รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020214 : บ้านวังใหญ่ นางสาวรัชติยากร  สกุลณี ครูชำนาญการ
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020214 : บ้านวังใหญ่ ยุพาวดี  สายสมบูรณ์ ครู คศ.1
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020215 : บ้านพุม่วง-พุพง เสาวลักษณ์  อินทร์พิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020223 : บ้านหาดงิ้ว นางสาววินนตา  บูชาทิม ครู
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020224 : บ้านพุเตย นางสาวภัทรชนก  มั่นคง ครูคศ.1
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020201 : อนุบาลไทรโยค หทัยกาญจน์  ดาบทอง ครู
7 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020202 : บ้านพุองกะ นางสาวสุพรรณี  ยืนยง ครูคศ.2
8 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020202 : บ้านพุองกะ น้ำเพชร  บุญศรี ครูชำนาญการ
9 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020207 : พุทธวิมุติวิทยา สุกัญญา  มาช่วย ครูผู้ช่วย
10 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020207 : พุทธวิมุติวิทยา นางสาวณิชาภัทร  ครุธวงษ์ ครู
11 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020213 : บ้านช่องแคบ ว่าที่ ร.ต.ชวลิต  คงมีผล ครู
12 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020221 : บ้านทุ่งก้างย่าง ช่อกาญจน์  คงจินดา ครู
13 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020222 : บ้านแก่งประลอม จามจุรี  ทองดี ครูผุ้ช่วย
14 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020225 : ไทรโยคใหญ่ นายธนกฤต  นิลเมือง ครู
15 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020225 : ไทรโยคใหญ่ นายธนกฤต  นิลเมือง ครู
16 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020226 : วัดใหม่ดงสัก มณีรักษ์  รงค์ฤทธิไกร ครู
17 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020218 : บ้านท่าทุ่งนา นางสาวธัญมาศ  จำปาแก้ว ครูผู้ช่วย
18 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020218 : บ้านท่าทุ่งนา นางเพลินพิศ  ทรัพประเสริฐ ครู
19 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020219 : บ้านแก่งจอ กมลฉัตร  คิ้วศิริ ครู
20 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020219 : บ้านแก่งจอ นพรัตน์  ภักดีวงษ์ ครู คศ 1
21 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020220 : บ้านถ้ำดาวดึงส์ jarun  srimack ครู
22 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020216 : บ้านบ้องตี้ จินดาพร  แรมวงษ์ ครู
23 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020446 : ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง นางสาวน้ำอ้อย   มากบุญมา ครู
24 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020217 : บ้านเขาสามชั้น สุภารัตน์  บุญน่วม ครู
25 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020217 : บ้านเขาสามชั้น นางสาวนรัญภรณ์   ดาวเจริญพร ครู
26 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020217 : บ้านเขาสามชั้น สุกัลยา  เต็งสุวรรณ ครู
27 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020210 : หลุงกัง ระเบียบ  จิณะแสน ครู
28 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020211 : สามัคคีธรรมานุสรณ์ ชุติภัทร  พัฒนวัชรกุล ครูผู้ช่วย
29 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020193 : บ้านหนองขอน สกลรัตน์  หมั่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020193 : บ้านหนองขอน นายอาทิตย์  แซ่ลิ้ม ครู
31 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020208 : บ้านวังโพธิ์ สยาม   ยุงรัมย์ ครู ชำนาญการ
32 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020209 : บ้านลุ่มผึ้ง นางสาวดรุณี  กฤษอ่อน ธุรการ
33 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020206 : บ้านแก่งระเบิด รัตนกร  พรมวังขวา ครู
34 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020212 : บ้านเขาช้าง นางสาววัลยา  บุญไชย ครู
35 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020203 : บ้านเขาพัง นางณัฐชยา   แตงเจริญ ครู
36 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020203 : บ้านเขาพัง ภาสกร  รมย์ฤดี ครู
37 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020204 : บ้านสารวัตร นางสาวชลธิชา  คงมีผล ครู
38 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020205 : บ้านวังกระแจะ naowarat  sessomboon
39 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020200 : สมาคมไทย-ออสเตรเลียน นางสาวรัชนี  กิจสอ ครู
40 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020194 : บ้านท่ามะเดื่อ สิทธิชัย  พิมพ์ใหญ่ ครู
41 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020195 : บ้านหินดาด ขวัญเรือน  ประทีป ครู
42 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020196 : บ้านยางโทน นางสาวณัฐกาญจน์  กลอยวัฒนาสกุล ครู
43 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020197 : บ้านทุ่งเรือโกลน เฉลิมพล  นาแซง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
44 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020197 : บ้านทุ่งเรือโกลน นายตุลาการ  เฉยราช ครูอัตราจ้าง
45 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020198 : บ้านหนองปลาซิว นายวิทยา   ศิรประภาพันธุ์ ครู
46 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020199 : บ้านห้วยกะทะทอง ไพทูรย์  เขียวแก่ ครู
47 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020199 : บ้านห้วยกะทะทอง phetcharat  yooyatmak ครู
48 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020191 : บ้านพุปลู สมปอง  ยังอยู่ ครู
49 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020192 : บ้านท่าตาเสือ นางสาวณุชิตา  แสงนาค ธุรการ
50 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020188 : บ้านวังสิงห์ นางสาวพรศิริ  ชมภูธวัช ครู
51 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020189 : บ้านหนองปรือ วราภรณ์  กลิ่นจันทร์ ครูธุรการ
52 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020190 : วัดปากกิเลน อวิรุทธ์  ห้วยหงษ์ทอง ครู
53 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020190 : วัดปากกิเลน มยุรี  ปัตธิมากร ครู
54 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020090 : บ้านห้วยเสือ นายธรรมนูญ   ช้างงา ครู
55 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020091 : วัดป่าถ้ำภูเตย คำพี  เสนา ครู
