รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ราชบุรี เขต 2 480190 : บ้านดอนฟักทอง นายสมชาย  ครุฑใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สพป.ราชบุรี เขต 2 480190 : บ้านดอนฟักทอง วิภาวรรณ  ทับชม ครู
3 สพป.ราชบุรี เขต 2 480175 : อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ นางสาวชนามาศ  แผลงเดชา ครู
4 สพป.ราชบุรี เขต 2 480176 : วัดสนามไชย นางสาวฐิติมา  บรรเทิง ครู
5 สพป.ราชบุรี เขต 2 480177 : บ้านหนองสลิด ธยานิษฐ์  สกุลเจริญ พนักงานราชการ
6 สพป.ราชบุรี เขต 2 480178 : ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 จินตนา  จูงใจ ธุรการ
7 สพป.ราชบุรี เขต 2 480188 : บ้านดอนไผ่ รัชนี  ซุยยะกิจ ครู
8 สพป.ราชบุรี เขต 2 480184 : วัดเวฬุวนาราม สุมณฑา  สายกสิกร ธุรการ
9 สพป.ราชบุรี เขต 2 480166 : ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม กนิษฐา  กุศลสถาพร ครู
10 สพป.ราชบุรี เขต 2 480167 : วัดโชติทายการาม นพดล  จิรธนวรชัย ครู
11 สพป.ราชบุรี เขต 2 480167 : วัดโชติทายการาม ธิดารัตน์  ลี้ไพบูลย์ ครูผู้ช่วย
12 สพป.ราชบุรี เขต 2 480189 : วัดปรกเจริญ นายธัญญพงศ์  เธียรทองอินทร์ ครู
13 สพป.ราชบุรี เขต 2 480171 : บ้านรางสีหมอก สมหมาย  พุกาวรรณ ครู
14 สพป.ราชบุรี เขต 2 480170 : วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) นายพงษ์เทพ  อ้นทอง ครู
15 สพป.ราชบุรี เขต 2 480179 : วัดบัวงาม พจนา  โม่มาลา ครู
16 สพป.ราชบุรี เขต 2 480180 : วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) อนุชาติ  ทรัพย์เฮง ครู
17 สพป.ราชบุรี เขต 2 480181 : วัดบ้านไร่ นายพิพัฒน์   นิรนาทกูล ครู
18 สพป.ราชบุรี เขต 2 480182 : วัดชาวเหนือ ปริญญา   แทวแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชาวเหนือ
19 สพป.ราชบุรี เขต 2 480187 : ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) อรรถกฤต  พูลทรัพย์ ครู
20 สพป.ราชบุรี เขต 2 480183 : วัดท่าเรือ ณัฐธนัญ  เลิศคำ ครู คศ.2
21 สพป.ราชบุรี เขต 2 480174 : บ้านหนองไก่แก้ว วริศรา  ทิพย์พาวัลย์ ครูธุรการ
22 สพป.ราชบุรี เขต 2 480172 : วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) นายพิพัฒน์พันธ์  จันทร์มณี ผู้อำนวยการ
23 สพป.ราชบุรี เขต 2 480172 : วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) นายพิพัฒน์พันธ์   จันทร์มณี ผู้อำนวยการ
24 สพป.ราชบุรี เขต 2 480173 : วัดเนกขัมมาราม วิลาศ  แก่นไร่ ครู
25 สพป.ราชบุรี เขต 2 480173 : วัดเนกขัมมาราม อดิศร  สวยนภานุสรณ์ ครู
26 สพป.ราชบุรี เขต 2 480185 : วัดอุบลวรรณา นางสาวเขมพัต  แสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 สพป.ราชบุรี เขต 2 480186 : วัดหลักหกรัตนาราม กมลทิพย์  อุ่นเทียนชัย ครู
28 สพป.ราชบุรี เขต 2 480169 : วัดใหม่สี่หมื่น พิมลพรรณ  สุดใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.ราชบุรี เขต 2 480168 : วัดคูหาสวรรค์ นางณัฐชยา แสงเขียว  ๊นางณัฐชยา แสงเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุหาสวรรค์
30 สพป.ราชบุรี เขต 2 480168 : วัดคูหาสวรรค์ เอมอร  ลุ้ยประเสริฐ ครู
31 สพป.ราชบุรี เขต 2 480168 : วัดคูหาสวรรค์ นางสุกัญญา  สวยนภานุสรณ์ ครู
32 สพป.ราชบุรี เขต 2 480081 : วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์๑) นายเจษฎา  ชื่นบุญมา ครู คศ1
