รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380203 : ชุมชนบ้านโคกปรง นางอรุณ  ชาติเสนา ครู
2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380203 : ชุมชนบ้านโคกปรง ประมาณ  ตะกรุดแก้ว ครู
3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380204 : บ้านเขายางโปร่ง รัทติกา  อินฉุย ครู
4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380204 : บ้านเขายางโปร่ง กมลสรรค์  บุญกว้าง ครู
5 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380205 : บ้านซับอีลุม นางสาววราภรณ์  ทาอุบล ครูผู้ช่วย
6 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380207 : บ้านซับสวัสดิ์ นายเกรยูร  พรมแสง ครู
7 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380210 : บ้านน้ำเดือด อาภัศรา  มาทอง ครู
8 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380196 : บ้านซับน้อย ณัฏฐพัชร์  ภวบริสุทธิ์ ครู
9 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380196 : บ้านซับน้อย รุ่งทิพย์  ม่วงสุข ครูโรงเรียนบ้านซับน้อย
10 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380196 : บ้านซับน้อย นายอรรถสิทธิ์  ผลสว่าง ครู
11 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380186 : รัฐประชานุสรณ์ นางสาวพรทนา  พรมนนท์ ครู
12 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380193 : บ้านคลองทราย วนิดา  บุญคล้าย ครู
13 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380193 : บ้านคลองทราย ประภาพร  หล่อปัญญากิจการ ครู
14 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380194 : บ้านฟุบสะแก kanika  suthapanyo ครู
15 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380185 : บ้านซับสมบูรณ์ ชนินทร์  บุตรคำโชติ ครู
16 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380187 : บ้านโพทะเลประชาสรรค์ ปริญญา  ม่วงแก้ว ครูอัตราจ้าง
17 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380189 : บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ นายธนากร  พรมเดื่อ ครูผู้ช่วย
18 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380189 : บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ ชมัยพร  แจ่มหะทัย ครู
19 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380191 : บ้านแสงมณีวิทยา กุลนันท์  คำแก้ว ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
20 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380191 : บ้านแสงมณีวิทยา กนกวรรณ  พันธ์ใย ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
21 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380152 : บ้านท่าโรง นางสาวจริยพรรณ   พันธ์สมตน ธุรการโรงเรียน
22 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380153 : บ้านนาไร่เดียว ณิชกานต์  พันธ์แก้ว ครูผู้ช่วย
23 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380154 : อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี นายปิยะชาย   ณ วิเชียร ครูชำนาญการพิเศษ
24 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380155 : บ้านทุ่งใหญ่ นางสาววิลาวัลย์  อ้นเวียง ครูผู้ช่วย
25 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380156 : บ้านบุมะกรูด นางสุวรีย์  เดชปั้น ครู
26 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380227 : บ้านมาบสมอสามัคคี somchai  vongsak ครู
27 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380221 : บ้านโคกสำราญ นิสากร  แสงทองคำ ครูชำนาญการพิเศษ
28 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380221 : บ้านโคกสำราญ สมหญิง  สุวรรณขอด ครูผู้ช่วย
29 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380222 : บ้านไทรงาม นายพิภพ  ยิ้มสาระ ครู
30 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380222 : บ้านไทรงาม สมบุญ  ชูสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
31 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380224 : บ้านคลองบง นายสมบูรณ์  แก้วกัน ครู
32 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380225 : บ้านถ้ำมงคลชัย นายศุภวัฒน์  พุฒินวพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
33 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380220 : บ้านน้ำร้อน นางชุติมณฑน์  กระจ่างพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
34 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380220 : บ้านน้ำร้อน ณภัทรา  ดิษฐเจริญ ครูผู้ช่วย
35 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380172 : บ้านวังไผ่ เกษร  โคตวงษ์ ครู
36 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380218 : บ้านหนองสะแก ณภัทรชนก  วุฒินาคธรรม ครู
37 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380214 : บ้านหนองบัวขาว pattana  netket รองผู้อำนวยการ
38 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380215 : บ้านใหม่วิไลวัลย์ นันทิวัฒน์  กรพัฒน์ถิรรุจ ครู
39 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380216 : บ้านหนองบัวทอง เอ็ม  อยู่สุข ครู
40 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380217 : บ้านหนองไม้สอ ปวีณา  พวงมะลิ ครู
41 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380217 : บ้านหนองไม้สอ chutima  chaiyavas ครูธุรการ
