รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020037 : บ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา" นางกานดา  เซี่ยงฝุง ครู
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020038 : บ้านแก่งหลวง ภัณฑิลา  วรรณา ครู
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020039 : วัดถ้ำมังกรทอง อรพรรณ  พุ่มทอง ครูโรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020010 : วัดท่าน้ำตื้น ปาวรีย์  บุณยปรรณานนท์ ครู
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020010 : วัดท่าน้ำตื้น นางสาวนันทวรรณ  เอื้อเฟื้อ ครู
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020010 : วัดท่าน้ำตื้น กาญจนา  ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020011 : ท่าพะเนียดกุญชร ธัญนันทน์  เสืองามเอี่ยม ธุรการ
8 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020014 : บ้านหนองสองตอน วิภาวดี  นุ่มฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020036 : บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) เรืองยศ  ดากาวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
10 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020033 : บ้านทับศิลา นางจิตติมา  เสมอตระกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
11 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020028 : บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) พรรณิดา  ศรีดอกคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020028 : บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) กฤษฏิณัฐฏ์  ฤกษณพลณิชกุล ครูชำนาญการ
13 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020003 : บ้านหัวหิน นางสาวสายฝน  แก้วจันทร์ ครูชำนาญการ
14 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020003 : บ้านหัวหิน นายพงษ์ศธร  ชมท่าไม้ ครู
15 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020004 : วัดบ้านยาง อารีย์   สุขกลม ธุรการ
16 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020005 : วัดท่ามะขาม ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานันท์  ฉ่ำกลิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020005 : วัดท่ามะขาม นางสาวแสงเดือน  แก้วลอย ครูชํานาญการ
18 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020054 : พัฒน์พงศ์ นายเชาวกิจ   เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ ครู
19 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020055 : บ้านห้วยน้ำขาว นางสาวศุภวรรณ  อัคคีเดช ครู
20 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020056 : หนองบ้านเก่าสามัคคี นางสาวสาวิตรี  บุญเลิศ ครูชำนาญการ
21 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020057 : บ้านตะเคียนงาม สุณิสา  หมื่นปราบ ครู
22 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020057 : บ้านตะเคียนงาม สุธิศา  เขียวเหลือง ครูผู้ช่วย
23 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020059 : บ้านทุ่งศาลา จริยา  คำเกลี้ยง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
24 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020046 : วัดบ้านเก่า ปิยะดา  อยู่พ่วง ครู
25 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020050 : วัดพุน้อย ธีรพงศ์  แก้วประดิษฐ ธุรการโรงเรียน
26 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020445 : ตชด.บ้านประตูด่าน ศิริกาญจน์  หลากสุขถม ครูผู้ช่วย
27 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020008 : อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กมลชนก  วันแก้ว ครู
28 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020007 : อนุบาลกาญจนบุรี ชุกฤตา  เทศพันธุ์ ครู
29 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020002 : บ้านหัวนา มยุรี  อ่อนคำ ครู คศ.3
30 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020001 : บ้านวังสารภี ณัฐกาญจน์  ศรฦีจันทร์ ธุรการ
31 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020019 : วัดทุ่งลาดหญ้า นางสาวอินทิพร  สังขวิราม ครูผู้ช่วย
32 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020019 : วัดทุ่งลาดหญ้า นางสาวชญาภา  ปริปุณณะ ครูผู้ช่วย
33 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020020 : วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" ทิพย์วาที  วรรณพงศ์ ธุรการ
34 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020020 : วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" นายสุทธิพร  ดาวเรือง ครูชำนาญการ
