รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พิจิตร เขต 2 350177 : วัดวังไคร้ ชยานันท์  สายทอง ธุรการ
2 สพป.พิจิตร เขต 2 350179 : วัดคลองคูณ นายกิตติคุณ  คำแถลง ครูชำนาญการพิเศษ
3 สพป.พิจิตร เขต 2 350190 : วัดต้นชุมแสง นางสาวธนพร   ใจเย็น ธุรการ
4 สพป.พิจิตร เขต 2 350203 : วัดหนองคล่อ จำลอง  บุญเที่ยง ครู
5 สพป.พิจิตร เขต 2 350204 : วัดใหม่สำราญ ลักษณา  แสงสว่าง ครู
6 สพป.พิจิตร เขต 2 350205 : ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ นายสมยศ  คำบัว ครู
7 สพป.พิจิตร เขต 2 350171 : วัดทับปรู นายปฐมพงษ์  เทียรเขียว ครู
8 สพป.พิจิตร เขต 2 350169 : บ้านบึงประดู่ พิมลพรรณ  สำเภาล่อน ธุรการ
9 สพป.พิจิตร เขต 2 350170 : วัดทับหมัน อุกฤษฎ์ธัช  มูรามัญ ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพป.พิจิตร เขต 2 350172 : บ้านสามบึงบาตร จรัสพร  ภูมี ธุรการโรงเรียน
11 สพป.พิจิตร เขต 2 350173 : บ้านหนองหวาย กมลรัตน์  หนูพรหม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
12 สพป.พิจิตร เขต 2 350167 : อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) นายชอบ  กันสุข ครู
13 สพป.พิจิตร เขต 2 350168 : วัดบึงน้ำกลัด ชัยณรงค์  พิฤก ครู
14 สพป.พิจิตร เขต 2 350197 : ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร นิรันดร์  เฉื่อยฉ่ำ ครู ชำนาญการพิเศษ
15 สพป.พิจิตร เขต 2 350198 : วัดสัตตวนาราม นายนฤนาท  จันทร์คา ธุรการ
16 สพป.พิจิตร เขต 2 350200 : วัดเขารวก ธนกฤษณ์  อินกองงาม ครู ชำนาญการพิเศษ
17 สพป.พิจิตร เขต 2 350200 : วัดเขารวก ปกรณ์เกียรติ  อิ่มอินทร์ ครู
18 สพป.พิจิตร เขต 2 350201 : บ้านเนินทราย ปองฤทัย   สุขดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 สพป.พิจิตร เขต 2 350174 : วัดวังหว้า นายธนินท์รัฐ  พงศ์ธนกิตติ์ ครูชำนาญการ
20 สพป.พิจิตร เขต 2 350175 : วัดท่าปอ ฐาประพนต์  อานนท์โภคิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าปอ
21 สพป.พิจิตร เขต 2 350202 : เขาพนมกาวหนองนกยาง นางศรีอุไร  วัฒนกุลชัย ครู
22 สพป.พิจิตร เขต 2 350194 : วัดป่าแดง รัตนา  บุณโยประการ ครูชำนาญการพิเศษ
23 สพป.พิจิตร เขต 2 350183 : วัดโพธิ์ลอย นางฐิตกาญจน์  คำมี ครูชำนาญการพิเศษ
24 สพป.พิจิตร เขต 2 350184 : วัดคลองทองหลาง สุวรรณา  ไพรี ธุรการ
25 สพป.พิจิตร เขต 2 350182 : วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) ขวัญตา  อินทโชติ ธุรการโรงเรียน
26 สพป.พิจิตร เขต 2 350105 : บำรุงราษฎร์วิทยาคม สมพงษ์  พันวัง ครู
27 สพป.พิจิตร เขต 2 350108 : ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" นางสาวปิยะดา  นามเสนา ครูผู้ช้วย
28 สพป.พิจิตร เขต 2 350098 : บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ ไพลิน  แก่นนาคำ ครู
29 สพป.พิจิตร เขต 2 350102 : ศรีประสิทธิ์วิทยา กฤษฎากรณ์  โป๋ชัน ธุรการโรงเรียน