42 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380212 : บ้านบ่อรัง นายนัทพงษ์  ฉิมมุจฉา ครูชำนาญพิเศษ
43 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380213 : บ้านหนองโป่ง อุดมทรัพย์  วงษ์ตา ครู
44 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380158 : บ้านบึงกระจับ จินตนา   วางพรม ครูผู้ช่วย
45 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380157 : บ้านโคกปรือ ประเกตุ  พุ้ยชัย ครู
46 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380157 : บ้านโคกปรือ ดาโรจน์  มาคาน ครูผู้ช่วย
47 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380169 : บ้านพุขาม วิไลวรรณ  เสิกภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380170 : บ้านโคกสง่า สัจจพงษ์  น่วมเจิม ครู
49 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380171 : บ้านหนองกระทุ่ม supat  nakkaew ครู
50 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380182 : บ้านหนองคล้า นัททิยา  ขวัญอ่อน ครูอัตราจ้าง
51 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380182 : บ้านหนองคล้า อรวรรณ  บัวทอง ครูผู้ช่วย
52 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380165 : ชุมชนบ้านพุเตย rongrong  sopon ครู
53 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380166 : บ้านตะกุดไผ่ รัฐพล  โยพันดุง ครู
54 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380173 : บ้านสามัคคีพัฒนา chaiwat  bunyong ผู้อำนวยการโรงเรียน
55 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380174 : บ้านภูน้ำหยด นายนัฐพร   คงอยู่ ครู
56 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380177 : บ้านรวมทรัพย์ อารีย์วรรณ  กันตา ครู
57 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380180 : บ้านพระที่นั่ง นางประสิทธิ์  มั่นใจ ครู
58 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380195 : บ้านวังลึก รชยา  ฉั่วตระกูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลึก
59 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380208 : บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง นายตรีเนตร์  ยิ้มสว่าง ครู
60 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380208 : บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง นายธนกฤต  นามแก้ว ธุรการ
61 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380206 : บ้านเนินสะอาด วราพร  บุญเสริม ครู
62 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380223 : บ้านโคกกรวด hathaikan  nammongkol ครู
63 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380226 : บ้านซับตะแบก นุชจรินทร์  เทพจันทร์ ครู
64 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380228 : บ้านซับกระโซ่ ปาริชาติ   ชาติเสนา ครู
65 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380228 : บ้านซับกระโซ่ นางวงเดือน  โตสังข์ ครู
66 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380229 : บ้านน้ำอ้อม น้ำทิพย์  พรหมบุญ ครู
67 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380229 : บ้านน้ำอ้อม ชลลดา  แย้มพจนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380179 : บ้านวังน้อย นายอุดม  กุลจรัสเวช ครู
69 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380179 : บ้านวังน้อย คำพา  บุญเรือง ครู
70 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380181 : บ้านวังใหญ่ นางสาววาทินี  ยังทรัพย์ ครูผู้ช่วย
71 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380192 : บ้านดาดอุดม นางปยารี  วงษ์แสงทอง ครู
72 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380183 : วัลลภานุสรณ์ นางสาววริษฐา   ใจแสน ครู
73 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380184 : บ้านไทรทอง นายณัฐศักดิ์  สมัครณรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
74 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380160 : บ้านสระประดู่ นางวาสนา   นุ่มนิ่ม ครูชำนาญการพิเศษ
75 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380167 : บ้านลำนารวย พรพรรณ   จันทร์งาม ครูอัตราจ้าง
76 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380167 : บ้านลำนารวย ทศพล  สุโขประสพชัย ครู
77 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380163 : บ้านพรหมยาม กุลกัญญา  จันดา ธุรการโรงเรียน
78 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380164 : บ้านแก่งหินปูน สาหร่าย  ศิริลา ครู
79 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380162 : บ้านเข็มทอง นางนพมาศ  พรมท้าว ครู
80 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380159 : บ้านไร่ตาพุฒ ศรัญญา  จันดา เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380249 : บ้านม่วงชุม นกเล็ก  อยู่สุข ครู
82 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380249 : บ้านม่วงชุม สุรีพรรณ  คำลือ ครูผู้ช่วย
83 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380250 : บ้านคลองกระจังวังไทร พรทิพย์  ใจตรงกล้า ครู
84 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380251 : บ้านเขาคลัง ปนัดดา  ทองเพ็ง ธุรการ
