รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360194 : ราษฎร์เจริญ นายสุธน  เมฆนันทไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์เจริญ
2 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360195 : ราษฎร์ดำริ รัชนิกร  กลิ่นน้อย ธุรการ
3 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360170 : บ้านวังสาร นางสาวพัชรพรรณ  โรจน์เจริญชัย ครู
4 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360171 : บ้านทุ่งน้อย นางสาวภิรมย์ลักษณ์  ดอนหม้อ -
5 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360172 : บ้านบุใหญ่ กุลปริยา  สนามทอง ธุรการ
6 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360173 : ประชาสามัคคี นางสาวนิชาภา  ท้วมประดิษฐ์ ธุรการโรงเรียน
7 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360174 : วัดราษฎร์สโมสร นายเชาวลิต  ลือนิคม ครู
8 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360175 : วัดกรุงศรีเจริญ ทนงศักดิ์  ใสไหม ครู
9 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360176 : วัดบึงลำ อนงค์  โทนแจ้ง ครู
10 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360177 : วัดแหลมพระธาตุ นางปราณี  สาทไทย ครู ชำนาญการพิเศษ
11 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360178 : ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ณัทธร  จันทร์เกษม ครู
12 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360178 : ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) สุรกานต์  จันณะ ครู
13 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360179 : บ้านท่ายาง กรรณนภา   พานิชผล ครู
14 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360184 : บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 ยุพา  นาคอัง ครู
15 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360185 : บ้านหนองกลด อัจฉรา   มีนกำจรเดช ครู
16 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360186 : วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) นางรัตติกาล  ตุ้มประสิทธิืื์์์ ครู
17 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360165 : วัดบางกระทุ่ม นุชนาถ  บัวอาจ ครูชำนาญการพิเศษ
18 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360167 : ศึกษาลัย เชาวฤทธิ์  สุ่มรอด ครูธุรการ
19 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360167 : ศึกษาลัย สิทธกานต์  ธนสัมบันน์ ครู
20 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360191 : วัดสิริสุทธาวาส ชิณรัตน์   จันกรวด ครู
21 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360192 : วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม นางสาวกนกลักษณ์  มากอิ่ม ธุรการโรงเรียน
22 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360187 : วัดโคกสลุด กนกลักษณ์  มากอิ่ม ธุรการโรงเรียน
23 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360188 : ประชาสรรค์วิทยา น.ส.สุณัฏฐา  ยาคำ ธุรการโรงเรียน
24 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360166 : บ้านยางโทน นายสมพงษ์  ป้อมกระสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360162 : วัดท่านา โชคชัย  อภิชาติธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360163 : วัดท่ามะขาม สุนันทา  คงนก เจ้าหน้าที่ธุรการ
27 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360163 : วัดท่ามะขาม นเรศวร์  เศรษฐสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360183 : บ้านหนองสระพัง เปรมิกา  มาดหงสา ครู ค.ศ.3
29 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360181 : วัดตายม ธันวากรณ์   รองมี เจ้าหน้าที่ธุรการ
30 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360181 : วัดตายม ชัยพร  สิงห์ทองอนันต์์ ครูชำนาญการ
31 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360182 : รัฐราษฎร์บำรุง นางสาวณัฐธิดา  เสนะจำนงค์ ครูธุรการโรงเรียน
32 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360197 : วัดสนามคลีตะวันตก ประมวล  คุ่ยชาวนา ครูธุรการ
33 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360198 : วัดสนามคลีตะวันออก วารุณี   อินทร์แป้น ธุรการ
34 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360371 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ขรินทร์ทิพย์  ธนูขันธ์ พนักงานราชการ
35 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360372 : บ้านโป่งปะ นางสุพรรณี   กาละพวก ครูผู้ช่วย
36 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360373 : บ้านเขาน้อย กฤษณา  ใจทน พนักงานราชการ
37 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360375 : บ้านปากยาง นางสาวสุภาวรรณ  ผิวชอุ่ม ธุรการ
38 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360375 : บ้านปากยาง นางนาฏยา  สิงห์สู่ถ้ำ ครู
39 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360375 : บ้านปากยาง โชติกา  ใจแก้วมา ครูผู้ช่วย
40 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360376 : บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ธนิษฐา  ชัยวงษ์ ธุรการ
41 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360377 : บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ทิพย์สุดา  ชามนตรี ครูผู้ช่วย
