รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360135 : บ้านนาเมือง นางสาวแสงระวี  ศรีสวัสดิ์ พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
2 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360135 : บ้านนาเมือง ระวิวัลย์  มีเครือเอี่ยม ธุรการ
3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360136 : บ้านนาฟองแดง นภาพร  ชัยสมบัติ ครู
4 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360138 : บ้านนาขุมคัน เพ็ญรุ่ง  บุญมีจิว ครู
5 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360138 : บ้านนาขุมคัน สุนิตย์  บุญเย็น ครู
6 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360139 : บ้านนาทุ่งใหญ่ นายธีรธัช  ทุ้ยแป ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360103 : นครไทยวิทยาคม อรัญญา  เอี่ยมทัศน์ ครู
8 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360103 : นครไทยวิทยาคม จีรนันท์  สุวรรณาภา ครู คศ.2
9 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360104 : บ้านหนองน้ำสร้าง จุรีรัตน์  เกิดดี ครูชำนาญการ
10 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360104 : บ้านหนองน้ำสร้าง กมลทิพย์  แก้ววิเชียร ครูธุรการโรงเรียน
11 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360104 : บ้านหนองน้ำสร้าง สุรพล  บุญเกิด ผู้อำนวยการ
12 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360111 : บ้านหนองลาน เจนฤดี  จันดาหาร ครู
13 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360111 : บ้านหนองลาน นายสนใจ  เนินเพิ่มพิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
14 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360111 : บ้านหนองลาน นางสาวอภิชญา  ยอดทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360127 : ประชาสงเคราะห์พิทยา นายสมพล  ดีธงทอง ครูธุรการ
16 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360127 : ประชาสงเคราะห์พิทยา ธิดารัตน์  จันธิราช พนักงานราชการ
17 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360127 : ประชาสงเคราะห์พิทยา นางปภัชญา   อุบลอ่อน ครู คศ๑
18 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360134 : ภูขัดรวมไทยพัฒนา นางสาวรจนา  พิชัย เจ้าหน้าที่
19 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360134 : ภูขัดรวมไทยพัฒนา พนาวุฒิ  ทองเชื้อ ครู คศ.1
20 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360128 : กัลยาณิวัฒนา 1 สุภาพรรณ  เอมสมบุญ ครูชำนาญการ
21 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360128 : กัลยาณิวัฒนา 1 นางสาวเพียรพิณ   เรืองรัศมี ครู
22 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360128 : กัลยาณิวัฒนา 1 Onuma  Boontam ครู
23 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360129 : บ้านนาไก่เขี่ย นางสาวสุมาพร  แก้วดวงดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
24 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360129 : บ้านนาไก่เขี่ย ณัฐฐิญา  อ่วมบุญ ครูธุรการ
25 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360130 : บ้านน้ำลอม ขวัญข้าว  เนตรใส ครูชำนาญการ
26 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360131 : บ้านนาคล้าย สมคะเน  วาศวิท ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360131 : บ้านนาคล้าย สมิฑฐิฏา  ดงภูยาว ครู
28 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360137 : บ้านบุ่งผลำ สำเนา  ยาสุด ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360140 : บ้านน้ำกุ่ม ชาลิณี  น้อยสุภาพ ครู
30 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360140 : บ้านน้ำกุ่ม ฉัตรญาดา  สืบสาย จนท.ธุรการโรงเรียน
31 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360141 : บ้านนาแฝก นางสาวเอื้อมพร  วงษ์สมบูรณ์ ครู
32 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360141 : บ้านนาแฝก นิสาชล  แก้วรัตน์ ครูผู้ช่วย
33 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360120 : บ้านท่าหินลาด นางสาวนลินี  กามะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
34 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360120 : บ้านท่าหินลาด ศีรณา  พรหมสิงห์ ครู
35 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360120 : บ้านท่าหินลาด ปุรินทร์ฎา  คงหนองลาน ธุรการ
36 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360110 : ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อัจฉราพรรณ  วิชาพร พนักงานราชการ
37 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360110 : ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา มนิตย์  ทูลขุนทด ครู
38 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360112 : บ้านหนองแห้ว วริศรา  นนทะโคตร ครู
39 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360115 : บ้านโป่งกะเฌอ นางสาวรัติ์ธิกร  ทองนาคปาน ครู
40 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360115 : บ้านโป่งกะเฌอ วยุรี  งูนิ่ม ครู
