รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380064 : บ้านชอนไพร นัฏธิกา  จารุมูล ครู
2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380066 : บ้านคลองสำโรง ณัฐฐินันท์  คงเมือง ครู
3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380066 : บ้านคลองสำโรง น.ส.ชุติมา  ชัยพิพัฒน์ ครูธุรการ
4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380048 : บ้านสักแห้ง bunnake  nadee ครู
5 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380029 : บ้านดงมูลเหล็ก กรพรรณ  สุทธิสอน ครู
6 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380030 : บ้านโนนสะอาด วราภรณ์  ศรีษะใบ ครู
7 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380032 : บ้านคลองบง นายทศพล  ทิพย์ศรีบุตร ครู
8 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380010 : บ้านโนนตะแบก นางภิญญมาศ  พรมพล ครู
9 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380025 : บ้านท่ากกตาล นางอัจฉรา  อ่อนโต ครู
10 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380025 : บ้านท่ากกตาล เครือวัลย์  แสงโสดา ครู
11 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380053 : บ้านวังโค้ง นางสาวสุนิศา  ดีมาก ครู
12 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380054 : บ้านป่าบง นางรัชนี  สุขรื่น ครู
13 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380055 : บ้านตะเบาะ นางสาวกรองทิพย์  บัวภา ครู
14 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380056 : บ้านห้วยไคร้ กำพล  วันชัย ผู้อำนวยการ
15 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380057 : บ้านเขาขาด พิญญดา  แก้วดำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380022 : บ้านอมกง นายประเสริฐ  ศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา
17 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380023 : บ้านโพธิ์งาม นางสาวปรียา  เหลี่ยมวงค์ ครู
18 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380023 : บ้านโพธิ์งาม นางสาวสุภัชชา  แดงคง ครู
19 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380024 : บ้านป่าม่วง จุฑาทิพย์   จุฑาทิพย์ ศรีเมฆ ธุรการ
20 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380017 : บ้านท่าพล นายมงคล  ทองลาด ผู้อำนวยการ
21 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380018 : บ้านวังซอง วิโรจน์  มาสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380019 : บ้านดง ปัทมา  มีไหว ครู
23 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380020 : บ้านโพธิ์ทอง นภนต์  ชำนาญธนกุล ครู
24 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380020 : บ้านโพธิ์ทอง สุภาวดี  ปัญญาส่าน ครูธุรการ
25 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380020 : บ้านโพธิ์ทอง นางสาวนันทรัตน์   แก้วหิน ธุรการ
26 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380013 : บ้านคลองสาร สมบูรณ์  ศรีอินทร์ ครู
27 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380011 : บ้านนางั่ว นางกุลิสรา  พีรชารวิกร ครูธุรการ
28 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380042 : บ้านเฉลียงลับ นางสาวฐานะมาศ  หาดยาว ครูโรงเรียนบ้านเฉลียงลับ
29 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380043 : บ้านปากน้ำ ประนอม  แขวงแข่งขัน ครู
30 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380044 : บ้านบง นางทิพาภรณ์  จันคณา ผู้อำนวยการโรงเรียน
31 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380044 : บ้านบง จิรัชญา  เอี่ยมผ่อง ครูธุรการ
32 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380046 : บ้านกกไทร นายจีรศักดิ์  สาระวัน ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกไทร
33 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380047 : บ้านนาป่า นายธีระวัช  แก้วเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่า
34 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380049 : ตาดหมอกวิทยา นางดาวรุ่ง  นงภา ครู
35 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380068 : บ้านนายม ไพทูล  ไชยกุล ครู
36 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380069 : บ้านขมวด เนตรนภา  เดชศิริ ครู
37 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380070 : บ้านหัวนา สมชาย  นอนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนา
38 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380071 : บ้านถ้ำน้ำบัง ภควัต  ตรีจักร ผู้อำนวยการโรงเรียน
39 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380052 : บ้านบุฉนวน นายมนูญ   กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
40 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380050 : ชุมชนบ้านน้ำร้อน เพชริน สงค์ประเสริฐ  สงค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
41 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380051 : บ้านทุ่งหินปูน เพียงนิล  ธนะวิมลสิทธิ์ ธุรการ
42 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380001 : เมืองเพชรบูรณ์ นายทวีศักดิ์  ศรีทอง รองผู้อำนวยการ
