รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ราชบุรี เขต 1 480031 : วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) นางสาวชนัดดา  ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สพป.ราชบุรี เขต 1 480031 : วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) นางสาวโยธการ์  เด็ดดวงรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 สพป.ราชบุรี เขต 1 480032 : วัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) นางจันทร์จิรา  แก้วกัญญา ครู
4 สพป.ราชบุรี เขต 1 480033 : วัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) สราญรัตน์  เกตุกุญชร ครู
5 สพป.ราชบุรี เขต 1 480036 : วัดโสดาประดิษฐาราม สุนทรี  วัฒนสุนทร ครู
6 สพป.ราชบุรี เขต 1 480049 : วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) นางสาวเจนจิรา   จาบกัน ธุรการ
7 สพป.ราชบุรี เขต 1 480051 : วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) นางสาวปรานอม  เอี้ยงกุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 สพป.ราชบุรี เขต 1 480052 : วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) นายสมพงษ์  สัยเขียนวงษ์ ผอ.รร.
9 สพป.ราชบุรี เขต 1 480053 : วัดเหนือวน ปัญจมาศ  ท่วมเพ็ชร ครูผู้ช่วย
10 สพป.ราชบุรี เขต 1 480055 : จันทคามวิทยา นางสาวขจี  คุ้มเสาร์ ครู
11 สพป.ราชบุรี เขต 1 480004 : วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) นฤพร  อรรถสิทธิ์ ครูผู้ช่วย
12 สพป.ราชบุรี เขต 1 480005 : ชุมชนวัดคูบัว ยุภาภรณ์  อุวิทัต ครูผู้ช่วย
13 สพป.ราชบุรี เขต 1 480005 : ชุมชนวัดคูบัว สุดา  บุรณศิริ ครู
14 สพป.ราชบุรี เขต 1 480006 : วัดบ้านโพธิ์ นางสุพรรณี  แพสอาด ครู
15 สพป.ราชบุรี เขต 1 480006 : วัดบ้านโพธิ์ ศุภกร  หม่องคำธิ ครูผู้ช่วย
16 สพป.ราชบุรี เขต 1 480007 : วัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) นายเอกพจน์  คงธนรำไพ ครูอัตราจ้าง
17 สพป.ราชบุรี เขต 1 480041 : วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) สุวรรณา  เจริญภักดี ครู
18 สพป.ราชบุรี เขต 1 480041 : วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) อารีรัตน์  เปรมเกิด ครู
19 สพป.ราชบุรี เขต 1 480041 : วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) นางสาวนิภาวรรณ  รามศรี ครูผู้ช่วย
20 สพป.ราชบุรี เขต 1 480011 : วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) นภัสนันท์  พุทธชาติ ครู คศ.1
21 สพป.ราชบุรี เขต 1 480012 : วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) นางณัฐมณฑน์  โคตรพัฒน์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
22 สพป.ราชบุรี เขต 1 480016 : วัดเขางูสันติธรรม สุรภา  ดวงจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
23 สพป.ราชบุรี เขต 1 480016 : วัดเขางูสันติธรรม ธรรมวดี  ธีราทรง อัตราจ้าง