41 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360116 : บ้านห้วยตีนตั่ง นางสาวกรรณิกา   ราชทะคันที ครู
42 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360117 : บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) พงศ์วิชญ์  พิพัฒน์เอกโชติ ครู
43 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360117 : บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) เฉลิมชัย  พันโสดา ธุรการโรงเรียน
44 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360118 : บ้านห้วยน้ำไซ นางสาวน้ำฝน   สีอูด ครูผู้ช่วย
45 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360118 : บ้านห้วยน้ำไซ อลงกรณ์  ทองฟัก ครู
46 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360119 : ชุมชน 17 บ้านนาตาดี จรัญ  งูนิ่ม ครู ชำนาญการ
47 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360123 : สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ดวงหทัย  รุ่งเรือง ครู คศ.1
48 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360123 : สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ลลิตา  ฉัตรแก้ว ครูผู้ช่วย
49 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360124 : บ้านป่ารวก นายบุญลือ   จันทร์ดี ครูชำนาญการพิเศษ
50 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360125 : บ้านน้ำเลา ชุติมณฑ์  จันทะคุณ ครู
51 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360125 : บ้านน้ำเลา สุมาลี  พิลาเปล่า ครู
52 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360125 : บ้านน้ำเลา สุมารินทร์  ธนะสัมบัน ครูชำนาญการพิเศษ
53 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360126 : บ้านบ่อโพธิ์ สุธน  พุดตาลดง ครู
54 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360126 : บ้านบ่อโพธิ์ ดาหวัน  นามกันยา ธุรการ
55 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360109 : บ้านน้ำคลาด นางบุญยิน  ศรีสะอาด ครู คศ.
56 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360105 : บ้านหนองกระดาษ นภัทรภร  เย็นขัน ผู้อำนวยการ
57 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360105 : บ้านหนองกระดาษ ภักวลัญชญ์  จินตนา ครู
58 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360106 : บ้านป่าซ่าน ศวิตา  พัวพัน ครู
59 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360106 : บ้านป่าซ่าน titaporn  sotthithaworn ครู
60 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360107 : บ้านพร้าว นายนิเวช   อินสุวอ ผู้อำนวยการ
61 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360107 : บ้านพร้าว ภครัช  ไชยรัตน์ ครู
62 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360108 : บ้านห้วยทรายทอง นางสายธง  บุญกิจ ครู คศ.1
63 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360108 : บ้านห้วยทรายทอง นายสุจิน  ธนะสัมบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
64 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360108 : บ้านห้วยทรายทอง พัชราวดี  มุ่นเชย ครู คศ.2
65 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360156 : บ้านแยง จินตนาภรณ์  มูลฐี ครูผู้ช่วย
66 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360156 : บ้านแยง เพ็ญศรี  บริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่
67 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360157 : บ้านเข็กใหญ่ นางสาวน้ำทิพย์  ศรีวัน พนักงานราชการ
68 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360158 : เกษตรสุขราษฎร์บำรุง อดิศักดิ์  ทะนันชัย ครู
69 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360159 : บ้านถ้ำพริก วรวิทย์  มาดิษฐ์ ครูผู้ช่วย
70 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360159 : บ้านถ้ำพริก อุมาพร  วังคีรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360159 : บ้านถ้ำพริก นายคมสัน  โพธิ์เงิน ครู คศ.1
72 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360160 : บ้านหนองหิน ละไม  สารี ครู
73 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360122 : บ้านแก่งทุ่ง ดวงจันทร์  ตาสี ครูธุรการ
74 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360122 : บ้านแก่งทุ่ง เบญจมาศ  เสงี่ยมอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
75 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360133 : บ้านยางโกลน อิทธิพล  สุขรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
76 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360133 : บ้านยางโกลน นายเอนก  บายันต์ ครูชำนาญการพิเศษ
77 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360133 : บ้านยางโกลน ณัฐธยาน์  ชูรัตน์ ครูชำนาญการ
78 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360113 : บ้านบุ่งตารอด วิภารัตน์  สอนศรี ครู
79 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360113 : บ้านบุ่งตารอด จันทร์ฉาย   ฉิมบุญ ครู
80 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360114 : บ้านบุ่งปลาฝา วันดี  แสงบุดดี ครู