42 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360377 : บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี อรรถพล  กล้าวิกรณ์ ครูผู้ช่วย
43 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360378 : ห้วยพลู ปัญธิตา  นิลสนธิ ธุรการโรงเรียน
44 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360379 : บ้านแก่งกุลาสามัคคี ณัฐพล  เกิดแป้น ครูผู้ช่วย
45 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360335 : ราษฎร์อุปถัมภ์ พิชชาพร  นนทะโคตร ธุรการโรงเรียน
46 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360335 : ราษฎร์อุปถัมภ์ นางจันทนา  เกิดทอง ครู คศ.3
47 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360337 : บ้านบึงพร้าว นางสาวกษิรา  นิจันทร์ดา ครู
48 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360341 : บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) จิรายุ  มุ่งชนะ ครูธุรการโรงเรียน
49 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360363 : ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ธนพร  สินคุ่ย ครู
50 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360342 : บ้านเนินสะอาด มนัสวี  อุ่นขจี ครู
51 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360343 : วัดท่าหมื่นราม อัฐทยา  แสนบุญมา ครู
52 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360344 : สามัคคีประชาราษฎร์ ทิพย์วรรณ  จันทะคูณ ครูธุรการ
53 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360347 : บ้านหินประกาย รัตนา  ศรีบัวจับ ครู
54 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360380 : บ้านใหม่ชัยเจริญ นพนนต์  ณ ลำปาง ครูผู้ช่วย
55 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360380 : บ้านใหม่ชัยเจริญ อัญชลี  จันประตูมอญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
56 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360381 : บ้านซำหวาย นางสาวจริยา  คำเที่ยง ครู
57 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360382 : บ้านนาพราน นางวาสนา  ขันโสม ครู
58 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360383 : บ้านใหม่พนมทอง เมธนันต์  จันทร์อ้น ครู
59 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360383 : บ้านใหม่พนมทอง อวิรุทธ์  อินแตง เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360384 : บ้านป่าขนุน นางสาวธนวรรณ   ไทยทอง ครู
61 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360385 : บ้านน้ำริน อภิชาติ  เอี่ยมสงคราม ครู
62 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360386 : บ้านหนองปรือ นางสาวสุวรรณา  แซกรัมย์ ครู
63 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360387 : บ้านกลาง นางพรพิมล  จำปาตา ครู
64 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360388 : บ้านน้ำยาง นางสาวมาลิน   เฟื่องมณี ครูผู้ช่วย
65 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360388 : บ้านน้ำยาง นางสาวปวีณา  ศรีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
66 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360389 : ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง กิตติมา  จันทะคุณ ครูผู้ช่วย
67 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360360 : บ้านหนองงา วาสนา  กรมเวช ครู
68 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360361 : สามัคคีธรรม โชติรส   คลองข่อย ครูชำนาญการพิเศษ
69 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360355 : วัดพันชาลี กาญจนาพรรณ  ใจกล้า ครู
70 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360356 : บ้านเนินไม้แดง มาลี  สังเกตุ ครู
71 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360356 : บ้านเนินไม้แดง พิชญาภา  สารมะโน ครูผู้ช่วย
72 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360357 : บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ชฑรัช  วงษ์ยอด ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
73 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360357 : บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ปิ่นรัตน์  อัครผล ครูชำนาญการพิเศษ
74 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360358 : บ้านวังไม้ตอก ธมนวรรณ  คำจริง ครูผู้ช่วย
75 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360358 : บ้านวังไม้ตอก นายอมร  โพธิ์ศรี ครูชำนาญการ
76 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360390 : บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) เชาวลิต  อ่องลออ ธุรการ
77 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360391 : บ้านถ้ำเต่า นางสาวเอื้องฟ้า  ทองชาวนา ธุรการ
78 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360392 : บ้านแม่ระกา แจ่มศิริ  ประสานสมบัติ ครู คศ.3
79 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360397 : บ้านเข็ก ณัฐกิตติ์  ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
80 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360398 : บ้านดงพลวง นายแสวง  นันตะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
