพธิ์งาม นางนิชาภัทร  ฉ่ำเฉื่อย ครู
165 สพป.สุโขทัย เขต 2 620314 : บ้านนาพง นายไพรวัน  ทองศรี ครู
166 สพป.สุโขทัย เขต 2 620321 : บ้านขอนซุง วิจิตร  สอนแจ่ม ครูชำนาญการพิเศษ
167 สพป.สุโขทัย เขต 2 620322 : บ้านคลองแห้ง นิกร  อินปฐม ครู
168 สพป.สุโขทัย เขต 2 620323 : วัดปากคลองช้าง ลลิตา  จันทร์นุช ธุรการ
169 สพป.สุโขทัย เขต 2 620323 : วัดปากคลองช้าง สุภาพรรณ  มั่นตาลเตี้ย ธุรการโรงเรียน
170 สพป.สุโขทัย เขต 2 620326 : บ้านวัดโบสถ์ กนกวรรณ  ลอยเลิศ ธุรการ
171 สพป.สุโขทัย เขต 2 620338 : วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) กัญญ์ชิตา  คมอาวุธ ธุรการ
172 สพป.สุโขทัย เขต 2 620333 : วัดไทรย้อย ธนวรรณ  มะโนรา รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียน
173 สพป.สุโขทัย เขต 2 620333 : วัดไทรย้อย ทวารัตน์  ศรีโสภณ ครู
174 สพป.สุโขทัย เขต 2 620330 : อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) เย็นตา  กองทอง ครู
175 สพป.สุโขทัย เขต 2 620330 : อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) suwittaya  phromon ผอ.โรงเรียน
176 สพป.สุโขทัย เขต 2 620331 : วัดไผ่ล้อม ธนวรรณ  มะโนรา ผู้อำนวยการโรงเรียน
177 สพป.สุโขทัย เขต 2 620319 : บ้านหนองกลับ ชลธิชา  แผลงศร ครู
178 สพป.สุโขทัย เขต 2 620319 : บ้านหนองกลับ นายสมศักดิ์   รอดทอง ครู
179 สพป.สุโขทัย เขต 2 620320 : วัดป่าถ่อน ทรงวุฒิ  ชมภู ครู
180 สพป.สุโขทัย เขต 2 620320 : วัดป่าถ่อน กิตติพงศ์  คำบรรลือ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
181 สพป.สุโขทัย เขต 2 620320 : วัดป่าถ่อน นางสำเนียง  คำบรรลือ ครูชำนาญการพิเศษ
182 สพป.สุโขทัย เขต 2 620346 : โรตารี่สวรรคโลก 1 Thavorn  Buakhem ครู
183 สพป.สุโขทัย เขต 2 620347 : ศึกษาเกษตรศิลป์ จีระภา  เผ่าพงค์ ธุรการโรงเรียน
184 สพป.สุโขทัย เขต 2 620349 : วัดศิริบูรณาราม พรชัย  พรมณรงค์ ครู
185 สพป.สุโขทัย เขต 2 620350 : บ้านทุ่งมหาชัย นางอุไรรัตน์  คำวัฒนา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย
186 สพป.สุโขทัย เขต 2 620351 : บ้านหนองแหน Netwilai  Kiangkoo ธุรการ
187 สพป.สุโขทัย เขต 2 620355 : บ้านดงจันทน์ นางสาวศิรินภรณ์  โคนโท ครูผู้ช่วย
188 สพป.สุโขทัย เขต 2 620355 : บ้านดงจันทน์ นายสุทัศน์  มั่นยวน ครู โรงเรียนบ้านดงจันทน์
189 สพป.สุโขทัย เขต 2 620356 : บ้านบึงงาม นายธนาคาร  นาคบุญส่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
190 สพป.สุโขทัย เขต 2 620356 : บ้านบึงงาม นางทัตพิชา  ปัญญามาก ครู
191 สพป.สุโขทัย เขต 2 620356 : บ้านบึงงาม พัชรรินทร์   อัมไพรพงษ์ ครู คศ.1
192 สพป.สุโขทัย เขต 2 620357 : บ้านบึงสวย เสริม  วังแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
193 สพป.สุโขทัย เขต 2 620352 : บ้านน้ำขุม ธัสกมล  การกาวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
194 สพป.สุโขทัย เขต 2 620352 : บ้านน้ำขุม นายพิทยา   เขียวแสง ครู คศ 3 โรงเรียนบ้านน้ำขุม
195 สพป.สุโขทัย เขต 2 620352 : บ้านน้ำขุม ธัสกมล  การกาวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
196 สพป.สุโขทัย เขต 2 620352 : บ้านน้ำขุม มาริษา  พิมพ์ทอง ครู ผู้ช่วย
197 สพป.สุโขทัย เขต 2 620354 : วัดบ้านคลอง สุจรรญา   สายบัวต่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
198 สพป.สุโขทัย เขต 2 620354 : วัดบ้านคลอง นายกรีธา   บุญประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียน
199 สพป.สุโขทัย เขต 2 620344 : อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) Chumpol  Thongsawas ครู