81 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360114 : บ้านบุ่งปลาฝา สำเริง  หมีดง ครู
82 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360121 : บ้านกกม่วง สุนิษา  ธูปเทียน ครูโรงเรียนบ้านกกม่วง
83 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360132 : บ้านน้ำพริก นางระนอง  จันทร์ดี ครูชำนาญการ
84 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360132 : บ้านน้ำพริก บุญส่ง  ตุ่นเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
85 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360132 : บ้านน้ำพริก นางสาวสุพรรณี  จันทร์สุริย์ ครู
86 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360147 : บางยางพัฒนา นายบัญญัติ  สะอาด ครูชำนาญการ
87 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360147 : บางยางพัฒนา ปทุมพร   รอดกระต่าย ครู
88 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360148 : บ้านน้ำตาก นรินทร์  สีเนตร ครู
89 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360161 : บ้านหลังเขา ชรินทร์ทิพย์  สีคำ ครูผู้ช่วย
90 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360161 : บ้านหลังเขา นางสาวพรพรรณี  คำทอน ครู คศ.2
91 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360142 : บ้านหนองกะท้าว นางธาริณี  คงปันนา ครู คศ. 3
92 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360142 : บ้านหนองกะท้าว มานะ  กองเงิน ครู
93 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360143 : บ้านนาโพธิ์นาจาน ราณี  สายแก้วเทศ ครู
94 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360143 : บ้านนาโพธิ์นาจาน สุเทพ  บางศรี ครู
95 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360143 : บ้านนาโพธิ์นาจาน สุภัทรชัย  พูลศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
96 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360144 : บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ จิราพรรณ  ราศรีชัย ครู
97 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360144 : บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ นางสาวจิราพรรณ  ราศรีชัย ครู
98 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360144 : บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ นายกระจ่าง  ศรีทอง ผู้อำนวยการ
99 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360146 : บ้านนาหนอง เสาวนิต  ยอดกระโหม ครู
100 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360149 : วิทยสัมพันธ์ นันท์นภัส  บุญจิตร คศ.1
101 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360150 : บ้านป่าคาย นายสงกรานต์  คงปันนา ครู คศ.2
102 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360151 : บ้านห้วยเฮี้ย นายเอนก  อุ่นอุ้ย ครู
103 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360151 : บ้านห้วยเฮี้ย เนตรสกรณ์  ศรีสวัสดิ์ ครู คศ.1
104 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360152 : บ้านห้วยกอกพัฒนา เบญจรัตน์  เขียววังทอง ธุรการโรงเรียน
105 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360152 : บ้านห้วยกอกพัฒนา วสันต์  จันแสน ครู
106 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360153 : ศิริราษฎร์พัฒนา นางสาววัชรี  จันทะคีรี ครู
107 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360153 : ศิริราษฎร์พัฒนา ประเสริฐ  ทาวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
108 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360154 : บ้านลาดคื้อ ธีรารัตน์  ไกรสีขาว ครูผู้ช่วย
109 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360155 : บ้านห้วยทรายเหนือ มัณฑนา  หลวงจอก ครูผู้ช่วย
110 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360155 : บ้านห้วยทรายเหนือ ณัฐพล  เมฆเคลื่อน ครูผู้ช่วย
111 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360073 : บ้านชาติตระการ อุทุมทอง  นวลป้อง ธุรการ
112 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360074 : บ้านนาเปอะ สันติสุข  แย้มพราหมณ์ ครู
113 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360075 : บ้านปากรอง นายอภืศักดิ์  แตงอ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360076 : บ้านนาจาน นางสุชิน  กรมเวท ครูชำนาษการพิเศษ
115 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360076 : บ้านนาจาน พัทธนันท์  สิงห์คำ ครูธุรการ
116 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360076 : บ้านนาจาน นางนารา  สังข์นาค ครูผู้ช่วย
117 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360084 : บ้านท่าสะแก นางราตรี  แสนฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
118 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360084 : บ้านท่าสะแก PIYAMASS  KHUNKEEREE ครู
119 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360085 : บ้านห้วยท้องฟาน นางสาวปราณี  คุ้มผล เจ้าหน้าที่พัสดุ
120 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360085 : บ้านห้วยท้องฟาน นางยุวรีย์  ตาสุรินทร์ ครู