35 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020022 : บ้านท่าหวี ปรินทร  จงพัฒนะสินสุข ธรุรการโรงเรียนบ้านท่าหวี
36 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020023 : บ้านจันอุย พรณภา  พูนทอง เจ้าหน้าที่
37 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020023 : บ้านจันอุย รพีพรรณ  แซ่แต้ เจ้าหน้าที่ธุรการ
38 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020025 : บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) นางสาวจันทร   กลัวผิด ครู
39 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020021 : บ้านทุ่งนานางหรอก ชฎารัตน์   ถือแก้ว ครูผู้ช่วย
40 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020026 : บ้านหนองสามพราน รัชนู  สุดใจ ครู
41 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020027 : บ้านวังด้ง พิสมัย  ตุติ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวังด้ง
42 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020034 : บ้านท่าทุ่ม นางสาวสุภารัช  หมอนเมือง ครูโรงเรียนบ้านท่าทุ่ม
43 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020031 : บ้านท่าโป่ง ทิพวรรณ  พรนภาเจริญ ครู
44 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020031 : บ้านท่าโป่ง นางสาวมาลา  ผาภูมิกบูร ธุกราร
45 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020032 : บ้านหนองหอย กรรณิการ์  อยู่เอี่ยม ครูธุรการ
46 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020035 : วัดเขาน้อย นายธีรศักดิ์  ศรีสุข ครู โรงเรียนวัดเขาน้อย
47 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020052 : บ้านนากาญจน์ สุพรรณี  ทองมี ธุรการ
48 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020053 : บ้านดงยาง ประภัสสร  กองป้อง ธุรการ
49 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020047 : บ้านวังตะเคียน วาสนา  เอี่ยมจริง ครูชำนาญการ
50 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020048 : บ้านหนองกลางพง วราภรณ์  ด้วงปลี ครูธุรการ
51 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020049 : ลุ่มโป่งเสี้ยว พรพรรณ  ตวันคำ ครู
52 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020009 : วัดศรีอุปลาราม ธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน ครู
53 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020016 : บ้านพุประดู่ บังอร  ทองพุธ ครู
54 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020016 : บ้านพุประดู่ อุษณีย์  ศรีนวล ครู
55 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020017 : สมาคมนักเรียนเก่าราชินี นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ ครูชำนาญการพิเศษ
56 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020012 : บ้านหนองบัว ณัฐพัชร์  มากบุญมา พนักงานราชการ
57 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020013 : บ้านพุเลียบ นางขนิษฐา  ทองเปราะ พนักงานราชการ
58 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020013 : บ้านพุเลียบ นางสาววนิดา  หุ่นแก้ว ครูผู้ช่วย
59 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020045 : บ้านทุ่งนาคราช นายธีรเศรษฐ์  ดวงแข ครูชำนาญการ
60 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020006 : บ้านเขาปูน นางสาวกิติณันท์  เจษฎา เจ้าหน้าทีธุรการ
61 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020040 : บ้านวังปลาหมู อัญธิกา  วัฒถากุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
62 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020041 : บ้านวังลาน พรทิพย์  เสาาร์ประโคน ครู
63 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020041 : บ้านวังลาน นางสาวประพาพร  ยศวิชัย ครู
64 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020042 : วัดไทยวิวัฒนาราม ศุภัทรานิษฐ์  กฤษณะสังข์ ธุรการโรงเรียน
65 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020106 : บ้านถ้ำ นางสาวพุธฤดี  สังขภัสสร ครูธุรการ
66 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020106 : บ้านถ้ำ นางสาวณัฐจิราพร  มณัชณาพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
67 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020107 : บ้านดอนคราม ศิริลักษณ์   โพธิบุตร ธุรการ
68 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020108 : วัดหนองตะโก ประกอบ  พัดชื่น ครู
69 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020109 : บ้านห้วยน้ำโจน นางสาวณัฐกานต์  ปิ่นเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ
70 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020109 : บ้านห้วยน้ำโจน นางสาวนาตยา  นวนนาง ครู
