รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360071 : วัดจอมทอง ณัฐชนน  ผิวพรรณ์ ครูผู้ช่วย
2 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360071 : วัดจอมทอง ภาคิน  คงคอน ครู
3 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360029 : บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) อัศนัย  ใจสมัคร ธุรการ
4 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360031 : ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง นงนุช   มีสุข ธุรการ
5 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360032 : บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) นายกร  พิลาศจิตร ครูโรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์)
6 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360032 : บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) นายปิติ  ชมภู ครูวิกฤติ
7 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360033 : บ้านร้องยุ้งข้าว นายพงศกร  เผือกสกุล ครู
8 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360034 : บ้านน้ำดำ กรรัตน์  เมฆทับ ธุรการโรงเรียน
9 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360034 : บ้านน้ำดำ ทักษพร  อ่วมแก้ว ธุรการ
10 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360035 : บ้านหินลาด อุมาพร  กันศรี ธุรการ
11 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360014 : วัดบ้านไร่ ทาริกา  คำเต่ย ครูผู้ช่วย
12 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360014 : วัดบ้านไร่ ภัทรียา  ติระศรี ครู
13 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360048 : วัดจุฬามณี กิตติมา  พ่วงเฟื่อง ครูชำนาญการพิเศษ
14 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360049 : วัดสว่างอารมณ์ นายเดชาวุฒิ  ศรีประดู่ ธุรการ
15 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360049 : วัดสว่างอารมณ์ อริสรา  หงษ์ทอง ครูอัตรจ้าง
16 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360050 : บ้านหนองหัวยาง บุญบวร  ภูธร เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360051 : วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) กรรณภัทร  ตุลพงศ์ ธุรการโรงเรียน
18 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360044 : ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน อัญชลี  เกตุเทศ ธุรการ
19 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360044 : ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน จิรานันท์  ทาสีดา ครูผู้ช่วย
20 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360045 : วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) คงคณัณ  ศรีระพงษ์ ชำนาญการ
21 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360047 : วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) จินตหรา  จันทร์ชู ครู
22 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360047 : วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) พิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด ครูชำนาญการ
23 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360015 : จ่าการบุญ พรชนก  ต่ายหัวดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่าการบุญ
24 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360015 : จ่าการบุญ พิมพ์ลักษณ์  พรหมสกุล ครู
25 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360016 : วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 พรทิพย์  ไชยพนาพันธ์ ครูผู้ช่วย
26 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360016 : วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 กู้เกียรติ  แดงสีดา ครู
27 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360017 : วัดอรัญญิก ฉัตรา  พุ่มมูล ครูชำนาญการพิเศษ
28 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360020 : วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ธนาภรณ์  พรหมรักษา ธุรการ
29 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360020 : วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) กันยา  ขำระหงษ์ ครู
30 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360022 : วัดจันทร์ตะวันออก เสาวณีย์  ทองปลิว ครู
31 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360070 : บ้านแม่ระหัน อมรรัตน์  นรายศ ครูผู้ช่วย
32 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360065 : บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) ทัศวรรณ  ฑีฆาวงศ์ ครูผู้ช่วย
33 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360065 : บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) เพ็ชรีย์  ทองนาก ครู
34 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360067 : วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) วนธินี  อินทะเกิด ครู วิทยฐานะชำนาญการ
35 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360067 : วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) นายพีระพล   พูลทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360068 : วัดแหลมโพธิ์ ประกายเพชร  หมอนคำ ธุรการ
