รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360071 : วัดจอมทอง นางวิภา  สร้อยระหงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
2 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360071 : วัดจอมทอง เฉลิมชัย  บุญอ่อง ครู
3 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360072 : วัดท่าตะเคียน นางสาวรุ่งทิพย์  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตะเคียน
4 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360029 : บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) อัศนัย  ใจสมัคร ธุรการ
5 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360029 : บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) นางนฤมล  วงศ์พิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
6 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360031 : ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง นางพัชราภรณ์  คุ้มฉาย ครูชำนาญการ
7 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360031 : ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง คารณี  ดีมี ครู
8 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360032 : บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) สุรชัย  ที่พึ่ง ครูชำนาญการ
9 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360032 : บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) วิภาภรณ์  สีขาว ครู
10 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360033 : บ้านร้องยุ้งข้าว นางบังอร   วงค์ใจฟู ครู
11 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360033 : บ้านร้องยุ้งข้าว นายพงศกร  เผือกสกุล ครูผู้ช่วย
12 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360034 : บ้านน้ำดำ นายสมบัติ  มันตะสูตร ครู
13 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360034 : บ้านน้ำดำ จำเนียร  อ่วมแก้ว ครู
14 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360035 : บ้านหินลาด วรวุธ  ทัดเที่ยง ครู
15 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360014 : วัดบ้านไร่ นายทองหล่อ  ดารายิ้มฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360014 : วัดบ้านไร่ กีรติกา  บัวแย้ม ธุรการโรงเรียน
17 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360014 : วัดบ้านไร่ นางสาวปัณณพร   เดชขจร ชำนาญการ
18 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360048 : วัดจุฬามณี ธนภร  แสงซื่่อ ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360049 : วัดสว่างอารมณ์ สวรรค์  พุ่มมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360049 : วัดสว่างอารมณ์ บุญบวร  ภูธร เจ้าหน้าที่ธุรการ
21 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360049 : วัดสว่างอารมณ์ นางสาวศิริพร  ปานบุญ ครู
22 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360050 : บ้านหนองหัวยาง นางสาวนภษร  สร้อยยอดทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360050 : บ้านหนองหัวยาง เรือง  คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวยาง
24 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360051 : วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) หยี่  ทองรุ่ง รองผู้อำนวยการ
25 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360044 : ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน นางกิตติมาภรณ์  อัมรามร ครู คศ.3
26 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360045 : วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) นางสาวอัญชลี  เกตุเทศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
27 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360045 : วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) นางพรพิมล  อำไพวงษ์ ครูชำนาญการ
28 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360047 : วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) พนมจิต  สิริพิทักษ์เดช ครู คศ3
29 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360047 : วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) พิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด ครู
30 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360015 : จ่าการบุญ นางพรชนก  ต่ายหัวดง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
31 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360015 : จ่าการบุญ นายนิวัตร  เฉลิมภักตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
32 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360015 : จ่าการบุญ นางอิสราภรณ์  อ้วนวิจิตร ครู
33 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360016 : วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 บุญลือ  มูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ
34 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360016 : วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 นายณัฎฐพล  บุตรโพธิ์ ครูอัตราจ้าง
35 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360016 : วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 นายจิรศักดิ์  ไกรเกรียงศรี ครู
36 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360017 : วัดอรัญญิก นันทิยา  ประมาณ ครู
37 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360017 : วัดอรัญญิก ฉัตรา  พุ่มมูล ครู
38 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360020 : วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) กันยา  ขำระหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