30 สพป.พิจิตร เขต 2 350110 : อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" นายเทวราชา  มะโนสา ครูชำนาญการ
31 สพป.พิจิตร เขต 2 350111 : บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) รัตนา  คุ้มทอง ธุรการโรงเรียน
32 สพป.พิจิตร เขต 2 350119 : วัดลำประดาใต้ ดิเรก  ฮวบนวม ครูชำนาญการพิเศษ
33 สพป.พิจิตร เขต 2 350122 : วัดลำประดากลาง สาลินี  เมืองทอง ธุรการโรงเรียน
34 สพป.พิจิตร เขต 2 350128 : วัดห้วยเรียงกลาง กรณ์กมล  กล่ำบุรี ธุรการโรงเรียน
35 สพป.พิจิตร เขต 2 350130 : วัดวังตะกู นางทัศนีย์  ไพรสัณฑ์ ครูชำนาญการพิเศษ
36 สพป.พิจิตร เขต 2 350132 : วัดมะกอกงอ นายชัยวัฒน์   แก้วเกิด ธุรการโรงเรียน
37 สพป.พิจิตร เขต 2 350123 : วัดลำประดาเหนือ มานิดา  ดาวเรือง ธุรการโรงเรียน
38 สพป.พิจิตร เขต 2 350113 : วัดหนองกอไผ่ มนตรี  เชตนุช ครูชำนาญการ
39 สพป.พิจิตร เขต 2 350114 : บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม ธวัชชัย  คำแผลง ครู
40 สพป.พิจิตร เขต 2 350129 : อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) นายปิยชาติ  จิอู๋ ครูชำนาญการ
41 สพป.พิจิตร เขต 2 350073 : บ้านนำผึ้ง 'วิจิตรวุฒิกรอุปถัมป์' นางวราภรณ์  เเจ่มจำรัส ครูชำนาญการพิเศษ
42 สพป.พิจิตร เขต 2 350064 : ชุมชนทะนงบ้านไร่ ณรงค์เดช  คงสวัสดิ์ ครู
43 สพป.พิจิตร เขต 2 350064 : ชุมชนทะนงบ้านไร่ สุนันทา  สุนันทา ภาณุโรจเดชาธร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
44 สพป.พิจิตร เขต 2 350065 : บ้านหนองตะแบก เทียนทอง  ชำนาญจิตร์ ธุรการ
45 สพป.พิจิตร เขต 2 350068 : ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด กุลทรี  พิศดาร ธุรการ
46 สพป.พิจิตร เขต 2 350094 : วัดบ้านท่าขมิ้น นางสาวอภิญญา   สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
47 สพป.พิจิตร เขต 2 350095 : บ้านทุ่งใหญ่ เสาวลักษณ์  อินทนงค์ ธุรการ
48 สพป.พิจิตร เขต 2 350067 : วัดบ้านห้วยยาว นางสาวสิรินภา  กะลำพัก ธุรการโรงเรียน
49 สพป.พิจิตร เขต 2 350087 : บ้านวังแดง วนิดา  พูลสงวน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
50 สพป.พิจิตร เขต 2 350088 : บ้านเนินแค กุหลาบ  สุขเอม เจ้าหน้าที่่ธุรการ
51 สพป.พิจิตร เขต 2 350096 : วัดบ้านท่านั่ง จุติพร  อยู่สวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
52 สพป.พิจิตร เขต 2 350096 : วัดบ้านท่านั่ง นางสาวดวงรัตน์  เพ็ชรช่วย เจ้าหน้าที่พัสดุ
53 สพป.พิจิตร เขต 2 350062 : บ้านท่าบัว "รัฐประชานุเคราะห์" ภัทรวรรณ  พิศวง ครู
54 สพป.พิจิตร เขต 2 350062 : บ้านท่าบัว "รัฐประชานุเคราะห์" เปรมยุดา  จันทา ธุรการโรงเรียน
55 สพป.พิจิตร เขต 2 350062 : บ้านท่าบัว "รัฐประชานุเคราะห์" นายสุรศักดิ์   โตเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน
56 สพป.พิจิตร เขต 2 350075 : บ้านปากน้ำ ธิดาพร  หนูทวน ครูชำนาญการพิเศษ