24 สพป.ราชบุรี เขต 1 480040 : วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) ศักดิ์ชัย  อนันต์ชัยลิขิต ครู
25 สพป.ราชบุรี เขต 1 480025 : วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) พิทักษ์  คำแคว่น ครูจ้าง
26 สพป.ราชบุรี เขต 1 480026 : วัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) วนัสญา  พิศาลปัญญา ครู อันดับ คศ.2
27 สพป.ราชบุรี เขต 1 480027 : วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) นางสายรุ้ง  ประสิทธิ์ ครู
28 สพป.ราชบุรี เขต 1 480009 : วัดทุ่งหญ้าคมบาง เสาวนีย์  แววอาราม เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.ราชบุรี เขต 1 480010 : วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) ถาวร  นราแก้ว ครู
30 สพป.ราชบุรี เขต 1 480010 : วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) นางสาวพรรณภัทร  ไผ่ทอง ธุรการ
31 สพป.ราชบุรี เขต 1 480045 : วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) กฤติยา  พลอยเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียน
32 สพป.ราชบุรี เขต 1 480021 : บ้านหนองนางแพรว สิริรัฐ  แดงดี ธุรการโรงเรียน
33 สพป.ราชบุรี เขต 1 480022 : บ้านชัฎเจริญ นางสาวชุติมณฑน์  อาจโยธี ครู
34 สพป.ราชบุรี เขต 1 480015 : วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) ขวัญใจ  วงษ์ถาวร ครู
35 สพป.ราชบุรี เขต 1 480046 : วัดอัมพวัน ทองสิน   ช่างเสียง ครู
36 สพป.ราชบุรี เขต 1 480046 : วัดอัมพวัน อัจฉรา  เสวตามร ครู
37 สพป.ราชบุรี เขต 1 480047 : วัดพเนินพลู วิยะดา  พลายด้วง ครู
38 สพป.ราชบุรี เขต 1 480048 : วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) นิพนธ์  ภิรมย์แก้ว ครู
39 สพป.ราชบุรี เขต 1 480056 : วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม สุรัตน์  แววจันทร์ ครู
40 สพป.ราชบุรี เขต 1 480029 : วัดท้ายเมือง ชนันนัทธ์  ดอกพฤกษี ครู
41 สพป.ราชบุรี เขต 1 480043 : วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) จุฑามาศ  กันติ๊บ ครู
42 สพป.ราชบุรี เขต 1 480043 : วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) สุอรกานต์  ดิษฐพันธุ์ ครู
43 สพป.ราชบุรี เขต 1 480042 : วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม สุนิตา  สุบินยัง ครู
44 สพป.ราชบุรี เขต 1 480038 : วัดบางกระ วันทนีย์  หลิวเจริญกุล ครูผู้ช่วย
45 สพป.ราชบุรี เขต 1 480039 : วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา จินดา  ลามพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
46 สพป.ราชบุรี เขต 1 480035 : บ้านเขากรวด ปวริศา  สุรารักษ์ ธุรการ
47 สพป.ราชบุรี เขต 1 480024 : อนุบาลราชบุรี ภาวรินทร์  รัศมีกอบกุล ครู
48 สพป.ราชบุรี เขต 1 480024 : อนุบาลราชบุรี นายเอกพงษ์  แก้วคชชา ครู
