รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020167 : วัดเขาสามสิบหาบ สันทัด  พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020167 : วัดเขาสามสิบหาบ กกก  ฟฟฟ กกกก
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020167 : วัดเขาสามสิบหาบ วัลลภ  มัชวงค์ ครู คศ.3
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020167 : วัดเขาสามสิบหาบ อาทิตย์  โยมด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020168 : บ้านหนองหิน ปภาวริน  เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020168 : บ้านหนองหิน กันทิมา  บุตรศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020169 : บ้านเขาช่อง นางวงศ์จันทร์  รุ่งกลิ่น ครู
8 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020169 : บ้านเขาช่อง สินีนาฏย์  สนธิ ธุรการ
9 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020169 : บ้านเขาช่อง เรียม  สุขขี ครู
10 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020155 : วัดเขาใหญ่ ญานี  สอสอาด ครู
11 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020155 : วัดเขาใหญ่ นายประภาส  ทองมีสิทธิ์ ครู
12 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020156 : บ้านชายธูป นางสุมาลี  นุทกาญจนกุล ครู
13 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020156 : บ้านชายธูป ทัชชัย  แก้วจีน ครู
14 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020156 : บ้านชายธูป ชลิต  ย้อยดี ครู
15 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020156 : บ้านชายธูป วันวิสาข์  ศิริพันธ์ ธุรการ
16 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020158 : วัดเขาตะพั้น อักษรินทร์  มิลินเจริญไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020158 : วัดเขาตะพั้น ทิพย์วัลย์  จันทร์มา เจ้าหน้าที่ธุรการ
18 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020158 : วัดเขาตะพั้น จามร  วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020158 : วัดเขาตะพั้น วิชัย  เอี่ยมชื่น ครู
20 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020158 : วัดเขาตะพั้น นางเตือนใจ  อุณยเกียรติ ครู
21 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020159 : อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ วีรศรุต  พลนิรันดร์ เจ้าหน้าทีู่ธุรการ
22 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020159 : อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นายอิทธิกร  อินต๊ะปัญญา ครูชำนาญการ
23 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020160 : วัดดอนขมิ้น นางสุพิชฌาย์  สุทธิศิริธนชิต ครู
24 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020160 : วัดดอนขมิ้น กัลธิยา   จำเนียรศิลป์ ธุรการโรงเรียน
25 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020141 : วัดทุ่งมะกรูด นายฉัตรชัย  พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020141 : วัดทุ่งมะกรูด ชัยวัฒน์  แสงน้อย ครู
27 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020142 : บ้านทุ่งประทุน นางกุลทรัพย์  เวชตรียานนท์ ครู
28 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020142 : บ้านทุ่งประทุน sribungorn  janda ครู
29 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020142 : บ้านทุ่งประทุน ปาณิสรา   จงเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
30 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020146 : วัดดอนชะเอม สุทธิโรจน์  มาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
31 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020187 : บ้านบึงวิทยา วรรษฑีระ  ปานบุตร ครูโรงเรียนบ้านบึงวิทยา
32 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020187 : บ้านบึงวิทยา อรณรินทร์  โพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
33 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020145 : บ้านหนองตาแพ่ง นางสาวณฑมน  ชุนประเสริฐ ครู
34 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020145 : บ้านหนองตาแพ่ง บังอร  สีสำลี ธุรการ
35 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020145 : บ้านหนองตาแพ่ง นายสมปอง  ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
36 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020147 : บ้านรางกระต่าย ขวัญตา  มีพันธ์ศรี ครู
37 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020147 : บ้านรางกระต่าย อรอนงค์  ระงับพิศษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
38 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020148 : บ้านหนองตาคง นางสุวิมล  บุญแตง ครูชำนาญการ
39 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020148 : บ้านหนองตาคง อัญธิกา  อุดม ธุรการโรงเรียน
40 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020149 : วัดตะคร้ำเอน viruch  swangarun ครู
41 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020150 : วัดสำนักคร้อ จิรศักดิ์  นิยมศักดิ์ ครู
42 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020150 : วัดสำนักคร้อ ณัฐพัชร์   กิมน้อย ครู
43 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020138 : บ้านหนองลาน นายยุทธนา  เหงี่ยมจุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
44 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020138 : บ้านหนองลาน วัชระ  คล้ายทอง ครู
45 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020136 : บ้านท่ามะกา CHANIDA  KLANBOOS ครู