200 สพป.สุโขทัย เขต 2 620344 : อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) พชรพล  นมเนย ครู
201 สพป.สุโขทัย เขต 2 620345 : วัดบ้านเหมือง รอยพิมพ์  อยู่เชื้อ ครู
202 สพป.สุโขทัย เขต 2 620353 : บ้านตาลพร้า ธิดาวัลย์  คนขยัน ธุรการ
203 สพป.สุโขทัย เขต 2 620348 : บ้านหนองบัว เกียรติดำรงค์  คมขำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
204 สพป.สุโขทัย เขต 2 620348 : บ้านหนองบัว ฉันทิยา  กัลปนาท ครู
205 สพป.สุโขทัย เขต 2 620129 : บ้านกลางดง นางอัญชลี  อุสาหะกานนท์ ครู
206 สพป.สุโขทัย เขต 2 620129 : บ้านกลางดง สุมาลี  ภู่ตระกูล ครู
207 สพป.สุโขทัย เขต 2 620130 : บ้านหัวฝาย สมเจตน์  เกตุขาว ครู
208 สพป.สุโขทัย เขต 2 620131 : บ้านโป่งฝาง นายวิชาญ  ลือเฟื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน
209 สพป.สุโขทัย เขต 2 620132 : เชิงผา พิรญาณ์  โตจริง เจ้าหน้าที่ธุรการ
210 สพป.สุโขทัย เขต 2 620133 : บ้านแม่บ่อทอง ชลิดา  คำภิระปาวงศ์ ครูอัตราจ้าง
211 สพป.สุโขทัย เขต 2 620134 : บ้านแม่ทุเลาใน นายไชยันต์  บุตรน้อย ผู้อำนวยการ
212 สพป.สุโขทัย เขต 2 620134 : บ้านแม่ทุเลาใน นางประภา  คำภิระยศ ครู
213 สพป.สุโขทัย เขต 2 620135 : บ้านหนองผักบุ้ง นายนิพล  คำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
214 สพป.สุโขทัย เขต 2 620136 : บ้านบึงบอน พรพัสนันท์  พรพุทธิชัย ครูชำนาญการพิเศษ
215 สพป.สุโขทัย เขต 2 620137 : บ้านห้วยเจริญ วรวุฒิ  เกตุเนียม ครู
216 สพป.สุโขทัย เขต 2 620137 : บ้านห้วยเจริญ จันทิพย์  วงค์ถาติ๊บ ครู
217 สพป.สุโขทัย เขต 2 620138 : บ้านไทยชนะศึก อนุสรา  เหล็กคำ ครูผู้ช่วย
218 สพป.สุโขทัย เขต 2 620138 : บ้านไทยชนะศึก จิรศักดิ์  เขาประเสริฐ ครู
219 สพป.สุโขทัย เขต 2 620139 : บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ธิดารัตน์  สะพรั่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
220 สพป.สุโขทัย เขต 2 620147 : บ้านธารน้ำทิพย์ อุมาพร  พันสอิ้ง ครู
221 สพป.สุโขทัย เขต 2 620148 : บ้านวังธาร นายพยอม  บัวส้ม ครู
222 สพป.สุโขทัย เขต 2 620149 : บ้านโซกม่วง สุเมธ  วงศ์ละคร ครู
223 สพป.สุโขทัย เขต 2 620150 : อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) สุภาพร  ชัยฤทธิ์ ครู
224 สพป.สุโขทัย เขต 2 620151 : บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) ศักดิ์กฤษ  จันทิมา ครู
225 สพป.สุโขทัย เขต 2 620153 : บ้านแม่ทุเลา นฤมล  วงศ์อ่อน ธุรการ
226 สพป.สุโขทัย เขต 2 620154 : บ้านคลองสำราญ อรวรรณ  อุประวรรณา ครู
227 สพป.สุโขทัย เขต 2 620155 : บ้านฝั่งหมิ่น นฤพร  ดาวเรือง ุครู
228 สพป.สุโขทัย เขต 2 620155 : บ้านฝั่งหมิ่น ปรีชา  บางคลองนำชัย ครู
229 สพป.สุโขทัย เขต 2 620156 : บ้านธารชะอม วิฑูรย์  กาเฟยวงค์ ครู
230 สพป.สุโขทัย เขต 2 620156 : บ้านธารชะอม กันวีร์  อุประวรรณา ครู
231 สพป.สุโขทัย เขต 2 620156 : บ้านธารชะอม เพชร  นายเพชร ลาวจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
232 สพป.สุโขทัย เขต 2 620157 : บ้านหนองหมื่นชัย ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์  แซ่หลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
233 สพป.สุโขทัย เขต 2 620140 : บ้านหนองรังสิต นายปิยวุฒิ  ล่องชูผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรังสิต
234 สพป.สุโขทัย เขต 2 620141 : บ้านแสงสว่าง รัตติภรณ์  อ้ายวงค์ ธุรการ
235 สพป.สุโขทัย เขต 2 620142 : บ้านท่าวิเศษ ศิริพร  อยู่รวม ธุรการ
236 สพป.สุโขทัย เขต 2 620142 : บ้านท่าวิเศษ สุรภี  ประโลม ครู ค.ศ.1
237 สพป.สุโขทัย เขต 2 620143 : บ้านลานตาเมือง สันติ  สายนวล ครู