71 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020121 : วัดท่าตะคร้อ นางสาวนันท์นรินทร์  ธนสิริวัฒนโชติ ธุรการ
72 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020099 : วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง วิไลวรรณ  สมบูรณ์ทวี ครู
73 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020100 : อนุบาลท่าม่วง นพกร  ตุ้มน้อย ครูอัตจ้าง
74 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020098 : วัดท่าล้อ ทะวิด  ผ่องกัล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าล้อ
75 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020098 : วัดท่าล้อ ทิติยา   อินกล่อม เจ้าหน้าที่ธุรการ
76 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020101 : เขาดินวิทยาคาร ภสมน  แก้วพลอย เจ้าหน้าที่ธุรการ
77 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020096 : วัดศรีสุวรรณาราม ธันวา  ทรัพย์ธนภูมิ ครู
78 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020096 : วัดศรีสุวรรณาราม นางสาวณัฏฐณิชา  ปานคง ครู
79 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020097 : วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สุภัทตรา  เกษร ครู
80 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020124 : บ้านหนองมงคล วรรณนิภา  ช้างกรุด ธุรการโรงเรียน
81 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020131 : บ้านหนองน้ำขุ่น ชลลินี  หนูทอง ธุรการโรงเรียน
82 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020104 : บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) ภัสสร  สมประสงค์ ครู
83 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020112 : บ้านสระเศรษฐี นายอำนวย  กลิ่นหอม ครู
84 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020122 : วัดลําสำรอง ภาวัต  กระต่าย ครูผู้ช่วย
85 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020122 : วัดลําสำรอง กิตติยาณี  ตั้งใจ ครูชำนาญการพิเศษ
86 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020123 : บ้านรางสะเดา ญาดา  ศิริโสภณ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการธุรการโรงเรียน
87 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020120 : ตลาดสํารอง มนต์ชัย  เฉลิมนิรันดร ครู
88 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020125 : วัดหนองพังตรุ สมใจ  บุญเต็ม ธุรการโรงเรียน
89 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020126 : บ้านห้วยไร่ ปราณี  นาคขำ ธุรการโรงเรียน
90 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020127 : บ้านหนองเป็ด นวพล  ศิลาแรง เจ้าหน้าที่ธุรการ
91 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020105 : วัดม่วงชุม กชพรรณ  คุ้นเคย ครู
92 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020103 : วัดชุกพี้ สิทธิศักดิ์  แก้วแสนตอ ธุรการโรเรียน
93 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020110 : วัดขุนไทยธาราราม ภัทรศยา  ธนภัทรวาทิน ครูผู้ช่วย
94 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020111 : บ้านรางสาลี่ นางเพชรรุ่ง  บรรเทาทุกข์ ครููโรงเรียนบ้านรางสาลี่
95 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020134 : วัดสระกลอยสามัคคีธรรม กัน  รัชนีกร หนูวัฒนา ธุรการโรงเรียน
96 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020113 : บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) ขนิษฐา  ครุฑเหิร ครู
97 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020113 : บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) ประกิจ  วีระศิลป์ ครู
98 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020114 : วัดวังขนายทายิการาม นายวรวิทย์  อัคราภิชาต ครูธุรการโรงเรียน
99 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020102 : บ้านหนองตาบ่ง อภิญญา  แก้วประเสริฐ ครู
100 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020116 : วัดวังศาลา ญาณ์นิสา  ครูทอง ธุรการโรงเรียน
101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020117 : วัดหนองเสือ นิตยา  กล่ำตะโก เจ้าหน้าที่ธุรการ
102 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020117 : วัดหนองเสือ ธีระ  แสงศิริ ครู
103 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020118 : บ้านหนองสะแก ณิรดา  สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
104 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020119 : วัดโพธิ์ศรีสุขาราม นิภาวรรณ  ช้างกรุด ธุรการโรงเรียน
