รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360135 : บ้านนาเมือง ระวิวัลย์  มีเครือเอี่ยม ธุรการ
2 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360136 : บ้านนาฟองแดง นภาพร  ชัยสมบัติ ครู
3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360136 : บ้านนาฟองแดง ศุริญาพร  สารช้างอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360138 : บ้านนาขุมคัน เพ็ญรุ่ง  บุญมีจิว ครู
5 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360138 : บ้านนาขุมคัน นางสุนิตย์  บุญเย็น ครูชำนาญการพิเศษ
6 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360139 : บ้านนาทุ่งใหญ่ อนันตา  สังสนั่น ครู
7 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360139 : บ้านนาทุ่งใหญ่ นายธีรธัช  ทุ้ยแป ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360103 : นครไทยวิทยาคม จีรนันท์  สุวรรณาภา ครู คศ.2
9 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360104 : บ้านหนองน้ำสร้าง กมลทิพย์  แก้ววิเชียร ครูธุรการโรงเรียน
10 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360104 : บ้านหนองน้ำสร้าง จุรีรัตน์  เกิดดี ครูชำนาญการ
11 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360111 : บ้านหนองลาน จินดารัตน์   คำสอนทา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360127 : ประชาสงเคราะห์พิทยา ธิดารัตน์  จันธิราช พนักงานราชการ
13 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360134 : ภูขัดรวมไทยพัฒนา นางสาวรจนา  พิชัย เจ้าหน้าที่
14 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360128 : กัลยาณิวัฒนา 1 นางสาวเพียรพิณ   เรืองรัศมี ครู
15 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360128 : กัลยาณิวัฒนา 1 Onuma  Boontam ครู
16 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360129 : บ้านนาไก่เขี่ย นางสาวสุมาพร  แก้วดวงดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360130 : บ้านน้ำลอม ขวัญข้าว  เนตรใส ครูชำนาญการ
18 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360131 : บ้านนาคล้าย สมิฑฐิฏา  ดงภูยาว ครู
19 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360131 : บ้านนาคล้าย สมคะเน  วาศวิท ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360137 : บ้านบุ่งผลำ สำเนา  ยาสุด ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360137 : บ้านบุ่งผลำ รติชา  วงษ์ลา ธุรการ
22 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360140 : บ้านน้ำกุ่ม ฉัตรญาดา  สืบสาย จนท.ธุรการโรงเรียน
23 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360140 : บ้านน้ำกุ่ม ชาลิณี  น้อยสุภาพ ครู
24 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360141 : บ้านนาแฝก นิสาชล  แก้วรัตน์ ครูผู้ช่วย
25 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360141 : บ้านนาแฝก นางสาวเอื้อมพร  วงษ์สมบูรณ์ ครู
26 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360141 : บ้านนาแฝก เอื้อมพร  วงษ์สมบูรณ์ ครู
27 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360120 : บ้านท่าหินลาด ปุรินทร์ฎา  คงหนองลาน ธุรการ
28 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360120 : บ้านท่าหินลาด นางสาวนลินี  กามะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360110 : ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา นางสาวภัคจิรา  ไกรยะราช ครูผู้ช่วย
30 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360110 : ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อัจฉราพรรณ  วิชาพร พนักงานราชการ
31 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360115 : บ้านโป่งกะเฌอ วยุรี  งูนิ่ม ครู
32 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360116 : บ้านห้วยตีนตั่ง นางสาวกรรณิกา   ราชทะคันที ครู
33 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360117 : บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) เฉลิมชัย  พันโสดา ธุรการโรงเรียน
34 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360117 : บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) พงศ์วิชญ์  พิพัฒน์เอกโชติ ครู
35 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360118 : บ้านห้วยน้ำไซ นางสาวน้ำฝน   สีอูด ครูผู้ช่วย
36 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360118 : บ้านห้วยน้ำไซ อลงกรณ์  ทองฟัก ครู
37 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360119 : ชุมชน 17 บ้านนาตาดี จรัญ  งูนิ่ม ครู ชำนาญการ
38 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360123 : สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ดวงหทัย  รุ่งเรือง ครู คศ.1
39 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360123 : สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ลลิตา  ฉัตรแก้ว ครูผู้ช่วย
