รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020242 : บ้านหนองหว้า นางสาวศศิกมล  พรรณบัตร ครู
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020244 : บ้านช่องด่าน ธีรศักดิ์  ปานลอยวงค์ ครู
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020245 : บ้านวังใหญ่ นางนัดดา  สุคนธมณี ครู
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020247 : บ้านหนองเข้ นางสาวศศิธร  เกิดแก้ว ครูผู้ช่วย
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020248 : บ้านเขาแดง นางวิไลวรรณ  อุ่นธวงษ์ ครู
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020249 : บ้านสามยอด ชไมพร  ร่าเริง ธุรการ
7 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020240 : บ้านหนองเตียน นางสาวเพชรไพลิน  ชุ่มชื่น ครูผู้ช่วย
8 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020238 : บ้านหนองโพธิ์ นางสาวสุภาวดี  ชื่นจิตต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020239 : บ้านบึงหัวแหวน นางสาวเรณู  น้อยพันธุ์ ครู
10 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020235 : อนุบาลบ่อพลอย เพ็ญเดือน  สุธาไทยารักษ์ ครู
11 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020236 : บ้านหนองย่างช้าง นางปิยนุช  วิเศษสิงห์ ครู
12 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020237 : บ้านท่าว้า นางวรรษมณ  เฉลิมรัตน์มงคล ครู คศ.3
13 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020256 : บ้านหนองกร่าง ณัฐธิชา   เพชรคง ครู
14 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020257 : บ้านหลังเขา นายวรภัทร  ส่องสว่าง ครู คศ.2
15 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020259 : บ้านหนองหวาย วลีพร  นาสวนโศภิต ครูผู้ช่วย
16 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020241 : บ้านเสาหงส์ นายกฤษฎา  หวังดี ครูผู้ช่วย
17 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020232 : บ้านวังด้ง นางสาวสมหญิง  จริยา ครู
18 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020233 : บ้านพุพรหม พักตร์พิมล  ศาลารมย์ ครูผู้ช่วย
19 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020233 : บ้านพุพรหม นางสาววิไล  คำสุรันทร์ ครู
20 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020234 : วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) นางสาวสิรินทรา  สุทำ ครู
21 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020227 : บ้านหนองกระทุ่ม อารี  สงคราม ครู
22 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020228 : บ้านหนองกุ่ม อมรา  นกแก้ว ครูพี่เลี้ยง
23 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020229 : วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) นางธันยนันท์  ศิริพันธุ์ ครู คศ.2
24 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020230 : บ้านรางขาม นางธนิตดา  กล้วยเครือ ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020251 : บ้านหนองรี นางสาววรุฬยุพา  เซี่ยงหลิว ครู
26 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020253 : บ้านหนองแกใน นางสาวกมลทิพย์  ฟักแก้ว ครู
27 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020254 : บ้านลําอีซู นางสาวกันยารัตน์  รักอู่ ครูผู้ช่วย
28 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020260 : บ้านหนองสําโรง สุพรรณี  นพตลุง ครู
29 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020243 : ชุมชนบ้านหลุมรัง นายอุดร  ศรีสุข ครู
30 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020246 : บ้านหนองหมู ศศิมา  ปลั่งกลาง ครูผู้ช่วย
31 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020250 : ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย) นายมานะชัย  ตันสุวรรณ ครู
32 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020252 : บ้านยางสูง นายวัชริศ  เจริญกุล ครูผู้ช่วย
33 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020255 : บ้านไร่เจริญ ธนภร  ศรีวิจิตร ครู
34 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020297 : บ้านน้ำลาด นางสาวจินดา  สุวรรณมิสระ ครู
35 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020298 : บ้านทุ่งกระบ่ำ สุมิตรา  บุญช่วย ึครูผู้ช่วย
36 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020301 : หมู่บ้านป่าไม้ อำคา  ดวงจันทร์ ครู
37 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020303 : ราษฎร์บํารุงธรรม อภิศิษฎ์   บัวปรอท ครู
38 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020309 : บ้านหนองหวาย นายสุชาติ  พุ่มกระจันทร์ ครู คศ.1
39 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020294 : อนุบาลวัดเลาขวัญ สุวิทย์  ปรีสุวรรณ ครูผู้ช่วย
40 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020295 : บ้านหนองแสลบ นายเอกพงษ์  กองแก้ว ครู
41 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020296 : บ้านพุบอน นางสาวจิราพร  แสงสุข ครู คศ.1
42 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020299 : บ้านเขานางสางหัว วิชชากร  ทัดเที่ยง ครูผู้ช่วย
43 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020300 : บ้านหนองผือ นางสาวดาว  พุทธา ครู
44 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020302 : บ้านรางพยอม นางมานิดา  สังข์วรรณะ ครู