121 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360085 : บ้านห้วยท้องฟาน พิกุลแก้ว  มาเชียงผา ครู
122 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360085 : บ้านห้วยท้องฟาน สายลม  สีลา พนักงานราชการ
123 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360086 : บ้านขอนสองสลึง นายรุ่งโรจน์  จันทร์บรรจง ครูชำนาญการ
124 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360081 : บ้านน้ำจวง ปรางค์ปรารมภ์  เทียนงาม ครู
125 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360082 : บ้านร่มเกล้า คมสัน  ยาจำปา พนักงานราชการ
126 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360082 : บ้านร่มเกล้า นางสาววิไลรัตน์  ฤทธิ์จีน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
127 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360082 : บ้านร่มเกล้า วาสนา  เมฆแสน ครูผู้ช่วย
128 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360077 : บ้านนาตอน suwanno  phraiwan ครู
129 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360078 : บ้านขุนน้ำคับ ประสิทธิ์  เรืองรอน ครู
130 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360078 : บ้านขุนน้ำคับ ปุณยนุช  เมืองแดง ครู
131 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360078 : บ้านขุนน้ำคับ นางกันยา  ลาดปะละ ครูคศ.1
132 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360078 : บ้านขุนน้ำคับ สุภัชชา  ทองแบบ ครู
133 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360079 : บ้านขวดน้ำมัน กรรณิการ์  โสภามูล ครู
134 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360079 : บ้านขวดน้ำมัน จันทร์จิรา  พุดฉิม ครู
135 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360079 : บ้านขวดน้ำมัน ส.อ.พงศ์เกียรติ  ฉิมแย้ม ครูผู้ช่วย
136 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360080 : วัดบ่อภาค ธีรวัฒน์  สุขเอม ครูผู้ช่วย
137 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360080 : วัดบ่อภาค อุไรรัตน์  ยาโน ครูผู้ช่วย
138 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360091 : ชุมชนวัดบ้านดง นางสาวอัจฉริยาพร  ไชยราช ครู
139 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360092 : บ้านน้ำทองน้อย ปวริศา  กันแย้ม ครูผู้ช่วย
140 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360092 : บ้านน้ำทองน้อย ภควา  น้อยนึ่ง ครูผู้ช่วย
141 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360093 : บ้านห้วยน้ำปลา นางสลิลทิพย์  แพงผา ครู
142 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360093 : บ้านห้วยน้ำปลา นางดอกพยอม  จันทร์อุ่น ครูชำนาญการ
143 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360094 : บ้านนาหล่ม กฤษติกา  เหมสุทธิ ครู
144 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360094 : บ้านนาหล่ม กาญจนา  ตาลคำ ครูผู้ช่วย
145 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360095 : บ้านเนินทอง ดวงจันทร์  บัวยิ้ม ครู
146 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360096 : บ้านเนินสุวรรณ วันทนีย์  แตงกวา ครู คศ.1
147 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360096 : บ้านเนินสุวรรณ รติรัตน์  สุจแจ่ม ครู
148 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360096 : บ้านเนินสุวรรณ ธนาภรณ์  อ่วมอ่ำ ครู
149 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360089 : บ้านห้วยเหิน นัฐกานต์  แสงอินทร์ ครู
150 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360089 : บ้านห้วยเหิน มณีรัตน์  ทองพลับ ครู
151 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360090 : บ้านนาล้อม วะวิดา  โทจำปา ครู
152 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360088 : บ้านน้ำภาคน้อย นางสาวสุพัฒนา  จันทะคุณ ครู
153 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360083 : บ้านป่าแดง พิษณุ  สุขสมบูรณ์ ครู
154 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360097 : บ้านสวนเมี่ยง พงษ์สินษ์   มั่งมูล เจ้าหน้าที่พัสดุ
155 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360097 : บ้านสวนเมี่ยง นางสาวจุฑาทิพย์  แช่มช้อย ครูผู้ช่วย
156 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360098 : บ้านห้วยช้างแทง กฤติธีรา   ประสารศรี ครูผู้ช่วย
157 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360099 : บ้านหนองขาหย่าง นายดำรงศักดิ์  นาพุก ครู
158 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360100 : บ้านห้วยหมากหล่ำ อนุชา  ปีดี ครู
159 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360100 : บ้านห้วยหมากหล่ำ นายณัฐพงศ์  อุตธิยา ครูผู้ช่วย
160 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360100 : บ้านห้วยหมากหล่ำ วิภาดา  จันทะคุณ ธุรการ
161 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360101 : บ้านโคกใหญ่ ประเสริฐ  จันทะคุณ ครูอัตราจ้างวิกฤต
162 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360101 : บ้านโคกใหญ่ จิรวรรณ  ปงลังกา ครูผู้ช่วย