40 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360124 : บ้านป่ารวก นายบุญลือ   จันทร์ดี ครูชำนาญการพิเศษ
41 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360125 : บ้านน้ำเลา สุมาลี  พิลาเปล่า ครู
42 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360126 : บ้านบ่อโพธิ์ สุธน  พุดตาลดง ครู
43 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360126 : บ้านบ่อโพธิ์ ดาหวัน  นามกันยา ธุรการ
44 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360109 : บ้านน้ำคลาด ชไมพร  สีมูลละ เจ้าหน้าที่ธุรการ
45 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360105 : บ้านหนองกระดาษ นภัทรภร  เย็นขัน ผู้อำนวยการ
46 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360106 : บ้านป่าซ่าน ศวิตา  พัวพัน ครู
47 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360107 : บ้านพร้าว ภครัช  ไชยรัตน์ ครู
48 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360107 : บ้านพร้าว นางสาวสุดาพร  อุ่นเจริญ ครูผู้ช่วย
49 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360108 : บ้านห้วยทรายทอง นายสุจิน  ธนะสัมบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
50 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360156 : บ้านแยง เพ็ญศรี  บริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่
51 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360157 : บ้านเข็กใหญ่ นางสาวศุภิสรา  เจียมชัยภูมิ ครูผู้ช่วย
52 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360157 : บ้านเข็กใหญ่ นางสาวน้ำทิพย์  ศรีวัน พนักงานราชการ
53 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360158 : เกษตรสุขราษฎร์บำรุง อดิศักดิ์  ทะนันชัย ครู
54 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360159 : บ้านถ้ำพริก อุมาพร  วังคีรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
55 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360159 : บ้านถ้ำพริก ภรณ์สวรรค์  ทองนึก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
56 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360160 : บ้านหนองหิน ฐาปวี  หนองหารพิทักษ์ ครู
57 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360160 : บ้านหนองหิน ละไม  สารี ครู
58 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360122 : บ้านแก่งทุ่ง ดวงจันทร์  ตาสี ครูธุรการ
59 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360122 : บ้านแก่งทุ่ง เบญจมาศ  เสงี่ยมอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
60 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360133 : บ้านยางโกลน นายเอนก  บายันต์ ครูชำนาญการพิเศษ
61 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360113 : บ้านบุ่งตารอด จันทร์ฉาย   ฉิมบุญ ครู
62 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360114 : บ้านบุ่งปลาฝา สำเริง  หมีดง ครู
63 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360121 : บ้านกกม่วง สุนิษา  ธูปเทียน ครูโรงเรียนบ้านกกม่วง
64 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360132 : บ้านน้ำพริก นางสาวสุพรรณี  จันทร์สุริย์ ครู
65 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360147 : บางยางพัฒนา ปทุมพร   รอดกระต่าย ครู
66 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360147 : บางยางพัฒนา นายบัญญัติ  สะอาด ครูชำนาญการ
67 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360148 : บ้านน้ำตาก นรินทร์  สีเนตร ครู
68 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360161 : บ้านหลังเขา นายเหมันต์  กันผุย ครูผู้ช่วย
69 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360142 : บ้านหนองกะท้าว มานะ  กองเงิน ครู
70 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360143 : บ้านนาโพธิ์นาจาน สุภัทรชัย  พูลศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360143 : บ้านนาโพธิ์นาจาน สุเทพ  บางศรี ครู
72 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360144 : บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ นายกระจ่าง  ศรีทอง ผู้อำนวยการ
73 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360146 : บ้านนาหนอง เสาวนิต  ยอดกระโหม ครู
74 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360149 : วิทยสัมพันธ์ นันท์นภัส  บุญจิตร คศ.1
75 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360150 : บ้านป่าคาย นางสาวรัตน์นรินทร์  ดีโนนโพธ์ พนักงานราชการ
76 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360151 : บ้านห้วยเฮี้ย นายเอนก  อุ่นอุ้ย ครู
77 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360151 : บ้านห้วยเฮี้ย ธัญญาพร   ฝั้นบ้านไร่ ครู
78 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360152 : บ้านห้วยกอกพัฒนา จุฑารัตน์  เรณุมาน ครูผุ้ช่วย