39 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360020 : วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ดวงฤดี  เหล่าวาณิชวัฒนา ครู
40 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360022 : วัดจันทร์ตะวันออก เสาวณีย์  ทองปลิว เจ้าหน้าที่
41 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360022 : วัดจันทร์ตะวันออก นางพัชรินทร์  รัตนวงษ์ ครู
42 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360069 : นิคมบ้านกร่าง(สามัคคีสงเคราะห) นางสาวณัฐมน  มีสุข ครูอัตราจ้าง
43 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360069 : นิคมบ้านกร่าง(สามัคคีสงเคราะห) นางสาวศุภมาศ  ช่างมี ผู้อำนวยการโรงเรียน
44 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360070 : บ้านแม่ระหัน ภคปภา  เย็นสุข ธุรการ
45 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360070 : บ้านแม่ระหัน นางสาวจุฑาพร   เป้าโทน ธุรการโรงเรียน
46 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360070 : บ้านแม่ระหัน นางวริศรา  สงสำเภา ครูชำนาญการพิเศษ
47 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360065 : บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) เพ็ชรีย์  ทองนาก ครู
48 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360065 : บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) วาห์ทินี  บุญวัฒน์ ธุรการ
49 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360067 : วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) นางวนธินี  อินทะเกิด ครูชำนาญาร
50 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360068 : วัดแหลมโพธิ์ พีระพล  พูลทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360068 : วัดแหลมโพธิ์ พีระพล  พูลทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
52 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360018 : วัดยาง(มีมานะวิทยา) ธาริณี  นุ้ยเย็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
53 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360018 : วัดยาง(มีมานะวิทยา) วิภาวี  ประยูรพันธ์ ครูชำนาญการ
54 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360036 : บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) รัสกุลภรณ์  ประสงค์วีรวุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360036 : บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) สาโรจน์  จริยาธรรมกร ผู้อำนวยการโรงเรียน
56 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360037 : บ้านดงวิทยา ปาณิศา  ลีสี ครู
57 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360039 : บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) Siripuk  Wongsiriset ครู
58 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360041 : วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) วรเทพ   สุวรรณกษาปณ์ ธุรการโรงเรียน
59 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360041 : วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) budsaya  sittisak ครู
60 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360043 : วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม อัจฉรา  ชมชื่น ธุรการโรงเรียน
61 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360043 : วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม นายนิพนธ์  ขาวเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
62 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360005 : วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) ไพรวัลย์  ศรีสัตนา ครู
63 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360005 : วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) นายประจวบ  เจริญภัทราวุฒิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
64 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360007 : วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) สุชาติ  แจ้งดารา ธุรการ
65 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360007 : วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) ศิริลักษณ์  รอดแป้น ครู
66 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360007 : วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) นางสาวกุลิสรา  ปินตานำ ครูอัตราจ้าง
67 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360066 : ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ผ่องฉวี  จิตศรัณยูกุล ครู
68 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360019 : บ้านพลายชุมพล วิชญารมณ์  ทิมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
69 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360002 : บ้านหัววังกร่าง โสภา  สิทธิสงคราม ครูผู้สอน
70 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360002 : บ้านหัววังกร่าง อริสรา  ตราชื่นต้อง ครูอาสา
71 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360001 : ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) นางสาวจันจิรา  คำชัง ครูผู้ช่วย
72 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360063 : วัดปากพิงตะวันตก ทัศนีย์  แก้วก๋า ครูธุรการ
73 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360064 : บ้านวังยาง สมศรี  เสือทิม ครูอัตราจ้าง
74 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360064 : บ้านวังยาง พวงศรี  อุ่นอยู่ ครู