43 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380002 : บ้านสะเดียง นายสุรเชษฐ์  ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
44 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380002 : บ้านสะเดียง ศิริพงค์  ภู่สีม่วง ครู
45 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380002 : บ้านสะเดียง ธิติมา  นาคสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
46 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380058 : อนุบาลเพชรบูรณ์ นางนิตยา  บาศรี เจ้าหน้าที่พัสดุ
47 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380058 : อนุบาลเพชรบูรณ์ อัญชล  คำอ่าง ธุรการ
48 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380040 : บ้านน้ำเลา นายโชคชัย  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเลา
49 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380041 : บ้านห้วยผักไล นายสมคิด   สุขโฉม ครูโรงเรียนบ้านห้วยผักไล
50 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380041 : บ้านห้วยผักไล อมรรัตน์  ภิญญะโพธิ์ ครู
51 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380026 : บ้านโคก นายก้องเกียรติ  นิ่มแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโคก
52 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380028 : บ้านกงกะยาง นายสุวรรณ  มีไทย ครูชำนาญการพิเศษ
53 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380063 : บ้านวังจาน ตรีทิพย์นิภา  จี่มุก ครูผู้ช่วย
54 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380063 : บ้านวังจาน ตรีทิพย์นิภา   จี่มุก ครู
55 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380059 : บ้านโตก นางวิไลวรรณ  อิ้มอนงค์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
56 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380059 : บ้านโตก นางสาวกรชนก  อยู่ถมสังข์ ครู
57 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380060 : บ้านโตกใต้ นายยศทวี  ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380061 : บ้านพี้ วงเดือน  คงเย็น ครูชำนาญการพิเศษ
59 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380061 : บ้านพี้ อาวุธ  เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
60 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380062 : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) สุทธิดา  จั่นครุฑ ครูผู้ช่วย
61 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380008 : บ้านป่าแดง นางกาญจนา  พลยศ ครูธุรการ
62 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380007 : บ้านป่าเลา นางอำไพ  ทองใบ ครู
63 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380090 : บ้านยางลาด กรองกาญจน์  มโนภิรมย์ ครู
64 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380085 : บ้านยางกุด นางทิพจร   อินปาต๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ
65 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380085 : บ้านยางกุด นางเชติยา   นวลน้อม ครู
66 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380087 : บ้านระวิง นางปรัชญาพร  ประจันสี ครู
67 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380074 : บ้านยางหัวลม นายภาณุพงศ์  อนุรักษ์พนาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
68 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380074 : บ้านยางหัวลม นายธนภณ   ธนชัยกรกุล ครูชำนาญการพิเศษ
69 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380075 : บ้าน กม.2 ชญภิชา  ลีละโรจน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
70 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380076 : บ้านยาวี-ห้วยโป่ง เอมอร  สุวรรณราช ธุรการ
71 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380077 : บ้านสามแยกวังชมภู น้ำเพชร  ขวัญทอง ครูชำนาญการพิเศษ
72 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380078 : บ้านคลองห้วยนา โอฬาร  นามวงศ์ ครู
73 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380079 : บ้านวังทอง เพชรี  แก้วแกม ครูชำนาญการพิเศษ
74 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380080 : บ้านซับข่อย นางสาวนิภารัตน์   พานน้อย ธุรการโรงเรียน
75 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380080 : บ้านซับข่อย นายสันติ  คุวาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
76 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380073 : บ้านชัยมงคล เชาวรัตน์  อาจหาญ ครู
77 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380082 : บ้านห้วยสะแก มธุรดา  จันจอม ครู
78 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380084 : บ้านห้วยนาค ประกอบ  แก้วฟุ้งรังษี ครู
79 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380089 : บ้านเนินสง่า จินนาฏ  ทิวงศ์ ธุรการโรงเรียน
80 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380033 : บ้านห้วยใหญ่ สมชัย  สุทธะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
81 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380034 : บ้านสะแกงาม นายธนิสร  คำดี ครูชำนาญการพิเศษ
82 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380035 : บ้านน้ำเดื่อ นายประทุม  ปานเงิน ครูชำนาญการพิเศษ