46 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020136 : บ้านท่ามะกา ณฐมน  น้ำใจสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
47 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020137 : วัดคร้อพนัน นางภคอร  โยธาคุณาธร ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020137 : วัดคร้อพนัน นางสาวสุภัค  วงษ์จู ครูชำนาญการ
49 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020140 : วัดกระต่ายเต้น นางกมลวรรณ  ชัยมณี ครู
50 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020144 : วัดท่าเรือ ปติธาร  เสลาคุณ ธุรการโรงเรียน
51 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020144 : วัดท่าเรือ ณัฐพร  ศักดิ์ศรี ครู
52 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020143 : วัดใหม่เจริญผล ธัญวรรณ  เวชวงศ์ ครูผู้ช่วย
53 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020143 : วัดใหม่เจริญผล รมณีย์  เรียบเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
54 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020153 : บ้านท่าพะเนียง อนุศาสตร์  ธำงโชติ ธุรการ
55 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020153 : บ้านท่าพะเนียง จุฬาลักษณ์  ประทุมวงษ์ ธุรการ
56 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020154 : ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ ศุภนิดา  มีทรัพย์มาก เจ้าหน้าที่ธุรการ
57 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020154 : ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ นางสาวสิรินาถ  แดงปลาด ธุรการ
58 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020157 : วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) จตุพร  เชยสาคร ครู
59 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020157 : วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) นางราตรี  เกิดมี ครู
60 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020157 : วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) กรรณิการ์  เนื้อแตงเย็น ธุรการ
61 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020152 : เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) กัญญาณัฐฐ์  ศรีเคลือบ ครูผู้ช่วย
62 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020152 : เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) นายนภภูมิ   พรมแดน ผู้อำนวยการ
63 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020152 : เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) นางสาวสุริสา   ผ่องใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
64 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020151 : วัดดงสัก นางลภัสวีณ์  ห่อทองเลิศวัฒนา ครู
65 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020151 : วัดดงสัก นววรรณ  จูมั่น ธุรการ
66 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020151 : วัดดงสัก สุปราณี  รัตนสุภา ครู
67 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020181 : วัดพระแท่นดงรัง พรรณรัตน์  ธิติมาธัญญากุล ครู
68 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020184 : บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร วรรณณิภา  นิลวงษ์ ครู
69 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020185 : บ้านดอนรัก ภรณ์ทิพย์  หอมจันทร์ ธุรการ
70 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020185 : บ้านดอนรัก นายนิพนธ์  กิมน้อย ครู
71 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020165 : บ้านหนองกรด สุธาสินี  หงษ์น้อย ธุรการโรงเรียน
72 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020165 : บ้านหนองกรด นางสาวอชิรญา  หาดี ธุรการ
73 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020161 : วัดห้วยตะเคียน สุจิตรา  มีจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020161 : วัดห้วยตะเคียน นางสาวกมลวัลย์  บุญจันทร์ ครู
75 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020161 : วัดห้วยตะเคียน อังคณา  วงษ์จู เจ้าหน้าที่ธุรการ
76 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020162 : วัดหนองโรง ณิตยา  ฟักแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
77 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020163 : วัดเขาสะพายแร้ง นายประสาท  สิงเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียน
78 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020163 : วัดเขาสะพายแร้ง นางเรขา  เสลาหลัก ครูชำนาญการพิเศษ
79 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020164 : วัดสนามแย้ ศิริชัย  โพธิ์พันธ์ ครู
80 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020173 : บ้านดอนเขว้า นางสาวพึงใจ   ฉัตรแถม ครู ชำนาญการพิเศษ
81 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020173 : บ้านดอนเขว้า เดือนรุ่ง  ห้วยหงษ์ทอง ครู
82 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020173 : บ้านดอนเขว้า นางสาวพัณณิตา   สุขจิตต์ ครู คศ.1
83 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020170 : วัดหนองพลับ เสาวนีย์  พรมแดน ครู
84 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020170 : วัดหนองพลับ นางเบญจวรรณ  สุคันธา ครูชำนาญการพิเศษ
85 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020171 : วัดท่ากระทุ่ม นางสาวศุภญดา  อาจคงหาญ ครู
