รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เพชรบูรณ์ 380579 : เพชรพิทยาคม กฤตติกา  จันดาหงษ์ ครู
2 สพม.เพชรบูรณ์ 380580 : วิทยานุกูลนารี กฤษณา  มะหามาตร์ ครู
3 สพม.เพชรบูรณ์ 380580 : วิทยานุกูลนารี พัชรี  ประภาศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ
4 สพม.เพชรบูรณ์ 380582 : สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ พรรณวิภา  วงค์ประดิษฐ์ ครู
5 สพม.เพชรบูรณ์ 380583 : เนินพิทยาคม นางสุรีย์วรรณ  จันทร์เกษม ครู
6 สพม.เพชรบูรณ์ 380584 : เพชรบูรณ์วิทยา นายสุรไกร  แก้วเสมา ครู
7 สพม.เพชรบูรณ์ 380585 : พัชรพิทยาคม นางนิรัตน์ดา  กรมไธสง ครู
8 สพม.เพชรบูรณ์ 380588 : ชนแดนวิทยาคม สุภาพร  ทองโทน ครู
9 สพม.เพชรบูรณ์ 380588 : ชนแดนวิทยาคม นายกฤษฎา  อินทับทิม ครู
10 สพม.เพชรบูรณ์ 380589 : ดงขุยวิทยาคม นายสมหวัง  แก้วบท ครู
11 สพม.เพชรบูรณ์ 380617 : วังโป่งพิทยาคม สุกัญญา  การมงคล ครู
12 สพม.เพชรบูรณ์ 380617 : วังโป่งพิทยาคม นายพิทักษ์ชัย  คำสนิท ครู
13 สพม.เพชรบูรณ์ 380618 : วังโป่งศึกษา สงกราน  สินเจิมศิริ ครู
14 สพม.เพชรบูรณ์ 380590 : หล่มสักวิทยาคม ลียาวัลย์  อินทรปัญญา ครู
15 สพม.เพชรบูรณ์ 380591 : ติ้ววิทยาคม นางจันทนา  โคตรหานาม ครู
16 สพม.เพชรบูรณ์ 380591 : ติ้ววิทยาคม กฤษณา  ประทุมสาย ครู
17 สพม.เพชรบูรณ์ 380592 : ผาเมืองวิทยาคม พิชชาภา   พูนยา ครู
18 สพม.เพชรบูรณ์ 380593 : เมืองกลางวิทยาคม พิมพ์วิภา  ปานไกร ครู
19 สพม.เพชรบูรณ์ 380594 : ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทิพธิพร  ห่างยา ครูผู้ช่วย
20 สพม.เพชรบูรณ์ 380594 : ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์ ครู
21 สพม.เพชรบูรณ์ 380595 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สุจีลักษณ์  จิระเดชประไพ ครู
22 สพม.เพชรบูรณ์ 380596 : ผาแดงวิทยาคม สุทัศน์  กลิ่นหอม ครูชำนาญการ
23 สพม.เพชรบูรณ์ 380597 : หล่มเก่าพิทยาคม นางสาวสุภาพร  ก้อนเทียน ครู
24 สพม.เพชรบูรณ์ 380597 : หล่มเก่าพิทยาคม ลิขิตดง  นันตา ครู
25 สพม.เพชรบูรณ์ 380598 : เมืองราดวิทยาคม นายปิยะชัย  อาสาสอน ครู
26 สพม.เพชรบูรณ์ 380616 : น้ำหนาววิทยาคม นายกฤษณะพงษ์  ชูอินทร์ ครู
27 สพม.เพชรบูรณ์ 380616 : น้ำหนาววิทยาคม พิษณุ  ไชยวงษ์ ครู
28 สพม.เพชรบูรณ์ 380619 : แคมป์สนวิทยาคม ภวรัญชน์  รุจิวีรานันท์กุล ครู
29 สพม.เพชรบูรณ์ 380620 : ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สุวิญชา  รักหาญ ครู
30 สพม.เพชรบูรณ์ 380620 : ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ปริญา  พลน้อย ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
31 สพม.เพชรบูรณ์ 380599 : นิยมศิลป์อนุสรณ์ นางอรอุมา  ลักษณะทอง ครู
32 สพม.เพชรบูรณ์ 380600 : พุขามครุฑมณีอุทิศ รุ่งนภา  โรจนบุรานนท์ ครู
33 สพม.เพชรบูรณ์ 380600 : พุขามครุฑมณีอุทิศ นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร ครู
34 สพม.เพชรบูรณ์ 380601 : น้ำร้อนวิทยาคม ธนพล  แสงแก้ว ครู
35 สพม.เพชรบูรณ์ 380602 : ซับสมบูรณ์วิทยาคม สุนิสา  กระสายทอง ครูคศ.1
36 สพม.เพชรบูรณ์ 380602 : ซับสมบูรณ์วิทยาคม นางสาวสโรชา  ป๊อกยะดา ครูผู้ช่วย
37 สพม.เพชรบูรณ์ 380603 : โคกปรงวิทยาคม ไพฑูรย์  กวยทองเปลว ครู
38 สพม.เพชรบูรณ์ 380604 : วังใหญ่วิทยาคม นายเมธา  ม่วงมุกข์ ครู
39 สพม.เพชรบูรณ์ 380605 : ศรีเทพประชาสรรค์ นางสาวประภากร  บุญเอนก ครู
40 สพม.เพชรบูรณ์ 380605 : ศรีเทพประชาสรรค์ ปิ่นกาญจน์  วิหารธรรม ครูผู้ช่วย
41 สพม.เพชรบูรณ์ 380605 : ศรีเทพประชาสรรค์ อภิญญา  สิงห์โต ครู
42 สพม.เพชรบูรณ์ 380606 : เมืองศรีเทพ ภาคภูมิ  ลอดทอน ครู
43 สพม.เพชรบูรณ์ 380606 : เมืองศรีเทพ สมจิตร์   กลิ่นหอม ครู
44 สพม.เพชรบูรณ์ 380607 : นาสนุ่นวิทยาคม นายอิทธิพล  เปลี่ยนทอง ครู
45 สพม.เพชรบูรณ์ 380608 : หนองไผ่ พีรศิษย์  สิงห์โสภา ครู
46 สพม.เพชรบูรณ์ 380609 : เพชรละครวิทยา นพพร  กองแก้ว ครู
47 สพม.เพชรบูรณ์ 380610 : นาเฉลียงพิทยาคม พรวิภา  ภาพสิงห์ ครู
48 สพม.เพชรบูรณ์ 380611 : ท่าด้วงพิทยาคม ประวีณา  รินทร์วงศ์ ครู
49 สพม.เพชรบูรณ์ 380612 : บึงสามพันวิทยาคม นางสาวอัญชลี  ธิชากรณ์ ครูผู้ช่วย
50 สพม.เพชรบูรณ์ 380613 : วังพิกุลพิทยาคม นายชิตพล  คำเทพ ครู
51 สพม.เพชรบูรณ์ 380614 : ซับบอนวิทยาคม นางสาววีรนุช  หล้าน้อย ครู
52 สพม.เพชรบูรณ์ 380615 : ศรีมงคลวิทยาคม นายวุฒิชัย  การถาง ครูผู้ช่วย