79 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360152 : บ้านห้วยกอกพัฒนา เบญจรัตน์  เขียววังทอง ธุรการโรงเรียน
80 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360153 : ศิริราษฎร์พัฒนา ประเสริฐ  ทาวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
81 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360153 : ศิริราษฎร์พัฒนา นานพพดล  หลวงแก้ว พนักงานราชการ
82 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360154 : บ้านลาดคื้อ ธีรารัตน์  ไกรสีขาว ครูผู้ช่วย
83 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360155 : บ้านห้วยทรายเหนือ ณัฐพล  เมฆเคลื่อน ครูผู้ช่วย
84 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360155 : บ้านห้วยทรายเหนือ มัณฑนา  หลวงจอก ครูผู้ช่วย
85 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360073 : บ้านชาติตระการ น้ำฝน  บุญเซ็ง ครู
86 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360073 : บ้านชาติตระการ อุทุมทอง  นวลป้อง ธุรการ
87 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360074 : บ้านนาเปอะ สันติสุข  แย้มพราหมณ์ ครู
88 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360075 : บ้านปากรอง นายอภิศักดิ์  แตงอ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
89 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360076 : บ้านนาจาน พัทธนันท์  สิงห์คำ ครูธุรการ
90 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360084 : บ้านท่าสะแก นางราตรี  แสนฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
91 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360085 : บ้านห้วยท้องฟาน นางยุวรีย์  ตาสุรินทร์ ครู
92 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360085 : บ้านห้วยท้องฟาน พิกุลแก้ว  มาเชียงผา ครู
93 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360086 : บ้านขอนสองสลึง นายรุ่งโรจน์  จันทร์บรรจง ครูชำนาญการ
94 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360081 : บ้านน้ำจวง ศุภวราลักษณ์  ต่ายฝอย ครูผู้ช่วย
95 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360081 : บ้านน้ำจวง ปรางค์ปรารมภ์  เทียนงาม ครู
96 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360082 : บ้านร่มเกล้า วาสนา  เมฆแสน ครูผู้ช่วย
97 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360077 : บ้านนาตอน นางสาวภรณ์ทิพย์  คงพรม ธุรการ
98 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360077 : บ้านนาตอน suwanno  phraiwan ครู
99 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360078 : บ้านขุนน้ำคับ สุภัชชา  ทองแบบ ครู
100 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360078 : บ้านขุนน้ำคับ ประสิทธิ์  เรืองรอน ครู
101 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360078 : บ้านขุนน้ำคับ ปุณยนุช  เมืองแดง ครู
102 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360079 : บ้านขวดน้ำมัน กรรณิการ์  โสภามูล ครู
103 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360080 : วัดบ่อภาค อุไรรัตน์  ยาโน ครูผู้ช่วย
104 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360080 : วัดบ่อภาค ฐิรญา  หนองหารพิทักษ์ ครู
105 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360091 : ชุมชนวัดบ้านดง นางสาวอัจฉริยาพร  ไชยราช ครู
106 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360092 : บ้านน้ำทองน้อย ปวริศา  กันแย้ม ครูผู้ช่วย
107 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360093 : บ้านห้วยน้ำปลา นางสลิลทิพย์  แพงผา ครู
108 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360094 : บ้านนาหล่ม กฤษติกา  เหมสุทธิ ครู
109 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360094 : บ้านนาหล่ม กาญจนา  ตาลคำ ครูผู้ช่วย
110 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360095 : บ้านเนินทอง ดวงจันทร์  บัวยิ้ม ครู
111 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360095 : บ้านเนินทอง เปียยพร  เนียมวงค์ ครูผู้ช่วย
112 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360095 : บ้านเนินทอง ภัสวรรณ  กลิ่นหอม ครู
113 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360096 : บ้านเนินสุวรรณ ธนาภรณ์  อ่วมอ่ำ ครู
114 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360089 : บ้านห้วยเหิน มณีรัตน์  ทองพลับ ครู
115 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360090 : บ้านนาล้อม วะวิดา  โทจำปา ครู
116 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360088 : บ้านน้ำภาคน้อย นางสาวสุพัฒนา  จันทะคุณ ครู
117 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360083 : บ้านป่าแดง พิษณุ  สุขสมบูรณ์ ครู
118 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360097 : บ้านสวนเมี่ยง พันธวัช  ขุนกำแหง ครู
119 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360097 : บ้านสวนเมี่ยง นางสาวจุฑาทิพย์  แช่มช้อย ครูผู้ช่วย