57 สพป.พิจิตร เขต 2 350074 : บ้านเนินโพธิ์ กุลนิษฐ์  สายวรณ์ ครูชำนาญการ
58 สพป.พิจิตร เขต 2 350074 : บ้านเนินโพธิ์ นางสาวธสธร  ศรีสาสตร์ ครู
59 สพป.พิจิตร เขต 2 350070 : วัดบ้านท้ายน้ำ นายจักราวุธ  ทองขาว ครูชำนาญการพิเศษ
60 สพป.พิจิตร เขต 2 350071 : บ้านหนองบัว นางสาวนันทวรรณ  ศรีอินทร์ ครู คศ.1
61 สพป.พิจิตร เขต 2 350089 : วัดบ้านท่ามะไฟ ณิชา  ใจชาญ ธุรการโรงเรียน
62 สพป.พิจิตร เขต 2 350090 : วัดบ้านหนองดง ธิดารัตน์   ด้วงชื่น ธุรการ
63 สพป.พิจิตร เขต 2 350091 : วัดบ้านพังน้อย ชุลีพร  คุ้มเกตุ ธุรการ
64 สพป.พิจิตร เขต 2 350092 : บ้านบางพล้อ-ยางหลวง นางสาวสุจิตตรา  สัจวรรณ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
65 สพป.พิจิตร เขต 2 350093 : บ้านยี่มุ่ย จักรพันธ์  รังษีวงศ์ ครู
66 สพป.พิจิตร เขต 2 350077 : ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” ลดาวรรณ์  สายสุจริต ธุรการโรงเรียน
67 สพป.พิจิตร เขต 2 350061 : บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง ทยุุทธ์  สาลีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
68 สพป.พิจิตร เขต 2 350084 : ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) นางสาวอารยา   แนวภูผา ครูธุรการ
69 สพป.พิจิตร เขต 2 350085 : วัดคงคาราม นางสาวเสาวลักษณ์  สุขอิ่ม ธุรการ
70 สพป.พิจิตร เขต 2 350086 : บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” นายอนุชา  แก้วประเสริฐ ครู คศ.1
71 สพป.พิจิตร เขต 2 350076 : บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” สุภัทรียา  สุขสวย ครูธุรการ
72 สพป.พิจิตร เขต 2 350076 : บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” นางธัญลักษณ์  หมีอิ่ม ครู
73 สพป.พิจิตร เขต 2 350057 : อนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ  ปิ่นทอง ครู
74 สพป.พิจิตร เขต 2 350058 : วัดโพทะเล นางสาวชุติมา   เวฬุมาศ ครูผู้ช่วย
75 สพป.พิจิตร เขต 2 350059 : วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” จิรวุฒิ  วงศ์ภีรักษ์ ครูชำนาญการ
76 สพป.พิจิตร เขต 2 350060 : บ้านคลองตางาว นายจเร  เขียวขำ ธุรการโรงเรียน
77 สพป.พิจิตร เขต 2 350078 : วัดขวาง วรรณพินิจ  ศรีอินทร์ ธุรการ
78 สพป.พิจิตร เขต 2 350079 : วัดพร้าว นายพงศธร  ดีมาสู่ ครู
79 สพป.พิจิตร เขต 2 350079 : วัดพร้าว สมเกียรติ  พงษ์ไทย ครู
80 สพป.พิจิตร เขต 2 350079 : วัดพร้าว นางสาวหทัยภัทร   แพรสีทอง ธุรการโรงเรียน
81 สพป.พิจิตร เขต 2 350274 : บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง พีรภัทร  พวงทอง ครู
82 สพป.พิจิตร เขต 2 350274 : บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง พิบูลย์  เชิงหลำ ครู
83 สพป.พิจิตร เขต 2 350275 : ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) นายเด่นชัย  ป้อมทอง ครูชำนาญการพิเศษ