81 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360399 : วัดดงข่อย นางสาวอมรรัตน์  โกมลมาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360399 : วัดดงข่อย รัชณีบูรณ์  ยิ้มไทย ครู ชำนาญการพิเศษ
83 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360328 : บึงราชนก กนกวรรณ  ฉิมหัวร้อง ครูธุรการ
84 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360329 : คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) นางจันทิมา  บุญเปรื่อง ครู
85 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360330 : บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) พิษณุ  หนุนเพิ่ม ครูผู้ช่วย
86 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360331 : วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ อารีย์  ยังเพ็ง ธุรการโรงเรียน
87 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360332 : บ้านวังพรม ณิชานันทน์  คงสัมมา ครู
88 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360333 : พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ภูวิศ  เหล็กขำ ครู
89 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360333 : พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 นีรนนท์  กันแตง เจ้าหน้าที่พัสดุ
90 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360348 : บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ นัฐพล  เฟื่องเพียร ครู
91 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360348 : บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ นายสมพร  มั่นคง ครู
92 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360349 : บ้านแก่งจูงนาง นายรุ่งอนันต์  สีนวน ครูผู้ช่วย
93 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360350 : ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) นายชูเกียรติ  ภู่ใหญ่ ผู้อำนวยการ
94 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360339 : บ้านวังนกแอ่น วรพงษ์  เรืองกิจวิทยา ครู
95 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360338 : บ้านวังดินสอ อมรรัตน์  ขันมณี ครู
96 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360369 : บ้านป่ามะกรูด นางสาวอริสรา  ไชยสง ครูผู้ช่วย
97 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360370 : บ้านน้ำพรม นาตยา  สุขกล้า ครู
98 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360374 : บ้านท่าข้าม นางกชพร  วัฒนพรเดชา ครู
99 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360374 : บ้านท่าข้าม อุษาวดี  เอื้อเฟื้อ ครู
100 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360374 : บ้านท่าข้าม สุกัญญา   มีรอด เจ้าหน้าที่ธุรการ
101 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360351 : บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ จรรญา  ทองคำ ธุรการ
102 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360352 : บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) กนกวรรณ  ไตรภพ ครู
103 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360353 : บ้านตอเรือ ศุภัสษร  ผิวดี ครู
104 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360353 : บ้านตอเรือ ธนิตดา  ส่งนุ่น ครูผู้ช่วย
105 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360354 : บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) จารุวรรณ  เกษสุวรรณ ครู
106 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360396 : วัดวังพิกุล นางธันวารี  บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
107 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360393 : บ้านคลองเป็ด นางสาวประภาพรรณ  ทองอินต๊ะ ครูธุรการ
108 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360394 : บ้านคลองเมือง วีรณา  วิไลกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
109 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360394 : บ้านคลองเมือง ณัฐนนท์  อินปัญญา ผอ
110 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360364 : บ้านสะเดา สมจิตร  นาคผู้ ผู้อำนวยการ
111 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360364 : บ้านสะเดา จตุพล   ทวีศักดิ์สิงห์ พนักงานราชการ
112 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360365 : บ้านหนองพระ สงกรานต์  สิงห์กลิ่น ธุรการ
113 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360366 : บ้านเจริญผล นางธวัลพร  กำจรจรุงวิทย์ ครูชำนาญการพิเศษ
114 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360428 : บ้านซำรัง อภิญญา  ล้อมรื่น ครู
115 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360428 : บ้านซำรัง วิรัตดา  สินสวัสดิ์ ครู
116 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360429 : บ้านชมภู นายพรหมมาตร์  ศรีแก้ว ครู
117 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360431 : บ้านน้ำปาด ลั่น  เลิศชาญ ครู
118 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360432 : วัดปลวกง่าม อาชว์นภนต์  จันทร์แซ ครู
119 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360435 : รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ รุ่งรัตน์  สีนาเมือง ครู