86 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020171 : วัดท่ากระทุ่ม นางสาวพิชญ์สิณี  สุนันท์พงษ์ ครู คศ.1
87 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020172 : วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) นางสุณีย์  สุทธิสินทอง ครู
88 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020182 : วัดหนองลาน วริยาพร  ศรีทองทรัพย์ ธุรการโรงเรียน
89 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020179 : บ้านจันทร์ลาดวิทยา นริสรา  ตันสุวรรณ ธุรการโรงเรียน
90 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020179 : บ้านจันทร์ลาดวิทยา ทวีศักดิ์  กลั่นดี ครู
91 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020183 : วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 นางสาวกาญจนา  ยางสวย ครู
92 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020183 : วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 อรอุมา  หนูนันท์ ธุรการ
93 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020180 : วัดหนองไม้แก่น นางสาวธนิสร  เมฆปั่น ครูอัตราจ้าง
94 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020180 : วัดหนองไม้แก่น ธนิส  ชินะตังกูร ครู ค.ศ.1
95 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020180 : วัดหนองไม้แก่น นางสาวธนิสร  เมฆปั่น ครูอัตราจ้าง
96 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020180 : วัดหนองไม้แก่น ดารุณี  เพ็งน้อย ครููผู้ช่วย
97 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020180 : วัดหนองไม้แก่น นายชลิตร์  ตันเรืองศรี ผู้อำนวยการ
98 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020166 : วัดหวายเหนียว มนัสภรณ์   มากบัว ครูธุรการ
99 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020166 : วัดหวายเหนียว พิไลวรรณ  นาคบัว ครูผู้ช่วย
100 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020177 : บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ไพริน  แสงคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
101 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020178 : ประชาวิทยาคาร อานุช  ศรสินชัย ครู
102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020178 : ประชาวิทยาคาร สุรีรัตน์  แรงครุฑ เจ้าหน้าที่ธุรการ
103 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020175 : บ้านดอนตาลเสี้ยน ขนิษฐา  โพธิ์เงิน ธุรการโรงเรียน
104 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020175 : บ้านดอนตาลเสี้ยน สมศักดิ์  สะพลอย ครู
105 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020176 : บ้านอุโลกสี่หมื่น สุวรรญา  ขวัญกลาง ธุรการ
106 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020276 : วัดดอนเจดีย์ ทวี  ศรีธร ข้าราชการครู
107 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020276 : วัดดอนเจดีย์ ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  เตี่ยวขุ้ย ครูธุรการ
108 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020276 : วัดดอนเจดีย์ โสภณ  พงษ์ไพบุลย์ ข้ราชการ ครู
109 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020278 : วัดบ้านน้อย การเกด  ขวัญอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ
110 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020278 : วัดบ้านน้อย นางปวีณา  มณีนิล ข้าราชการครู
111 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020278 : วัดบ้านน้อย นายนพดล  เมนะคงคา ข้าราชการครู
112 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020265 : วัดสาลวนาราม สุปรียา  อยู่เต็มสุข ครูผู้ช่วย
113 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020265 : วัดสาลวนาราม ธนิษฐา  อาษากิจ ธุรการ
114 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020266 : บ้านบ่อหว้า นางปุณยนุช  นราแก้ว ครู
115 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020267 : บ้านหนองโพธิ์ ธีรวัต  เตี้ยทอง ครูผู้ช่วย
116 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020262 : บ้านดอนมะขาม นพสรวง  ประเสริฐลาภ ครู
117 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020262 : บ้านดอนมะขาม นางสาวเจนจิรา   มาลา ธุรการ
118 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020269 : วัดทุ่งสมอ นฤพงษ์  จันทร์แย้ม ธุรการโรงเรียน
119 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020269 : วัดทุ่งสมอ ทับทิม  รื่นสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
120 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020277 : บ้านดอนสระ ฐากูร  คำมะนาง ครู
121 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020261 : วัดบ้านทวน ปรีชญา  ประเสริฐลาภ เจ้าหน้าที่ธุรการ
122 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020282 : วัดพังตรุ บัณพิต  คงควร ครูชำนาญการพิเศษ
123 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020282 : วัดพังตรุ นิพัทธิ์  จันทร์ประทัศน์ ธุรการโรงเรียน
124 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020282 : วัดพังตรุ bandit  khongkhuan ครู
125 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020284 : บ้านบ่อระแหง ชูศักดิ์  กอธงทอง ครู
126 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020284 : บ้านบ่อระแหง สุภาวดี  พรายศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020285 : บ้านโป่งกูป สุภัค  โพธิ์แก้ว ธุรการ