120 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360098 : บ้านห้วยช้างแทง นายเอกนรินทร์  ธนะวงศ์ ครู
121 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360098 : บ้านห้วยช้างแทง นางกฤติธีรา  ประสารศรี ครู
122 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360099 : บ้านหนองขาหย่าง นายดำรงศักดิ์  นาพุก ครู
123 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360100 : บ้านห้วยหมากหล่ำ นายณัฐพงศ์  อุตธิยา ครูผู้ช่วย
124 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360101 : บ้านโคกใหญ่ จิรวรรณ  ปงลังกา ครูผู้ช่วย
125 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360102 : บ้านแก่งบัวคำ พิเชษฐ  สระทองตัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
126 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360102 : บ้านแก่งบัวคำ จุฑารัตน์  นิ่มกลัด รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
127 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360293 : วัดท้องโพลง นายขจรศักดิ์  ทองศรี ครูชำนาญการ
128 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360294 : วัดทุ่งตาเปรี้ยว เฉลิม   ยอดสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
129 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360294 : วัดทุ่งตาเปรี้ยว โสพิศ  ดีอยู่ ครูชำนาญการพิเศษ
130 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360296 : วัดสมอสุวรรณาราม กุลวดี  จินดากุล ครู
131 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360297 : วัดวังงิ้วงาม ภัคกุล  ธิติภูริหิรัญ ครู
132 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360298 : บ้านคลองตกวิทยา นายทวิช  คุ้มคำ ครู คศ.1
133 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360299 : วัดเขาน้อย นางสาวพลับพลึง   เสามั่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
134 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360299 : วัดเขาน้อย นายวาธิน  วงมะลัย ธุรการ
135 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360292 : บ้านหนองไผ่ นายปัญญกร  เชียงรอด หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
136 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360289 : ผดุงวิทยา ศิรินภา  โยธา ครู
137 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360290 : หนองสะแกประชานุกูล นางสาวศศิวิมล  เนียมเหลี่ยม ครู
138 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360290 : หนองสะแกประชานุกูล สายชล  เพชรกระจาด ครู
139 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360322 : วัดเซิงหวาย เพชรา  ชาญฟั่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา
140 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360322 : วัดเซิงหวาย เกตษฎาพร  มั่นอ้น ธุรการ
141 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360274 : วัดหนองมะคัง เพชรรัตน์  ขำบัณฑิตย์ ครู
142 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360274 : วัดหนองมะคัง ปติศักดิ์  ดอนคำเพ้ง ครู
143 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360275 : วัดทับยายเชียง อนุชา  บรรทัดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
144 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360276 : ทับยายเชียงวิทยา นงคราญ  การเกษตร ครูชำนาญการพิเศษ
145 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360281 : วัดนาขุม นางสาวสิริกาญจน์  ใสยอด ผู้อำนวยการโรงเรียน
146 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360282 : วัดเมมสุวรรณาราม ศราววุฒิ  สุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
147 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360282 : วัดเมมสุวรรณาราม surasak  anurugchanachai ครู
148 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360283 : วัดท่าช้าง ชลอ  เรือนก้อน ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
149 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360285 : วัดหนองหม้อแกง นางเรณู   คงทอง ครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
150 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360285 : วัดหนองหม้อแกง นางเรณู  คงทอง ครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
151 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360286 : ราษฎร์สามัคคี สมมาทร  ยอดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์สามัคคี
152 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360277 : ประชาสามัคคี รติรัตน์  แก้วป้องปก ครู
153 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360305 : ราษฎร์บำรุง นายไวยวุฒิ  คำมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
154 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360305 : ราษฎร์บำรุง อุบลศรี  ตุนาโป่ง ครู
