รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360135 : บ้านนาเมือง ระวิวัลย์  มีเครือเอี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360136 : บ้านนาฟองแดง ศุริญาพร  สารช้างอ่อน ธุรการ
3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360138 : บ้านนาขุมคัน นางสาวชุลีรัตน์  คำจำปา ธุรการ
4 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360139 : บ้านนาทุ่งใหญ่ อุรัสยา  ปานแจ้ง ครู
5 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360103 : นครไทยวิทยาคม อุษณีย์  ศิริข่วง ครู
6 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360104 : บ้านหนองน้ำสร้าง นางสาวโสภิตา   พึ่งพัก ครู
7 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360111 : บ้านหนองลาน จินดารัตน์   คำสอนทา ครู
8 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360127 : ประชาสงเคราะห์พิทยา ธิดารัตน์   จันธิราช พนักงานราชการ
9 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360134 : ภูขัดรวมไทยพัฒนา จินตนา  สุวรรณดี ธุรการ
10 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360128 : กัลยาณิวัฒนา 1 จิตรกร  บุญอาจ ครู
11 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360129 : บ้านนาไก่เขี่ย นายสุรเดช  สุขเครือเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360130 : บ้านน้ำลอม ขวัญข้าว  เนตรใส ครูชำนาญการ
13 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360131 : บ้านนาคล้าย นางสาวจินตนา  แก้วแสงสิม ครู
14 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360140 : บ้านน้ำกุ่ม ชลยา  รัตนโค้น ธุรการ
15 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360120 : บ้านท่าหินลาด นางสาวอรุณรัตน์  เชื้อสุวรรณ ครูผู้ช่วย
16 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360116 : บ้านห้วยตีนตั่ง กรรณิกา  ราชทะคันที ครูชำนาญการ
17 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360117 : บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) เฉลิมชัย  พันโสดา ธุรการ
18 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360117 : บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) วันรบ  นาวิชา ครูอัตราจ้าง (ขั้นวิกฤต)
19 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360119 : ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ศิริพร  สุทธิ ครูธุรการ
20 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360109 : บ้านน้ำคลาด ชไมพร  สีมูลละ เจ้าหน้าที่ธุรการ
21 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360105 : บ้านหนองกระดาษ เนตรชนก  แก้วกรม ครู
22 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360106 : บ้านป่าซ่าน วรวิทย์  มาดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360108 : บ้านห้วยทรายทอง นายสุจิน  ธนะสัมบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
24 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360156 : บ้านแยง เพ็ญศรี  บริสุทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360158 : เกษตรสุขราษฎร์บำรุง นางสาวศศิธร  ทองกวด ครูผู้ช่วย
26 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360122 : บ้านแก่งทุ่ง ดวงจันทร์  ตาสี ครูธุรการ
27 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360133 : บ้านยางโกลน เอนก  บายันต์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360113 : บ้านบุ่งตารอด สุกัญญา  อยู่โต ครูผู้ช่วย
29 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360114 : บ้านบุ่งปลาฝา วันดี  แสงบุดดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360121 : บ้านกกม่วง สุนิษา  ธูปเทียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกม่วง
31 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360132 : บ้านน้ำพริก สุพรรณี  จันทร์สุริย์ ครูชำนาญการ
32 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360147 : บางยางพัฒนา จรรยาภรณ์  พรมพะมินทร์ ธุรการ
33 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360148 : บ้านน้ำตาก จุฑาทิพย์  เตชนันท์ ครู
34 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360142 : บ้านหนองกะท้าว นายนัฐพงษ์  บุญอาจ ครู
35 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360144 : บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ นายกระจ่าง   ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
36 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360146 : บ้านนาหนอง นางเสาวนิต  ยอดกระโหม ครู
37 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360150 : บ้านป่าคาย นางสาวรัตน์นรินทร์  ดีโนนโพธิ์ พนักงานราชการ
38 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360151 : บ้านห้วยเฮี้ย ธัญญาพร   ฝั้นบ้านไร่ ครู
39 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360153 : ศิริราษฎร์พัฒนา นายนพดล  หลวงแก้ว พนักงานราชการ