84 สพป.พิจิตร เขต 2 350276 : วัดสัตตศิลาอาสน์ นางปนัดดา  เกษมสุข ครูชำนาญการพิเศษ
85 สพป.พิจิตร เขต 2 350276 : วัดสัตตศิลาอาสน์ นายเหรียญทอง  มาลี ครู
86 สพป.พิจิตร เขต 2 350277 : บ้านเขาโล้น นางสาวกาญจนา  ศิลาพจน์ ครูผู้ช่วย
87 สพป.พิจิตร เขต 2 350278 : บ้านคีรีเทพนิมิต นายนำโชคชัย  วันเชียง ครูผู้ช่วย
88 สพป.พิจิตร เขต 2 350278 : บ้านคีรีเทพนิมิต นางสาวชนิรสา  สระออม ธุรการ
89 สพป.พิจิตร เขต 2 350287 : วัดเขาทราย นางแสวง  จันทร์ปาน ครู
90 สพป.พิจิตร เขต 2 350289 : วัดวังแดง นางเกศสุดา  โสละวัฒน์ ครู
91 สพป.พิจิตร เขต 2 350291 : บ้านเขานกยูง สุนันท์  พระวงศ์ ครูชำนาญการ
92 สพป.พิจิตร เขต 2 350292 : บ้านเขาพระ ปาริชาติ  อินผึ้ง ครู
93 สพป.พิจิตร เขต 2 350271 : วัดหนองน้ำเต้า สุญาณา  มาสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
94 สพป.พิจิตร เขต 2 350272 : วัดชัยศรี สุชานันท์  ภู่เจริญ ครู
95 สพป.พิจิตร เขต 2 350272 : วัดชัยศรี ณฐกร  อินอ่อน ครู
96 สพป.พิจิตร เขต 2 350272 : วัดชัยศรี น้ำฝน  วุฒิ ครู ชำนาญการพิเศษ
97 สพป.พิจิตร เขต 2 350267 : บุรพรัตน์วิทยาคาร นายมนศักดิ์  เง่าลี ครู
98 สพป.พิจิตร เขต 2 350268 : ชุมชนวัดสายดงยาง เอนก  มารอด ครู
99 สพป.พิจิตร เขต 2 350269 : อนุบาลทับคล้อ นุชนาถ  จันทร์บัว ครู
100 สพป.พิจิตร เขต 2 350270 : วัดป่าเรไร เนตรนภา  นันทะสี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
101 สพป.พิจิตร เขต 2 350266 : วัดศรีรัตนวราราม ฉัตรตรีญา  พรมแตง ธุรการ
102 สพป.พิจิตร เขต 2 350281 : วัดไดอีเผือก ชนากานต์  มีเที่ยง ครู
103 สพป.พิจิตร เขต 2 350295 : วัดบางเบน คมคาย  บุญอินทร์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
104 สพป.พิจิตร เขต 2 350297 : สี่แยกเขาดิน นางภัชรี  รอดเที่ยง ครู
105 สพป.พิจิตร เขต 2 350298 : วัดเขาส้าน ไสว  เพิ่มพรม รักษาการผู้อำนวยการ
106 สพป.พิจิตร เขต 2 350337 : วัดบ้านบางลายเหนือ วิไลลักษณ์  เกตุปาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
107 สพป.พิจิตร เขต 2 350338 : บ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี) นายชานน  เสรีพงศ์ ครูผู้ช่วย
108 สพป.พิจิตร เขต 2 350340 : วัดบ้านบางลายใต้ เฉลิมวุฒิ   ช่างด้วง ธุรการโรงเรียน
109 สพป.พิจิตร เขต 2 350341 : วัดบ้านคลองข่อย นางชุติมา   บุตรชม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย
110 สพป.พิจิตร เขต 2 350336 : บ้านหนองแขม น้ำเพชร  เพ็ชรพิจิตร ครูผู้ช่วย
111 สพป.พิจิตร เขต 2 350334 : วัดบ้านบึงนาราง "แก้ววิทยาคาร" สุพัตรา   ทับทอง ครู
112 สพป.พิจิตร เขต 2 350335 : บ้านห้วงปลาไหล "สิงหะวิทยา" นายศรันย์ภูมิ  เตี๋ยวประสงค์ ธุรการ
113 สพป.พิจิตร เขต 2 350335 : บ้านห้วงปลาไหล "สิงหะวิทยา" รชนิศ  หมื่นยงค์ ครู
114 สพป.พิจิตร เขต 2 350347 : บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 นายกิตติ  จันทร์ประทาษ ครู