85 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380251 : บ้านเขาคลัง ปณิดา  กกกนทา ครู
86 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380253 : บ้านหนองสรวง จีระวรรณ  ทวีวงศ์ ครู
87 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380254 : บ้านเกาะแก้ว นายสุรเดช  จันทร์โชติ ครู
88 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380234 : บ้านคลองดู่ นางจาริยา  แข็งกระบือ ข้าราชการ
89 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380235 : บ้านวังขอน หนูทิม  ประทุม ครู
90 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380235 : บ้านวังขอน วชิรวิชย์  สิงห์โต ครู
91 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380236 : บ้านนาสวรรค์ วีรวัฒน์  มาศนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน
92 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380237 : ชุมชนบ้านโคกสะอาด นางไพจิต  ศรีคำ เจ้าหน้าที่
93 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380238 : บ้านซับหินเพลิง สมพร  เหมืองสันเทียะ ครูอัตราจ้าง
94 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380239 : บ้านหนองสะแกสี่ รัตติยา  สกุลสิทธิวัฒน์ ครู
95 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380264 : บ้านนาสนุ่น สุพจน์  จำเนียร ครูชำนาญการพิเศษ
96 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380264 : บ้านนาสนุ่น ดวงสมร  จำเนียร ครูชำนาญการพิเศษ
97 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380265 : บ้านหนองบัว อภิสิทธิ์  ดงพะกิจ ครู
98 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380265 : บ้านหนองบัว เมฆินทร์  ทานิล ครู
99 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380266 : บ้านโคกตะขบ วรรณวิศา  ขำยิ่งเกิด ครู
100 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380266 : บ้านโคกตะขบ กั๊ก  คล้ายใจตรง ครู
101 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380267 : บ้านเนินถาวร วงเดือน  ศรีบัวรินทร์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
102 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380268 : บ้านนาน้ำโครม นางสาวชฎาธาร  คุมขุนทด ครู
103 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380269 : บ้านจัดสรร มนัชยา  คำมา ครู
104 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380240 : บ้านแควป่าสัก เกศสุดา  กลิ่นเทศ ครู
105 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380240 : บ้านแควป่าสัก นายเอกอนันต์  ไวยกรรณ์ ครู
106 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380244 : บ้านสันติธรรม นางพิณเพชร  กลิ่นพ่วง ครูชำนาญการพิเศษ
107 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380245 : บ้านด่านไทรสามัคคี ปุณณดา  จันคำนาภัทร ครูผู้ช่วน
108 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380245 : บ้านด่านไทรสามัคคี วันชัย  แก้วต่างสิน ผู้อำนวยการ
109 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380245 : บ้านด่านไทรสามัคคี นางวาสนา  สังขกร ครู
110 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380246 : บ้านหนองหมู จรัญ  ชาวใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ
111 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380246 : บ้านหนองหมู ชาญชัย  องอาจ ครู
112 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380246 : บ้านหนองหมู นายสงัด  สอนสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
113 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380233 : บ้านท่าไม้ทอง นางเตือนใจ  ตะกรุดโฉม ครู
114 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380260 : บ้านนาตะกุด นายนิจชัย  บุญแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
115 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380260 : บ้านนาตะกุด เสกสรร   บุญจันทึก ครู
116 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380263 : บ้านศรีเทพน้อย แสงจันทร์  สืบสุนทร ครู
117 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380261 : บ้านโคกสะแกลาด นางสาวณัฐธิดา   โสพิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด
118 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380261 : บ้านโคกสะแกลาด นางสาวชลลดา  สามารถ ครู
119 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380262 : บ้านบึงนาจาน นายชัยชนะ  อินยันญะ ครู
120 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380262 : บ้านบึงนาจาน ดิเรก  อุ่มชะอุ้ม ครู
121 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380242 : บ้านหนองจอกวังกำแพง ณัฐวิสา  สง่างาม ครูผู้ช่วย
122 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380242 : บ้านหนองจอกวังกำแพง สุมาลี  ก้านขุนทด ครู
123 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380243 : บ้านร่องหอยพัฒนา ดาวเรือง  พัฒนานุพงษ์ ครู
124 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380247 : บ้านทุ่งเศรษฐี ชนิดา  ชาอุ่น ครูผู้ช่วย
125 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380248 : บ้านวังขาม นายชาญชัย  ชัชวาลย์ ครูผู้ช่วย
