รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360071 : วัดจอมทอง นายเฉลิมชัย  บุญอ่อง ครู
2 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360029 : บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) อัศนัย  ใจสมัคร ธุรการ
3 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360031 : ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง นงนุช  มีสุข ธุรการ
4 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360032 : บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) นายกร  พิลาศจิตร ครูโรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์)
5 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360033 : บ้านร้องยุ้งข้าว นายพงศกร  เผือกสกุล ครู
6 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360034 : บ้านน้ำดำ กรรัตน์  เมฆทับ ธุรการโรงเรียน
7 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360035 : บ้านหินลาด อุมาพร  กันศรี ธุรการ
8 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360035 : บ้านหินลาด อุมาพร  กันศรี ธุรการ
9 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360014 : วัดบ้านไร่ ภัทรียา  ติระศรี ครู
10 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360048 : วัดจุฬามณี กิตติมา  พ่วงเฟื่อง ครูชำนาญการพิเศษ
11 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360050 : บ้านหนองหัวยาง บุญบวร  ภูธร เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360051 : วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) กรรณภัทร  ตุลพงศ์ ธุรการโรงเรียน
13 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360044 : ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน อัญชลี  เกตุเทศ ธุรการ
14 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360045 : วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) คงคณัณ  ศรีระพงษ์ ชำนาญการ
15 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360047 : วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) นางสาวมธุรส  มากบุญ ครูธุรการ
16 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360047 : วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) พิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด ครูชำนาญการ
17 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360015 : จ่าการบุญ นิวัตร  เฉลิมภักตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
18 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360015 : จ่าการบุญ พิมพ์ลักษณ์  พรหมสกุล ครู
19 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360015 : จ่าการบุญ พรชนก  ต่ายหัวดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่าการบุญ
20 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360016 : วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ธีราพร  อนันต์สลุง ครูผู้ช่วย
21 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360016 : วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 พรทิพย์  ไชยพนาพันธ์ ครูผู้ช่วย
22 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360016 : วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 นายณัฎฐพล  บุตรโพธิ์ ครูอัตราจ้าง
23 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360017 : วัดอรัญญิก เอกนรินทร์  รุ่งอินทร์ ครู
24 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360020 : วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) กันยา  ขำระหงษ์ ครู
25 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360020 : วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ธนาภรณ์  พรหมรักษา ธุรการ
26 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360022 : วัดจันทร์ตะวันออก เสาวณีย์  ทองปลิว ครู
27 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360070 : บ้านแม่ระหัน ภคปภา  เย็นสุข ธุรการโรงเรียน
28 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360065 : บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) เพ็ชรีย์  ทองนาก ครู
29 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360067 : วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) วนธินี  อินทะเกิด ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360018 : วัดยาง(มีมานะวิทยา) ธาริณี  น้ยเย็น ธุรการโรงเรียน
31 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360036 : บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) สมปอง  ทองเถาว์ ครูชำนาญการ
32 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360036 : บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) สาโรจน์  จริยาธรรมกร ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360037 : บ้านดงวิทยา อริสรา  ตราชื่นต้อง เจ้าหน้าธุรการโรงเรียน
34 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360041 : วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ทิพย์สุดา  ดอกกะฐิน ครู
35 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360043 : วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม อัจฉรา  ชมชื่น ธุรการโรงเรียน
36 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360005 : วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) นางสาวชลธิชา  ดีพราหมณ์ ธุรการ
37 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360005 : วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) นางไพรวัลย์  ศรีสัตนา ครูชำนาญการพิเศษ
38 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360007 : วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) ศิริลักษณ์   รอดแป้น ครู