75 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360064 : บ้านวังยาง พรพิมล  ชาญณรงค์ ธุรการโรงเรียน
76 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360058 : วัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) สุวัฒน์  ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
77 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360052 : วัดบ้านใหม่ นายปริญ  อินทโชติ พนักงานราชการ
78 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360052 : วัดบ้านใหม่ มะลิวัลย์  อินคุ้ม ครูชำนาญการ
79 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360054 : วัดท่าโรงตะวันตก ลมัย  ทองสัมฤทธิ์ ผู้่อำนวยการโรงเรียนวัดท่า่โรงตะวันตก
80 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360055 : วัดอินทรีย์ สิญาธร  นิธิภัทรโรจ ผู้่อำนวยการโรงเรียน
81 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360055 : วัดอินทรีย์ ปัทมาพร  จุ้ยดี ครูอัตราจร้าง
82 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360026 : วัดเนินมะคึก เสาวภาคย์  สุดหอม ครูชำนาญการพิเศษ
83 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360026 : วัดเนินมะคึก ชัยพร  โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
84 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360026 : วัดเนินมะคึก Issarapond  Singtothong ครู
85 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360023 : วัดกรมธรรม์ ชุติมา  ม่วงเมือง ครูชำนาญการ
86 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360023 : วัดกรมธรรม์ ดวงกมล  ธาราศรี ครูธุรการ
87 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360024 : วัดศรีวนาราม นายเพชร  มะลิพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
88 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360024 : วัดศรีวนาราม วัฒนา  โคกทอง ครูชำนาญการพิเศษ
89 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360025 : วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) นายบรรเจิด  ศิริปโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
90 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360025 : วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) สุทธาทิพย์  ทองศรี ครูชำนาญการพิเศษ
91 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360021 : อนุบาลพิษณุโลก ชำนาญ  บุตรคำโชติ ครู
92 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360010 : วัดมหาวนาราม นฤภัค  ปานอยู่ ธุรการโรงเรียน
93 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360010 : วัดมหาวนาราม พลอยไพลิน  ดารายิ้มฤทธิ์ ครู
94 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360010 : วัดมหาวนาราม สมชาย  ทองอยู่ ครู
95 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360011 : วัดตาปะขาวหาย สิทธิเดช  อยู่คง ธุรการ
96 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360011 : วัดตาปะขาวหาย อนุชนันท์  ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
97 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360009 : วัดสระโคล่ รัชดาภรณ์  อังคะพนมไพร ครู
98 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360040 : สะพานที่ 3 รัชดาพร  คำมา ครู
99 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360040 : สะพานที่ 3 รัชดาพร  คำมา ครู
100 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360223 : วัดคุยม่วง นายประพันธ์  วงส์วันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
101 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360224 : วัดหนองขานาง วิจิตรา  จันทร์คูณยงค์ ครูอัตราจ้าง
102 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360224 : วัดหนองขานาง Pattiya  Sameepet ครู
103 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360225 : วัดคุยขวาง จันทวรรณ  ไตรสีห์ ครู
104 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360225 : วัดคุยขวาง นายวรากร  ถมยา ครูผู้ช่วย
105 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360227 : วัดบ้านดง นายชาญณรงค์  รอดทิม ครู
106 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360244 : นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) นาตยา  ฤทธิ์ตะเตาะ ครู
107 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360244 : นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) วันชัย   เผือกสกุล ครู คศ.3
108 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360222 : บ้านหนองแพงพวย เอกพัฒน์  พุ่มทอง ครูอัตร้าจ้าง
109 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360226 : วัดพรหมเกษร นางสำราญ  สว่างเมือง ครู คศ.1
110 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360229 : บ้านตระแบกงาม เสาวลักษณ์  พูลเกษร ครู
111 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360229 : บ้านตระแบกงาม ธัญชนก  อินหาดกรวด ครูผู้ช่วย
112 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360230 : วัดวังแร่ ภาคิน   คงคอน ครูชำนาญการ
113 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360218 : วัดห้วงกระได ณิชากร  เฝ้าทรัพย์ ครูอัตราจ้าง
114 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360218 : วัดห้วงกระได นายณัฐพงศ์  ชาบาง ครูธุรการโรงเรียน
115 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360219 : วัดหนองอ้อ จักราวุฒิ  หมวกสังข์ ครู
116 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360219 : วัดหนองอ้อ ปาลประภา  ใหลเจริญ ครูธุรการ
117 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360220 : วัดแตน สาวิตรี  วัยฉิมพลั คศ.1