37 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360018 : วัดยาง(มีมานะวิทยา) ธาริณี  น้ยเย็น ธุรการโรงเรียน
38 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360036 : บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) วีรวรรณ  มีมั่น ครู
39 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360036 : บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) สาโรจน์  จริยาธรรมกร ผู้อำนวยการโรงเรียน
40 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360036 : บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) สมปอง  ทองเถาว์ ครูชำนาญการ
41 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360037 : บ้านดงวิทยา อริสรา  ตราชื่นต้อง เจ้าหน้าธุรการโรงเรียน
42 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360039 : บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) ปรีชญา  พิณศรี ครู
43 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360041 : วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ทิพย์สุดา  ดอกกะฐิน ครู
44 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360043 : วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม อัจฉรา  ชมชื่น ธุรการโรงเรียน
45 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360005 : วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) นางไพรวัลย์  ศรีสัตนา ครูชำนาญการพิเศษ
46 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360005 : วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) นายสกุลวงศ์  จิตรดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
47 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360007 : วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) ศิริลักษณ์   รอดแป้น ครู
48 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360066 : ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ กีรติกา  บัวแย้ม ธุรการ
49 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360019 : บ้านพลายชุมพล เมวดี  ม่วงทอง ครู
50 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360019 : บ้านพลายชุมพล วิชญารมณ์  ทิมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360002 : บ้านหัววังกร่าง สุชาดา  ปานอำพัน ครูอัตราจ้าง
52 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360002 : บ้านหัววังกร่าง สุชาดา  ปานอำพัน ครูอัตราจ้าง
53 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360001 : ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) นางสาวจันจิรา  คำชัง ครู
54 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360001 : ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) นายสิทธิเดช  อยู่คง เจ้าหน้าที่ธุรการ
55 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360063 : วัดปากพิงตะวันตก นางสาวทัศนีย์  แก้วก๋า ครูธุรการ
56 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360063 : วัดปากพิงตะวันตก นางสาวกิติยา  ทองแกมนาก ผู้อำนวยการโรงเรียน
57 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360064 : บ้านวังยาง อาทิตยา  บุญประสพ ธุรการโรงเรียน
58 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360058 : วัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) นางสาวธัญญาพร  สร้อยสน ูธุรการโรงเรียน
59 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360052 : วัดบ้านใหม่ นางสาวณัฐวรรณ  ปาลิวนิช ครู
60 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360055 : วัดอินทรีย์ ปัทมาพร   จุ้ยดี ครูอัตราจ้าง
61 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360026 : วัดเนินมะคึก กวินทรา  คุณยศยิ่ง ธุรการ
62 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360023 : วัดกรมธรรม์ ดวงกมล  ธาราศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
63 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360024 : วัดศรีวนาราม กุลจิรา  ชาญประเทศ ธุรการโรงเรียน
64 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360024 : วัดศรีวนาราม กุลจิรา  ชาญประเทศ ธุรการโรงเรียน
65 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360025 : วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) นริศรา  อินทรเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ
66 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360021 : อนุบาลพิษณุโลก ชำนาญ  บุตรคำโชติ ครู
67 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360010 : วัดมหาวนาราม พลอยไพลิน  ดารายิ้มฤทธิ์ ครู
68 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360011 : วัดตาปะขาวหาย ธมลวรรณ   นิ่มอนงค์ ธุรการ
69 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360011 : วัดตาปะขาวหาย ธัญญรักษ์  ธัญญรักษ์ กลิ่นทอง ธุรการ
70 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360009 : วัดสระโคล่ กิตติพัฒน์  บุญพร้อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