163 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360101 : บ้านโคกใหญ่ นางสาวมนต์ทิพา  ใจแปง ครูผู้ช่วย
164 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360102 : บ้านแก่งบัวคำ พิเชษฐ  สระทองตัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
165 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360102 : บ้านแก่งบัวคำ จุฑารัตน์  นิ่มกลัด รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
166 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360293 : วัดท้องโพลง นายขจรศักดิ์  ทองศรี ครูชำนาญการ
167 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360294 : วัดทุ่งตาเปรี้ยว โสพิศ  คณโฑเงิน ครูชำนาญการ
168 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360294 : วัดทุ่งตาเปรี้ยว Chalerm  Yodsuwan ครู
169 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360296 : วัดสมอสุวรรณาราม นายพรเทพ  ขันตี ครูชำนาญการ
170 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360296 : วัดสมอสุวรรณาราม กุลวดี  จินดากุล ครู
171 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360297 : วัดวังงิ้วงาม อรวรรณ  เมืองนาม ครูธุรการ
172 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360297 : วัดวังงิ้วงาม ภัคกุล  ธิติภูริหิรัญ ครู
173 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360298 : บ้านคลองตกวิทยา นายทวิช  คุ้มคำ ครูผู้ช่วย
174 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360299 : วัดเขาน้อย นางสาวพลับพลึง   เสามั่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
175 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360299 : วัดเขาน้อย นพวรรณ  พรมน้อย ธุรการ
176 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360299 : วัดเขาน้อย ณัฏณิพัช  เจิมจุ้ย ธุรการโรงเรียน
177 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360292 : บ้านหนองไผ่ นายปัญญกร  เชียงรอด หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
178 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360292 : บ้านหนองไผ่ นายอำนาจ  รักประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
179 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360289 : ผดุงวิทยา นางสาวกชพรพัฐ  มีมาสุข ครูธุรการ
180 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360289 : ผดุงวิทยา บรรพต  ไชยเสน ครูผู้ช่วย
181 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360290 : หนองสะแกประชานุกูล นางกิตติมา  ช้างแก้ว ครู
182 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360290 : หนองสะแกประชานุกูล กาญจน์สิริ  เกตุตรง ครู
183 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360290 : หนองสะแกประชานุกูล สายชล  เพชรกระจาด ครู
184 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360290 : หนองสะแกประชานุกูล นางสาวศศิวิมล  เนียมเหลี่ยม ครู
185 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360322 : วัดเซิงหวาย นางนันท์นภัส  สุดสวาท ธุรการ
186 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360322 : วัดเซิงหวาย เพชรา  ชาญฟั่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา
187 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360322 : วัดเซิงหวาย เกตษฎาพร  มั่นอ้น ธุรการ
188 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360274 : วัดหนองมะคัง เพชรรัตน์  ขำบัณฑิตย์ ครู
189 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360274 : วัดหนองมะคัง ณัฐพงศ์  ดอนชมไพร ครูอัตราจ้าง
190 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360274 : วัดหนองมะคัง ปติศักดิ์  ดอนคำเพ้ง ครู
191 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360275 : วัดทับยายเชียง อนุชา  บรรทัดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
192 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360275 : วัดทับยายเชียง อนุชา  บรรทัดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
193 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360276 : ทับยายเชียงวิทยา thammaphon  nukhum ครู
194 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360276 : ทับยายเชียงวิทยา นงคราญ  การเกษตร ครูชำนาญการพิเศษ
195 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360281 : วัดนาขุม นางสาวสิริกาญจน์  ใสยอด ผู้อำนวยการโรงเรียน
196 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360281 : วัดนาขุม ประเทือง  ทองดี ครูชำนาญการพิเศษ
197 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360282 : วัดเมมสุวรรณาราม surasak  anurugchanachai ครู
198 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360283 : วัดท่าช้าง ชลอ  เรือนก้อน ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
199 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360285 : วัดหนองหม้อแกง นายเชิดชาย  ผิวเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