33 สพป.ราชบุรี เขต 2 480082 : วัดหนองประทุน ปราณี  ศีลานันท์ ครู
34 สพป.ราชบุรี เขต 2 480082 : วัดหนองประทุน นางสาวรัตนาภรณ์   สนลอย ครูผู้ช่วย
35 สพป.ราชบุรี เขต 2 480083 : ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) นายอำนาจ  บุญมี ครู
36 สพป.ราชบุรี เขต 2 480084 : วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) นายอนันต์  กรรณแก้ว ครู
37 สพป.ราชบุรี เขต 2 480085 : วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) อัมพร  โพบางหวาย ครู
38 สพป.ราชบุรี เขต 2 480086 : วัดหนองกลางด่าน ปณิลิน  จันภักดี ครู
39 สพป.ราชบุรี เขต 2 480057 : วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) วัชรินทร์  อินสระ ครู
40 สพป.ราชบุรี เขต 2 480057 : วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) นางสาวจุฑามาศ  บุญยวง ครู
41 สพป.ราชบุรี เขต 2 480058 : วัดสัมมาราม นายวชิรศักดิ์  อินเหี้ยน ธุรการ
42 สพป.ราชบุรี เขต 2 480059 : วัดเขาขลุง กัญญา   เอี่ยมคุณธรรม ครู
43 สพป.ราชบุรี เขต 2 480060 : บ้านดอนไม้ลาย อุษา  ถูกพลับ เจ้าหน้าที่ธุรการ
44 สพป.ราชบุรี เขต 2 480060 : บ้านดอนไม้ลาย ภวิชช์  กลิ่นเพย รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
45 สพป.ราชบุรี เขต 2 480061 : บ้านหนองไก่ขัน นายวัฒนา  วงษา ครู
46 สพป.ราชบุรี เขต 2 480062 : วัดสระสี่มุม เอกสิทธิ์   แช่มเล็ก ธุรการ
47 สพป.ราชบุรี เขต 2 480064 : บ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล) นางสาวธวัลฉวี  มัตสยะวนิชกูล ธุรการ
48 สพป.ราชบุรี เขต 2 480065 : วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) นางพเยาว์  ปุญญมาโนชญ์ ครู
49 สพป.ราชบุรี เขต 2 480066 : บ้านห้วยยาง นายวิทวัส  ทัศนสุวรรณ พนักงานราชการ
50 สพป.ราชบุรี เขต 2 480066 : บ้านห้วยยาง ศรีราชา  บัวเบา ครู
51 สพป.ราชบุรี เขต 2 480078 : วัดตาล นางจิตรา  เอกดำรงกิจ ครู
52 สพป.ราชบุรี เขต 2 480078 : วัดตาล นลชา  ปูคะสินธุ์ ครู
53 สพป.ราชบุรี เขต 2 480074 : วัดโพธิ์บัลลังก์ มนัส  น่วมทนง ครู
54 สพป.ราชบุรี เขต 2 480074 : วัดโพธิ์บัลลังก์ มนัส  น่วมทนง ครู
55 สพป.ราชบุรี เขต 2 480079 : วัดลำพยอม เจนจิรา  ปัญญา ครู
56 สพป.ราชบุรี เขต 2 480109 : วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) นางสาวพฤษภาวรรณ  ศิลปวิลาวัณย์ ครู
57 สพป.ราชบุรี เขต 2 480088 : ชุมชนวัดท่าผา นางสาวนิสา  ดอมพรหมมะ ครู
58 สพป.ราชบุรี เขต 2 480089 : วัดโกสินารายน์ สุกานดา  วงศ์คำอินทร์ ครูธุรการ
59 สพป.ราชบุรี เขต 2 480090 : วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) มนัญชญา  กากะนิก ครู
60 สพป.ราชบุรี เขต 2 480091 : วัดยางหัก อมรรัตน์  สร้อยแสง ครู
61 สพป.ราชบุรี เขต 2 480091 : วัดยางหัก กฤษณา  นนทารักษ์ ครู
62 สพป.ราชบุรี เขต 2 480091 : วัดยางหัก วีรวรรณ  นาคปาน ธุรการ
63 สพป.ราชบุรี เขต 2 480087 : วัดบ้านฆ้องน้อย นางสาวอัจฉราวดี  ขาวล้วน ครู
64 สพป.ราชบุรี เขต 2 480087 : วัดบ้านฆ้องน้อย นางสาวสมลักษณ์  ประทุมศิริ ครู โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย
65 สพป.ราชบุรี เขต 2 480099 : วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) ณัชชา  ใสไหม ครูผู้ช่วย
66 สพป.ราชบุรี เขต 2 480097 : วัดตาผา นภศมน  ยืนนาน ครู
67 สพป.ราชบุรี เขต 2 480101 : วัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) จตุรงค์   วงศ์ศิริ ครู