126 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380230 : อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) กชพรรณ  ไชยกุล ครูชำนาญการพิเษ
127 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380231 : บ้านสระกรวด วัชราภรณ์  สิงห์โพธิ์งาม ธุรการโรงเรียน
128 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380232 : บ้านโคกหิน วิลาสินี  คำมุง ครูผู้ช่วย
129 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380259 : บ้านซับน้อยพัฒนา จีราภรณ์  บุญที ครู
130 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380255 : บ้านหนองย่างทอย นางสาวอังศณา  ราศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
131 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380256 : บ้านโคกรังน้อย นายอักษร   ปลื้มชัย ผู้อำนวยการ
132 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380256 : บ้านโคกรังน้อย คณาลักษณ์  พืชเงิน ครู
133 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380257 : บ้านรังย้อย นางสาวธาราลักษณ์  ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรังย้อย
134 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380258 : บ้านด่านเจริญชัย ฐิติพร  รัตนวิชัย ครูผู้ช่วย
135 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380302 : บ้านน้ำเขียว นายสุระ  เพชรพิมูล ครู
136 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380295 : บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) ณัฐภัทร   ยังคำมั่น ครู
137 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380300 : บ้านเนินพัฒนา มลิวัลย์  มีสุข ครู
138 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380313 : บ้านท่าด้วง วราภรณ์  ขาวประพันธ์ ครู
139 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380314 : บ้านห้วยตลาด นางสาววาริน  ชะดาจันทร์ ครูผู้ช่วย
140 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380315 : บ้านปางยาง กุลนิษฐ์  ขวัญแน่น ครู
141 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380315 : บ้านปางยาง วิสุทธิ์  แว่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
142 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380316 : บ้านสันเจริญโป่งสะทอน สุวภา  นาอุดม ครู
143 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380317 : บ้านเฉลียงทอง ราตรี  เสียงอ่อน ครู
144 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380334 : บ้านเนินคนธา นายวินัย  หน่อนาง ครู
145 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380307 : บ้านท่าสวาย ดวงดาว  สร้อยอินทร์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
146 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380307 : บ้านท่าสวาย นางสาววิมพ์วิภา  สายบัว ครูอัตราจ้าง
147 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380310 : บ้านไร่ขอนยางขวาง ภัชณภา  ดามาพงษ์ ครู
148 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380304 : บ้านท่าแดง นางสาวศรวณีย์  พิมพา ครู
149 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380304 : บ้านท่าแดง นางสาวศรวณีย์  พิมพา ครู
150 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380304 : บ้านท่าแดง นายชีพ   แก้วสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแดง
151 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380305 : บ้านนาทุ่ง นายวุฒิชัย  ขันยศ ครู โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
152 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380306 : บ้านท่าเยี่ยม ติรณา  อบอาย พนักงานธุรการโรงเรียน
153 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380306 : บ้านท่าเยี่ยม นางบุญทรัพย์  ท้าวเงิน ครู
154 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380277 : บ้านหัวโตก สมถวิล  ทองเจริญ ครู
155 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380278 : บ้านนาเฉลียงใต้ แสนชัย  ลิ้มรังสฤษดิ์ ครู
156 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380280 : บ้านคลองกรวด นางสาวฐิติมาภรณ์  อุ่นแก้ว ครู
157 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380284 : บ้านบ่อไทย นรินทร์  อัตตะชีวะ ครู
158 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380286 : บ้านตีบใต้ เรืองสันต์  ดอนไสว ครู
159 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380286 : บ้านตีบใต้ จินดารัตน์  สิงห์เส ครู
160 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380289 : บ้านนาวังแหน นายยรรวิทย์  ยังคง ครู
161 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380312 : บ้านโคกเจริญ ประยุทธ  เรือนขำ เจ้าหน้าที่
162 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380292 : บ้านซับกระถินทอง นางสาวชลลดา  กันยา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
163 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380311 : บ้านป่าคาย นางศมนพรช์  เกิดสิน ครู
164 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380311 : บ้านป่าคาย angkar  suntronwat ครู
165 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380319 : บ้านบัววัฒนา นางสาวปราณี  สนุ่นดี ครู
166 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380320 : บ้านไร่เหนือ ชณุตธิดา  บัวเทศ ครู