200 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360285 : วัดหนองหม้อแกง นางเรณู   คงทอง ครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
201 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360285 : วัดหนองหม้อแกง สุขสวัสดิ์  สิงห์โต ธุรการโรงเรียน
202 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360286 : ราษฎร์สามัคคี นารีรัตน์  มานุสนธ์ ธุรการโรงเรียน
203 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360286 : ราษฎร์สามัคคี สมมาทร  ยอดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์สามัคคี
204 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360277 : ประชาสามัคคี รติรัตน์  แก้วป้องปก ครูผู้ช่วย
205 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360305 : ราษฎร์บำรุง นายไวยวุฒิ  คำมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
206 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360305 : ราษฎร์บำรุง อุบลศรี  ตุนาโป่ง ครู
207 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360301 : วัดห้วยดั้ง นายเกษมศักดิ์  มากเมือง ผู้อำนวยการ
208 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360301 : วัดห้วยดั้ง อำนวย   ทองคำนุช ึครู
209 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360302 : วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) ศุภรักษ์  สุทธิรัตน์ ชำนาญการพิเศษ
210 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360304 : ศึกษากุลบุตร กัญจุฑา  โรจนหัสดินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
211 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360304 : ศึกษากุลบุตร บุญเชิด  คำอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
212 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360307 : วัดหางไหล นางสรารัศม์   อินทร์มั่น ครูธุรการ
213 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360308 : วัดสนามไชย สมจิตร  สีสุกใส ครู
214 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360308 : วัดสนามไชย ณัฐพร  สิงห์โต ครู คศ.2
215 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360317 : มะต้องประชาสรรค์ กมลรัตน์  ถิ่นอ่อง ครูธุรการ
216 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360318 : บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) วารีรัตน์  ยาสุด ครูชำนาญการพิเศษ
217 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360319 : บ้านมะต้อง นิกิจ  อินเพ็ญ ครู
218 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360280 : ชุมชนดิฎฐอำรุง นางกมลพรรณ  ศรีดี ครู ชำนาญการพิเศษ
219 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360280 : ชุมชนดิฎฐอำรุง นายบรรพต  มีเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
220 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360287 : วัดวังมะด่าน นายฉัตรชัย  แก่นจรรยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
221 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360312 : วัดธรรมาราม นันทิกานต์  คร้ามสมอ ครูชำนาญการ
222 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360312 : วัดธรรมาราม นายสุรฤกษ์  จันทร์แจ้ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
223 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360315 : ราษฎร์ศรัทธาวิทยา กาญจนา  มาภักดี ครูธุรการ
224 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360315 : ราษฎร์ศรัทธาวิทยา นัยนา  ไชยวงค์ พนักงานราชการ
225 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360291 : วัดย่านยาวประชานุกูล ปิยะนุช  เอี่ยมเนตร ครูชำนาญการ
226 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360291 : วัดย่านยาวประชานุกูล วรรณี  สุขสบาย ครู
227 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360291 : วัดย่านยาวประชานุกูล วัฒนะ  โปร่งนุช ผู้บริหาร
228 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360295 : วัดท่าสี่ร้อย นางสาวอธิษฐาน  พุ่มพวง ครูชำนาญการ
229 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360320 : วัดวงฆ้อง นางสาวกุลธรา  รักเสนาะ ธุรการโรงเรียน
230 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360320 : วัดวงฆ้อง ธวัชร์  วิเชียรโรจน์ ครู
231 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360320 : วัดวงฆ้อง สุรภา  บุญมีจิว ครูผู้ช่วย
232 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360327 : วัดหัวเขาสมอคร้า อรรถพล  บุญใจ ครูชำนาญการพิเศษ
233 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360327 : วัดหัวเขาสมอคร้า อุบล  จำปาทอง ผู้อำนวยการ
234 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360327 : วัดหัวเขาสมอคร้า เกตุขจี  หงษ์อร่าม ครู
235 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360327 : วัดหัวเขาสมอคร้า ชุติกาญจน์  มงคลรบ ครูธุรการ
236 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360313 : วัดวังไม้แก่น ชวณท  รักเสนาะ ครูธุรการ
