รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020167 : วัดเขาสามสิบหาบ อาทิตย์  โยมด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020167 : วัดเขาสามสิบหาบ กกก  ฟฟฟ กกกก
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020168 : บ้านหนองหิน ปภาวริน  เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020168 : บ้านหนองหิน กันทิมา  บุตรศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020169 : บ้านเขาช่อง สินีนาฏย์  สนธิ ธุรการ
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020169 : บ้านเขาช่อง นางสาวลัลนา  ช้างกรุด ครู
7 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020155 : วัดเขาใหญ่ ญานี  สอสอาด ครู
8 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020156 : บ้านชายธูป นางสุมาลี  นุทกาญจนกุล ครู
9 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020156 : บ้านชายธูป วันวิสาข์  ศิริพันธ์ ธุรการ
10 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020158 : วัดเขาตะพั้น จามร  วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020158 : วัดเขาตะพั้น ทิพย์วัลย์  จันทร์มา เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020159 : อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ วีรศรุต  พลนิรันดร์ เจ้าหน้าทีู่ธุรการ
13 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020160 : วัดดอนขมิ้น กัลธิยา   จำเนียรศิลป์ ธุรการโรงเรียน
14 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020160 : วัดดอนขมิ้น นายสุบิน  วรินทักษะ ครูโรงเรียนวัดดอนขมิ้น
15 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020141 : วัดทุ่งมะกรูด ชัยวัฒน์  แสงน้อย ครู
16 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020142 : บ้านทุ่งประทุน ปาณิสรา   จงเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020146 : วัดดอนชะเอม สุทธิโรจน์  มาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
18 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020187 : บ้านบึงวิทยา อรณรินทร์  โพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020145 : บ้านหนองตาแพ่ง บังอร  สีสำลี ธุรการ
20 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020147 : บ้านรางกระต่าย ขวัญตา  มีพันธ์ศรี ครู
21 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020147 : บ้านรางกระต่าย อรอนงค์  ระงับพิศษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020148 : บ้านหนองตาคง จารุวรรณ  มีผล ธุรการโรงเรียน
23 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020148 : บ้านหนองตาคง จารุวรรณ  มีผล ธุรการโรงเรียน
24 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020149 : วัดตะคร้ำเอน พินิจ  วัฒนชัยผดุงชีพ ครู
25 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020149 : วัดตะคร้ำเอน viruch  swangarun ครู
26 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020150 : วัดสำนักคร้อ ณัฐพัชร์   กิมน้อย ครู
27 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020138 : บ้านหนองลาน วัชระ  คล้ายทอง ครู
28 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020136 : บ้านท่ามะกา CHANIDA  KLANBOOS ครู
29 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020136 : บ้านท่ามะกา ณฐมน  น้ำใจสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
30 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020137 : วัดคร้อพนัน นางสาวสุภัค  วงษ์จู ครูชำนาญการ
31 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020140 : วัดกระต่ายเต้น นางกมลวรรณ  ชัยมณี ครู
32 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020144 : วัดท่าเรือ นิชาภา  วอนเพียร ครู
33 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020144 : วัดท่าเรือ วันวิสา  แซ่อึง ธุรการโรงเรียน
34 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020143 : วัดใหม่เจริญผล ธัญวรรณ  เวชวงศ์ ครูผู้ช่วย
35 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020143 : วัดใหม่เจริญผล รมณีย์  เรียบเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
36 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020153 : บ้านท่าพะเนียง จุฬาลักษณ์  ประทุมวงษ์ ธุรการ
37 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020154 : ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ นางสาวสิรินาถ  แดงปลาด ธุรการ
38 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020154 : ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ สิทธิชัย  พันนัทธี ครู
39 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020154 : ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ ศุภนิดา  มีทรัพย์มาก เจ้าหน้าที่ธุรการ
40 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020157 : วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) กรรณิการ์  เนื้อแตงเย็น ธุรการ
41 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020152 : เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) นางสาวสุริสา   ผ่องใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
42 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020152 : เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) นายนภภูมิ   พรมแดน ผู้อำนวยการ
43 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020151 : วัดดงสัก นางลภัสวีณ์  ห่อทองเลิศวัฒนา ครู
44 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020181 : วัดพระแท่นดงรัง พรรณรัตน์  ธิติมาธัญญากุล ครู
45 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020184 : บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร วรรณณิภา  นิลวงษ์ ครู
46 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020185 : บ้านดอนรัก นายนิพนธ์  กิมน้อย ครู
47 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020185 : บ้านดอนรัก นางสาวภรณ์ทิพย์  หอมจันทร์ ธุรการ