49 สพป.ราชบุรี เขต 1 480023 : วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ชลลดา  จารุภา ครู
50 สพป.ราชบุรี เขต 1 480028 : วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) ศศิวิมล  สิงห์โตศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.ราชบุรี เขต 1 480013 : วัดเขาถ้ำกุญชร รัตนธัช  ศรีมณี ธุรการโรงเรียน
52 สพป.ราชบุรี เขต 1 480014 : วัดห้วยไผ่ นางสาวกรภัทร  วงษ์ปาน ครู
53 สพป.ราชบุรี เขต 1 480014 : วัดห้วยไผ่ กริศรา  ชะแลวรรณ ครู
54 สพป.ราชบุรี เขต 1 480008 : วัดอรุณรัตนคีรี นายมีศักดิ์  สุภานิล ครู
55 สพป.ราชบุรี เขต 1 480008 : วัดอรุณรัตนคีรี โชติวิทย์  วุฒิภาพ ครู
56 สพป.ราชบุรี เขต 1 480018 : บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) นางปิยะฉัตร   จังหวัดสุข ครู
57 สพป.ราชบุรี เขต 1 480019 : วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) ปาหนัน  ศิริบุตร ครูผู้ช่วย
58 สพป.ราชบุรี เขต 1 480019 : วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) นางสาวชยาน์  โตวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
59 สพป.ราชบุรี เขต 1 480020 : วัดหนองตาหลวง เมธี  จันทร์แม้น ครูผู้ช่วย
60 สพป.ราชบุรี เขต 1 480003 : วัดโพธิ์ดก นางสาวอาจารี  บุญซื่อ ครู คศ.1
61 สพป.ราชบุรี เขต 1 480001 : วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) บุษกร  ประทุมมี ครู
62 สพป.ราชบุรี เขต 1 480002 : อนุบาลเมืองราชบุรี นายเอกชัย  หมอแพทย์ ครู
63 สพป.ราชบุรี เขต 1 480002 : อนุบาลเมืองราชบุรี นางสาวจิราวดี  บุญธรรม ครูชำนาญการ
64 สพป.ราชบุรี เขต 1 480283 : บ้านหนองกระทุ่ม อภิรดี  พูลตาล ครู
65 สพป.ราชบุรี เขต 1 480301 : มหาราช๗ บุญทิวา  อบเชย ครู
66 สพป.ราชบุรี เขต 1 480302 : บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง อรรชลา  ศรัทธาผล ครูชำนาญการพิเศษ
67 สพป.ราชบุรี เขต 1 480302 : บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง สุณิสา  จะเซิน ครูผู้ช่วย
68 สพป.ราชบุรี เขต 1 480303 : บ้านหนองปากชัฎ อาทิตยา  อินทจร ครู
69 สพป.ราชบุรี เขต 1 480304 : บ้านรางเฆ่ ยุวดี  อินธิแสง ครู
70 สพป.ราชบุรี เขต 1 480305 : บ้านพุตะเคียน พรณิชา  ทองดี ครูผู้ช่วย
71 สพป.ราชบุรี เขต 1 480305 : บ้านพุตะเคียน นางสาวมลทิรา  บุษราคัมกุล ครู
72 สพป.ราชบุรี เขต 1 480306 : บ้านทุ่งแฝก นางสาวพัชรี  ซิ้มเล่มกิม ครู
73 สพป.ราชบุรี เขต 1 480307 : บ้านสันดอน กนกกร  คาบุตร ครู
74 สพป.ราชบุรี เขต 1 480308 : บ้านทุ่งแจง นางสาวอุไรวรรณ  หงษ์ศรี ครู
75 สพป.ราชบุรี เขต 1 480300 : บ้านวังปลา นางสาวศรวณีย์  ไผ่ล้อม ครูอัตราจ้าง
76 สพป.ราชบุรี เขต 1 480300 : บ้านวังปลา กฤษติยา  ฟองน้ำ ครูผู้ช่วย
77 สพป.ราชบุรี เขต 1 480281 : บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ยุพา  สมบูรณ์แก้ว ครู