155 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360301 : วัดห้วยดั้ง อำนวย   ทองคำนุช ึครู
156 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360302 : วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) ศุภรักษ์  สุทธิรัตน์ ชำนาญการพิเศษ
157 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360304 : ศึกษากุลบุตร บุญเชิด  คำอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
158 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360304 : ศึกษากุลบุตร กัญจุฑา  โรจนหัสดินทร์ ผู้อำนวยการ
159 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360307 : วัดหางไหล นางสรารัศม์   อินทร์มั่น ครูธุรการ
160 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360308 : วัดสนามไชย ณัฐพร  สิงห์โต ครู คศ.2
161 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360317 : มะต้องประชาสรรค์ มลฤดี  อินตะวิชัย ครู
162 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360318 : บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) วารีรัตน์  ยาสุด ครูชำนาญการพิเศษ
163 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360318 : บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) พัชรี  โพธิ์ปี ครูชำนาญการ
164 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360319 : บ้านมะต้อง ศิริรัตน์  สาลีบุตร ครูผู้ช่วย
165 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360280 : ชุมชนดิฎฐอำรุง นายบรรพต  มีเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
166 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360287 : วัดวังมะด่าน นายฉัตรชัย  แก่นจรรยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
167 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360312 : วัดธรรมาราม นายสุรฤกษ์  จันทร์แจ้ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
168 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360312 : วัดธรรมาราม นันทิกานต์  คร้ามสมอ ครูชำนาญการ
169 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360315 : ราษฎร์ศรัทธาวิทยา กาญจนา  มาภักดี ครูธุรการ
170 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360291 : วัดย่านยาวประชานุกูล ปิยะนุช  เอี่ยมเนตร ครูชำนาญการ
171 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360291 : วัดย่านยาวประชานุกูล วรรณี  สุขสบาย ครู
172 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360295 : วัดท่าสี่ร้อย นางสาวอธิษฐาน  พุ่มพวง ครูชำนาญการ
173 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360320 : วัดวงฆ้อง ธวัชร์  วิเชียรโรจน์ ครู
174 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360320 : วัดวงฆ้อง นางสาวกุลธรา  รักเสนาะ ธุรการโรงเรียน
175 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360327 : วัดหัวเขาสมอคร้า เกตุขจี  หงษ์อร่าม ครู
176 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360313 : วัดวังไม้แก่น เกษร  สุริยา ธุรการโรงเรียน
177 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360309 : วัดวังวน ณัฐพล  รักเสนาะ พนักงานราชการ
178 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360310 : บ้านคลองทำเนียบ นางสาวสุนิสา  เมืองมาน้อย ครู
179 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360311 : บ้านหนองห้าง ศิริวรรณ  จามิกร ครูชำนาญการ
180 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360314 : บ้านบึงธรรมโรง ศุวิล  รังแสง ครู
181 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360288 : ศรีภิรมย์พิทยา นายทวีป  ขวัญแย้ม ครูชำนาญการ
182 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360323 : วัดคลองมะเกลือ ศศิมา  อูปทอง ครู
183 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360324 : บ้านบุ่งวิทยา พรลภัส  บุญสุข ครูชำนาญการ
184 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360326 : บ้านบึงวิทยา อมราพร  รวยแร ธุรการโรงเรียน
185 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360326 : บ้านบึงวิทยา ชาญนิวัฒน์  ช่วยทวี ครู
186 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360303 : วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) นายวิชิต  ปานอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
187 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360300 : ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) นางสาวจันทนา   ธีระเพ็ญแสง ธุรการ
188 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360316 : บ้านหาดใหญ่ ปิยาพัชร  รอดแย้ม ครูชำนาญการ
189 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360316 : บ้านหาดใหญ่ ประพันธ์  อยู่ชุม ครูชำนาญการ
190 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360279 : ประชาอุปถัมภ์ นางสาวเหมวรรณ  เอี่ยมสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