48 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020165 : บ้านหนองกรด สุธาสินี  หงษ์น้อย ธุรการโรงเรียน
49 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020161 : วัดห้วยตะเคียน อังคณา  วงษ์จู เจ้าหน้าที่ธุรการ
50 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020162 : วัดหนองโรง ณิตยา  ฟักแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020163 : วัดเขาสะพายแร้ง อชิรญา  หาดี ธุรการ
52 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020163 : วัดเขาสะพายแร้ง นางเรขา  เสลาหลัก ครูชำนาญการพิเศษ
53 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020164 : วัดสนามแย้ ศิริชัย  โพธิ์พันธ์ ครู
54 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020164 : วัดสนามแย้ สาธิต  เม่นไพร ครู
55 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020173 : บ้านดอนเขว้า เดือนรุ่ง  ห้วยหงษ์ทอง ครู
56 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020173 : บ้านดอนเขว้า นางสาวนฤมล  นวลนาง ครูอัตราจ้าง
57 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020170 : วัดหนองพลับ เสาวนีย์  พรมแดน ครู
58 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020170 : วัดหนองพลับ นางเบญจวรรณ  สุคันธา ครูชำนาญการพิเศษ
59 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020171 : วัดท่ากระทุ่ม นางสาวพิชญ์สิณี  สุนันท์พงษ์ ครู คศ.1
60 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020171 : วัดท่ากระทุ่ม นางบุษรา  สนสุทธิ ครู
61 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020172 : วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) นางสุณีย์  สุทธิสินทอง ครู
62 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020182 : วัดหนองลาน วริยาพร  ศรีทองทรัพย์ ธุรการโรงเรียน
63 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020179 : บ้านจันทร์ลาดวิทยา นริสรา  ตันสุวรรณ ธุรการโรงเรียน
64 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020183 : วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 อรอุมา  หนูนันท์ ธุรการ
65 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020183 : วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 นางสาวกาญจนา  ยางสวย ครู
66 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020180 : วัดหนองไม้แก่น นางสาวธนิสร  เมฆปั่น ครูอัตราจ้าง
67 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020166 : วัดหวายเหนียว พิไลวรรณ  นาคบัว ครูผู้ช่วย
68 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020177 : บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ไพริน  แสงคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
69 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020178 : ประชาวิทยาคาร สุรีรัตน์  แรงครุฑ เจ้าหน้าที่ธุรการ
70 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020175 : บ้านดอนตาลเสี้ยน ขนิษฐา  โพธิ์เงิน ธุรการโรงเรียน
71 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020176 : บ้านอุโลกสี่หมื่น ภูมรินทร์  ศรีโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
72 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020276 : วัดดอนเจดีย์ ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  เตี่ยวขุ้ย ครูธุรการ
73 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020278 : วัดบ้านน้อย การเกด  ขวัญอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ
74 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020278 : วัดบ้านน้อย นายนพดล  เมนะคงคา ข้าราชการครู
75 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020265 : วัดสาลวนาราม สุปรียา  อยู่เต็มสุข ครูผู้ช่วย
76 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020265 : วัดสาลวนาราม ธนิษฐา  อาษากิจ ธุรการ
77 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020266 : บ้านบ่อหว้า นางปุณยนุช  นราแก้ว ครู
78 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020267 : บ้านหนองโพธิ์ ธีรวัต  เตี้ยทอง ครูผู้ช่วย
79 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020262 : บ้านดอนมะขาม นางสาวเจนจิรา   มาลา ธุรการ
80 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020269 : วัดทุ่งสมอ ทับทิม  รื่นสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020277 : บ้านดอนสระ ฐากูร  คำมะนาง ครู
82 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020261 : วัดบ้านทวน ปรีชญา  ประเสริฐลาภ เจ้าหน้าที่ธุรการ
83 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020282 : วัดพังตรุ bandit  khongkhuan ครู
84 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020284 : บ้านบ่อระแหง สุภาวดี  พรายศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
85 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020285 : บ้านโป่งกูป เอกธนัช  บุญรอด ครู
86 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020285 : บ้านโป่งกูป สุภัค  โพธิ์แก้ว ธุรการ
87 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020287 : บ้านกระเจา กรรณิกา  เหล่าปาสี ธุรการโรงเรียน
88 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020288 : วัดเบญพาด สิริภา  ปลาทอง ครู
89 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020289 : อนุบาลพนมทวน โสน  พยาบาล เจ้าหน้าที่ธุรการ
90 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020290 : บ้านโคราช วนิดา  พรหมชนะ ธุรการ
91 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020290 : บ้านโคราช อรุณี  พรหมชาติ ครู
92 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020291 : บ้านดอนเตาอิฐ นางนฤมล  เปรมปรีดิ์ ครูชำนาญการ
93 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020292 : บ้านหนองจอก สุธีรา  ภิญโญ ธุรการโรงเรียน
94 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020293 : บ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 นางสาวมยุรา  สิทธิสร เจ้าหน้าที่ธุรการ