71 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360009 : วัดสระโคล่ รัชดาภรณ์  อังคะพนมไพร ครู
72 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360040 : สะพานที่ 3 นายวรเทพ  สุวรรณกษาปณ์ ธุรการโรงเรียน
73 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360040 : สะพานที่ 3 นางสาวรัชดาพร   คำมา ครูชำนาญการพิเศษ
74 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360223 : วัดคุยม่วง ราวิน  ชาแดงวงค์ ครู
75 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360224 : วัดหนองขานาง นางสาวกันต์ติมา  บัวเกตุ ครูผู้ช่วย
76 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360225 : วัดคุยขวาง นายวรากร  ถมยา ครู
77 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360227 : วัดบ้านดง วิทวัส  เณรหลำ ครู
78 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360228 : บ้านเรียงกระดก จุฬา  แก้วบูโฮม ครู
79 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360244 : นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) นางสาวเปรมฤทัย  ป้านพูล ธุรการ
80 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360226 : วัดพรหมเกษร สำราญ  สว่างเมือง ครู
81 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360229 : บ้านตระแบกงาม นางสาวณัณณิญา  คงทอง ธุรการ
82 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360229 : บ้านตระแบกงาม ภัทรวดี  เงื่อนจันทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
83 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360230 : วัดวังแร่ พฤกษา  เขม้นเขตกร ธุรการ
84 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360218 : วัดห้วงกระได ณัฐพงศ์  ชาบาง ครูธุรการ
85 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360219 : วัดหนองอ้อ นางสาวพิชญาภา  นาคสุข ธุรการ
86 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360220 : วัดแตน สาวิตรี  วัยฉิมพลี ครู
87 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360221 : วัดหนองพะยอม นารี  มาลีบุตร ครูผู้ช่วย
88 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360231 : บ้านห้วยชัน นภาพร  โกศลวงศ์ ธุรการ
89 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360232 : บ้านบางแก้ว อรุณ  แสงลพ ครูชำนาญการพิเศษ
90 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360233 : บ้านย่านใหญ่ นางสายใจ  ประชาสรรเจริญ ครูชำนาญการ
91 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360234 : วัดโป่งหม้อข้าว มาลินี  ทิมเครือจีน ธุรการ
92 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360235 : บ้านนาชักหวาย วิไลวรรณ  มณีโชติ ครูอัตราจ้าง
93 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360204 : บ้านท่านางงาม อัจฉรา  ธรรมากุลวิรักษ์ ครูธุรการ
94 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360216 : บ้านกรุงกรัก ธิดารัตน์  สิงห์วี ครูธุรการ
95 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360256 : นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) มิรันตี  พูลทวี ครูผู้ช่วย
96 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360258 : บ้านคลองน้ำเย็น นางสาวเยาวลักษณ์  เกิดช้ำ ครูผู้ช่วย
97 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360239 : รัฐราษฎร์สงเคราะห์ มนตรี  คตสุก ครู
98 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360240 : นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) พัชรี  ศรีสุนันท์ ครูธุรการ
99 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360242 : บ้านใหม่เจริญธรรม นายนิกร  โตแฉ่ง ครูผู้ช่วย
100 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360243 : นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) นายวิษณุ  ศรียา ครู
101 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360243 : นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) สุวพร  พรมสี ธุรการ
102 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360212 : บ้านหนองนากวางอั้น นางสาววรรณนิภา  แผ่พิมาย ครูธุรการ
103 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360264 : วัดดอนอภัย อำพล  บัวดิษฐ์ ครูอัตราจ้าง
104 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360271 : บ้านดงยาง นางสาวจารุวรรณ  มีสอาด ครูโรงเรียนบ้านดงยาง
105 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360207 : วัดวังเป็ด นางสาวบุษรัตน์   บุญอ้น ครูผู้ช่วย
106 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360207 : วัดวังเป็ด อาทิมา  จันทร์แจ่มแจ้ง ธุรการโรงเรียน
107 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360213 : วัดแหลมเจดีย์ ภาสินี  ปัญญาประชุม ครู
108 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360214 : บ้านคุยยาง พงศ์พัทธ์  ต๊ะวัน ครู
109 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360215 : วัดยางแขวนอู่ พงษ์ดนัย  พิณชนะ ครู
110 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360215 : วัดยางแขวนอู่ รัษศิษฏา   เกลาพิมาย ครูผู้ช่วย
