รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.ราชบุรี 480364 : สวนผึ้งวิทยา ไปรมา  ธรรมกิจวัฒน์ ครู คศ.1
2 สพม.ราชบุรี 480364 : สวนผึ้งวิทยา พิมพา  ชัยมา ครู
3 สพม.ราชบุรี 480364 : สวนผึ้งวิทยา ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์  โกช่วย ครู
4 สพม.ราชบุรี 480379 : ปากท่อพิทยาคม นางสุกันยา  บัวชื่น ครู คศ.3
5 สพม.ราชบุรี 480358 : เบญจมราชูทิศ ราชบุรี อภิรดี  วงษ์ทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ
6 สพม.ราชบุรี 480362 : คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ นายธนากร   ฉายแก้ว ครูผู้ช่วย
7 สพม.ราชบุรี 480363 : ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ พัชรี  แน่นทรัพย์ ครู
8 สพม.ราชบุรี 480380 : วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ วิทยา  มองมั่น ครู คศ.๑
9 สพม.ราชบุรี 480359 : ราชโบริกานุเคราะห์ กาญจนา   ตันสมศักดิ์ ครู
10 สพม.ราชบุรี 480360 : แคทรายวิทยา เอกลักษณ์  เขียนบัณฑิตย์ ครู
11 สพม.ราชบุรี 480381 : บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย นางสาวจิราพร   หนูน้อย ครู
12 สพม.ราชบุรี 480381 : บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย นางสาวณัฐกานต์  จันทร์ทอง ครู
13 สพม.ราชบุรี 480361 : รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาววิชญาพร  อารมณ์ ครู
14 สพม.ราชบุรี 480382 : โสภณศิริราษฎร์ ธนิตา  ลิขิต ครูผู้ช่วย
15 สพม.ราชบุรี 480383 : บ้านคาวิทยา ธีรณัฏฐ์  แห้วเพ็ชร ครู
16 สพม.ราชบุรี 480383 : บ้านคาวิทยา ชาลินี  จันเจริญ ครู คศ.1
17 สพม.ราชบุรี 480383 : บ้านคาวิทยา นางสาวศานตมล  โพธิ์ทอง ครู
18 สพม.ราชบุรี 480365 : สายธรรมจันทร์ นงลักษณ์  ห้วยหงษ์ทอง ครู
19 สพม.ราชบุรี 480365 : สายธรรมจันทร์ พัสกร  คงกินเก ครูู
20 สพม.ราชบุรี 480375 : โพธาวัฒนาเสนี นายชัชวาลย์  ดำเนินกิจชอบ หัวหน้าหน่วยพัสดุ
21 สพม.ราชบุรี 480366 : ประสาทรัฐประชากิจ นางสาววิภาดา  วงศ์ยะรา เจ้าหน้าที่พัสดุ
22 สพม.ราชบุรี 480370 : หนองปลาหมอพิทยาคม นายสิทธิพัฒน์  จินตศิริกูล ครู
23 สพม.ราชบุรี 480374 : โพหัก พิชญา  แป้นแก้ว ครู
24 สพม.ราชบุรี 480376 : หนองโพวิทยา กัณฑา  วีรเสนีย์ ครู
25 สพม.ราชบุรี 480376 : หนองโพวิทยา ปิยะทิพย์  เชาว์ฉลาด ครู
26 สพม.ราชบุรี 480367 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์ ครู
27 สพม.ราชบุรี 480377 : ช่องพรานวิทยา นางสาวกิ่งกาญจน์  จันหนู ครูผู้ช่วย
28 สพม.ราชบุรี 480368 : เนกขัมวิทยา ยศวดี  แพรสอาด ครูผู้ช่วย
29 สพม.ราชบุรี 480372 : มัธยมวัดดอนตูม มณฑล  เล็กเปีย ครูผู้ช่วย
30 สพม.ราชบุรี 480378 : ท่ามะขามวิทยา สายสมร  ภูละมุล ครู
31 สพม.ราชบุรี 480378 : ท่ามะขามวิทยา รุ้งตะวัน  จันทร์คำ ครูผู้ช่วย
32 สพม.ราชบุรี 480373 : บางแพปฐมพิทยา นางการุญาพร  สัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
33 สพม.ราชบุรี 480371 : กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม วีรศักดิ์  ทองดอนน้อย ครู
34 สพม.ราชบุรี 480369 : รัตนราษฎร์บำรุง ตรีนุช  เสลานนท์ เจ้าหน้าที่พัสดุ