68 สพป.ราชบุรี เขต 2 480073 : บ้านหนองคา นางสาวปรารถนา  เลี้ยจี่ ครูผู้ช่วย
69 สพป.ราชบุรี เขต 2 480071 : วัดม่วง ประไพ  สุวรรณสารคุณ ครู
70 สพป.ราชบุรี เขต 2 480075 : อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) นางสาวประนอม  ทองดี ครู
71 สพป.ราชบุรี เขต 2 480076 : วัดหุบกระทิง วัชรี  พุ่มศรีพักตร์ ครู
72 สพป.ราชบุรี เขต 2 480093 : วัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) นายจนุวัฒน์  สงวนทรัพย์ ครูชำนาญการ
73 สพป.ราชบุรี เขต 2 480092 : วัดโพธิ์รัตนาราม นางวัชรี  ศิวิลัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
74 สพป.ราชบุรี เขต 2 480092 : วัดโพธิ์รัตนาราม กาญจนา  ปัตทุมมา เจ้าหน้าที่พัสดุ
75 สพป.ราชบุรี เขต 2 480094 : วัดลาดบัวขาว ศุภิสรา  อนันตภักดิ์ ธุรการ
76 สพป.ราชบุรี เขต 2 480094 : วัดลาดบัวขาว กรทิพย์  แพไธสงค์ ครูผู้ช่วย
77 สพป.ราชบุรี เขต 2 480098 : วัดหนองหญ้าปล้อง นายบัณฑิต  เสมอดี ครู
78 สพป.ราชบุรี เขต 2 480096 : ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง มนทกานติ  ปัทมจินตธำรง ธุรการ
79 สพป.ราชบุรี เขต 2 480106 : วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) ธนา  นิยะบุญ ครู คศ.2
80 สพป.ราชบุรี เขต 2 480107 : วัดหนองปลาดุก อินทิรา   ญาติบรรทุง ครู
81 สพป.ราชบุรี เขต 2 480108 : วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) เกรียงไกร  บุญนิยม ครู
82 สพป.ราชบุรี เขต 2 480069 : วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) นายวิบูล  อ่อนละมูล ครู คศ.3
83 สพป.ราชบุรี เขต 2 480069 : วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) การะเกด  ทองบุญส่ง ครู
84 สพป.ราชบุรี เขต 2 480070 : โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) ธิดารัตน์  สกุนตทะนิด ครูผู้ช่วย
85 สพป.ราชบุรี เขต 2 480067 : ชุมชนวัดหนองปลาหมอ เกศินี  ชูขวัญ ธุรการ
86 สพป.ราชบุรี เขต 2 480068 : วัดมาบแค นางสาวสาวิตรี  ทับเณร ครู
87 สพป.ราชบุรี เขต 2 480102 : วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) อัจฉริยะ  พัดทอง ครู
88 สพป.ราชบุรี เขต 2 480103 : วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) น้องนุช  มาลา ครู
89 สพป.ราชบุรี เขต 2 480104 : วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 กฤษณา  แซ่ฉั่ว ครู
90 สพป.ราชบุรี เขต 2 480105 : บ้านลาดใหญ่ เทอดศักดิ์  จันกัน ครู
91 สพป.ราชบุรี เขต 2 480105 : บ้านลาดใหญ่ จุไรรัตน์  เฮงฮะสุน ครู คศ.3
92 สพป.ราชบุรี เขต 2 480212 : วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) สุภัทรา  เซี่ยงหวอง ครู
93 สพป.ราชบุรี เขต 2 480213 : วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) นายธีรชัย  เปล่งชัย ครู
94 สพป.ราชบุรี เขต 2 480213 : วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) สุจินดา  จันทร์ทอง ครู
95 สพป.ราชบุรี เขต 2 480216 : วัดดอนพรม นางสาวศิริภาดา  กลิ่นมาลี ครู
96 สพป.ราชบุรี เขต 2 480216 : วัดดอนพรม นิตยา  แสวงคำ ธุรการ
97 สพป.ราชบุรี เขต 2 480195 : วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) ธนาภา  พุกแสนสุข ธุรการ
98 สพป.ราชบุรี เขต 2 480196 : วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) จตุรงค์  แย้มเยื้อน ธุรการ
