รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.พิจิตร 350373 : พิจิตรพิทยาคม นางสาวธัญลักษณ์  จุ้ยเรือง ครูชำนาญการพิเศษ
2 สพม.พิจิตร 350374 : หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ จิดาภา  พุ่มเพ็ชรษา ครู
3 สพม.พิจิตร 350374 : หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เฉลิมพร  เพชรนิล ครู
4 สพม.พิจิตร 350375 : วังกรดพิทยา วิเชษฐ  พุทธเกษม ครู
5 สพม.พิจิตร 350375 : วังกรดพิทยา นายรัฐเกียรติ  ขันการไร่ ครูผู้ช่วย
6 สพม.พิจิตร 350376 : เมธีพิทยา อภิชาติ  ด้วงฉุน ครูชำนาญการพิเศษ
7 สพม.พิจิตร 350377 : สระหลวงพิทยาคม จีระภา  เอมเอี่ยม ครู
8 สพม.พิจิตร 350379 : วังทรายพูนวิทยา นางวรรณา  อ่างบุญตา ครู
9 สพม.พิจิตร 350380 : สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม รัตนาภรณ์  ปัญจทวี ครู
10 สพม.พิจิตร 350381 : ดงเสือเหลืองพิทยาคม สุริยา  หย่ำวิลัย ครู
11 สพม.พิจิตร 350391 : สามง่ามชนูปถัมภ์ ณัฐกิตติ์  เที่ยงอยู่ ครูอัตราจ้าง
12 สพม.พิจิตร 350391 : สามง่ามชนูปถัมภ์ ส้มลิ้ม  ศรีทิม ครู
13 สพม.พิจิตร 350392 : กำแพงดินพิทยาคม นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต ครู
14 สพม.พิจิตร 350393 : เนินปอรังนกชนูทิศ กฤติกา  กระจิวผา ครูผู้ช่วย
15 สพม.พิจิตร 350394 : หนองโสนพิทยาคม นางสาวปวีณา  แก้วกอง ครูชำนาญการ
16 สพม.พิจิตร 350394 : หนองโสนพิทยาคม นางสาวรังสิยา  ฉิมพาลี ครู
17 สพม.พิจิตร 350397 : สากเหล็กวิทยา นายกีรติ  งามเลิศ ครู
18 สพม.พิจิตร 350403 : วชิรบารมีพิทยาคม มินนา  มูลประสิทธิ์ ครู
19 สพม.พิจิตร 350403 : วชิรบารมีพิทยาคม ภัทรวดี  ชื่นเรือง ครู
20 สพม.พิจิตร 350404 : วังโมกข์พิทยาคม พิจิตรา  หมอกมืด พนักงานราชการ
21 สพม.พิจิตร 350383 : วังสำโรงวังหว้า นายพชร  เอมสกุล ครู คศ.2
22 สพม.พิจิตร 350384 : ทุ่งโพธิ์พิทยา เพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์ ครู
23 สพม.พิจิตร 350385 : บางมูลนากภูมิวิทยาคม วีระศักดิ์  ฉิมปาน ครูชำนาญการพิเศษ
24 สพม.พิจิตร 350386 : วังตะกูราษฎร์อุทิศ โอบบุญ  บูรพา ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพม.พิจิตร 350387 : โพธิธรรมสุวัฒน์ นฤมล  ฉิมสุด ครู
26 สพม.พิจิตร 350388 : พิบูลธรรมเวทวิทยา พิมพ์นารา  แสนวงศ์ ครู
27 สพม.พิจิตร 350389 : ท่าเสาพิทยาคม นางสาวนาตยา  สุขเอม ครู
28 สพม.พิจิตร 350389 : ท่าเสาพิทยาคม กฤษณพงษ์  กรรณิกา ครู
29 สพม.พิจิตร 350389 : ท่าเสาพิทยาคม นายปรีชา  บุญญา ครู
30 สพม.พิจิตร 350390 : ห้วยยาวพิทยาคม ภูวดล  ชื่นอยู่ ครู
31 สพม.พิจิตร 350395 : เขาทรายทับคล้อพิทยา นางสาวพิมพ์ใจ  สมศรี ครู
32 สพม.พิจิตร 350396 : วันทีสถิตย์พิทยาคม ขวัญใจ  โสภากาศ ครูชำนาญการ
33 สพม.พิจิตร 350400 : แหลมรังวิทยาคม พัชชา  มิ่งสมร ครูผู้ช่วย
34 สพม.พิจิตร 350399 : โพธิ์ไทรงามวิทยาคม ณัฐกิตติ์  วันประเสริฐ ครู
35 สพม.พิจิตร 350401 : ดงเจริญพิทยาคม มะลิวัลย์  นุชเทียน ครูผู้ช่วย
36 สพม.พิจิตร 350402 : วังงิ้ววิทยาคม นางภาวิณี   บัวพันธ์ ครูผู้ช่วย