78 สพป.ราชบุรี เขต 1 480281 : บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) รัตนวรรณ  พรรุ่งเรืองกุล ครู
79 สพป.ราชบุรี เขต 1 480282 : วันครู 2503 (บ้านหนองบัว) ธรรนยพร  เกตุศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
80 สพป.ราชบุรี เขต 1 480277 : อนุบาลจอมบึง นางสาวเอราวัณ  โพธิสารสกุล ครู
81 สพป.ราชบุรี เขต 1 480278 : บ้านรางม่วง เสาวนา  จันทรศรี ครู
82 สพป.ราชบุรี เขต 1 480279 : บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) นางพนัชญา   ชะนะชัย ครู
83 สพป.ราชบุรี เขต 1 480279 : บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) ศรีเวียง  อุ่นภักดิ์ ครู
84 สพป.ราชบุรี เขต 1 480280 : บ้านหนองขนาก สำเริง  ทองลิ่ม ครู คศ.1
85 สพป.ราชบุรี เขต 1 480293 : วัดด่านทับตะโก ชาตรี  มณีนพรัตน์ ธุรการ
86 สพป.ราชบุรี เขต 1 480294 : บ้านห้วยท่าช้าง นางอัญชรีย์  นิโกรธา ครู
87 สพป.ราชบุรี เขต 1 480295 : ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) นางสาวปานจิตต์  สาระเห็ด ครูผู้ช่วย
88 สพป.ราชบุรี เขต 1 480295 : ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) นายพีระวัฒน์  โพธิ์จำเริญ ครู
89 สพป.ราชบุรี เขต 1 480296 : บ้านหนองสีนวล ณัฐทิชา  สุกแก้ว ครู
90 สพป.ราชบุรี เขต 1 480296 : บ้านหนองสีนวล นางสุพิดา  ยอดประสิทธิ์ ครู
91 สพป.ราชบุรี เขต 1 480299 : บ้านหุบพริก ไพเราะ  อนวัชชสุข ครู
92 สพป.ราชบุรี เขต 1 480297 : บ้านโกรกสิงขร จีรศักดิ์  เงินบุตรโคตร ครูผู้ช่วย
93 สพป.ราชบุรี เขต 1 480284 : บ้านหนองศาลเจ้า นางสาวนุชซัยนี  สง่าบ้านโคก ครู
94 สพป.ราชบุรี เขต 1 480287 : บ้านหนองปรือ อภิญญา  ชวนะเกรียงไกร ครู
95 สพป.ราชบุรี เขต 1 480287 : บ้านหนองปรือ ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรินท์จัตร์  แก้วสูงเนิน ครู
96 สพป.ราชบุรี เขต 1 480288 : บ้านเบิกไพร นายยุทธนา  ชาลี เจ้าหน้าที่พัสดุ
97 สพป.ราชบุรี เขต 1 480273 : วัดสูงเนินราษฎรบำรุง จันทนา  มาประเทียบ ครู
98 สพป.ราชบุรี เขต 1 480274 : บ้านหนองตาเนิด นางสาวสาวิตรี  พรอนันต์จำเริญ ครู
99 สพป.ราชบุรี เขต 1 480274 : บ้านหนองตาเนิด นายจรัญ   สายหมี ครู
100 สพป.ราชบุรี เขต 1 480275 : บ้านหนองไผ่ นางสาวเนตรนภา  กะลาม ครู
101 สพป.ราชบุรี เขต 1 480276 : บ้านพุแค นารินทร์  ทองลิ่ม ครูชำนาญการ
102 สพป.ราชบุรี เขต 1 480269 : วัดเขาปิ่นทอง นางสาวธนันญา  ด้วงทอง ครู
103 สพป.ราชบุรี เขต 1 480269 : วัดเขาปิ่นทอง อารีย์รัตน์  เนื้อแตงเย็น ครูผู้ช่วย
104 สพป.ราชบุรี เขต 1 480270 : วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) เกษร  รุ่งเรือง ครู
105 สพป.ราชบุรี เขต 1 480272 : บ้านห้วยยาง ศิวาพร  ขาวสะอาด ครู
106 สพป.ราชบุรี เขต 1 480289 : วัดชัฏใหญ่ นายอดิสร  ริ้วบางยาง ครูผู้ช่วย
107 สพป.ราชบุรี เขต 1 480289 : วัดชัฏใหญ่ ศิริวรรณ  มั่นเหมาะ ครู
