รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020224 : บ้านพุเตย นางสาวภัทรชนก  มั่นคง ครูคศ.1
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020201 : อนุบาลไทรโยค นางสาวสุวรา   เอกจีน ครู
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020202 : บ้านพุองกะ นายธีร์ธวัช  มาลาวงษ์ ครูผู้ช่วย
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020207 : พุทธวิมุติวิทยา นางสาวณิชาภัทร  ครุธวงษ์ ครู
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020213 : บ้านช่องแคบ นางนภัสวรรณ  พรหมบุตร ครู
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020221 : บ้านทุ่งก้างย่าง ช่อกาญจน์  คงจินดา ครู
7 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020222 : บ้านแก่งประลอม จามจุรี  ทองดี ครู
8 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020225 : ไทรโยคใหญ่ นายธนกฤต  นิลเมือง ครู
9 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020226 : วัดใหม่ดงสัก มณีรักษ์   รงค์ฤทธิไกร ครู
10 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020218 : บ้านท่าทุ่งนา นางสาวชุดา  บุญธรรม ครู
11 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020219 : บ้านแก่งจอ กมลฉัตร  คิ้วศิริ ครู
12 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020216 : บ้านบ้องตี้ จินดาพร  แรมวงษ์ ครู
13 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020210 : หลุงกัง นายศราวุธ  ยิ่งทวี เจ้าหนาที่ธุรการ
14 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020211 : สามัคคีธรรมานุสรณ์ ชุติภัทร  พัฒนวัชรกุล ครูผู้ช่วย
15 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020193 : บ้านหนองขอน นายอาทิตย์  แซ่ลิ้ม ครู
16 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020208 : บ้านวังโพธิ์ สยาม   ยุงรัมย์ ครู ชำนาญการ
17 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020209 : บ้านลุ่มผึ้ง นางสาวดรุณี  กฤษอ่อน ธุรการ
18 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020206 : บ้านแก่งระเบิด ปทุมพร  วัดพ่วง ครู
19 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020212 : บ้านเขาช้าง นางสาวพิมพ์ประพร  วงศ์สิริยานุสรณ์ ครู
20 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020203 : บ้านเขาพัง นางณัฐชยา   แตงเจริญ ครู
21 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020204 : บ้านสารวัตร นางมะลิ  แก้วใหญ่ ครูชำนาญการ
22 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020200 : สมาคมไทย-ออสเตรเลียน นางสาวรัชนี  กิจสอ ครู
23 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020194 : บ้านท่ามะเดื่อ สิทธิชัย  พิมพ์ใหญ่ ครู
24 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020195 : บ้านหินดาด สุภาดา  ทำจะดี ครู
25 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020197 : บ้านทุ่งเรือโกลน นายตุลาการ  เฉยราช ครูอัตราจ้าง
26 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020198 : บ้านหนองปลาซิว นายวิทยา   ศิรประภาพันธุ์ ครู
27 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020199 : บ้านห้วยกะทะทอง นางสาวศรีสุข  จิตตวัฒนา ครู
28 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020192 : บ้านท่าตาเสือ ขวัญชัย  สุพรรณโรจน์ ครู
29 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020188 : บ้านวังสิงห์ กรณิกา  สุขโข ครู
30 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020189 : บ้านหนองปรือ วราภรณ์  กลิ่นจันทร์ ครูธุรการ
31 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020190 : วัดปากกิเลน อวิรุทธ์  ห้วยหงษ์ทอง ครู
32 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020090 : บ้านห้วยเสือ นายธรรมนูญ   ช้างงา ครู
33 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020091 : วัดป่าถ้ำภูเตย อาทิตย์  รุ่งศรีนาค ครู
34 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020087 : บ้านเกริงกระเวีย นายสาธิต  ศรีจันทร์ ครู
35 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020088 : บ้านทุ่งเสือโทน สุรเชษฐ์  พลฉวี ครูผู้ช่วย
36 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020089 : บ้านเหมืองสองท่อ กฤษณะ  ดอนสระ ครูผู้ช่วย
37 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020062 : อนุบาลทองผาภูมิ ณัชปภา  นิธิศไชยชาญ ครู คศ.1
38 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020063 : วัดปรังกาสี อทิตยา  เทพวงษ์ ครู
39 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020065 : บ้านเสาหงษ์ เอกชัย  ธีรวงษ์ไพบูลย์ ครู
40 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020066 : บ้านอูล่อง ทวารัตน์  สุริยา ครูชำนาญการ
41 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020067 : บ้านหินแหลม วิพรรณ   ยาทองคำ ครู
42 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020071 : บ้านกุยแหย่ คงพันธ์   พรมจีน ครู
43 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020074 : บ้านนามกุย มินตรา  ใสดี ครู
44 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020075 : บ้านหนองเจริญ ลินดา  รอดทวีสุข ธุรการ
45 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020068 : บ้านดินโส นางสาวณัฐสุดา   ตะเภาพงษ์ ครูผู้ช่วย
46 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020069 : บ้านป่าไม้สะพานลาว สุรินทร์  อ่วมเจริญ ครู
47 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020084 : สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ นางนริศรา  นวลมะ ครู
48 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020085 : บ้านไร่ป้า นรากรณ์  หิรัตพรม ครู คศ.1
49 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020078 : บ้านไร่ นางสาวปิยาพัชร  เสนาพิทักษ์ ครู
50 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020079 : บ้านประจําไม้ กฤษฎิ์ฉันทัช  ปิยวรรณหงส์ ครู
51 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020081 : บ้านปากลําปิล็อก ชิตพล  เเก้วมณี ครู
52 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020086 : คุรุสภา ชาคริต  ทรายทอง ครูผู้ช่วย
53 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020076 : บ้านวังผาตาด ณรงค์ศักดิ์  พรมเสนา ธุรการ
54 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020077 : บ้านดงโคร่ง นางสาวอนุธิดา  พนะการ ครูผู้ช่วย
55 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020072 : วัดหินดาด นันท์นภัสร์   จันทร ครู
56 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020070 : บ้านหินดาด นายจรัญ  ชุมพล ครูผู้ช่วย
57 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020371 : บ้านท่าดินแดง ดวงใจ  ศรีเมฆ ครู
58 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020369 : บ้านยางขาว แก้วใจ  บุญเชิด ครูผู้ช่วย
59 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020370 : บ้านหินตั้ง ทวีชัย  ทองปาน ครูผู้ช่วย
60 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020368 : บ้านกองม่องทะ นายสมศักดิ์  ภักดิภูมิโชตสกุล ครู
61 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020367 : บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ พัชราภรณ์  ชำนาญหมอ ครู
62 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020361 : บ้านซองกาเรีย นางสาวอาทิตยา  เคนบุปผา ครูธุรการ
63 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020363 : วัดวังก์วิเวการาม สุริยา  วิลาพันธ์ ครูผู้ช่วย
64 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020364 : บ้านห้วยมาลัย กฤตศิลป์  สังขนิธิ ครู คศ.2
65 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020365 : บ้านใหม่พัฒนา สุทธิพงษ์  นิ่มนวล ครู
66 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020366 : บ้านห้วยกบ อันติกา  จันทร์เอี่ยมผ่อง ครู