167 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380321 : บ้านเนินมะค่า กิ่งกานต์  ยอดคำ เจ้าหน้าธุรการโรงเรียน
168 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380321 : บ้านเนินมะค่า นางศิริกันยา  พูลสวัสดิ์ ครู
169 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380322 : บ้านวังอ่าง นายประยุทธ  พวงพุฒิ ครู ชำนาญการพิเศษ
170 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380323 : บ้านซับวารินทร์ นางสาวสุภาพ  จันทร์ชุ่ม ครู
171 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380324 : บ้านลำตาเณร นางสาวอมรรัตน์  คำสุรัน ครู
172 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380325 : ชุมชนบ้านโภชน์ แพรวพรรณ  จันทร์บาง ครูผู้ช่วย
173 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380326 : บ้านโคกคงสมโภชน์ นางจินดารัตน์  ธนาปรีดิ์พงศ์ ครู
174 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380327 : บ้านซับชมภู นายสุนทร  คุณดี ครู
175 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380328 : บ้านคลองกะโบน แวววิมล  เพ็งสุขผ่อง ธุรการ
176 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380328 : บ้านคลองกะโบน นางสาวบัวทอง  น้อยคง ครู
177 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380329 : บ้านเนินสวรรค์ น.ส.วราพร  ตันติบูล ครู
178 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380330 : บ้านซับเดื่อ นิตยา  อินสังข์ ครูผู้ช่วย
179 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380330 : บ้านซับเดื่อ นายชาติชัย  ธนาคำวงศ์ ครู ชำนาญการ
180 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380331 : บ้านเพชรละคร ปัญญา  แก้วดวงสี ครู
181 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380331 : บ้านเพชรละคร กมลาศ  งามจิตร ครูู
182 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380332 : ชุมชนบ้านท่าเสา ชนิสรา  ปานสี ครูผู้ช่วย
183 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380333 : บ้านสระเกษ นายธงฃัย   กินรีแซ ครู
184 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380336 : บ้านซับตะเคียนทอง ลัมดร  แข็งแรง ครู
185 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380279 : บ้าน กม.30 นางสาวจรัสศรี  จันทสอน ครู
186 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380274 : บ้านปากตก พิพัฒน์  ไผ่แก้ว ครู
187 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380275 : บ้านวังเหว สมฤดี  ลาคำ ธุรการโรงเรียน
188 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380276 : บ้านนาเฉลียง นางสายยนต์  อินทรพุฒิ ครู
189 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380276 : บ้านนาเฉลียง กฤษณา  คงธนะ ครู
190 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380309 : บ้านกลาง สมคิด  สิงห์ที ครู
191 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380308 : บ้านวังท่าดี นางปาริชาติ  มันตะสูตร ครู
192 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380285 : บ้านวังโบสถ์ อัมภาภรณ์  ขัตติยะ ธุรการโรงเรียน
193 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380287 : บ้านตะกุดงาม sirinan  limjeamrungsri ครู
194 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380288 : บ้านสระหมื่นเชียง นายสุเมธ   พรมเทศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
195 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380290 : บ้านโคกสง่านาข้าวดอ วันเพ็ญ  ดาราวงศ์ ครู
196 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380291 : บ้านไทรทอง นางสาวกานดา  แพงขะ ครู
197 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380293 : บ้านคลองตะพานหิน ว่าที่พันตรีเรืองยศ   กันภัย ครู
198 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380303 : บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ นางจุรี  ปริญญาศรีเศวต ครู
199 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380294 : อนุบาลหนองไผ่ เนตรนภา  จงใจมั่น ครู
200 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380296 : บ้าน กม.35 จีรพันธ์  รักผึ้ง ครู
201 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380297 : บ้านคลองยาง นายเสถียร  นางแย้ม ครู
202 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380297 : บ้านคลองยาง ภาณุวัชร   ภาณุวัชร ธุรการ
203 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380298 : บ้านลำพาด นางสาวภัทรนาถ   พรมจิ๋ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
204 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380298 : บ้านลำพาด นายฉบับ  ฟองจางวาง ครู
205 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380271 : บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง นางธัญรดี  พรมเทศ ครู
206 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380272 : บ้านปู่จ้าว เกษร  ทองดี ครู
207 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380506 : บ้านกันจุ นัฐกาญจน์  ครองเมือง ครู
208 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380507 : บ้านลำตะคร้อ ประสิทธิ์  บัวพรวน ครู คศ.