108 สพป.ราชบุรี เขต 1 480290 : ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) วรวิทย์  บุญเพ็ญ ครู
109 สพป.ราชบุรี เขต 1 480286 : บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) นายปัญญาพล  ข้อร่วมคิด ครู
110 สพป.ราชบุรี เขต 1 480286 : บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) สิริกัลยา  รัตนกุล ครูผู้ช่วย
111 สพป.ราชบุรี เขต 1 480291 : วัดหนองบัวค่าย นางสาววรรณี  ตัณฑกุลนินาท ครู
112 สพป.ราชบุรี เขต 1 480292 : บ้านหนองนกกะเรียน นางอรพิมล  คำสีแก้ว ครู
113 สพป.ราชบุรี เขต 1 480292 : บ้านหนองนกกะเรียน สุภาพร  ชนะมาร ครูผู้ช่วย
114 สพป.ราชบุรี เขต 1 480317 : รุจิรพัฒน์ นายสมบูรณ์  สิทธิทองจันทร์ ครูผู้ช่วย
115 สพป.ราชบุรี เขต 1 480319 : บ้านท่ามะขาม อัญชัญ  บุญยะวาศรี ครู คศ.2
116 สพป.ราชบุรี เขต 1 480320 : บ้านสวนผึ้ง สมโชค  ปัญญาวรพงศ์ ครู
117 สพป.ราชบุรี เขต 1 480323 : กลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) รัฐภูมิ  จีนขาวขำ ครู
118 สพป.ราชบุรี เขต 1 480333 : บ้านมะขามเอน กรรณิการ์  สวัสดิ์รักษา ครู
119 สพป.ราชบุรี เขต 1 480333 : บ้านมะขามเอน นางสาววราภรณ์  สกุลวิวรรธน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
120 สพป.ราชบุรี เขต 1 480335 : วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ อังษณา  อุดมพร ครู
121 สพป.ราชบุรี เขต 1 480336 : วัดเขาไก่แจ้ สมชาย   ศิริเอก ครู
122 สพป.ราชบุรี เขต 1 480337 : สมนึกวิทิศวรการ อำนาจ  ศรีดอนไผ่ ครู
123 สพป.ราชบุรี เขต 1 480326 : บ้านชัฎหนองหมี จันทร์จิรา  บัวล่า ครู
124 สพป.ราชบุรี เขต 1 480334 : บ้านหนองขาม นางสาวปณิตา  ศิลารักษ์ ครู
125 สพป.ราชบุรี เขต 1 480334 : บ้านหนองขาม อภิชา  ชัยมงคล ครู
126 สพป.ราชบุรี เขต 1 480325 : บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) ิสุวนันท์  สุวนันท์ ใจมุ่ง ครูธุรการ
127 สพป.ราชบุรี เขต 1 480327 : บ้านกล้วย นายเฉลิมศักดิ์  เพชรประดับ ครู
128 สพป.ราชบุรี เขต 1 480328 : บ้านทุ่งศาลา ละมัย  บุญยัง ครู คศ.3
129 สพป.ราชบุรี เขต 1 480332 : อนุบาลสวนผึ้ง ยุทธพล  พงค์พุทธชาติ ครู
130 สพป.ราชบุรี เขต 1 480324 : ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 รสา  สำเภาเงิน ครู
131 สพป.ราชบุรี เขต 1 480316 : บ้านห้วยผาก นางสาวนภาลัย  พรมปาน ครูผู้ช่วย
132 สพป.ราชบุรี เขต 1 480318 : สินแร่สยาม พรนภา  อู๋ทอง ครู
133 สพป.ราชบุรี เขต 1 480322 : บ้านตะโกล่าง ปัทมาพร  ขำสำราญ ครู
134 สพป.ราชบุรี เขต 1 480329 : ชุมชนบ้านบ่อ กุลมาศ  แย้มเกษร ครู
135 สพป.ราชบุรี เขต 1 480330 : วัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) นางสาววรนันทน์  สร้อยสม ครูผูช่วย
136 สพป.ราชบุรี เขต 1 480330 : วัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) นิภา  นิลบดี คร