56 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020087 : บ้านเกริงกระเวีย นายสาธิต  ศรีจันทร์ ครู
57 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020088 : บ้านทุ่งเสือโทน สุรเชษฐ์  พลฉวี ครูผู้ช่วย
58 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020089 : บ้านเหมืองสองท่อ วิไลลักษณ์  บุญสวน ครู คศ.1
59 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020089 : บ้านเหมืองสองท่อ ธัชภัทรพงศ์  กิจไพบูลย์ชัย ครูผู้ช่วย
60 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020062 : อนุบาลทองผาภูมิ ณัชปภา  นิธิศไชยชาญ ครูผู้ช่วย
61 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020062 : อนุบาลทองผาภูมิ กิตติพัทธ์  จงจินากูล ครู
62 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020063 : วัดปรังกาสี ยงยุทธ  หงษ์สุพรรณ ครู
63 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020064 : บ้านจันเดย์ นายอดิศร  คชินทร ครู
64 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020064 : บ้านจันเดย์ เกศฤทัย  คำษร ผู้อำนวยการโรงเรียน
65 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020065 : บ้านเสาหงษ์ เอกชัย  ธีรวงษ์ไพบูลย์ ครู
66 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020066 : บ้านอูล่อง ทวารัตน์  สุริยา ครูชำนาญการ
67 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020067 : บ้านหินแหลม วิพรรณ   ยาทองคำ ครู
68 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020067 : บ้านหินแหลม นายปิยะ   ทองคำขาว ครูโรงเรียนบ้านหินแหลม
69 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020083 : เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กิตติมา  ธรรมวิรักษ์ ครู
70 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020071 : บ้านกุยแหย่ คงพันธ์  พรมจีน ครูผู้ช่วย
71 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020073 : บ้านลิ่นถิ่น ปริษา  เจิมนาค ครู
72 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020074 : บ้านนามกุย มินตรา  ใสดี ครู
73 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020075 : บ้านหนองเจริญ นางมาลี  โชติชัย ครู
74 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020068 : บ้านดินโส นายอัครเดช  สาราโรจน์ ครู
75 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020069 : บ้านป่าไม้สะพานลาว สุรินทร์  อ่วมเจริญ ครู
76 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020082 : บ้านท่ามะเดื่อ รัตนา  สีชมไชย ครู คศ.1
77 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020084 : สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ นางนริศรา  นวลมะ ครู
78 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020084 : สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ บุษกร  ศรีมุกข์ ครูผู้ช่วย
79 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020085 : บ้านไร่ป้า นรากรณ์  หิรัตพรม ครูผู้ช่วย
80 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020079 : บ้านประจําไม้ นางสุภาณี  กาวินำ ครู
81 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020079 : บ้านประจําไม้ กนกดาว  มีทา ธุรการ
82 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020080 : บ้านห้วยเขย่ง ประภาภรณ์  สุขเสน ลูกจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
83 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020081 : บ้านปากลําปิล็อก ชิตพล  เเก้วมณี ครู
84 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020086 : คุรุสภา นางสาวปรียาดา  ดวงมาลา พนักงานราชการ
85 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020086 : คุรุสภา ชาคริต  ทรายทอง ครูผู้ช่วย
86 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020076 : บ้านวังผาตาด ณรงค์ศักดิ์  พรมเสนา ธุรการ
87 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020077 : บ้านดงโคร่ง นางสาวกาญจณา  ขุนบรรจง ครู
88 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020072 : วัดหินดาด ธรรมธร  กองเงิน ครู
89 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020072 : วัดหินดาด ศรัณย์ภัทร  บัวรับพร ครูผู้ช่วย
90 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020070 : บ้านหินดาด pinaporn  sombutdee ครู
91 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020070 : บ้านหินดาด นายจรัญ  ชุมพล ครูผู้ช่วย
92 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020371 : บ้านท่าดินแดง ดวงใจ  ศรีเมฆ ครู
93 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020369 : บ้านยางขาว นายธานินทร์  อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
94 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020369 : บ้านยางขาว อชิยาภรณ์  จิตรเจริญ ครู คศ.1
95 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020370 : บ้านหินตั้ง ทวีชัย  ทองปาน ครูผู้ช่วย
96 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020370 : บ้านหินตั้ง เพ็ญประภา  ขำเมธา ครูผู้ช่วย
97 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020368 : บ้านกองม่องทะ นายสมศักดิ์  ภักดิภูมิโชตสกุล ครู
98 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020367 : บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ สมบูรณ์  สาลี ครู
99 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020361 : บ้านซองกาเรีย นายวิสูตร  ศรีสุข ครู
100 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020362 : อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) เพ็ญจันทร์  สีมา ครู
101 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020363 : วัดวังก์วิเวการาม นายกิตติศักดิ์  นุชนุ่ม ครูผู้ช่วย
102 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020363 : วัดวังก์วิเวการาม นายสันติภาพ  บัววัฒนา ครู
103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020364 : บ้านห้วยมาลัย กฤตศิลป์  สังขนิธิ ครู คศ.2
104 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020365 : บ้านใหม่พัฒนา บุญมี  เหมกุล ครูผู้ช่วย
105 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020365 : บ้านใหม่พัฒนา นางสาวจิรัฐิติกายต์  เขตรจัตุรัส ครูผู้ช่วย
106 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020366 : บ้านห้วยกบ อันติกา  จันทร์เอี่ยมผ่อง ครู
107 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020366 : บ้านห้วยกบ เบญจมาศ  วัยนิพิฐพงษ์ ครู
108 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020366 : บ้านห้วยกบ มลธิชา  หล้าบ้านโพน ครู คศ.1