237 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360313 : วัดวังไม้แก่น บุญชู  พ่วงวัน ครูชำนาญการ
238 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360313 : วัดวังไม้แก่น เกษร  สุริยา ธุรการโรงเรียน
239 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360309 : วัดวังวน ณัฐพล  รักเสนาะ พนักงานราชการ
240 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360309 : วัดวังวน นิศารัตน์  ปิ่นแก้ว ครูธุรการ
241 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360309 : วัดวังวน narunya  thailo ครู
242 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360310 : บ้านคลองทำเนียบ สังวาล  บุญแตง ครูชำนาญการ
243 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360311 : บ้านหนองห้าง ศิริวรรณ  จามิกร ครูชำนาญการ
244 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360314 : บ้านบึงธรรมโรง ศุวิล  รังแสง ครู
245 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360314 : บ้านบึงธรรมโรง เวียงฟ้า  ไกรกิจราษฎร์ ครู
246 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360288 : ศรีภิรมย์พิทยา นายทวีป  ขวัญแย้ม ครูชำนาญการ
247 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360323 : วัดคลองมะเกลือ วีรยุทธ  พิทักษ์พูลศิลป์ ผู้อำนวยการ
248 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360323 : วัดคลองมะเกลือ ศศิมา  อูปทอง ครู
249 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360324 : บ้านบุ่งวิทยา นางนิภาพร  ต๊อดแก้ว ครู
250 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360324 : บ้านบุ่งวิทยา พรลภัส  บุญสุข ครูชำนาญการ
251 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360326 : บ้านบึงวิทยา ชาญนิวัฒน์  ช่วยทวี ครู
252 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360326 : บ้านบึงวิทยา อมราพร  รวยแร ธุรการโรงเรียน
253 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360303 : วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) วิภาดา  นำพวก เจ้าหน้าที่ธุรการ
254 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360303 : วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) นายวิชิต  ปานอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
255 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360303 : วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) นางสาวภนัสนันท์  อยู่พิทักษ์สกุล ครูผู้ช่วย
256 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360300 : ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) นางสาวจันทนา   ธีระเพ็ญแสง ธุรการ
257 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360316 : บ้านหาดใหญ่ ผ่องศรี  สมพิพงษ์ ครู
258 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360316 : บ้านหาดใหญ่ ประพันธ์  อยู่ชุม ครูชำนาญการ
259 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360316 : บ้านหาดใหญ่ ปิยาพัชร  รอดแย้ม ครูชำนาญการ
260 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360279 : ประชาอุปถัมภ์ นางสาวเหมวรรณ  เอี่ยมสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
261 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360278 : วัดหอกลอง นายชาติชาย  แป้นโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
262 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360273 : วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) นายมานัส  ผิวพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
263 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360273 : วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) ฐิติรัตน์  วงศรีรักษ์ ครูชำนาญการ
264 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360423 : ห้วยปลาไหล สุรีรัตน์  กันทะเกตุ ครู
265 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360424 : วัดคันโช้ง บรรเจิด  มั่นต่อการ ครู
266 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360425 : บ้านน้ำโจน นางหนึ่งฤทัย  รอบคอบ ครู คศ.๑
267 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360426 : บ้านแก่งคันนา นายสุขเกษม  ใจยวน ครู
268 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360421 : บ้านห้วยเจียง ชลัมภ์  ยิ้มดี ครู
269 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360422 : บ้านหนองกระบาก สุภาวดี  ไชยวัง ครูอัตราจ้าง
270 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360422 : บ้านหนองกระบาก นายนัฐวิทย์  แผนสมบูรณ์ ครูผู้ช่วย
271 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360400 : วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) นินนาท  ชำนาญยา ผู้อำนวยการ
272 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360401 : วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) นรินทร์  ชูโตศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
273 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360401 : วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) สมศักดิ์  บวบดี ครูชำนาญการพิเศษ