99 สพป.ราชบุรี เขต 2 480199 : วัดตาลเตี้ย นางนงเยาว์   จูทอง ครู
100 สพป.ราชบุรี เขต 2 480215 : วัดดอนสาลี เมตตา  สารีวงค์ ครู
101 สพป.ราชบุรี เขต 2 480193 : อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) นายพรศักดิ์  ศิริโชติ ครู
102 สพป.ราชบุรี เขต 2 480194 : วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) นายศุภณัฐ   เกิดช้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ
103 สพป.ราชบุรี เขต 2 480197 : วัดเหนือ แก้วตา  มีบำรุง ครู
104 สพป.ราชบุรี เขต 2 480197 : วัดเหนือ สวิชชา  วัฒนทัพ ธุรการ
105 สพป.ราชบุรี เขต 2 480198 : วัดดอนเซ่ง ประยุทธ   สิงห์ปรุ ครู คศ.3
106 สพป.ราชบุรี เขต 2 480198 : วัดดอนเซ่ง นายอุทิน  ครองเมือง ครู
107 สพป.ราชบุรี เขต 2 480198 : วัดดอนเซ่ง สุพัตรา  จรจวบโชค ครูอัตราจ้าง
108 สพป.ราชบุรี เขต 2 480200 : บ้านกุ่ม กรชนก  กราบขุนทด ครู
109 สพป.ราชบุรี เขต 2 480211 : วัดสามัคคีธรรม ธิรศักดิ์  ทองดี ครู
110 สพป.ราชบุรี เขต 2 480210 : ชุมชนวัดใหญ่โพหัก นายชัยรัตน์  เพ็งเหมือน ครูชำนาญการ
111 สพป.ราชบุรี เขต 2 480201 : ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) สุภาพร  สิงห์ปรุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
112 สพป.ราชบุรี เขต 2 480202 : วัดหนองม่วง แอมวรา  เกียรติศิริ ครู
113 สพป.ราชบุรี เขต 2 480205 : วัดหลวง ณัฏญา  สมุทรักษ์ ครูอัตราจ้าง
114 สพป.ราชบุรี เขต 2 480208 : วัดหนองเอี่ยน ทิพวิมล  มูลทรัพย์ ครูผู้ช่วย
115 สพป.ราชบุรี เขต 2 480209 : วัดทำนบ นายกำพล  เดชสาร ครูผู้ช่วย
116 สพป.ราชบุรี เขต 2 480204 : วัดบ้านใหม่ อัญชลิตา  ดวงประทุม ครูผู้ช่วย
117 สพป.ราชบุรี เขต 2 480207 : วัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) ณาตยา  ศรีคง ครู
118 สพป.ราชบุรี เขต 2 480206 : วัดแหลมทอง นายอภิรักษ์   ละออง ครู
119 สพป.ราชบุรี เขต 2 480203 : วัดหัวโพ นิตยา  คงเทศ ครูธุรการ
120 สพป.ราชบุรี เขต 2 480214 : วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) วรกมล  เจริญผล ครูผู้ช่วย
121 สพป.ราชบุรี เขต 2 480214 : วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) ปทิตตา  ทองบุญมี ครู คศ.1
122 สพป.ราชบุรี เขต 2 480152 : วัดเขาชะงุ้ม ยาใจ  อุปรา ครู
123 สพป.ราชบุรี เขต 2 480153 : วัดเขาส้ม สุรพงศ์  อึ๊งโพธิ์ ครู
124 สพป.ราชบุรี เขต 2 480154 : วัดหนองมะค่า สมฤทัย  ปิยะภูริวิชญ์กุล ครู
125 สพป.ราชบุรี เขต 2 480154 : วัดหนองมะค่า รุจิราภรณ์  น้ำทิพย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
126 สพป.ราชบุรี เขต 2 480163 : บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) นางสาวอิ่มทิพย์  อาจปักษา ครู คศ.2
127 สพป.ราชบุรี เขต 2 480163 : บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) อิ่มทิพย์  อาจปักษา ครู
128 สพป.ราชบุรี เขต 2 480164 : วัดระฆังทอง สมบูรณ์   ศรีเอี่ยมกูล ครู
129 สพป.ราชบุรี เขต 2 480165 : บ้านเขาแหลม นางสุวรรณี  ศิริมา ครู
130 สพป.ราชบุรี เขต 2 480165 : บ้านเขาแหลม นางสาวนูรีซัน  เลาะลายู ครูผู้ช่วย
131 สพป.ราชบุรี เขต 2 480127 : วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) นางสาวเกษิณี  เบ็ญจวรรณ ครูผู้ช่วย
132 สพป.ราชบุรี เขต 2 480128 : วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) นางสาวธนากานต์  เพ็ญตระกูล ครูผู้ช่วย
