รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.กาญจนบุรี 020448 : เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี พนาไพร  ศิริรัตน์ ครู ชำนาญการ
2 สพม.กาญจนบุรี 020464 : ท่าม่วงราษฎร์บำรุง วีญาภัทร  มัชมี ครู
3 สพม.กาญจนบุรี 020464 : ท่าม่วงราษฎร์บำรุง พรทิพย์  ศีลแดนจันทร์ ครู
4 สพม.กาญจนบุรี 020465 : หนองขาวโกวิทพิทยาคม นาง  วิชญาภา สีมา ครู
5 สพม.กาญจนบุรี 020465 : หนองขาวโกวิทพิทยาคม นพวรรณ์  ใจจง ครู
6 สพม.กาญจนบุรี 020466 : พังตรุราษฎร์รังสรรค์ สุดาพร  แก้วปานกัน ครู
7 สพม.กาญจนบุรี 020466 : พังตรุราษฎร์รังสรรค์ ปรีชา  คงนะ ครู
8 สพม.กาญจนบุรี 020476 : ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นางพจมาลย์  สังข์สุวรรณ ครู
9 สพม.กาญจนบุรี 020476 : ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นายศราวุฒิ  จิตบรรจง ครู
10 สพม.กาญจนบุรี 020463 : วิสุทธรังษี โสภิญ  ไชยแก้ว ครู
11 สพม.กาญจนบุรี 020463 : วิสุทธรังษี ศุภสิริ  กลัดตลาด ครูอัตราจ้าง
12 สพม.กาญจนบุรี 020447 : กาญจนานุเคราะห์ นางสาวถีระจิต  บุญเจริญ ครู
13 สพม.กาญจนบุรี 020449 : เทพมงคลรังษี ฐิติวุฒิ  สงบจิต ครู
14 สพม.กาญจนบุรี 020467 : หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง นายวรงค์  วิเศษสิงห์ ครู
15 สพม.กาญจนบุรี 020468 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นางมณีรัตน์  กาลสุวรรณ ครู
16 สพม.กาญจนบุรี 020468 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นางวีณา  นาคะพันธุ์ ครู
17 สพม.กาญจนบุรี 020455 : บ่อพลอยรัชดาภิเษก นิภา  เหมือนอ้อย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
18 สพม.กาญจนบุรี 020455 : บ่อพลอยรัชดาภิเษก อิสรีย์  ตรีสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
19 สพม.กาญจนบุรี 020458 : ท่ามะกาวิทยาคม นางดุจดาว  นุชนุ่ม ครู
20 สพม.กาญจนบุรี 020458 : ท่ามะกาวิทยาคม ธนวุฒิ  จันทีเทศ ครู
21 สพม.กาญจนบุรี 020458 : ท่ามะกาวิทยาคม ไพรัชน์  จารุจิระวงษ์ ครู
22 สพม.กาญจนบุรี 020472 : พนมทวนชนูปถัมภ์ อโนชา  ไคลมี ครู
23 สพม.กาญจนบุรี 020456 : หนองรีประชานิมิต นายจิตกร  อารีย์วงศ์สถิตย์ ครู
24 สพม.กาญจนบุรี 020456 : หนองรีประชานิมิต กิตติมา   วาระสิทธิ์ ครูผู้ช่วย
25 สพม.กาญจนบุรี 020456 : หนองรีประชานิมิต ชีวรัตน์  อิ่มใจ ครู
26 สพม.กาญจนบุรี 020459 : พระแท่นดงรังวิทยาคาร นางสาววราภรณ์  วิสูตรสกุลศักดิ์ ครู
27 สพม.กาญจนบุรี 020459 : พระแท่นดงรังวิทยาคาร ชยานันต์  ปรางจโรจน์ ครู
28 สพม.กาญจนบุรี 020473 : พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์) ภัทราภรณ์  ศรีแป้น ครู
29 สพม.กาญจนบุรี 020460 : นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ชาญชัย  คูณทา ครู
30 สพม.กาญจนบุรี 020461 : ท่ามะกาปุญสิริวิทยา ผดุงศักดิ์  ดอนโศรก ครู
31 สพม.กาญจนบุรี 020462 : ท่าเรือพิทยาคม นัสชนก  เศรษฐศักดาศิริ ครู
32 สพม.กาญจนบุรี 020462 : ท่าเรือพิทยาคม สุรีรัตน์  สมจิตร ธุรการ
33 สพม.กาญจนบุรี 020475 : เลาขวัญราษฎร์บำรุง เสกสันต์  เทียนสมใจ ครู
34 สพม.กาญจนบุรี 020478 : หนองปรือพิทยาคม อุษา  โตแก้ว ครูผู้ช่วย
35 สพม.กาญจนบุรี 020477 : ประชามงคล จักรวรรดิ์  สุขสมัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่
36 สพม.กาญจนบุรี 020477 : ประชามงคล เสฏฐวุฒิ  ผาบคีรี เจ้าหน้าที่
37 สพม.กาญจนบุรี 020479 : ห้วยกระเจาพิทยาคม ยศวัฒน์  ทับทิม ครู
38 สพม.กาญจนบุรี 020479 : ห้วยกระเจาพิทยาคม นิติ   เดชากุล ครู
39 สพม.กาญจนบุรี 020452 : ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ภิญโญ  วงศ์สามี ครู
40 สพม.กาญจนบุรี 020457 : ศรีสวัสดิ์พิทยาคม ณัฐธิดา  ม่วงนาครอง ครูผู้ช่วย
41 สพม.กาญจนบุรี 020469 : ทองผาภูมิวิทยา กมลชนก  เงินงาม ครู
42 สพม.กาญจนบุรี 020471 : อุดมสิทธิศึกษา ชุติมา  ใจคลาย ครู
43 สพม.กาญจนบุรี 020453 : ไทรโยคน้อยวิทยา นางสาวสิวินีย์  ประจำถิ่น ครู
44 สพม.กาญจนบุรี 020470 : ร่มเกล้า กาญจนบุรี เสาวคนธ์  ชนะรัตน์ ครู
45 สพม.กาญจนบุรี 020470 : ร่มเกล้า กาญจนบุรี อภิวัฒน์  สิทธิวงค์ ครู