105 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020094 : บ้านรางจิก นางสาวศศิธร  ล่าดี พนักงานราชการ
106 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020092 : วัดอินทาราม สร้อยทิพย์  ถานะลุน ครูชำนาญการพิเศษ
107 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020092 : วัดอินทาราม ภิรดา  ทิพยดี ครู
108 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020093 : บ้านห้วยตลุง นางสาวปาลียา  รอดโพธิ์ทอง ธุรการโรงเรียน
109 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020093 : บ้านห้วยตลุง ปราณี  เรือนงาม ครู
110 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020128 : วัดหนองตะครอง โชติรส  สงวนพันธ์ ธุรการ
111 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020135 : บ้านโกรกตารอด นางสาวณัชช์ฑราณีย์   ศรีปานนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน
112 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020135 : บ้านโกรกตารอด สามารถ  พรามสุภา ครู
113 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020129 : ดิศกุล นายพฤกษา  จันทร์เรือง ครู
114 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020130 : บ้านหนองอีเห็น ณภัทร  กองศรี ครู
115 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020130 : บ้านหนองอีเห็น พรรณผกา  วงศ์ศิริวิบูลย์ ครู (อัตราจ้าง)
116 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020132 : บ้านหนองสองห้อง ขนิษฐา  เกตุแดง ครู
117 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020388 : วัดยางเกาะ นภณัฏฐ์  มืดขุนทด ครู
118 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020389 : บ้านกลอนโด นางสาวแก้วใจ  ธรรมเนียมดี ครู
119 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020389 : บ้านกลอนโด นางสาวพรพรรณ   เลิศเอี่ยม ครู
120 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020391 : วัดหนองบัว นางลัดดาวัลย์  ทองดอนจุย ครู
121 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020391 : วัดหนองบัว ขนิษฐา  จิตเที่ยง ครูชำนาญการ
122 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020392 : บ้านแหลมทอง นางนัชชา  ธรรมชาติ ครู
123 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020393 : บ้านทุ่งมะขามเฒ่า นายโอภาส  ขันทะ ครูผู้ช่วย
124 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020394 : วัดจรเข้เผือก บุญธรรม  ฝอยทอง ครู
125 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020394 : วัดจรเข้เผือก นิภัส  อินทนิสา ครู
126 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020395 : บ้านท่ามะเฟือง อริสา   สุวรรณฉิม ธุรการโรงเรียน
127 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020396 : บ้านท่าเสด็จ กาญจน์จิรา  ศรท้วม เจ้าหน้าที่ธุรการ
128 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020397 : วัดถ้ำอ่างหิน นางสาวปารมี  นิ่มนวล ธุรการโรงเรียน
129 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020398 : บ้านหนองหญ้าปล้อง นายชินพัฒน์  ป่วนหลำ ครู
130 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020399 : บ้านหนองกวาง เอกวิทย์  ชัยลังกา ครู
131 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020399 : บ้านหนองกวาง นางสุกัญญา  บรรจงรักษา ครู ชำนาญการ
132 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020400 : บ้านทุ่งยาว ณัทยา  ภูขีด เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนบ้านทุ่งยาว
133 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020383 : บ้านหนองโสน ธันยรัศศมิ์  วิเศษสิงห์ ครู
134 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020385 : บ้านไทรทอง สมหญิง  อินสว่าง พนักงานราขการ
135 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020386 : บ้านโป่งโก วัชรปาณี  สืบพิมพาวงศ์ ครู
136 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020387 : บ้านท่ามะไฟ รสริน  สบายยิ่ง ครู
137 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020384 : บ้านเนินไพร วิไลภรณ์  รัตนแสงศร ครูผู้ช่วย
138 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020375 : บ้านหนองหิน ปัทมา  เจนอภิธรรม ครูจ้างสอน
139 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020376 : บ้านหนองปล้อง นภัชชา  แดนพันธ์ ครู
140 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020377 : บ้านท่าแย้ ณัฐพร  ยาสุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
141 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020381 : บ้านท่าพุ ณภัทร  ศิริมั่ว ครูชำนาญการ