83 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380036 : บ้านโป่งหว้า นาริศา  สุทธิพร ครูชำนาญการพิเศษ
84 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380037 : บ้านห้วยแหน นายบุญเรือง  บุ้งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
85 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380038 : บ้านน้ำเดื่อใต้ สมหวัง  ช้อนไชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
86 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380111 : บ้านศาลาลาย นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร ครู
87 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380142 : บ้านโป่งตาเบ้า นางสาววชิรญา   คงปางดี ครูผู้ช่วย
88 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380091 : อนุบาลชนแดน จตุรงค์  ข้ามหก ครู
89 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380094 : คลองห้วยนาพัฒนาการ นายมานพ  สุนทรวิภาต ครู
90 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380100 : บ้านโคกเจริญ นางดวงเนตร  สิงห์เวียง ครู
91 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380092 : บ้านซับเจริญ เทพธีร์  จันทอง ครู
92 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380093 : บ้านทรัพย์พุทรา กาญจนา  จันทร์ปลาด ครู
93 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380121 : บ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร) นายอรุณ  บุญพาเกิด ครู
94 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380122 : บ้านหนองระมาน นายประสิทธิ์  บุญยืน ครูโรงเรียนบ้านหนองระมาน
95 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380122 : บ้านหนองระมาน อารยา  ทานิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
96 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380123 : บ้านบุ่งคล้า ชิตติพงษ์   หมั่นกิจ ผู้อำนวยการ
97 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380124 : บ้านดงขุยใต้ นางปิยรัตน์  สุขมั่น ครูโรงเรียนบ้านดงขุยใต้
98 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380134 : บ้าน กม.28 กิ่งกมล  ตันมี ครูธุรการ
99 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380134 : บ้าน กม.28 ณัสชญา  เมฆรุ่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
100 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380136 : บ้านเขาสัก เสาวลักษณ์  ปัสสาวัส ครู
101 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380130 : บ้านเขาน้อย นายมานะ  อนันตะอาด ครู
102 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380131 : บ้านโป่งนกแก้ว นายสุทัศน์  ธิยานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
103 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380131 : บ้านโป่งนกแก้ว ปรารถนา  ฐานะราช ครู คศ.๑
104 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380132 : บ้านหนองกลอย เมย์ภาอร  ต้องหา ครูชำนาญการพิเศษ
105 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380132 : บ้านหนองกลอย อนงค์  มาลา ครู
106 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380113 : บ้านท่าข้าม นางอุไรภรณ์  สอนเวช ครูธุรการ
107 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380113 : บ้านท่าข้าม ประสิทธิ์  ตันมี ผู้อำนวยการ
108 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380113 : บ้านท่าข้าม กมลพร  คุ้มทรัพย์ ครู
109 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380114 : บ้านกุฏิพระ นายสุทธิศักดิ   รอดชื่น ผู้อำนวยการ
110 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380114 : บ้านกุฏิพระ นายมังกร  ก้อนจันทร์ ครู
111 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380118 : บ้านตะกุดจั่น นายไพบูลย์   ไทยตรง ผู้อำนวยการ
112 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380119 : บ้านตะกุดเป้า นางสาวปาหนัน  บุ้งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
113 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380119 : บ้านตะกุดเป้า กมลวรรณ  แสงทองแดง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380120 : บ้านวังปลาช่อน นางสาวพรพรรณ   พุทธมาตร์ ครูผู้ช่วย
115 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380143 : บ้านกล้วย นางสาวนฤมล  สีรอด ครู
116 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380144 : บ้านเขาชะโงก สุวิมล  ปานรัตน์ ครูผู้ช่วย
117 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380125 : บ้านวังรวก sompong  tiyanun ครู
118 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380126 : บ้านเขาคณฑา wilaiwan  tansuk ครู
119 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380137 : บ้านห้วยงาช้าง นางสาวพรสวรรค์   จันสีแดง ครูชำนาญการ
120 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380138 : บ้านห้วยตูม นางอุทิศ  ปันแก้ว บ้านห้วยตูม
121 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380140 : บ้านลาดน้อย นายอาทิตย์  บุญนาก ช.4
122 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380099 : บ้านหนองตาด นายรัตนพงษ์  ศรีไพรบุรี ครู