40 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360154 : บ้านลาดคื้อ นางสาวธีรารัตน์  ไกรสีขาว ครู
41 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360155 : บ้านห้วยทรายเหนือ นายจตุรภัทร  บัวสถิตย์ ครู
42 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360074 : บ้านนาเปอะ อรญา  สุวรรณ์ ครูผู้ช่วย
43 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360076 : บ้านนาจาน นายศิริวัฒน์   แสงปัญญา ครู
44 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360084 : บ้านท่าสะแก นางสาวสุพัดธิดา  สุทธิผุย ครู
45 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360082 : บ้านร่มเกล้า มานะ  กองเงิน รองผู้อำนวยการ
46 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360077 : บ้านนาตอน ภรณ์ทิพย์  คงพรม ธุรการ
47 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360078 : บ้านขุนน้ำคับ พรวิมบ  เสาะใส ครู
48 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360079 : บ้านขวดน้ำมัน นางสาวธนัชพร  ตรุษไชย ครู
49 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360092 : บ้านน้ำทองน้อย จริยา  ทองปลิว ครู
50 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360093 : บ้านห้วยน้ำปลา สลิลทิพย์  แพงผา ครู
51 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360095 : บ้านเนินทอง เปียยพร  เนียมวงค์ ครู
52 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360096 : บ้านเนินสุวรรณ วิรชา  สิวิไลย๋ ครูผู้ช่วย
53 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360089 : บ้านห้วยเหิน นิตยา  กลิ่นนวล ครูผู้ช่วย
54 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360088 : บ้านน้ำภาคน้อย นางสาวสุพัฒนา  จันทะคุณ ครู
55 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360097 : บ้านสวนเมี่ยง นายพันธวัช  ขุนกำแหง ครู
56 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360099 : บ้านหนองขาหย่าง นายดำรงศักดิ์  นาพุก ครู
57 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360101 : บ้านโคกใหญ่ ธีรนันท์  สมศรี ครู
58 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360102 : บ้านแก่งบัวคำ พิเชษฐ  สระทองตัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
59 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360293 : วัดท้องโพลง นายขจรศักดิ์  ทองศรี ครู
60 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360296 : วัดสมอสุวรรณาราม อภิเษก  ชัยวงศ์ ครูผู้ช่วย
61 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360298 : บ้านคลองตกวิทยา นางวิรัตน์  เลิศแตง ผู้อำนวยการ
62 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360299 : วัดเขาน้อย สมศักดิ์  ใจพันธ์ ครูชำนาญการ
63 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360292 : บ้านหนองไผ่ นายปัญญกร  เชียงรอด ครู
64 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360289 : ผดุงวิทยา พีรยา  ฤกษ์ศิริ ครูชำนาญการพิเศษ
65 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360290 : หนองสะแกประชานุกูล นางสาวปาริชาติ   คงขันธ์ ครูผู้ช่วย
66 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360322 : วัดเซิงหวาย เกตษฎาพร  มั่นอ้น ธุรการโรงเรียน
67 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360274 : วัดหนองมะคัง นายปติศักดิ์  ดอนคำเพ็ง ครู
68 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360275 : วัดทับยายเชียง ปาริชาติ  ทองคำ ธุรการ
69 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360276 : ทับยายเชียงวิทยา กรกานต์  สุคำหล้า ครูชำนาญการพิเศษ
70 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360281 : วัดนาขุม นางสาวสิริกาญจน์   ใสยอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาขุม
71 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360282 : วัดเมมสุวรรณาราม นางสาวอรพรรณ  สายสิงเทศ ครู
72 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360283 : วัดท่าช้าง นางสาวชลอ  เรือนก้อน ครูชำนาญการพิเศษ
73 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360285 : วัดหนองหม้อแกง นางวิไลลักษณ์  อาปะนนท์ ครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360277 : ประชาสามัคคี นางสาวชนารัตน์  โชติชื่น ครู
75 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360305 : ราษฎร์บำรุง สมศักดิ์  คำพา พนักงานราชการ
76 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360301 : วัดห้วยดั้ง นายอำนวย ทองคำนุช  นายอำนวย ทองคำนุช ครูชำนาญการพิเศษ
77 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360302 : วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) จีระศักดิ์  จันพร ครูชำนาญการ
78 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360304 : ศึกษากุลบุตร ปิยาพัชร   รอดแย้ม ครูธุรการ
79 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360304 : ศึกษากุลบุตร นางสาวสุธาทิพย์   พรามพลอย ครูผู้ช่วย