111 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360199 : บ่อวิทยบางระกำ นายนิธิพัฒน์  เผือทะนา ครูผู้ช่วย
112 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360200 : คลองวัดไร่ นางคนึงรัตน์  ลาโพธิ์ ครูชำนาญ
113 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360200 : คลองวัดไร่ แพรวพรรณ  กะลำพัก ธุรการโรงเรียน
114 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360201 : บางระกำ นายทวนชัย  สว่างใจธรรม ครุชำนาญการพิเศษ
115 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360202 : บ้านตะโม่ประชาสรรค์ สาธิตา  ผิวงาม ครูธุรการ
116 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360236 : บ้านคุยมะตูม ชุดากัญ  นามพระหัส ธุรการโรงเรียน
117 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360237 : บ้านบัวจันทร์ นางสาวกนกพร  เหมทอง ครู
118 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360238 : บ้านประดาประชาราษฎร์ อนุพงศ์  บัวอิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
119 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360217 : บ้านคลองเตย นางสาวจันทร์จิรา   จันทะคุณ ครูผู้ช่วย
120 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360217 : บ้านคลองเตย นายกมล  ปั่นกลาง ครู
121 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360245 : วัดบึงกอก สุทธิรักษ์ จิตชื่น  จิตชื่น ครูผู้ช่วย
122 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360246 : วัดปรือกระเทียม นางสาวนารีรัตน์  เรืองฉาย ครูชำนาญการ
123 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360246 : วัดปรือกระเทียม วันวิสา  ด้วงฟู พนักงานราชการ
124 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360257 : บ้านเสวยซุง ภิรฎา  เรืองฤทธิ์ ครูธุรการ
125 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360259 : บ้านปลักแรด อรกช  บุญฮวด เจ้าหน้าที่ธุรการ
126 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360259 : บ้านปลักแรด รณกร  กะหมาย ครู
127 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360261 : บ้านหนองแขม พรณิกา  ประทุมวัน ครูอัตราจ้าง
128 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360262 : วัดทุ่งชา นางสาวทิพวัลย์  สิงห์วี เจ้าหน้าที่ธุรการ
129 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360263 : วัดดงโคกขาม นางรมณี   พนัสขาว ครู
130 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360265 : บ้านพันเสา วิญญู  กันภัย ครู
131 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360267 : ประดู่มะค่าประชาสรรค์ รุ่งทิพย์ สระทองเงิน  สระทองเงิน ครูธุรการ
132 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360268 : บ้านหล่ายขานาง อุษา  โพธิ์ฺวัด ธุรการ
133 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360269 : วัดโพธิ์งาม พิมพ์ลดา  ไชยพรม ธุรการโรงเรียน
134 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360208 : วัดกรับพวง นายกิจจา  สถิตวงศ์วาน ธุรการโรงเรียน
135 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360210 : วัดวังอิทก ธนิตา  สายทอง ครูอัตราจ้าง
136 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360211 : วัดกลางสุริยวงศ์ สุพรรษา  เข็มทอง ครูผู้ช่วย
137 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360211 : วัดกลางสุริยวงศ์ ปัทมา  จันสน ธุรการ
138 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360247 : วัดหนองนาดงกวาง เลิศศักดิ์  ทองกลึง ครู
139 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360248 : บ้านหนองกรับ กนิฐตา  เพ็งละมูล ครู
140 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360249 : บ้านหนองตะเคียน นายปรเมธ  สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
141 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360249 : บ้านหนองตะเคียน จักรเพชร  แสงคล้า ครู
142 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360250 : บ้านหนองกุลา นางทัศนีย์  แก้วกองทรัพย์ ครู
143 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360251 : วัดบึงบอน วัชรินทร์  เนียมวรรณ์ พนักงานราชการ
144 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360251 : วัดบึงบอน กมลชนก  ธูปหอม ธุรการ
145 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360252 : บ้านหนองไผ่ คำรณ  เกิดทุ้ย ครู
146 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360252 : บ้านหนองไผ่ ว่าที่ร้อยเอก  วสันต์ จันโส ครู
147 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360253 : บ้านท่าไม้งาม นายวินิจ  สมาธิมงคล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
148 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360254 : บ้านใหม่คลองเจริญ ธนัชพร  วันเพ็ง ครู
149 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360254 : บ้านใหม่คลองเจริญ เรณู  ทองคำมา ครู
150 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360046 : บ้านคลองหนองเหล็ก ธิชารัตน์  พลแก้ว ครูผู้ช่วย