120 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360444 : ชุมชนบ้านไทรย้อย อังศุมาลี  พลัง ครูผู้ช่วย
121 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360445 : บ้านหนองขมิ้น ชิดชนก  ตระกูลทิพย์ ธุรการโรงเรียน
122 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360445 : บ้านหนองขมิ้น พรรษา  เผ่าคนชม ครูอัตราจ้าง
123 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360445 : บ้านหนองขมิ้น นายชาญวรงค์  โสตธนาภูรินทร์ ครูชำนาญการ
124 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360445 : บ้านหนองขมิ้น เสาวรส  อวนทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
125 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360446 : บ้านเขาดิน นางสาวดลญา  พุดทอง พนักงงานราชการ
126 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360447 : บ้านพุกระโดน นันทวัน  จันทร์กลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุกระโดน
127 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360448 : บ้านโคกวังสาร การศศิ  ธีระแนว ครู
128 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360449 : บ้านผารังหมี นางสาวเสาวรส  สีคง เจ้าหน้าที่ธุรการ
129 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360427 : บ้านเนินมะปราง นายยศวัฒน์   จันทรดี ครู
130 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360427 : บ้านเนินมะปราง ชไมพร  ศรีโสภา ครูธุรการ
131 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360427 : บ้านเนินมะปราง นายกฤติเดช  ธรรมรัตนเมธา ครู
132 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360433 : เนินดินราษฎร์อุทิศ อินทิรา  เขียนสุข ครู
133 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360434 : บ้านใหม่ทองประเสริฐ จารุวรรณ  สุขนิตย์ ครู
134 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360434 : บ้านใหม่ทองประเสริฐ วิญญู  ดวงมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน
135 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360442 : บ้านหนองขอนประชาสรรค์ ธีรสิทธิ์  วิเศษ ผู้อำนวยการ
136 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360450 : บ้านหนองไม้ยางดำ จุฑารัตน์  รุ่งเรืองศักดิ์ อัตราจ้าง(ครูวิกฤติ)
137 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360450 : บ้านหนองไม้ยางดำ นางสาวเยาวภา  คงสวัสดิ์ ครูธุรการ
138 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360437 : บ้านพัฒนาดงน้อย นางสไบแพร  อินทรปราง ครู
139 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360440 : บ้านผาท่าพล สายฝน  ประเสริฐ พนักงานราชการ
140 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360436 : บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก พิชญ์ธนพัฒน์  พรปิติภัทร ครู
141 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360438 : บ้านลำภาศ นางสุนิสา  เมฆประดับ พนักงานราชการ
142 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360439 : หัวเขาราษฎร์บำรุง พุฒิพงศ์  เดชะ ครู
143 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360441 : บ้านใหม่สามัคคี ยุพิน  สุ่มประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ
144 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360443 : บ้านห้วยบ่อทอง ศิริกัญญา  เอี่ยมกาย ครูผู้ช่วย
145 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360443 : บ้านห้วยบ่อทอง ธัญชนก  ฤทธิ์สอน ครูผู้ช่วย
146 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360430 : วัดบ้านมุง นางสาวพรรณวิไล  ฎีกา ธุรการโรงเรียน
147 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360452 : บ้านวังโพรง วิจิตรา  วงษ์ยะลา ครู
148 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360455 : บ้านวังขวัญ นายธิพัทธิ์ภูมิ   ขันตีเตชนิธิ พนักงานราชการ
149 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360457 : บ้านเขาเขียว ภูเบศ  มูลเจริญ ครู
150 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360458 : บ้านทุ่งยาว นางสาวธนาพร  สุรินทร์ ครูผู้ช่วย
151 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360451 : บ้านหนองดู่ กัญจนา  เอมาตย์ ครู
152 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360456 : บ้านวังดินเหนียว บุปผา  น้อยพันธ์ ครู
153 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360456 : บ้านวังดินเหนียว นางสาวโชติกา  พรหมเทศ ครู
154 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360453 : บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) ปาริชาติ  มีทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
155 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360453 : บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) มงคล  จันทร์ลา ครู
156 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360453 : บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) ชมัยพร  ขาวพุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
157 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360454 : บ้านไทรดงยั้ง จิรัฏฐวุฒิ  ภาณุพงษพิพัฒน์ ครููชำนาญการ
158 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360454 : บ้านไทรดงยั้ง เพ็ญนภา   ทองนวม ครูผู้ช่วย