80 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360307 : วัดหางไหล สรารัศม์  อินทร์มั่น ธุรการโรงเรียน
81 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360308 : วัดสนามไชย นางณัฐพร  สิงห์โต ครูชำนาญการพิเศษ
82 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360318 : บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) พัชรี   โพธิ์ปี ครูชำนาญการ
83 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360319 : บ้านมะต้อง ศิริรัตน์  สาลีบุตร ครูผู้ช่วย
84 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360280 : ชุมชนดิฎฐอำรุง นางสาวสำเริง  มั่นดี ครูชำนาญการพิเศษ
85 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360287 : วัดวังมะด่าน นางสาวรวีวรรณ  ภู่รักแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
86 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360315 : ราษฎร์ศรัทธาวิทยา นางสาวกาญจนา  มาภักดี ธุรการโรงเรียน
87 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360291 : วัดย่านยาวประชานุกูล นางสาวอัยลดา  ลือยศ ครู
88 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360320 : วัดวงฆ้อง ธวัชร์  วิเชียรโรจน์ ครู
89 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360327 : วัดหัวเขาสมอคร้า เกตุขจี  หงษ์อร่าม ครู
90 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360309 : วัดวังวน ณัฐพล  รักเสนาะ พนักงานราชการ
91 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360310 : บ้านคลองทำเนียบ นางสาวสุนิสา  เมืองมาน้อย ครู
92 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360314 : บ้านบึงธรรมโรง ศุวิล  รังแสง ครู
93 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360288 : ศรีภิรมย์พิทยา กรรณิการ์  คงสุจริต ธุรการ
94 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360326 : บ้านบึงวิทยา อมราพร  รวยแร ธุรการโรงเรียน
95 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360303 : วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) ภนัสนันท์  อยู่พิทักษ์สกุล ครู
96 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360316 : บ้านหาดใหญ่ สันติสุข  แย้มพราหมณ์ ครู
97 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360278 : วัดหอกลอง แสงระวี  โคกครุฑ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
98 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360273 : วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) นายมานัส  ผิวพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
99 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360423 : ห้วยปลาไหล นางสุรีรัตน์   กันทะเกตุ ครูผู้สอน
100 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360424 : วัดคันโช้ง ประภัสสร  อุดบ้านไร่ ธุรการ
101 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360425 : บ้านน้ำโจน นางสาวพัทธราพร   หมีดง ครู
102 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360426 : บ้านแก่งคันนา สุขเกษม  ใจยวน ครู
103 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360422 : บ้านหนองกระบาก จักรพันธ์  สีทาสังข์ พนักงานราชการ
104 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360400 : วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) นางสาวเนตรชนก  สุวรรณรัตน์ ครูผู้ช่วย
105 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360402 : บ้านท่ากระดุน จง  แซ่หลอ ครูผู้ช่วย
106 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360403 : บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) นางสาวสายสุดา   แสงปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
107 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360416 : บ้านหนองปลิง นายวาณิกา  มิ่งสมร ครูผู้ช่วย
108 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360405 : เขาไร่ศรีราชา กุญช์ณิชา  คำอินทร์ ครู
109 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360407 : ชุมชนบ้านท่างาม โชติรส  ราชบรรจง เจ้าหน้าที่ธุรการ
110 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360412 : บ้านแก่งเจ็ดแคว อัครมณี  โพธิ์เจริญ ครูผู้ช่วย
111 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360408 : วัดน้ำคบ วสา  มณีเสม ธุรการโรงเรียน
112 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360414 : บ้านคลองช้าง ปรีดาภิรม  พุทธโกศล ครูชำนาญการ
113 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360406 : บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) จุฑามาศ  พรหมณี ครู
114 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360418 : วัดบ้านน้อย ณัฏณิพัช  เจิมจุ้ย ครู
115 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360419 : วัดหินลาด นพดล  ไมตรีจิตร ครู
116 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360419 : วัดหินลาด นุจรินทร์  ไมตรีจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