39 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360066 : ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ กีรติกา  บัวแย้ม ธุรการ
40 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360019 : บ้านพลายชุมพล เมวดี  ม่วงทอง ครู
41 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360019 : บ้านพลายชุมพล วิชญารมณ์  ทิมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
42 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360002 : บ้านหัววังกร่าง สุชาดา  ปานอำพัน ครูอัตราจ้าง
43 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360001 : ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) นางสาวจันจิรา  คำชัง ครู
44 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360001 : ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) นายสิทธิเดช  อยู่คง เจ้าหน้าที่ธุรการ
45 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360063 : วัดปากพิงตะวันตก นางสาวทัศนีย์  แก้วก๋า ครูธุรการ
46 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360064 : บ้านวังยาง เสาวภา จันทร์ทิม  เสาวภา จันทร์ทิม ธุรการโรงเรียน
47 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360058 : วัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) นางสาวธัญญาพร  สร้อยสน ูธุรการโรงเรียน
48 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360052 : วัดบ้านใหม่ นางสาวณัฐวรรณ  ปาลิวนิช ครู
49 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360055 : วัดอินทรีย์ ปัทมาพร   จุ้ยดี ครูอัตราจ้าง
50 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360026 : วัดเนินมะคึก กวินทรา  คุณยศยิ่ง ธุรการ
51 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360026 : วัดเนินมะคึก กัญจนากร  เมธังกูร ครู
52 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360023 : วัดกรมธรรม์ ดวงกมล  ธาราศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
53 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360024 : วัดศรีวนาราม กุลจิรา  ชาญประเทศ ธุรการโรงเรียน
54 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360025 : วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) นริศรา  อินทรเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360010 : วัดมหาวนาราม พลอยไพลิน  ดารายิ้มฤทธิ์ ครู
56 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360011 : วัดตาปะขาวหาย ธัญญรักษ์  ธัญญรักษ์ กลิ่นทอง ธุรการ
57 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360011 : วัดตาปะขาวหาย อุษณีย์  สีเหลืองอ่อน ครู
58 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360009 : วัดสระโคล่ รัชดาภรณ์  อังคะพนมไพร ครู
59 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360040 : สะพานที่ 3 นายวรเทพ  สุวรรณกษาปณ์ ธุรการโรงเรียน
60 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360223 : วัดคุยม่วง นายประพันธ์  วงส์วันนา ผู้อำนวยการ
61 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360223 : วัดคุยม่วง ราวิน  ชาแดงวงค์ ครู
62 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360224 : วัดหนองขานาง นางสาวกาญจนา  ดวงเทียน ครู
63 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360225 : วัดคุยขวาง นายวราากร  ถมยา ครู
64 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360227 : วัดบ้านดง วิทวัส  เณรหลำ ครู
65 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360228 : บ้านเรียงกระดก จุฬา  แก้วบูโฮม ครู
66 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360244 : นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) นางสาวเปรมฤทัย  ป้านพูล ธุรการ
67 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360226 : วัดพรหมเกษร สำราญ  สว่างเมือง ครู
68 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360229 : บ้านตระแบกงาม นางสาวณัณณิญา  คงทอง ธุรการ
69 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360230 : วัดวังแร่ ภาคิน  คงคอน ครู
70 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360230 : วัดวังแร่ พฤกษา  เขม้นเขตกร ธุรการ
71 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360218 : วัดห้วงกระได ณัฐพงศ์  ชาบาง ครูธุรการ
72 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360219 : วัดหนองอ้อ นางสาวพิชญาภา  นาคสุข ธุรการ
73 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360220 : วัดแตน สาวิตรี  วัยฉิมพลี ครู
74 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360221 : วัดหนองพะยอม นารี  มาลีบุตร ครูผู้ช่วย
75 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360231 : บ้านห้วยชัน นภาพร  โกศลวงศ์ ธุรการ
76 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360232 : บ้านบางแก้ว ชโลบล  ุปุสเทพ ครูธุรการ
77 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360232 : บ้านบางแก้ว อรุณ  แสงลพ ครูชำนาญการพิเศษ
78 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360233 : บ้านย่านใหญ่ นางสายใจ  ประชาสรรเจริญ ครูชำนาญการ
79 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360234 : วัดโป่งหม้อข้าว มาลินี  ทิมเครือจีน ธุรการ
80 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360235 : บ้านนาชักหวาย วิไลวรรณ  มณีโชติ ครูอัตราจ้าง
81 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360204 : บ้านท่านางงาม วีรพงษ์  แก้วไพฑูรย์ ครูธุรการ
82 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360216 : บ้านกรุงกรัก ธิดารัตน์  สิงห์วี ครูธุรการ
83 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360256 : นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) มิรันตี  พูลทวี ครูผู้ช่วย