123 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380101 : บ้านน้ำลัด จิรวรรธ   วงศ์เบญจพล ครูผู้ช่วย
124 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380101 : บ้านน้ำลัด วิสุดา   เพ็งอ่วม ครูผู้ช่วย
125 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380102 : บ้านกกจั่น นางสาวสุดารัตน์  ตงเหยด ครูผู้ช่วย
126 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380104 : บ้านผาทอง skulchai  sripin ครู
127 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380105 : บ้านลาดแค ทิพากร  ป้องกัน ครูธุรการ
128 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380106 : บ้านโคกยาว นางสาวบังอร  อยู่เจริญ ครู
129 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380112 : ธาราคีรี จุฬารัตน์  ผาละนัด ครู
130 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380112 : ธาราคีรี นายณรงค์ศักดิ์  แสงสุข ครูผู้ช่วย
131 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380145 : บ้านโคกหนองจอก นายเอนก   ทองโทน ครู
132 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380146 : ลูกจันทน์ปิยะอุย นางราตรี  ขำบุญ ครู คศ.3
133 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380147 : บ้านหนองใหญ่ Pornwilai  Teanseemouang ครู
134 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380148 : บ้านถ้ำแก้ว จิตสุภา  พึ่งสกุล ครู
135 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380148 : บ้านถ้ำแก้ว กรวรรณ  ก้อนทอง ธุรการ
136 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380150 : บ้านดงลาน สราภรณ์  แดงอาจ ครู
137 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380150 : บ้านดงลาน นายฤกษ์ชัย  นุตโยธิน ผู้อำนวยการ
138 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380151 : สายสมร นายสุชาติ  สุทินกาศ ครู
139 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380108 : บ้านคลองปลาหมอ นายนัทธี   แสงจันทร์ ครู
140 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380108 : บ้านคลองปลาหมอ จันทร์จิรา  โพชะราช ครู
141 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380107 : บ้านซับขลุง ปรีชา  แก้วอาสา ผู้อำนวยการ
142 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380546 : บ้านคลองน้ำคัน นายสุเทพ  หม่องอิน ครู
143 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380547 : บ้านซับเปิบ วันชัย  จันทร์ทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ
144 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380559 : ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน ศุภกิตติ์  เพชรนันท์ ครู
145 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380559 : ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน สรญา  เม่นบางผึ้ง ครู
146 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380559 : ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน นายเจษฎา   เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
147 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380559 : ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน มนูญ  รักอยู่ ครู
148 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380560 : บ้านวังขอน ประจักษ์  ใจปาน ครู
149 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380561 : บ้านวังชะนาง สุมิตร  คล้ายขำ ครู
150 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380544 : อนุบาลวังโป่ง นางสาวฐิติยา   เง่าสารี ครู
151 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380549 : บ้านไร่ฝาย นายอัฉรพล  คำก่อ ครู
152 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380553 : บ้านโนนตูม นางสาวปราณปริยา   บุญมั่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
153 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380564 : บ้านทางข้าม วารินทร์  ยอดเกตุ ธุรการโรงเรียน
154 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380565 : บ้านวังแช่กลอย บุญโชติ  เพ็ชรดี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
155 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380551 : บ้านวังศาล นายนิพนธ์   ขจรไพร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังศาล
156 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380550 : บ้านดงลึก นภาพร  ปักธงชัย ครูผู้ช่วย
157 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380552 : บ้านวังหิน อธิป  สะดา ครู
158 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380554 : บ้านใหม่วังตะเคียน สุพัตรา  ฤทธิศักดิ์ ธุรการ
159 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380555 : บ้านวังใหญ่ นางอรทัย  อินการทุม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
160 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380556 : บ้านวังพลับ วีรศักดิ์  ไพรผุย ครู
161 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380557 : น้ำอ้อมประชาสรรค์ สุริยาวุธ   นันทะสูน ครู
162 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380558 : บ้านวังหินซอง กิตติศักดิ์  กมลรัตน์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านวังหินซอง