142 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020372 : อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นางสาวศิริวรรณ  นันตาแก้ว ครูผู้ช่วย
143 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020372 : อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นายธนัฎไชย  เกลี้ยงกมล ครู
144 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020374 : ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) ผกาภรณ์  ดวงพิมาย ครู
145 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020374 : ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) ศรายุทธ  ล้อมพงศ์ ครู
146 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020373 : บ้านหนองไผ่ ปุณยวีร์  ชูปานกลีบ ครู
147 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020373 : บ้านหนองไผ่ นภัสพร  ทองพราย ครู
148 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020380 : บ้านหนองปากดง อรทัย  บุญเส็ง ครู
149 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020378 : บ้านหินแด้น จิรัฏฐ์  ฉัตรคล่องแคล่ว ครูชำนาญการ
150 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020133 : จํารูญเนติศาสตร์ ชูติรัตน์  ประดิษฐเวคิน ครู
151 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020357 : บ้านน้ำพุ อารยา  วงค์คำ ครูผู้ช่วย
152 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020360 : บ้านสามหลัง ณัฐธีรา  ปฐวีพนาสณท์ ครู
153 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020360 : บ้านสามหลัง มณีรัตน์  ปานหว่าง ครูธุรการ
154 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020342 : บ้านดงเสลา นัยนา  แสนสุข ครู
155 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020347 : บ้านโป่งหวาย นายจเด็จ  กองเงิน ครู
156 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020352 : บ้านพุน้ำเปรี้ยว นางสาวนนทิยา   ธนิยาฐากูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020353 : บ้านท่าสนุ่น นางสมใจ  คุณากรดุษิต ครู
158 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020356 : บ้านบนเขาแก่งเรียง นางสาวนพรัตน์  รักอู่ ครูผู้ช่วย
159 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020356 : บ้านบนเขาแก่งเรียง ณัฐพงศ์  แก้วสะอาด ครูชำนาญการ
160 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020348 : ชุมชนบ้านท่ากระดาน นายพัทธดล  บุญรอดดวง ครู
161 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020348 : ชุมชนบ้านท่ากระดาน นางอรุณ  แก้วบัวดี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
162 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020348 : ชุมชนบ้านท่ากระดาน ดวงพร  สมใจ เจ้าหนัาที่ธุรการ
163 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020349 : บ้านหม่องกระแทะ กัณทริกา  หินอ่อน ธุรการโรงเรียน
164 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020354 : บ้านเจ้าเณร นางสาวกุลสินี  ธัญลักษณ์เดโช ครู
165 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020345 : วัดถ้ำองจุ ภูษิต  วันทอง ครูผู้ช่วย
166 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020345 : วัดถ้ำองจุ กฤตคม  สมจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
167 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020346 : บ้านองหลุ ประวิทย์   เถกิงกิจ ครู
168 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020341 : บ้านปากนาสวน อมรรัตน์  คล้ายห้างหว้า ครู
169 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020343 : บ้านองสิต นางสาวพนิดา  สุธาพจน์ ครูธุรการ
170 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020344 : บ้านนาสวน ศิริพร  พื้นผา ครู
171 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020344 : บ้านนาสวน อำนวย  คดพะเนาว์ ครู
172 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020358 : บ้านน้ำมุด รัธยา  คำไข ครู
173 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020358 : บ้านน้ำมุด ยุทธ์  อนันต์ชัยลิขิต ผู้อำนวยการโรงเรียน
174 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020359 : บ้านต้นมะพร้าว นายณรงค์ฤทธิ์  บัวใหญ่ ครู
175 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020350 : อนุบาลศรีสวัสดิ์ นายอักษรินทร์  ชัยอัครพันธุ์ ครู
176 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020351 : บ้านทุ่งนา นางสาวจิราภรณ์  ไวยิ่งยุทธ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนา
177 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020351 : บ้านทุ่งนา อารีย์ลักษณ์   วิทยา ครูอัตราจ้าง