128 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020285 : บ้านโป่งกูป มัลลิกา  กาญจนอภิรักษ์ ครู
129 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020287 : บ้านกระเจา สังคม  เบญพาด ครู
130 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020287 : บ้านกระเจา กรรณิกา  เหล่าปาสี ธุรการโรงเรียน
131 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020288 : วัดเบญพาด ขนิษฐา  โพธิรัตน์ ธุรการ
132 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020288 : วัดเบญพาด สิริภา  กล่อมแสง ครู
133 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020289 : อนุบาลพนมทวน นางสาวปานทิพ  เสริมสุข ครู
134 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020289 : อนุบาลพนมทวน soontharee  chinnaphan ครู
135 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020289 : อนุบาลพนมทวน โสน  พยาบาล เจ้าหน้าที่ธุรการ
136 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020290 : บ้านโคราช นางสาวนันท์นัทธฉัตร  ศรีวิเศษ ครู
137 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020290 : บ้านโคราช อรุณี  พรหมชาติ ครู
138 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020290 : บ้านโคราช วนิดา  พรหมชนะ ธุรการ
139 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020291 : บ้านดอนเตาอิฐ นางสาววิภา  จันทร์แย้ม ครูผู้ช่วย
140 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020292 : บ้านหนองจอก สุธีรา  ภิญโญ ธุรการโรงเรียน
141 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020292 : บ้านหนองจอก นางสาววัชรา  แก้วประชา ครูผู้ช่วย
142 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020293 : บ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 นางสาวมยุรา  สิทธิสร เจ้าหน้าที่ธุรการ
143 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020293 : บ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 พรรณรัตน์  ชินพัณณ์ ครู
144 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020268 : วัดห้วยสะพาน นางสาวสมจิต  ด้วงเดช ครูธุรการ
145 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020274 : วัดนาพระยา นางวันเพ็ญ   การะภักดี ครูโรงเรียนวัดนาพระยา
146 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020275 : บ้านรางยอม นางสาววันดี  ช้างเขียว ครูโรงเรียนบ้านรางยอม
147 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020271 : บ้านห้วยด้วน น.ส.นงลักษณ์  นพวงศ์ ณ อยุธยา ครูโรงเรียนบ้านห้วยด้วน
148 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020272 : บ้านวังรัก รุ่งนรินทร์  สุกใส ครู
149 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020272 : บ้านวังรัก ชาญณรงค์  โคกแก้ว ธุรการ
150 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020273 : บ้านหลุมหิน Somchai  Doungmorgot ครู
151 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020273 : บ้านหลุมหิน สมาน  สีสังข์งาม ผู้อำนสยการสถานศึกษา
152 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020280 : บ้านหนองขุย เสาวลักษณ์  สอนใจ ธุรการ
153 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020280 : บ้านหนองขุย นางสาวสุภาพันธ์  พันธุ์พักดี ครู
154 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020281 : บ้านสระลุมพุก พิชชาภา  เอกวิบูลย์ ครู
155 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020281 : บ้านสระลุมพุก อมรรัตน์  กระต่าย ครู
156 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020281 : บ้านสระลุมพุก เกศญา  แก้ววิชิต ครู
157 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020283 : เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) ดรุณี  เรืองสีเหมือน เจ้าหน้าที่ธุรการ
158 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020438 : วัดดอนแสลบ อรทัย  รัตนฤทธิยาภรณ์ ครู
159 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020438 : วัดดอนแสลบ นายทิวา  ศรีสมบูรณ์ ครู
160 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020438 : วัดดอนแสลบ ณัฐพล  จันทร์แย้ม ครูผู้ช่วย
161 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020438 : วัดดอนแสลบ พรพิมล  สระทองเมือง ธุรการ
162 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020438 : วัดดอนแสลบ สุพจน์  ศิลปชัย ครู
163 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020440 : วัดหนองปลิง นาตลดา  พานแก้ว ธุรการโรงเรียน
164 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020440 : วัดหนองปลิง นายไพศาล  แสวงหา ครู
165 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020441 : วัดเขารักษ์ พรเพ็ญ   บรรลือศักดิ์ ครู
166 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020442 : บ้านตลุงใต้ ศิรินภา  สืบเผ่า ครู
167 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020442 : บ้านตลุงใต้ นิภาพร  กล่อมแสง ธุรการ
168 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020442 : บ้านตลุงใต้ อารีรัตน์  ศิริฟอง ครู
169 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020442 : บ้านตลุงใต้ บุษบา  เที่ยงธรรม ครูผู้ช่วย
170 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020443 : บ้านพนมนาง พนิดา  อ่ำอ่อน ครู
171 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020443 : บ้านพนมนาง นางสาวดารารัตน์  พรหมทัตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