137 สพป.ราชบุรี เขต 1 480224 : วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) นายทีปกร  โสมล ครู
138 สพป.ราชบุรี เขต 1 480225 : บ้านเขาถ้ำ จิตตรามาส  ศรีแสนตอ ครู
139 สพป.ราชบุรี เขต 1 480226 : บ้านเขาอีส้าน รัชนี  เพ็ชรนิธิ ครู
140 สพป.ราชบุรี เขต 1 480227 : บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) ผกาวัลย์  บัณฑิต ครูผู้ช่วย
141 สพป.ราชบุรี เขต 1 480246 : บ้านไพรสะเดา ปริญา  ศิริโต เจ้าหน้าที่ธุรการ
142 สพป.ราชบุรี เขต 1 480252 : บ้านเขาถ่าน กมลรัตน์  ศรีสุวรรณ พนักงานราชการ
143 สพป.ราชบุรี เขต 1 480239 : ชุมชนวัดทุ่งหลวง วารี  แก้วคำ ครู
144 สพป.ราชบุรี เขต 1 480240 : บ้านพุคาย นางสุนีย์  เขียวมา ครู
145 สพป.ราชบุรี เขต 1 480241 : บ้านหนองน้ำใส ภวิกา  ปวินธาดา ครูผู้ช่วย
146 สพป.ราชบุรี เขต 1 480241 : บ้านหนองน้ำใส กนกวรรณ  กองยิ่ง ครูผู้ช่วย
147 สพป.ราชบุรี เขต 1 480242 : วัดสันติการาม อนันต์ภา  เกษรบัว ครู โรงเรียนวัดสันติการาม
148 สพป.ราชบุรี เขต 1 480243 : บ้านเขาพระเอก อำภา  เรืองกฤา ครู
149 สพป.ราชบุรี เขต 1 480244 : บ้านหนองไผ่ ศุภาพิชญ์  แย้มปลื้ม ครู
150 สพป.ราชบุรี เขต 1 480244 : บ้านหนองไผ่ นางสาวเนตรนภา  มงคลทวีรักษ์ ครู
151 สพป.ราชบุรี เขต 1 480245 : วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) ภัทรลัณชญ์  อุ่นทา ธุรการโรงเรียน
152 สพป.ราชบุรี เขต 1 480245 : วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) ปรารถนา  ฟากฟื้น ธุรการ
153 สพป.ราชบุรี เขต 1 480259 : บ้านหนองวัวดำ นางสาวกุลธิดา  ฉลองขวัญ ครู
154 สพป.ราชบุรี เขต 1 480223 : วัดวิมลมรรคาราม อภิญญา  กาญจนบุตร์ ธุรการ
155 สพป.ราชบุรี เขต 1 480237 : วัดหนองบัว สุนิษา  ส่องแสง ครูผู้ช่วย
156 สพป.ราชบุรี เขต 1 480237 : วัดหนองบัว นางเพ็ญวลัยภรณ์  นาธานซอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
157 สพป.ราชบุรี เขต 1 480238 : บ้านบ่อตะคร้อ สุพัฒนา  สามชูศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
158 สพป.ราชบุรี เขต 1 480217 : อนุบาลปากท่อ ฉันท์ธิชา  ศิริรัมย์ ธุรการ
159 สพป.ราชบุรี เขต 1 480218 : วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) มิลตรา  เจียมจำรัส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
160 สพป.ราชบุรี เขต 1 480219 : วัดโคกพระเจริญ นฤมล  กระชังแก้ว ธุรการโรงเรียน
161 สพป.ราชบุรี เขต 1 480231 : ไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) ภภัสสร  แพรสายทอง ครู
162 สพป.ราชบุรี เขต 1 480232 : วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ นฤมน  อ้นทนะกูล ธุรการ
163 สพป.ราชบุรี เขต 1 480268 : บ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) ชลฎา  อุดแสน ครูผู้ช่วย
164 สพป.ราชบุรี เขต 1 480266 : บ้านห้วยศาลา แสงเดือน  สีสว่าง ครู
165 สพป.ราชบุรี เขต 1 480267 : บ้านแม่ประจัน นางสาวกัลย์สุดา  สวนเศรษฐ ครูผู้ช่วย