84 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360258 : บ้านคลองน้ำเย็น นางสาวเยาวลักษณ์  เกิดช้ำ ครูผู้ช่วย
85 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360239 : รัฐราษฎร์สงเคราะห์ มนตรี  คตสุก ครู
86 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360240 : นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) พัชรี  ศรีสุนันท์ ครูธุรการ
87 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360242 : บ้านใหม่เจริญธรรม นายนิกร  โตแฉ่ง ครูผู้ช่วย
88 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360243 : นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) สุวพร  พรมสี ธุรการ
89 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360212 : บ้านหนองนากวางอั้น นางสาววรรณนิภา  แผ่พิมาย ครูธุรการ
90 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360264 : วัดดอนอภัย อำพล  บัวดิษฐ์ ครูอัตราจ้าง
91 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360207 : วัดวังเป็ด อาทิมา  จันทร์แจ่มแจ้ง ครูธุระการ
92 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360207 : วัดวังเป็ด นางสาวบุษรัตน์   บุญอ้น ครูผู้ช่วย
93 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360213 : วัดแหลมเจดีย์ นางสาวฐิติรัตน์  ้เดวี ครูอัตราจ้าง
94 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360214 : บ้านคุยยาง พงศ์พัทธ์  ต๊ะวัน ครู
95 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360215 : วัดยางแขวนอู่ จิรวงค์  ยศปัญญา ครู
96 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360199 : บ่อวิทยบางระกำ นายนิธิพัฒน์  เผือทะนา ครูผู้ช่วย
97 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360200 : คลองวัดไร่ นางคนึงรัตน์  ลาโพธิ์ ครูชำนาญ
98 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360201 : บางระกำ นายทวนชัย  สว่างใจธรรม ครุชำนาญการพิเศษ
99 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360202 : บ้านตะโม่ประชาสรรค์ สาธิตา  ผิวงาม ครูธุรการ
100 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360236 : บ้านคุยมะตูม ชุดากัญ  นามพระหัส ธุรการโรงเรียน
101 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360237 : บ้านบัวจันทร์ นางสาวกนกพร  เหมทอง ครู
102 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360238 : บ้านประดาประชาราษฎร์ อนุพงศ์  บัวอิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
103 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360217 : บ้านคลองเตย นายกมล  ปั่นกลาง ครู
104 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360217 : บ้านคลองเตย นางสาวจันทร์จิรา   จันทะคุณ ครูผู้ช่วย
105 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360245 : วัดบึงกอก นฤภร  เหลี่ยมจุ้ย ธุรการ
106 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360245 : วัดบึงกอก สุทธิรักษ์ จิตชื่น  จิตชื่น ครูผู้ช่วย
107 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360246 : วัดปรือกระเทียม วันวิสา  ด้วงฟู พนักงานราชการ
108 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360257 : บ้านเสวยซุง ภิรฎา  เรืองฤทธิ์ ครูธุรการ
109 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360259 : บ้านปลักแรด รณกร  กะหมาย ครู
110 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360259 : บ้านปลักแรด อรกช  บุญฮวด เจ้าหน้าที่ธุรการ
111 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360261 : บ้านหนองแขม พรณิกา  ประทุมวัน ครูอัตราจ้าง
112 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360262 : วัดทุ่งชา นางสาวสุธัญรัตน์  ใจขันธ์ ครู
113 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360263 : วัดดงโคกขาม นางรมณี   พนัสขาว ครู
114 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360265 : บ้านพันเสา วิญญู  กันภัย ครู
115 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360267 : ประดู่มะค่าประชาสรรค์ รุ่งทิพย์ สระทองเงิน  สระทองเงิน ครูธุรการ
116 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360268 : บ้านหล่ายขานาง นางสาวอุษา  โพธิ์วัด ครูธุรการ
117 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360269 : วัดโพธิ์งาม พิมพ์ลดา  ไชยพรม ธุรการโรงเรียน
118 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360208 : วัดกรับพวง นายกิจจา  สถิตวงศ์วาน ธุรการโรงเรียน
119 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360210 : วัดวังอิทก ธนิตา  สายทอง ครูอัตราจ้าง
120 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360211 : วัดกลางสุริยวงศ์ ปัทมา  จันสน ธุรการ
121 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360247 : วัดหนองนาดงกวาง เลิศศักดิ์  ทองกลึง ครู
122 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360248 : บ้านหนองกรับ กนิฐตา  เพ็งละมูล ครู
123 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360250 : บ้านหนองกุลา นางทัศนีย์  แก้วกองทรัพย์ ครู
124 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360251 : วัดบึงบอน วัชรินทร์  เนียมวรรณ์ พนักงานราชการ
125 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360252 : บ้านหนองไผ่ สุมาลี  สุริยะมาศ ธุรการ
126 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360252 : บ้านหนองไผ่ คำรณ  เกิดทุ้ย ครู
127 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360253 : บ้านท่าไม้งาม เกศสุดา  มาแจ้ง ครู
128 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360254 : บ้านใหม่คลองเจริญ เรณู  ทองคำมา ครู
129 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360046 : บ้านคลองหนองเหล็ก ธิชารัตน์  พลแก้ว ครูผู้ช่วย