95 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020293 : บ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 พรรณรัตน์  ชินพัณณ์ ครู
96 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020268 : วัดห้วยสะพาน นางสาวสมจิต  ด้วงเดช ครูธุรการ
97 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020274 : วัดนาพระยา นางวันเพ็ญ   การะภักดี ครูโรงเรียนวัดนาพระยา
98 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020275 : บ้านรางยอม นางสาววันดี  ช้างเขียว ครูโรงเรียนบ้านรางยอม
99 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020271 : บ้านห้วยด้วน น.ส.นงลักษณ์  นพวงศ์ ณ อยุธยา ครูโรงเรียนบ้านห้วยด้วน
100 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020272 : บ้านวังรัก รุ่งนรินทร์  สุกใส ครู
101 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020272 : บ้านวังรัก ชาญณรงค์  โคกแก้ว ธุรการ
102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020273 : บ้านหลุมหิน สมาน  สีสังข์งาม ผู้อำนสยการสถานศึกษา
103 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020273 : บ้านหลุมหิน สุภาวดี  ชุนสุดา เจ้าหน้าที่ธุรการ
104 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020280 : บ้านหนองขุย จำเริณ  ทองศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุย
105 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020280 : บ้านหนองขุย เสาวลักษณ์  สอนใจ ธุรการ
106 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020281 : บ้านสระลุมพุก นางสาวชรินรัตน์  เทวี ธุรการโรงเรียน
107 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020281 : บ้านสระลุมพุก อมรรัตน์  กระต่าย ครู
108 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020283 : เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) ดรุณี  เรืองสีเหมือน เจ้าหน้าที่ธุรการ
109 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020438 : วัดดอนแสลบ พรพิมล  สระทองเมือง ธุรการ
110 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020440 : วัดหนองปลิง นาตลดา  พานแก้ว ธุรการโรงเรียน
111 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020441 : วัดเขารักษ์ เกศสุณีย์  ทองโชติ ครู
112 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020442 : บ้านตลุงใต้ นิภาพร  กล่อมแสง ธุรการ
113 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020443 : บ้านพนมนาง ศศิธร  สาหร่าย ธุรการ
114 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020443 : บ้านพนมนาง พนิดา  อ่ำอ่อน ครู
115 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020443 : บ้านพนมนาง นางสาวละเมียด  สีทับทิม คร
116 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020444 : บ้านหนองนางเลิ้ง นางสาวพิมพ์รัญญา  ติ่งดา ครูธุรการ
117 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020420 : บ้านวังไผ่ warunya  kitkaeo ครู
118 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020421 : บ้านหนองตายอด ปราโมทย์  เชื้ออยู่ ธุรการโรงเรียน
119 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020426 : บ้านอ่างหิน กนกกาญจน์  มังกะโรทัย ครูผู้ช่วย
120 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020426 : บ้านอ่างหิน ราเชนทร์  ไอยรารัตน์ ครู
121 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020431 : บ้านนาใหม่ นางวิชิตา  เชื้อวงศ์ ครู
122 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020431 : บ้านนาใหม่ ทิพย์วรรณ  เชื้อวงษ์ ครูผู้ช่วย
123 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020437 : บ้านไผ่สี สุฌาณี  ดำรงค์ฤทธิ์ ครู
124 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020437 : บ้านไผ่สี นางสาวพัชรี  หลักเพ็ช ครู
125 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020435 : บ้านห้วยยาง นางสาวศันสนีย์  หารสุโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
126 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020436 : บ้านสระจันทอง ธเนศ  อิสระเสนีย์ ครู
127 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020436 : บ้านสระจันทอง กิจจา  ศรีเหรา ครู
128 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020430 : วัดสระลงเรือ วิชิต  เพ็ชรปานกัน ครู
129 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020432 : บ้านหนองเจริญสุข นางสาวจริญญา  เสริมทรัพย์ ครู
130 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020432 : บ้านหนองเจริญสุข จรรยา  เกิดโภคา เจ้าหน้าที่ธุรการ
131 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020433 : เมตตาจิตต นางสาวกมลรัตน์  จงวิริยะสันติ ครู คศ.
132 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020434 : บ้านห้วยลึก นางสาวนทยา  อ่อนละออ ธุรการโรงเรียน
133 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020425 : บ้านเขาศาลา นางสาวกาญจนา  ทวีศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
134 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020427 : บ้านทุ่งมังกะหร่า นางสาวสุภาพร  นางแย้ม ครู
135 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020427 : บ้านทุ่งมังกะหร่า นางมนิดา  ขลิบเงิน ครู
136 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020428 : บ้านทัพพระยา นายสมภพ  โภคา ธุรการ
137 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020429 : บ้านเขากรวด วิไลวรรณ  ผิวเกลี้ยง ธุรการโรงเรียน
138 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020419 : อนุบาลห้วยกระเจา คณิตา  มีลาภ ครู
139 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020419 : อนุบาลห้วยกระเจา ภริตา  ทวีศรี ธุรการ
140 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020422 : บ้านซ่อง นุชรดี  บำรุงเขต ครู
141 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020423 : บ้านไพรงาม นาฎอนงค์  โคกคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
142 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020423 : บ้านไพรงาม Woranika  Petpankan ครู