274 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360401 : วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) รุ่งนภา  เพชรทอง ครูชำนาญการ
275 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360402 : บ้านท่ากระดุน กาญจนา  ถมใย ครูอัตราจ้าง
276 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360402 : บ้านท่ากระดุน วิไล  บุญยัง ครู
277 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360402 : บ้านท่ากระดุน นายอิทธิพล  ยอดโค้น ครูธุรการ
278 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360403 : บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) นางศศิภัทร  จากยางโทน ครูชำนาญการพิเศษ
279 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360415 : วัดเสนาสน์ ชุติมา  ชูวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
280 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360415 : วัดเสนาสน์ อนุชา  อยู่ประเสริฐ ครู
281 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360416 : บ้านหนองปลิง นางนวลพรรณ  เนียมนก ครูชำนาญการพิเศษ
282 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360416 : บ้านหนองปลิง นางอมรา  แดงโสภณ ครูชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
283 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360405 : เขาไร่ศรีราชา นางสาวภัทรินทร์  ปทุมชาติแสนขัน ครูชำนาญการพิเศษ
284 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360405 : เขาไร่ศรีราชา จุไรรัตน์  ต่ายชาวนา ครูชำนาญการพิเศษ
285 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360407 : ชุมชนบ้านท่างาม นางสาวอรสา  บุณพัฒนศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
286 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360407 : ชุมชนบ้านท่างาม นางณัฐธยาน์  ชมภูน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน
287 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360411 : วัดนาขาม จำลอง  กุลคง ครู
288 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360412 : บ้านแก่งเจ็ดแคว นางพลับพลึง  คำชนแดน ครูชำนาญการพิเศษ
289 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360412 : บ้านแก่งเจ็ดแคว บรรเจิด  สาลี ครู
290 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360412 : บ้านแก่งเจ็ดแคว สันทัต  คงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
291 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360408 : วัดน้ำคบ นางสาวกันตา  กรึมสูงเนิน ครู
292 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360408 : วัดน้ำคบ นายประพัฒน์  นิ่มกลัด เจ้าหน้าธุรการโรงเรียน
293 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360409 : แก่งบ้านยางป่าคาย ไพรวรรณ  จันทร์หอม ครู คศ.2
294 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360410 : บ้านน้ำหักศึกษา สมศักดิ์  คุ้มพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา
295 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360410 : บ้านน้ำหักศึกษา อมรรัตน์  อินทรปรางค์ ครูชำนาญการ
296 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360410 : บ้านน้ำหักศึกษา นางสาวดวงพร  แดงสว่าง ครูธุรการ
297 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360414 : บ้านคลองช้าง นางชะม้อย  สุทธิรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
298 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360414 : บ้านคลองช้าง นางรัตนา  กุลคง ผู้อำนวยการโรงเรียน
299 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360414 : บ้านคลองช้าง พัลลภา  ตุ้ยเต็มวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
300 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360414 : บ้านคลองช้าง ปนัดดา  สาทจิม ครูธุรการ
301 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360404 : บ้านเนินมะคึด อัจฉรา  เกิดแพร ครูชำนาญการ
302 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360406 : บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) นางสาววสา  มณีเสม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
303 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360413 : วัดโบสถ์ กฤติกา  จันทวงษ์ ครู
304 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360418 : วัดบ้านน้อย รัชนั  ใยบัว เจ้าหน้าที่ธุรการ
305 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360418 : วัดบ้านน้อย นายวาสิฎฐ์  สิงห์ชา ครูชำนาญการ
306 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360419 : วัดหินลาด นุจรินทร์  ขันชะลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
307 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360419 : วัดหินลาด อรอุมา  เกตบุตร ครูผู้ช่วย
308 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360419 : วัดหินลาด นายนพดล  ไมตรีจิตร ครู
309 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360420 : บ้านท่าหนองปากพาน นางสาวมยุรี  แก้วอิน ครู