118 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360220 : วัดแตน นางสาวสุภาพร  วารสิทธิ์ ธุรการโรงเรียน
119 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360221 : วัดหนองพะยอม นายศักดิ์  ทองคำ ผู้อำนวยการ
120 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360221 : วัดหนองพะยอม อุษณีย์  สีเหลืองอ่อน ครู
121 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360231 : บ้านห้วยชัน เยาวลักษณ์  เกิดช้ำ ครูอัตราจ้าง
122 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360231 : บ้านห้วยชัน จันทร์เพ็ญ  ตรีโพธิ์ ครูคศ.3
123 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360232 : บ้านบางแก้ว ชโลบล  ปุสเทพ ธุรการ
124 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360232 : บ้านบางแก้ว อรุณ  แสงลพ ครู
125 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360233 : บ้านย่านใหญ่ นางสายใจ  ประชาสรรเจริญ ครู
126 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360234 : วัดโป่งหม้อข้าว สมยศ  โตท่าโรง ครู
127 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360235 : บ้านนาชักหวาย ธเนตร  ทองสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียน
128 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360235 : บ้านนาชักหวาย พิเชษฐ์  ทองดอนแฝง ครูผู้ช่วย
129 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360204 : บ้านท่านางงาม นายสุรศักดิ์  หินอ่อน ครูชำนาญการ
130 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360204 : บ้านท่านางงาม นฤพัทธ  พุทธประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
131 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360216 : บ้านกรุงกรัก นางจรัสลักษณ์  จ้อยสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ
132 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360216 : บ้านกรุงกรัก ธิดารัตน์  สิงห์วี ธุรการ
133 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360256 : นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) นางสาวพิมจันทร์  ตุ่นสังข์ ครู
134 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360258 : บ้านคลองน้ำเย็น นายธวัชชัย  ทองบุญรอด ธุรการ
135 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360258 : บ้านคลองน้ำเย็น นายวิทูรย์  สารธิมา ครู
136 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360239 : รัฐราษฎร์สงเคราะห์ มนตรี  คตสุก ครู
137 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360239 : รัฐราษฎร์สงเคราะห์ นายสมพงษ์  เหลืองทอง ครู
138 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360240 : นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) นางสาวณภัทร  สมบูรณ์ ครู
139 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360242 : บ้านใหม่เจริญธรรม กิตติคุณ  อินทนนท์ ครู
140 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360243 : นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) สุพรรณี  มณฑาทิพย์ ครู
141 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360212 : บ้านหนองนากวางอั้น ไพโรจน์  วงศ์ประเสริฐ ครู
142 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360212 : บ้านหนองนากวางอั้น นายสิทธิกร  เนียมใย ครูชำนาญการ
143 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360264 : วัดดอนอภัย อำพล  บัวดิษฐ์ ครูอัตราจ้าง
144 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360264 : วัดดอนอภัย นายพรรษา  บงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
145 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360271 : บ้านดงยาง จารุวรรณ  มีสอาด ครู
146 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360207 : วัดวังเป็ด เด่นณรงค์  ใจแน่ ผู้อำนวยการ
147 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360207 : วัดวังเป็ด อาทิมา  จันทร์แจ่มแจ้ง ธุรการโรงเรียน
148 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360213 : วัดแหลมเจดีย์ วารี  จันทิมาพร ครู
149 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360213 : วัดแหลมเจดีย์ ภาสินี  ปัญญาประชุม ครู
150 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360214 : บ้านคุยยาง ตรีนุช  ดอนละคร ครู
151 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360214 : บ้านคุยยาง นางพรทิพย์  ศรชัย ครูชำนายการ
152 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360215 : วัดยางแขวนอู่ ธัญญลักษณ์  สนธิ์ศิริ ครู ค.ศ.2
153 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360199 : บ่อวิทยบางระกำ นายทศพล   คุ้มปากพิง ครูชำนาญการ
154 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360200 : คลองวัดไร่ ฉัตรชัย  สำรวมใจ ธุรการโรงเรียน
155 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360200 : คลองวัดไร่ นางกำไล   วรเนตร์ ครู
156 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360201 : บางระกำ นายทวนชัย  สว่างใจธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
157 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360202 : บ้านตะโม่ประชาสรรค์ นางทิวา  บัวแย้ม เจ้าหน้าที่พัสดุ
158 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360202 : บ้านตะโม่ประชาสรรค์ นายไพรัตน์  เทพภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
159 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360203 : วัดโพธิ์ทองเจริญผล นายชิงชัย  ศรีสอน ครูชำนาญการ
