รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380417 : บ้านห้วยสวิง สมปอง  กาละเกตุ ครู
2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380418 : บ้านห้วยสวิงน้อย นางณัฐนันท์  คงเพ็ง ครู
3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380418 : บ้านห้วยสวิงน้อย ว่าที่ ร้อยตรีณัฐวุฒิ  มะโนเพียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย
4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380421 : บ้านดงน้ำเดื่อ รุจิกา  ไชยสุ้ย ครู
5 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380421 : บ้านดงน้ำเดื่อ จติภรณ์  โกษาจันทร์ ครู
6 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380422 : บ้านช้างตะลูด ดวงลักษณ์  เพ็ญธิสาร ครู
7 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380423 : บ้านซำภู สุชัญญ์ญา  พาคำ ครู
8 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380441 : อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) นางสุวรรณา   แปววัง ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380441 : อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) นางประไพพรรณ  ชมชื่น ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380443 : บ้านท่าโก นางสุวิมล  บัวพรวน ครู
11 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380445 : บ้านปากห้วยขอนแก่น อรญา บุดาา  อรญา บุดดา ครูธุรการ
12 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380465 : บ้านวังมล ภิญญุพัชญ์  สิงหะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380466 : บ้านท่าอิบุญ วิวัฒน์  เพ็ชรประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380467 : บ้านดงทิพย์ นางสาวบัวศรี  คำเมือง ครู
15 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380468 : บ้านบุ่ง สุพล  มาศรี ครูโรงเรียนบ้านบุ่ง
16 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380469 : บ้านท่าดินแดง รัชนีย์  ด้วงมูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดินแดง
17 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380390 : บ้านน้ำก้อ นางสุนิต  ลาสิงห์ ครู
18 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380391 : บ้านฝาย นายโกวิทย์  ฝ่ายเทศ จนท.ธุรการโรงเรียน
19 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380448 : บ้านดงขวาง เฉลิมขวัญ  จันดาลี ธุรการโรงเรียน
20 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380449 : บ้านห้วยลาน ธานี  เพชรนันท์ ครู
21 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380450 : บ้านน้ำชุน บัวทอง  บุบผา ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380451 : บ้านโสกเดื่อ กิตญา  ยอดคง ลูกจ้างชั่วคราว
23 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380452 : พ่อขุนผาเมืองรำลึก ขันติ  เนาว์แก้ว ครู
24 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380454 : บ้านกกโอ Navee  Pomnat ครู
25 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380454 : บ้านกกโอ เบญจมาภรณ์  เมฆาพันธุ์ ครู
26 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380454 : บ้านกกโอ นางอัมพร   หนูภา ครู
27 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380440 : บ้านหนองปลา สมบูรณ์  จันทร์แปลก ครู
28 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380438 : บ้านน้ำเฮี้ย อุบลรัตน์  เบ้าทอง ครู โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย
29 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380415 : บ้านกลาง สาวิตรี  เชยกิจ ครู
30 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380416 : บ้านน้ำพุ สุพจน์  จันทร์เถร ครู
31 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380416 : บ้านน้ำพุ เกยูร  สีมา ครู
32 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380419 : บ้านร่องกะถิน นายนิวัฒน์   ไพรแก่น ครู
33 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380420 : บ้านป่าบง นายอนุวรรตน์  บัวเรือง ครู
34 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380398 : ชุมชนบ้านติ้ว PENRAT  KAYA ครู
35 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380399 : บ้านหัวนาเลา ปกรณ์  แก่นชา ธุรการ
36 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380400 : บ้านป่าแกเครือ นายประยูร  สืบกินนอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแกเครือ
37 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380401 : บ้านหนองขาม วรินทร  สิมดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
38 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380463 : บ้านไร่นางาม ศศิกานต์  อุชชิน ครู
39 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380408 : บ้านโสก ดวงประทีป  เกิดชา ครู
40 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380408 : บ้านโสก นายชานนท์  ยศสุนทร ธุรการ
41 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380410 : บ้านส้มเลา จรัสศรี  วะยาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
42 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380410 : บ้านส้มเลา สุพรรษา  หย่ำวิลัย เจ้าหน้าธุรการ
43 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380411 : พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ นางราตรี  เพ็งจันทร์ ครู
44 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380413 : บ้านร่องบง ปราณี  สร้อยทอง ครูชำนาญการพิเศษ