115 สพป.พิจิตร เขต 2 350348 : บ้านทุ่งทอง สุพรรณี  คัมภีระยศ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
116 สพป.พิจิตร เขต 2 350348 : บ้านทุ่งทอง นายอรัญ  คัญธมาศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
117 สพป.พิจิตร เขต 2 350348 : บ้านทุ่งทอง นายไพทอง  ภูเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
118 สพป.พิจิตร เขต 2 350349 : บ้านบึงลี สุกัญญา  สุขขัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
119 สพป.พิจิตร เขต 2 350342 : อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) นายจำลอง  เกตุชาติ ครู
120 สพป.พิจิตร เขต 2 350343 : บ้านวังพร้าว นางสาวพรทิพย์  มิ่งสมร ครู
121 สพป.พิจิตร เขต 2 350346 : บ้านแหลมรัง "ราษฎร์บำรุง" สุภานนท์  นิลดาสี ธุรการ
122 สพป.พิจิตร เขต 2 350346 : บ้านแหลมรัง "ราษฎร์บำรุง" นายประจักษ์  โคชะถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมรัง ราษฎร์บำรุง
123 สพป.พิจิตร เขต 2 350346 : บ้านแหลมรัง "ราษฎร์บำรุง" นางสาวสุวดี  หมายมั่น ครู
124 สพป.พิจิตร เขต 2 350344 : บ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" สุชาฏ  กิ่งไพร ครู
125 สพป.พิจิตร เขต 2 350345 : บ้านโป่งวัวแดง นายเจนวิท  คำมี ครู
126 สพป.พิจิตร เขต 2 350323 : วังก้านเหลือง ชัญญานุช  พันเขียว ครู
127 สพป.พิจิตร เขต 2 350325 : วัดใหม่ดงเจริญ นายการุณ  อุปโภค ครู
128 สพป.พิจิตร เขต 2 350322 : บ้านวังกะทะ ยุรดา  เบ้าทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
129 สพป.พิจิตร เขต 2 350320 : อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) ชนิดา  สินค้า ครูผู้ช่วย
130 สพป.พิจิตร เขต 2 350320 : อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) นางสาวธนิดา  ชื่นป้อม ครู
131 สพป.พิจิตร เขต 2 350321 : วัดวังเรือน วรัชนก  พรมจิ๋ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
132 สพป.พิจิตร เขต 2 350317 : สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) ธนินท์ธร  ดีพูล ครู
133 สพป.พิจิตร เขต 2 350317 : สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) วาสนา  จันทโรทัย ครูผู้ช่วย
134 สพป.พิจิตร เขต 2 350327 : บ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" นางบุณฑริก  สอนสุรินทร์ ครู
135 สพป.พิจิตร เขต 2 350328 : วัดใหม่วังหว้า วิไลวรรณ  แก้วชะเนตร ครูชำนาญการพิเศษ
136 สพป.พิจิตร เขต 2 350330 : ห้วยพุกวิทยา นางสาวระวิวรรณ  กุลทอง ธุรการโรงเรียน
137 สพป.พิจิตร เขต 2 350319 : วัดหนองสนวน จุฑารัตน์  สาลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
138 สพป.พิจิตร เขต 2 350331 : บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) นางวาสนา  สุขเกษม ครูชำนาญการพิเศษ
139 สพป.พิจิตร เขต 2 350333 : วัดหนองสองห้อง นายชัยศิษฏ์  สุ่มประดิษฐ ครู