166 สพป.ราชบุรี เขต 1 480262 : บ้านท่ายาง ขวัญจิตร  สมรวย ครู
167 สพป.ราชบุรี เขต 1 480263 : บ้านหินสี นางสาวรัตติยา  ใจมุ่ง ครู คศ.1
168 สพป.ราชบุรี เขต 1 480264 : บ้านยางคู่ ทัศนีย์  ภู่ระหงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
169 สพป.ราชบุรี เขต 1 480265 : สีวะรา กชกมล  กลัดน้อย ครู
170 สพป.ราชบุรี เขต 1 480261 : บ้านไทรงาม คณิสรา  ยอดเสาดี ครูผู้ช่วย
171 สพป.ราชบุรี เขต 1 480261 : บ้านไทรงาม นายคมสัน  วงศ์วายุรักษ์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
172 สพป.ราชบุรี เขต 1 480229 : วัดสว่างอารมณ์ ศศิวิมล  บุญช่วย ครูชำนาญการพิเศษ
173 สพป.ราชบุรี เขต 1 480248 : บ้านมณีลอย นางสาวศิริลดา  รสชุ่ม ครู
174 สพป.ราชบุรี เขต 1 480228 : วัดวังมะนาว วรรณี  แท่นเครือ ครูผู้ช่วย
175 สพป.ราชบุรี เขต 1 480220 : วัดยางงาม อรัญญา  ทนนานนท์ ครู
176 สพป.ราชบุรี เขต 1 480221 : วัดหัวป่า สมศรี  กลิ่นอำไพ ครู
177 สพป.ราชบุรี เขต 1 480222 : วัดวันดาว อังคณา  นิติเศรษฐ ครูธุรการ
178 สพป.ราชบุรี เขต 1 480222 : วัดวันดาว สุภัทรา  ช่วยบำรุง ครู
179 สพป.ราชบุรี เขต 1 480234 : บ้านเขาช้าง นางสาวณัฐริกา  แจ่มจันทร์ ครู
180 สพป.ราชบุรี เขต 1 480234 : บ้านเขาช้าง กาญจนา  เศวตกาญจน์ ครู
181 สพป.ราชบุรี เขต 1 480235 : วัดราษฎร์สมานฉันท์ ปริณา  ครุธงาม ครู
182 สพป.ราชบุรี เขต 1 480236 : วัดโพธิศรี นางสาวภครัชต์  สีสำลี ครูผู้ช่วย
183 สพป.ราชบุรี เขต 1 480236 : วัดโพธิศรี รัตติยา  จันทร์เพ็ญ ธุรการ
184 สพป.ราชบุรี เขต 1 480230 : วัดพิบูลวนาราม อุบล  ประถมยา ครู
185 สพป.ราชบุรี เขต 1 480251 : บ้านหนองลังกา รัตนาภรณ์  กิ่งสามี ครู
186 สพป.ราชบุรี เขต 1 480251 : บ้านหนองลังกา ธีรพร  เลาหอนันต์ชัย ครู
187 สพป.ราชบุรี เขต 1 480249 : บ้านหัวเขาจีน มนชัย  คงมาก ธุรการ
188 สพป.ราชบุรี เขต 1 480250 : บ้านพุเกตุ วันเพ็ญ  เสือเฒ่า ครู
189 สพป.ราชบุรี เขต 1 480247 : บ้านห้วยยางโทน นางสาวปราณีต  ธรรมโลกา ครู
190 สพป.ราชบุรี เขต 1 480253 : บ้านโป่ง สุดารัตน์  มงคลทวีรักษ์ อัตราจ้าง
191 สพป.ราชบุรี เขต 1 480254 : บ้านอ่างหิน นฤมล  คเชนทร ครูชำนาญการพิเศษ
192 สพป.ราชบุรี เขต 1 480257 : บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 อรนุช  โพหิรัญ ครูผู้ช่วย
193 สพป.ราชบุรี เขต 1 480313 : วัดเวียงทุน ณัฐวรรณ  สุวรรณฉวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
194 สพป.ราชบุรี เขต 1 480313 : วัดเวียงทุน ภัทรสุดา  นาคสุข ครูผู้ช่วย
195 สพป.ราชบุรี เขต 1 480314 : วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) กุลยารัตน์  บุญยัง คศ.1
196 สพป.ราชบุรี เขต 1 480311 : จรูญศรีวิทยาประชานุกูล ชุติมา  จันทร์ทิพย์ ครูอัตราจ้าง
197 สพป.ราชบุรี เขต 1 480309 : อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) นางสาวทศพร  กุลแก้ว ครูผู้ช่วย