209 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380508 : บ้านโคกกรวด เอ็มอร  วุฒินาคธรรม ครู
210 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380508 : บ้านโคกกรวด นางวารินทร์ ทวีศักดิ์  แมคเคนซีย์ ธุรการโรงเรียน
211 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380509 : บ้านซับบอน นายชาญชัย  ปลัดเซ็นต์ ครู
212 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380510 : บ้านหนองพลวง นางฐิตินันท์  เตจะวัน ครู
213 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380513 : บ้านโคกสะอาด ไพวรรณ  ดีรักษา ครู
214 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380515 : บ้านราษฎร์เจริญ บุญมี  ค้าสุกร ครู
215 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380521 : บ้านซับไม้แดง เนาวรัตน์  สว่างเรืองฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
216 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380521 : บ้านซับไม้แดง นายสมบูรณ์  พรสวัสดิ์ ครู
217 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380483 : อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) กนกกร  เจริญศักดิ์ ครู
218 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380493 : บ้านตะกรุดหิน saman  nakganok ครู
219 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380486 : บ้านบึงสามพัน เฉลิมพล  แสงบำรุง ครู
220 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380484 : บ้านทรัพย์เกษตร อรุณรัตน์  เม่งพัด ครูชำนาญการพิเศษ
221 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380494 : บ้านราหุล นางสาวศิวพร  ประสิทธิ์นอก ครู
222 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380519 : บ้านวังปลา สุนทรีย์  โพธิ์สร้อย ครู
223 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380520 : บ้านซับสำราญเหนือ ธานินท์  เพ็ญสุริยะ ครู
224 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380516 : บ้านพญาวัง วรรณิศา  จิตรจำ ครู
225 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380517 : บ้านซับสามัคคี ธนารักษ์  ราชจินดา ครู
226 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380517 : บ้านซับสามัคคี นันทพร  กิจสำเร็จ ครู
227 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380505 : บ้านเนินสมบูรณ์ phimphitcha  muangsuwan ธุรการโรงเรียน
228 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380501 : ชุมชนบ้านวังพิกุล นิคม  เพชระบูรณิน ครูชำนาญการ
229 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380502 : บ้านโป่งบุญเจริญ รุ่งทิพย์   ศิลาพันธ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
230 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380502 : บ้านโป่งบุญเจริญ สาวิตรี  ศรีมาดี ครู
231 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380503 : บ้านห้วยทราย จักรพงศ์  จันทรจิต ครู
232 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380495 : บ้านศรีมงคล จันทรา  ม่านทอง ครูโรงเรียนบ้านศรีมงคล
233 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380496 : บ้านพนมเพชร นายคงศักดิ์   ขานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
234 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380500 : บ้านยางสาว บุษกร  เครืองาม ธุรการ
235 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380511 : บ้านเขาพลวง เฉลิมชัย  คำชา ครู
236 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380511 : บ้านเขาพลวง กฤษณะ  พัชนี ครูผู้ช่วย
237 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380512 : บ้านสระแก้ว สุภชัย  จำเริญศรี ครู
238 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380514 : บ้านวังไลย์ นางเจนจิรา  พั้วป้อง ครูโรงเรียนบ้านวังไลย์
239 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380514 : บ้านวังไลย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวภา  พันนุรักษ์ ครู
240 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380492 : บ้านคลองตะคร้อ ปราณี  ล่ำข้อ อัตราจ้าง
241 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380490 : วัดเขาเจริญธรรม มินตรา  วงค์คำราช ครูผู้ช่วย
242 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380490 : วัดเขาเจริญธรรม มินตรา  วงค์คำราช ครู
243 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380487 : บ้านหนองแจง นายไตรภพ  เขียวดี ครูชำนาญการพิเศษ
244 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380488 : บ้านหนองชุมแสง นัยนา  สามลทา ครู