172 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020443 : บ้านพนมนาง ศศิธร  สาหร่าย ครูธุรการ
173 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020443 : บ้านพนมนาง นางสาวละเมียด  สีทับทิม คร
174 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020444 : บ้านหนองนางเลิ้ง นางสาวสิรินธร  พรมชาติ ครู
175 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020444 : บ้านหนองนางเลิ้ง นางสาวพิมพ์รัญญา  ติ่งดา ครูธุรการ
176 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020420 : บ้านวังไผ่ กฤษณะ  แก้วโสภณ ครู
177 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020420 : บ้านวังไผ่ warunya  kitkaeo ครู
178 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020421 : บ้านหนองตายอด ปราโมทย์  เชื้ออยู่ ธุรการโรงเรียน
179 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020421 : บ้านหนองตายอด นางสาหร่าย  เย็นใจ ครู ค.ศ. 2
180 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020426 : บ้านอ่างหิน ราเชนทร์  ไอยรารัตน์ ครู
181 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020431 : บ้านนาใหม่ ทิพย์วรรณ  เชื้อวงษ์ ครูผู้ช่วย
182 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020431 : บ้านนาใหม่ สมเจตน์  เชื้อวงษ์ ธุรการ
183 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020431 : บ้านนาใหม่ นางวิชิตา  เชื้อวงศ์ ครู
184 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020437 : บ้านไผ่สี สายชล  สุกใส ครู
185 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020437 : บ้านไผ่สี สุฌาณี  ดำรงค์ฤทธิ์ ครู
186 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020437 : บ้านไผ่สี นางสาวพัชรี  หลักเพ็ช ครู
187 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020437 : บ้านไผ่สี พรชัย  เมฆพยับ ครู ค.ศ.1
188 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020435 : บ้านห้วยยาง นางสาวศันสนีย์  หารสุโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
189 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020435 : บ้านห้วยยาง เฉลิมพงศ์  วงศ์ประกายศรี ครู
190 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020436 : บ้านสระจันทอง ธเนศ  อิสระเสนีย์ ครู
191 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020436 : บ้านสระจันทอง กิจจา  ศรีเหรา ครู
192 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020430 : วัดสระลงเรือ โพธิกุล  ไชยมงคล ครู
193 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020430 : วัดสระลงเรือ วิชิต  เพ็ชรปานกัน ครู
194 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020432 : บ้านหนองเจริญสุข นางสาวจริญญา  เสริมทรัพย์ ครู
195 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020432 : บ้านหนองเจริญสุข จรรยา  เกิดโภคา เจ้าหน้าที่ธุรการ
196 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020433 : เมตตาจิตต กิตติพันธ์   เมฆอุตส่าห์ ครูผู้ช่วย
197 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020434 : บ้านห้วยลึก มาริษา  อ่อนละออ ธุรการโรงเรียน
198 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020434 : บ้านห้วยลึก นางภัคญา  ใจกล้า ครู
199 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020425 : บ้านเขาศาลา บรรจง   ชูเชิดมงคลกุล ครู
200 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020425 : บ้านเขาศาลา นางสาวกาญจนา  ทวีศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
201 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020425 : บ้านเขาศาลา ราตรี  ชูเชิดมงคลกุล ครู
202 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020427 : บ้านทุ่งมังกะหร่า นางมนิดา  ขลิบเงิน ครู
203 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020428 : บ้านทัพพระยา นายศักดิ์ชาย  ผิวสุข ครู
204 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020428 : บ้านทัพพระยา นายประทีป  คลองน้อย ครู
205 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020428 : บ้านทัพพระยา นายสมภพ  โภคา ธุรการ
206 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020429 : บ้านเขากรวด ลำแพน   อรุณพันธุ์วิสุทธิ์ ครูผู้ช่วย
207 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020429 : บ้านเขากรวด กนกพรรณ  สุทธิ ครูผู้ช่วย
208 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020429 : บ้านเขากรวด วิไลวรรณ  ผิวเกลี้ยง ธุรการโรงเรียน
209 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020419 : อนุบาลห้วยกระเจา ภริตา  ทวีศรี ธุรการ
210 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020419 : อนุบาลห้วยกระเจา สุรชัย  แก้วรุณคำ ครู
211 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020419 : อนุบาลห้วยกระเจา คณิตา  มีลาภ ครู
212 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020419 : อนุบาลห้วยกระเจา นายประสิทธิชัย   หมดทุกข์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
213 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020422 : บ้านซ่อง นางสาวศศิธร  บุญธรรม ธุรการ
214 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020422 : บ้านซ่อง นุชรดี  บำรุงเขต ครู
215 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020423 : บ้านไพรงาม Woranika  Petpankan ครู
216 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020423 : บ้านไพรงาม นาฎอนงค์  โคกคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