191 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360278 : วัดหอกลอง นางสาวแสงระวี   โคกครุฑ ครู
192 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360273 : วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) นายมานัส  ผิวพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
193 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360423 : ห้วยปลาไหล สุรีรัตน์  กันทะเกตุ ครู
194 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360423 : ห้วยปลาไหล นางสาวดลณพร  แผ้วเกษม ครูชำนาญการ
195 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360424 : วัดคันโช้ง ตาล  ทิพาวรรณ อินแปง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
196 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360425 : บ้านน้ำโจน นางหนึ่งฤทัย  รอบคอบ ครู คศ.๑
197 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360426 : บ้านแก่งคันนา นายสุขเกษม  ใจยวน ครู
198 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360421 : บ้านห้วยเจียง อภิชน  คำด้วง เจ้าหน้าที่ธุรการ
199 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360422 : บ้านหนองกระบาก นายนัฐวิทย์  แผนสมบูรณ์ ครูผู้ช่วย
200 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360400 : วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) รติรัตน์  สุขแจ่ม ครูชำนาญการพิเศษ
201 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360401 : วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) นรินทร์  ชูโตศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
202 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360402 : บ้านท่ากระดุน จง  แซ่หลอ ครูผู้ช่วย
203 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360402 : บ้านท่ากระดุน นายอิทธิพล  ยอดโค้น ครูธุรการ
204 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360403 : บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) นางศศิภัทร  จากยางโทน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
205 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360415 : วัดเสนาสน์ ชุติมา  ชูวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
206 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360415 : วัดเสนาสน์ อนุชา  อยู่ประเสริฐ ครู
207 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360416 : บ้านหนองปลิง นายวาณิกา  มิ่งสมร ครูผู้ช่วย
208 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360405 : เขาไร่ศรีราชา นางสาวภัทรินทร์  ปทุมชาติแสนขัน ครูชำนาญการพิเศษ
209 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360405 : เขาไร่ศรีราชา จุไรรัตน์  ต่ายชาวนา ครูชำนาญการพิเศษ
210 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360407 : ชุมชนบ้านท่างาม นางสาวอรสา  บุณพัฒนศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
211 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360411 : วัดนาขาม จำลอง  กุลคง ครู
212 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360412 : บ้านแก่งเจ็ดแคว สันทัต  คงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
213 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360408 : วัดน้ำคบ นางสาวกันตา  กรึมสูงเนิน ครู
214 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360409 : แก่งบ้านยางป่าคาย ไพรวรรณ  จันทร์หอม ครู คศ.2
215 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360410 : บ้านน้ำหักศึกษา อมรรัตน์  อินทรปรางค์ ครูชำนาญการ
216 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360414 : บ้านคลองช้าง ปนัดดา  สาทจิม ครูธุรการ
217 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360414 : บ้านคลองช้าง พัลลภา  ตุ้ยเต็มวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
218 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360404 : บ้านเนินมะคึด อัจฉรา  เกิดแพร ครูชำนาญการ
219 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360406 : บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) นางสาววสา  มณีเสม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
220 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360413 : วัดโบสถ์ กฤติกา  จันทวงษ์ ครู
221 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360418 : วัดบ้านน้อย ณัฏณิพัช  เจิมจุ้ย ครูผู้ช่วย
222 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360418 : วัดบ้านน้อย รัชนั  ใยบัว เจ้าหน้าที่ธุรการ
223 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360419 : วัดหินลาด อรอุมา  เกตบุตร ครูผู้ช่วย
224 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360419 : วัดหินลาด นายนพดล  ไมตรีจิตร ครู
225 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360420 : บ้านท่าหนองปากพาน นางสาวมยุรี  แก้วอิน ครู