รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690315 : อุตรดิตถ์ ปาริชาติ  แก้วเทศ ลูกจ้างชั่วคราว
2 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690315 : อุตรดิตถ์ ปทุมทิพย์  จรเกตุ ครู
3 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690317 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ รมิดา  สีหะวงษ์ ครู
4 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690322 : ตรอนตรีสินธุ์ สุรันต์  อินทะปัญโญ ครู
5 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690322 : ตรอนตรีสินธุ์ นางสาวสมาพร  พลอยบำรุง ครู
6 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690316 : อุตรดิตถ์ดรุณี ธนิษฐา  เพ็ชร์ช้าง ครู
7 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690328 : บ้านโคนพิทยา พัฒน์ติญา  ศรีริอ่วม ครู
8 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690329 : ดาราพิทยาคม จุฑามาศ  เฮงประเสริฐ ครูผู้ช่วย
9 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690318 : ทุ่งกะโล่วิทยา chuleeporn  pantoop ค.ศ.2
10 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690318 : ทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวปนัดดา  ฤดี ครูอัตราจ้าง
11 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690319 : แสนตอวิทยา สมหทัย  บุญมหาเกื้อกูล ครู
12 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690321 : น้ำริดวิทยา พัลลภ  คล้ามนฤมล ครู
13 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690321 : น้ำริดวิทยา อลิษา  ติ๊บคำ ครู
14 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690327 : พิชัย อัญชลี  จันจัด ครู
15 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690327 : พิชัย ธีริศรา  วันมา ครู
16 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690330 : ลับแลศรีวิทยา ดาริกา   ฉวีศักดิ์ ครูชำนาญการ
17 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690332 : ด่านแม่คำมันพิทยาคม นายพรหมเมศณ์  เปลี่ยนอำรุง ครู
18 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690331 : ลับแลพิทยาคม ศุภมาศ  สุขวิทย์ ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690333 : ทองแสนขันวิทยา นางสาวทักษิณา  อินมา ครู
20 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690333 : ทองแสนขันวิทยา นางนพหทัยกมณ  บุญอิ่ม ครู
21 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690325 : ฟากท่าวิทยา Plaiwet  Phraiwong ครู คศ.3
22 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690323 : ท่าปลาประชาอุทิศ นายสมยศ  วันนาหม่อง ครู ชำนาญการพิเศษ
23 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690326 : บ้านโคกวิทยาคม ภาคภูมิ  พิมพ์โพธิ์ ครูผู้ช่วย
24 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 690324 : น้ำปาดชนูปถัมภ์ นายอุเทน  มาทำมา ครูชำนาญการ
25 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360459 : พิษณุโลกพิทยาคม นางสิริลักษณ์  โพธิบุตร ครู
26 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360460 : เฉลิมขวัญสตรี กนกภณ  เจริญรุ่งเรืองชัย ครู
27 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360461 : จ่านกร้อง จักรวาล  ภู่อ่ำ ครูชำนาญการ
28 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360462 : เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก นิศากร   จรชื่น ครู
29 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360463 : วังน้ำคู้ศึกษา วัชระ  ตะมาแก้ว ครูผู้ช่วย
30 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360464 : ท่าทองพิทยาคม สมศักดิ์  ลิ้มคงงาม ครู
31 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360464 : ท่าทองพิทยาคม นางอัญฑิกา  โพธิ์ไชยย้อย ครู
32 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360465 : ดอนทองวิทยา สวีณา  วัชรสุนทรกิจ ครู
33 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360466 : บ้านกร่างวิทยาคม นายทวิช  น้อยดี ครู
34 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360467 : พุทธชินราชพิทยา รัตนากร  โพธิ์ดง ครู
35 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360468 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พุทธพร อินอ่อน  อินอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ
36 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360468 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก มณีรัตน์  อินทรเทพ ครู
37 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360481 : บางระกำวิทยศึกษา ณัฐพร  ทิมจันทร์ ครู คศ.2
38 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360482 : ชุมแสงสงคราม ชนาธิป  นึบสูงเนิน ครู
39 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360483 : ประชาสงเคราะห์วิทยา ภัทรพร  วงศ์ใหญ่ ครู
40 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360484 : เนินกุ่มวิทยา ฆวัช  จันทร์ผง ครูผู้ช่วย
41 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360485 : บางกระทุ่มพิทยาคม สรายุทธ  ชัยชราแสง ครู
42 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360491 : วังทองพิทยาคม นันทนิจ  ดารายิ้มฤทธิ์ ครู
43 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360492 : สฤษดิ์เสนาพิทยาคม นางอารยา  มีทอง ครู
44 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360493 : หนองพระพิทยา เกรียงไกร  ศรีเจริญ ครู คศ
45 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360494 : ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ชัยภัทร  ศรีทุมา ครู
46 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360495 : บ้านกลางพิทยาคม จุฬารัตน์  วงษ์สว่าง ครู
47 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360496 : เนินสะอาดวิทยาคม นางสาวปฏิญญา   โกมลกิติสกุล ครู
48 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360497 : น้ำรินพิทยาคม นางสาววรรณวิสา  สุดสงวน ครู คศ.1
49 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360498 : วังพิกุลวิทยศึกษา นิตยา  คงสนิท ครู
50 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360498 : วังพิกุลวิทยศึกษา เกียรติศักดิ์  นาเคน ครูอัตราจ้าง
51 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360499 : เนินมะปรางศึกษาวิทยา คณารัฐ  วงศ์กล่อม ครู
52 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360500 : วังโพรงพิทยาคม นลินี  กาศแสวง ครู
53 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360501 : ไทรย้อยพิทยาคม พันธุ์ทิพา  ขันเชื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
54 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360470 : นครไทย ประไพ  ช้างอินทร์ ครู
55 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360470 : นครไทย ผุสดี  ฟักทอง ครู
56 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360471 : นาบัววิทยา นฤมล  ยอดทัศน์ ครูผู้ช่วย
57 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360471 : นาบัววิทยา ประจบ  ช้างอินทร์ ครู
58 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360472 : นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จุรีรัตน์  แก้วกองทรัพย์ ครู ค.ศ.1
59 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360473 : นครบางยางพิทยาคม นายชัชชัย  ปานแย้ม ครู
60 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360474 : บ่อโพธิ์วิทยา วชิราภรณ์  บุตรดา ครู
61 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360475 : ยางโกลนวิทยา อโนชา  อ๊อสวงศ์ ครู
62 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360475 : ยางโกลนวิทยา มธุรดา  จำปาทอง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
63 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360479 : ชาติตระการวิทยา อริยะ  เอมสมบุญ ครู
64 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360480 : สวนเมี่ยงวิทยา นนทลี  สะคำภา ครู
65 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360486 : พรหมพิรามวิทยา สิทธิพงษ์  กุลทอง ครู
66 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360487 : วังมะด่านพิทยาคม พรทิพย์  กันทะวงค์ ครู
67 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360488 : ดงประคำพิทยาคม พิมตระการ  กองตุ้ย ครู
68 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360489 : วัดโบสถ์ศึกษา นายสุพิชา  สิทธิโสภณ ครู
69 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 360490 : คันโช้งพิทยาคม ธีระยุทธ์  สุวิเชียร ครู