133 สพป.ราชบุรี เขต 2 480128 : วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) นางสาวสายพิน  แก้วงามประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
134 สพป.ราชบุรี เขต 2 480129 : วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป์) นางสาวบุณยาพร  สนทนา ครูผู้ช่วย
135 สพป.ราชบุรี เขต 2 480130 : ธรรมาธิปไตย นายสุชาติ  แย้มเกตุ ช่างไม้ ระดับ 4
136 สพป.ราชบุรี เขต 2 480131 : วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) จิตราวดี  วังกานนท์ ครู
137 สพป.ราชบุรี เขต 2 480132 : บ้านเกาะโพธิ์งาม กาญจนา  บุญณรงค์ ครู
138 สพป.ราชบุรี เขต 2 480133 : บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 สายสุณีย์  เพ็งหนองโพธิ์ ครู
139 สพป.ราชบุรี เขต 2 480134 : ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน นายมนตรี  อารีกิจ ผู้อำนวยการ
140 สพป.ราชบุรี เขต 2 480134 : ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน จรัญ  โสสว่าง ครู
141 สพป.ราชบุรี เขต 2 480135 : วัดสนามชัย ไพโรจน์  อินทวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
142 สพป.ราชบุรี เขต 2 480141 : บ้านหนองสองห้อง นางประวีณา  ดอนโบราณ เจ้าหน้าที่
143 สพป.ราชบุรี เขต 2 480148 : วัดหนองกลางดง จินตนา  เฮงจันทร์ ผู้อำนวยการ
144 สพป.ราชบุรี เขต 2 480148 : วัดหนองกลางดง นางสาวรัชดาภรณ์  พึ่งสามัคคี ธุรการ
145 สพป.ราชบุรี เขต 2 480116 : วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) ภัทษวรรณ  เกียรติบุญญาฤทธิ์ ครู
146 สพป.ราชบุรี เขต 2 480125 : วัดดอนทราย อุมาพร  บรรจงเสนา ณ อยุธยา ครู
147 สพป.ราชบุรี เขต 2 480126 : วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) นางวิภา  เหลืองสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดท่ามะขาม
148 สพป.ราชบุรี เขต 2 480126 : วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) กุลทรัพย์  สายบุตร ครู
149 สพป.ราชบุรี เขต 2 480124 : วัดบางลาน มัลธนา  แก้วสุวรรณ ผู้อำนวยการ
150 สพป.ราชบุรี เขต 2 480147 : วัดช่องพราน วาสนา  โพธารส เจ้าหน้าที่ธุรการ
151 สพป.ราชบุรี เขต 2 480149 : วัดโคกทอง กุลวดี  มังคลาดุง ครู
152 สพป.ราชบุรี เขต 2 480149 : วัดโคกทอง กัลย์ชนิต  ยานุวิริยะกุล ครูผู้ช่วย
153 สพป.ราชบุรี เขต 2 480151 : วัดเขาพระ นางนภา  เกาสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
154 สพป.ราชบุรี เขต 2 480142 : วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) กาญจนา  เย็นสรง เจ้าหน้าที่ธุรการ
155 สพป.ราชบุรี เขต 2 480143 : วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) สันต์ชัย  ประเสริฐศักดิ์ ครูผู้ช่วย
156 สพป.ราชบุรี เขต 2 480143 : วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) จุฑามาศ  รอดพ่วง ครู
157 สพป.ราชบุรี เขต 2 480137 : ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ มัทรี  มณีคำ ครูผู้ช่วย
158 สพป.ราชบุรี เขต 2 480158 : บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) ธิดารัตน์  พิชัยวัฒนพร ครูคศ.1
159 สพป.ราชบุรี เขต 2 480159 : บ้านหนองตาพุด นพรัตน์   แก้วพระจันทร์ ครู
160 สพป.ราชบุรี เขต 2 480159 : บ้านหนองตาพุด มาโนช  สังข์เขียว ครู