160 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360236 : บ้านคุยมะตูม นายชนพัฒน์   เห็มทอง ผู้อนวยการ
161 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360236 : บ้านคุยมะตูม รัจนา  จันทร ครูชำนาญการพิเศษ
162 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360237 : บ้านบัวจันทร์ กนกพร  เหมทอง ครู
163 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360238 : บ้านประดาประชาราษฎร์ ภิรฎา  เรืองฤทธิ์ ครูธุรการ
164 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360238 : บ้านประดาประชาราษฎร์ สาธิยา  มั่นประสงค์ ครู
165 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360217 : บ้านคลองเตย นายธวัชชัย  ลอยพูน หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ
166 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360217 : บ้านคลองเตย นายกมล  ปั่นกลาง ครู
167 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360245 : วัดบึงกอก นิมิต  คำจีน ครู
168 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360246 : วัดปรือกระเทียม นางสาววันวิสา  ด้วงฟู พนักงานราชการ
169 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360246 : วัดปรือกระเทียม บุญเชิด  จันทร์ประเสริฐ ครูชำนาญการ
170 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360257 : บ้านเสวยซุง ธราธร  พิริยะสุทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
171 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360257 : บ้านเสวยซุง สุวัฒน์  ลักษณ์สุชน ครู
172 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360259 : บ้านปลักแรด ชาลี  อินมา ครู
173 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360261 : บ้านหนองแขม นางสริยา  เริงเขตรกรณ์ ครูชำนาญการ
174 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360261 : บ้านหนองแขม พฤษภา  แก้วภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
175 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360262 : วัดทุ่งชา นางสาวสุธัญรัตน์  ใจขันธ์ ครูผู้ช่วย
176 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360263 : วัดดงโคกขาม นันท์นภัส  กันภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
177 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360263 : วัดดงโคกขาม สุรีรัตน์  ทองพานเหล็ก ครู
178 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360265 : บ้านพันเสา วิญญู  กันภัย ครู คศ2
179 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360267 : ประดู่มะค่าประชาสรรค์ อำภาพร  เขื่อนแก้ว ครูผู้ช่วย
180 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360268 : บ้านหล่ายขานาง นางสาวมยุรี  ขวบสันเทียะ ครู
181 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360268 : บ้านหล่ายขานาง นายดิเรก  เซนักค้า ครูชำนาญการพิเศษ
182 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360268 : บ้านหล่ายขานาง วัชรินทร  คำนวนพื้น ครูธุรการ
183 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360269 : วัดโพธิ์งาม สีดาแก้ว  มากทรัพย์ ครูชำนาญการ
184 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360269 : วัดโพธิ์งาม สัญญพงศ์  สมัครเขตรการณ์ พัสดุ
185 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360208 : วัดกรับพวง กิจจา  สถิตวงศ์วาน ธุรการโรงเรียน
186 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360210 : วัดวังอิทก นายวิเชียร  บัวกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียน
187 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360210 : วัดวังอิทก ธนิตา  สายทอง ครูอัตราจ้าง
188 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360211 : วัดกลางสุริยวงศ์ นางสาวนภัสกร   ดลรักษ์ ครูอัตราจ้าง
189 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360211 : วัดกลางสุริยวงศ์ ทัฏฏิณี  ดวงทิพย์ ครู
190 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360247 : วัดหนองนาดงกวาง อนุพงศ์  บัวอิ่มพันธ์ ครู
191 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360248 : บ้านหนองกรับ วิชญาดา  ปัญญามา ครู
192 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360248 : บ้านหนองกรับ นางสาวกนิฐตา  เพ็งละมูล ครู
193 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360249 : บ้านหนองตะเคียน จักรเพชร  แสงคล้า ครู
194 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360249 : บ้านหนองตะเคียน สุพินดา  ตรีสงค์ ผู้อำนวยการ
195 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360250 : บ้านหนองกุลา ทัศนีย์   แก้วกองทรัพย์ ครู
196 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360251 : วัดบึงบอน ศิวพร  สิงห์คง ครูชำนาญการพิเศษ
197 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360251 : วัดบึงบอน วัชรินทร์  เนียมวรรณ์ พนักงานราชการ
198 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360252 : บ้านหนองไผ่ คำรณ  เกิดทุ้ย ครู
199 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360252 : บ้านหนองไผ่ สุภัสสรา  เกตุดี ครู
200 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360253 : บ้านท่าไม้งาม วินิจ  สมาธิมงคล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
201 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360253 : บ้านท่าไม้งาม นางสาวเกศสุดา  มาแจ้ง ครู
202 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360254 : บ้านใหม่คลองเจริญ เรณู  ทองคำมา ครู
203 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360046 : บ้านคลองหนองเหล็ก นางนัยนา  สุวรรณวัจน์ ครูชำนาญการพิเศษ