45 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380414 : บ้านหนองไผ่ นายบัญจบ  หมวกชา ครู
46 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380475 : บ้านบุ่งคล้า เอกชัย  วัฒนศัพท์ ครูชำนาญการพิเศษ
47 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380476 : บ้านหัวนา สาธิต  โค่บุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
48 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380477 : บ้านปากห้วยด่าน ไพทูรย์  แสนประสิทธิ์ ครู
49 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380477 : บ้านปากห้วยด่าน นายสมชาย  เกษร ครูโรงเรียนปากห้วยด่าน
50 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380478 : บ้านหนองคัน วนิช  สังสนา ครู
51 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380479 : ไทยรัฐวิทยา 25 ลักขณา  จากยางโทน ครู
52 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380479 : ไทยรัฐวิทยา 25 ฐิติชญา  พุทธา ครู
53 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380480 : บ้านธารทิพย์ นางวรรษมนต์   กำเนิดสูง ครู
54 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380428 : บ้านห้วยระหงส์ ชนิดา  สุวรรณประเสริฐ ครู
55 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380428 : บ้านห้วยระหงส์ อภิสิทธิ์  สินชัย ครูผู้ช่วย
56 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380429 : บ้านวังยาว อำพันธ์  แน่นอุดร ครู
57 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380431 : บ้านน้ำคำ เพ็ญแข  กองพิมพ์ ครู
58 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380433 : วัดศรีทอง นางพิสมัย  บุญประคอง ครู
59 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380424 : หน้าศูนย์เครื่องมือกล ปพิชญา  รักษาศรี เจ้าหน้าที่พัสดุ
60 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380425 : บ้านน้ำดุกเหนือ นายอำพันธ์   แน่นอุดร ครู
61 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380425 : บ้านน้ำดุกเหนือ นายบุญหลาย  เพลิดภูเขียว ครู
62 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380426 : วัดศรีจันดาธรรม จุไรรัตน์  น้อยกรม ครู
63 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380427 : บ้านปากออก นางพิณสวรรค์  เพชรดี ครู
64 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380446 : บ้านปากดุก นางสาวอภิญญา  ทองแบบ ครูผู้ช่วย
65 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380434 : บ้านฝายนาแซง นางสาวลัดดาวรรณ   สิ่งมิ่ง ครู
66 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380435 : บ้านบึง กชพร  แก้วกิ่งจันทร์ ครู
67 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380437 : บ้านห้วยกอก นางสาวศศิธร  บุญยัง ครู
68 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380458 : บ้านท่าขาม นางเพ็ญนภา   กระจ่างวงษ์ ครู
69 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380458 : บ้านท่าขาม วิรัตน์  พาอั้ง ครู
70 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380459 : บ้านลานบ่า วิฑูรย์  สีเหลือง ครู
71 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380460 : บ้านจางวาง นางสมาพร  รูปศรี ครู
72 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380461 : บ้านคลองสีฟัน วิโรจน์  รัตนา ครู
73 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380464 : บ้านนครเดิด ยุพา  เขีบนเมืองน้อย ครู
74 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380456 : บ้านร่องดู่ sangkham  thuwakham ครู
75 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380470 : บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) นางพรสวรรค์  แสงมณี ครู
76 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380471 : บ้านหนองบัว นายไกรสร   ชีพอุดม ธุรการโรงเรียน
77 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380472 : บ้านสักหลง บุญลือ  มูลคลัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
78 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380472 : บ้านสักหลง นายศุรัตน์  งามนิธิถิรนันท์ ธุรการ
79 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380473 : บ้านดอนสว่าง รุ่งรัฐ  ชมชื่น ครู
80 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380397 : วัดหนองปลาซิว จำนง  นางจำนง วันเพ็ง ครูโรงเรียนวัดหนองปลาซิว
81 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380395 : บ้านหนองไขว่ ภราดร  สาตรี ครูธุรการ
82 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380396 : บ้านโนนทอง นางนงนาฎ   หาญรบ ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง
83 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380396 : บ้านโนนทอง นางนันทนิตย์  ป้อมนารถ ครู
84 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380436 : บ้านหนองสว่าง เสน่หา  สิงห์เรือง ครู
85 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380436 : บ้านหนองสว่าง นางพิกุล  น้อยศรี ครู
86 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380436 : บ้านหนองสว่าง วาทินี  กาละดี ธุรการ
87 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380474 : บ้านโป่งช้าง นายเจตนา   แพงขะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งช้าง
88 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380405 : บ้านแก่งยาว ธรรมรัฐ  นุชเนื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน
89 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380406 : บ้านวังขอนดู่ นางนิรนดร์  กัปโก ครู
90 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380402 : บ้านห้วยไร่ อุดมรักษ์  คำก่อ ครู
91 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380403 : บ้านท่าช้าง นางฉลวย  จันทร์ชัยภูมิ ครู
92 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380403 : บ้านท่าช้าง นางวันพร  พุ่มจันทร์ ครู
93 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380404 : บ้านวังร่อง เกืื้ื้อกูล  ทองขาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
94 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380381 : บ้านวังเวินพัฒนา จินตนา  คำตู้อ้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
95 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380381 : บ้านวังเวินพัฒนา นายสมศักดิ์  โพธิ์อ่อน ครู
96 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380348 : บ้านห้วยอีจีน นายวินัย  เตียงวัน ครู
97 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380349 : บ้านวังขอน นายสุทอน  แสวงษร ครู
98 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380350 : บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ ชุมพร  อินหมู ครู
99 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380379 : บ้านตาดกลอย พจนี  ปินะสุ ครู
100 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380388 : บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน สงกรานต์  มานะกิจ ครู
101 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380389 : โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา ธิษะณา  ตุ้มคำ ครู
102 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380371 : บ้านนาเกาะ นางมนธิฌา   จันทร์มินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
103 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380351 : บ้านนาซำ นางสาวกัญญาภัค  ลายหีด ผู้อำนวยการโรงเรียน
104 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380351 : บ้านนาซำ บุณฑริก  ทัดสอน ครูชำนาญการพิเศษ
105 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380352 : บ้านอีเลิศ เตือนจิตร  จันทร์โท ครูชำนาญการพิเศษ
106 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380353 : บ้านแก่งโตน สุภัทธิชา  กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
107 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380355 : บ้านน้ำสร้าง ปวัณรัตน์  สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำสร้าง
108 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380367 : บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 นงเยาว์  นาพิมพ์ ครู
109 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380369 : บ้านโจะโหวะ กาญจนา  จันเทียน ธุรการโรงเรียน
110 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380366 : บ้านดอยน้ำเพียงดิน นางสาวนพมาศ  วงษ์เมือง เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
111 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380358 : บ้านวังบาล สมัย  สังเกตุดี ครู
112 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380363 : บ้านเหมืองแบ่ง สาวรี   ฑีฆะบุตร ครู
113 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380364 : บ้านท่าข้าม พนารัตน์  อินทพรโสภิต ครู
114 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380365 : บ้านทับเบิกร่วมใจ นางสาวชลิตา   แก้วแดง ครู
115 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380365 : บ้านทับเบิกร่วมใจ นายยุทธชัย  ยันต์วิเศษ ครูโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ
116 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380374 : บ้านศิลา Pavena  Depala เจ้าหน้าที่ธุรการ
117 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380374 : บ้านศิลา นิกร  พิมลา ครู
118 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380375 : บ้านสงเปลือย นายเพชร  เชียงขวาง ธุรการโรงเรียน
119 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380376 : บ้านห้วยข่อย นางสาวจิรัชญา   ขวัญพรม ครูผู้ช่วย
120 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380377 : บ้านโป่งสามขา พชร   ทิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
121 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380378 : บ้านหนองเขียว พชร   ทิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
122 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380386 : บ้านหินโง่น มนัส  แก้วบท ครู
123 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380387 : บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า วิชา  ขวัญอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
124 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380383 : บ้านอุ่มกะทาด นางสาวมัตติกา  สอนสอาด ครูผู้ช่วย
125 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380384 : บ้านห้วยผักกูด นายวุฒิชัย  เฉนียง ครู
126 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380385 : บ้านวังก้นหวด อรวรรณ  บุญเพ็ง ครู
127 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380337 : อนุบาลหล่มเก่า ธีรวัฒน์  สิทธิวงษ์ ธุรการโรงเรียน
128 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380338 : บ้านวังเวิน จงกลนี  อินดีคำ ครู