198 สพป.ราชบุรี เขต 1 480309 : อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) นางสาวดาลัด  แย้มเกษร ครู
199 สพป.ราชบุรี เขต 1 480310 : วัดศรัทธาราษฎร์ ปฐมวรี  เจียมเจริญ ครูอัตรจ้าง
200 สพป.ราชบุรี เขต 1 480347 : บ้านลำพระ กิติมา  พรมรัตน์ ครู
201 สพป.ราชบุรี เขต 1 480349 : อนุบาลบ้านคา นายคมกฤต  สมบูรณ์ ครู
202 สพป.ราชบุรี เขต 1 480350 : บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ไพรินทร์  ทองดอนพุ่ม ครูผู้ช่วย
203 สพป.ราชบุรี เขต 1 480350 : บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) อดิศักดิ์  นำระน ครู
204 สพป.ราชบุรี เขต 1 480351 : บ้านโป่งเจ็ด นายกัณณพัทธ์  ภูวิศธนาศิษฐ์ ครูธุรการ
205 สพป.ราชบุรี เขต 1 480354 : ประชาพัฒนาวิทย์ พรพรรณ  สายัณหะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
206 สพป.ราชบุรี เขต 1 480354 : ประชาพัฒนาวิทย์ นิศากร  โพธิ์ประสิทธิ์ ครู
207 สพป.ราชบุรี เขต 1 480357 : บ้านเก่าต้นมะค่า พนาวรรณ  โตวเจียว ครูผู้ช่วย
208 สพป.ราชบุรี เขต 1 480357 : บ้านเก่าต้นมะค่า นางอัญชิษฐา  คำแก้ว ครู
209 สพป.ราชบุรี เขต 1 480339 : บ้านโป่งกระทิงบน ณฐมน  บัวจันทร์ ครู
210 สพป.ราชบุรี เขต 1 480339 : บ้านโป่งกระทิงบน นางสาวสุนิสา  ดีพร้อม ครู
211 สพป.ราชบุรี เขต 1 480340 : บ้านโป่งกระทิงล่าง กฤตวิทย์  ศาลยาชีวิน ครูผู้ช่วย
212 สพป.ราชบุรี เขต 1 480342 : บ้านพุบอนบน นางสาวกมลรัตน์  กลัดมี ครู
213 สพป.ราชบุรี เขต 1 480342 : บ้านพุบอนบน ทรงชัย  นครจันทร์ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
214 สพป.ราชบุรี เขต 1 480343 : บ้านร่องเจริญ สุภัทรา  บุญวงษ์ ครู
215 สพป.ราชบุรี เขต 1 480343 : บ้านร่องเจริญ พรทิพย์  แสงประสาท ครู
216 สพป.ราชบุรี เขต 1 480344 : น้ำตกห้วยสวนพลู นางพวงรัตน์  วิระนะ ครู คศ.2
217 สพป.ราชบุรี เขต 1 480344 : น้ำตกห้วยสวนพลู สิริวิมล  นำระนะ ครู
218 สพป.ราชบุรี เขต 1 480345 : โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน ภคพร   ใจงาม ครูผู้ช่วย
219 สพป.ราชบุรี เขต 1 480356 : บ้านหนองโก สาธิตา  นวลพุ่ม ครูผู้ช่วย
220 สพป.ราชบุรี เขต 1 480356 : บ้านหนองโก พชรพร  แสงภักดี ครูผู้ช่วย
221 สพป.ราชบุรี เขต 1 480348 : วัดหนองพันจันทร์ ลั่นทม  ขวัญชัยรัตนภูมิ ครู
222 สพป.ราชบุรี เขต 1 480352 : วัดยอดสุวรรณคีรี ธัญจิรา  สันธิศิริ ครู
223 สพป.ราชบุรี เขต 1 480352 : วัดยอดสุวรรณคีรี เจษฎ์ธัช  คำแก้ว ครู
224 สพป.ราชบุรี เขต 1 480353 : บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) เอกศิษฐ์  เอกสิริไพศาล ครู
225 สพป.ราชบุรี เขต 1 480355 : วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) นายนรากร   คำโสภา ครู
226 สพป.ราชบุรี เขต 1 480355 : วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) สุนทรี  อนันโท ครู