161 สพป.ราชบุรี เขต 2 480159 : บ้านหนองตาพุด นางสาวกรณษา  คูณทวี ครู
162 สพป.ราชบุรี เขต 2 480160 : วัดแก้วฟ้า ทิพาพร  ขันบุตรศรี ธุรการโรงเรียน
163 สพป.ราชบุรี เขต 2 480157 : วัดนางแก้ว นางสาวเสาวรส  แสนแซว ครู
164 สพป.ราชบุรี เขต 2 480145 : วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) นางสมบูรณ์  ศิริจำปา ครู
165 สพป.ราชบุรี เขต 2 480145 : วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) นางสาวสิริวรรณ  มุสิกวัตร ครูผู้ช่วย
166 สพป.ราชบุรี เขต 2 480146 : วัดศรีประชุมชน นางบังอร  สกุลสูงธรรม ครู
167 สพป.ราชบุรี เขต 2 480146 : วัดศรีประชุมชน นายธีรยุทธ  ชมเชย ครู
168 สพป.ราชบุรี เขต 2 480123 : วัดบ่อมะกรูด นายบุญส่ง  นามถาวร ข้าราชการครู
169 สพป.ราชบุรี เขต 2 480121 : วัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) จิตตรา  แพงแก้ว ครู
170 สพป.ราชบุรี เขต 2 480121 : วัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) ทรงวุฒิ  ประเสริฐแช่ม ครู
171 สพป.ราชบุรี เขต 2 480122 : วัดดีบอน นายสรภพ  แต้สุวรรณ ครู
172 สพป.ราชบุรี เขต 2 480113 : วัดพระศรีอารย์ (ขันธราษฎร์บำรุง) วราภรณ์  เกตตะรังศรี ครู
173 สพป.ราชบุรี เขต 2 480114 : วัดหุบมะกล่ำ พรนิภา  ปลัดสิงห์ ครู
174 สพป.ราชบุรี เขต 2 480111 : วัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) นางปณิศา  พุมมาจันทร์ ครู
175 สพป.ราชบุรี เขต 2 480112 : ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) กนิษฐา  สันติพนากุล ครู
176 สพป.ราชบุรี เขต 2 480117 : ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) ภาวิดา  รุณมณี ธุรการ
177 สพป.ราชบุรี เขต 2 480118 : วัดหนองอ้อ ราตรี  บุตรเพ็ชร ครูอัตราจ้าง
178 สพป.ราชบุรี เขต 2 480118 : วัดหนองอ้อ วันวิสาข์  พิษณุ ธุรการโรงเรียน
179 สพป.ราชบุรี เขต 2 480119 : อนุบาลโพธาราม ฯ กันต์สิรี  มีหวัง ครู
180 สพป.ราชบุรี เขต 2 480120 : วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) ไพรัช  อัครพิทักษ์พงศ์ ครู
181 สพป.ราชบุรี เขต 2 480110 : ชุมชนวัดหนองโพ นางวนิดา  มูลทรัพย์ ธุรการ
182 สพป.ราชบุรี เขต 2 480139 : วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) นฤมล  น้อยบาง ธุรการ
183 สพป.ราชบุรี เขต 2 480140 : วัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) นางสาวศิริพร  ชินสงวนเกียรติ ครูธุรการ
184 สพป.ราชบุรี เขต 2 480140 : วัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) นางปราณี   ตันตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
185 สพป.ราชบุรี เขต 2 480162 : บ้านหนองกวาง(กรป.กลางอุปถัมภ์) นายเดช  นาคาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกวาง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
186 สพป.ราชบุรี เขต 2 480162 : บ้านหนองกวาง(กรป.กลางอุปถัมภ์) นางสาวเบญจมาภรณ์  สอนวัฒนา ครู
187 สพป.ราชบุรี เขต 2 480155 : บ้านหนองใยบัว ณัฐวุฒิ   ศรีทอง คศ.1
188 สพป.ราชบุรี เขต 2 480156 : บ้านหนองครึม นางสาวพรเมธา  สว่างพื้น ครูผู้ช่วย
189 สพป.ราชบุรี เขต 2 480156 : บ้านหนองครึม ธีราภัทร์  พิมพ์สวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
190 สพป.ราชบุรี เขต 2 480115 : บ้านหนองกระทุ่ม บ้านหนองกระทุ่ม  โพธาราม รร.
191 สพป.ราชบุรี เขต 2 480115 : บ้านหนองกระทุ่ม นางสาวปรียา  เย็นสบาย ครู