129 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380341 : บ้านหินกลิ้ง ทิวานันท์  จันทรานนท์ ครู
130 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380342 : วัดทุ่งธงไชย วสุพล  ชินอาจ ครูชำนาญการพิเศษ
131 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380343 : บ้านหินฮาว duangpen  molwang ครู
132 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380344 : บ้านหนองยาว บุญเสาร์  มาเบ้า ครู
133 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380345 : บ้านท่าผู TONGSON  TONGWAN ครู
134 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380345 : บ้านท่าผู นางสาวพรรณนารา   บัวพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
135 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380345 : บ้านท่าผู จงจิตร  แก้วเบี่ยง ครู
136 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380357 : บ้านภูผักไซ่ นายสุเทพ  แก้วพวง ครูโรงเรียนบ้านภูผักไซ่
137 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380346 : บ้านหนองเล อุดมลักษณ์  มาเบ้า ครู
138 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380528 : บ้านห้วยสนามทราย ก้องนคร   เติมพันธุ์ ครู
139 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380529 : บ้านโคกมน นายดำรงค์   จวบบุญ ครู
140 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380530 : บ้านกกกะบก ปัญญา   พรมศาลาเมฆ ครู
141 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380531 : บ้านทรัพย์สว่าง พิชชา  แสงสุข ครู
142 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380532 : บ้านห้วยหญ้าเครือ นายวัชระ  คำตื้อ ครู
143 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380527 : อนุบาลน้ำหนาว นางสาวบุญไทย  ด้วงผาง เจ้าหน้าที่ธุรการ
144 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380538 : บ้านซำม่วง นายเสน่ห์ศักดิ์   วุฒิวงศ์ ครู
145 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380538 : บ้านซำม่วง นายนาวิน   ลาคำ ครู
146 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380539 : บ้านดงคล้อ นางสาวดวงใจ  บุญชูเชิด ครูอัตราจ้าง
147 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380540 : บ้านวังกวาง นางสาวกรรณิกา  หาญคำตัน เจ้าหน้า
148 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380541 : บ้านฟองใต้ นางสาววราภรณ์   คำแท่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
149 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380533 : บ้านห้วยหินลับ วนิดา  เด็จครอบ ครูผู้ช่วย
150 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380535 : บ้านหลักด่าน นางกฤติกา  ทองริ้ว ครู
151 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380536 : บ้านห้วยลาด นพรัตน์  ขันติเจริญ ครูผู้ช่วย
152 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380537 : บ้านห้วยกะโปะ ณัฏฐ์ญดา  ธงอาสา ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ
153 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380570 : โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ดวงกมล  แซ่ลี ครู
154 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380570 : โรงเรียนบ้านเข็กน้อย นายกฤษณวัฒ  มิ่งศรี ครู
155 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380570 : โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ศรายุทธ สุทธิศักดิ์  สุทธิศักดิ์ ครู
156 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380571 : บ้านห้วยน้ำขาว อรรถพล  เสาธง ครู
157 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380573 : อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) จิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชากุล ครู
158 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380577 : บ้านป่าแดง(เขาค้อ) นายธนพัฒน์  แดงจันทร์ ครู
159 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380577 : บ้านป่าแดง(เขาค้อ) ปภาดา  ซ่งสกุลกานต์ ครู
160 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380566 : บ้านเหล่าหญ้า นางสาวศิริลักษณ์ มืดหล้า  มืดหล้า ครู
161 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380567 : บ้านห้วยขอนหาด นายภพเดชา  บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
162 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380568 : บ้านนายาว นายอัศวิน  ทองริ้ว ครู
163 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380569 : บ้านทุ่งสมอ มรกต  บูรณศาสตร์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
164 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380569 : บ้านทุ่งสมอ อัศวิน   ชุมภา ครู
165 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380574 : ธรรมนูญกองช่างวิทยา ปรีชา  ศรีบุญเรือง ครู
166 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380574 : ธรรมนูญกองช่างวิทยา สุมิตรา  ดอกหอม ครู
167 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380575 : บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 นางทิตยา  แก้วงาม ครูชำนาญการพิเศษ
168 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380576 : บ้านหนองแม่นา นางสาวรติรัตน์  บัวผึ้ง พนักงานราชการ
169 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380576 : บ้านหนองแม่นา สุชาภัค  จันทสิงห์ ครู
170 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380576 : บ้านหนองแม่นา เสกสรรค์  แก้วงาม ครูชำนาญการพิเศษ