45 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020326 : บ้านหนองนกแก้ว ภณิดา  ขวัญใจสกุล ครู
46 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020327 : บ้านช่องกลิ้งช่องกรด นางสาวหญิงแข  แสงขำ ครูผู้ช่วย
47 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020328 : บ้านหนองเค็ด นางสาวอัญชลี  ตาลเพชร ครู
48 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020330 : บ้านหนองจั่น วินัย  ศรีวิเชียร ครู
49 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020325 : บ้านหนองไก่เหลือง นางสาวศศิวรรณ  หงส์ทอง ครู
50 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020319 : บ้านหนองประดู่ มานพ  เสือวงษ์ ครู
51 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020320 : บ้านน้ำโจน ณรงค์  พัดแดง ครู
52 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020321 : บ้านตลุงเหนือ ธวัชชัย  อ่ำสกุล ครู
53 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020322 : บ้านโป่งไหม นายมนูญ  คนสะอาด ครู คศ.3
54 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020323 : บ้านหนองปรือ นายสมชาย  ศรีสวัสดิ์ ครู คศ.1
55 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020324 : บ้านหนองตาก้าย นางสาวนภาพร  แซ่จัง ครู
56 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020333 : บ้านหนองปลิง นางสาวพัชรินทร์  ศิวพรมณฑล ครู คศ.1
57 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020334 : บ้านพรหมณี วันชัย  หมื่นบำรุง ครู
58 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020317 : ประชาพัฒนา นางสาวชุลี  เกตุคง ครู
59 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020339 : บ้านหนองใหญ่ จินตกัญญา  สุขวิเศษ ครูผู้ช่วย
60 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020315 : บ้านบะลังกา พิทยา  แสงพราย ครูผู้ช่วย
61 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020335 : บ้านหนองกะหนาก นายพิชัย   ทศพรพรหม ครู
62 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020336 : บ้านตรอกสะเดา ณัฐพล  ปัญบุญมี ครูผู้ช่วย
63 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020337 : บ้านหนองมะสัง ธิดารัตน์  พรมจรูญ ครู
64 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020316 : บ้านกรับใหญ่ จรัญ  ชนชั่งยา ครู
65 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020318 : บ้านชุมนุมพระ นางวรรณทนา   ด่านปาน ครู
66 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020318 : บ้านชุมนุมพระ วรรณมาศ  รุ่งรัตน์ ครูผูู้ช่วย
67 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020311 : ชุมชนบ้านหนองฝ้าย เตชิต   ภัทรศรีวงศ์ ครู
68 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020312 : เขาวงพระจันทร์ ปิยะรัตน์  รัตนบุญมีกุล ครู
69 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020313 : บ้านหนองงูเห่า นางสาวสุพัตรา  ม่วงแก้ว ครูผู้ช่วย
70 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020314 : บ้านหนองไผ่ล้อม ศิริกัญญา  แสงธาดา ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
71 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020306 : วัดใหม่ภูมิเจริญ นฤมล  ทองงาม ครู
72 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020307 : บ้านสระเตยพัฒนา ผุสดี   เพ็ชรศิลา ครูอัตราจ้าง
73 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020308 : บ้านหนองไก่ต่อ วิภาพรรณ  โพธิ์ไพจิต ครูผู้ช่วย
74 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020310 : บ้านหนองม่วง สุนิสา   มามีสุข ครู
75 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020304 : บ้านหนองโสน นางรัตติกาล  กรายไทยสงค์ ครู
76 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020305 : บ้านน้ำคลุ้ง นางสาวสวนัฐ  สุกุลธนาศร ครู
77 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020405 : บ้านหนองผักแว่น นายปิ่นชัย  ปิ่นกุมภีร์ ครู
78 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020407 : บ้านเขาหินตั้ง นางสาวอภิญญา  สิงหา ครู คศ.1
79 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020408 : ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) ณัฐตาภรณ์  ศักดี ครู
80 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020409 : บ้านเขาแหลม นางสาวทิพรัตน์  พุ่มเนียม ครูผู้ช่วย
81 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020401 : อนุบาลหนองปรือ นางกฤษณา  สิทธิแพทย์ ครู ตศ.3
82 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020402 : บ้านหนองขอน นายปิตินันท์  ศรีประเสริฐ ครู
83 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020403 : บ้านทุ่งโป่ง นางสาววันทนีย์  คล้ายเอี่ยม ครูผู้ช่วย
84 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020404 : เสรี-สมใจ นาย ศรันย์  ดวจขุนทด ครูผู้ช่วย
85 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020406 : บ้านหนองใหญ่ นนทชัย  สุขสำราญ ครู
86 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020415 : วัดหนองไม้เอื้อย สุมาภรณ์  เสือทอง ครู
87 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020416 : บ้านเขามุสิ นางสาวสุรีรัตน์   พุมมา ครู
88 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020417 : บ้านหนองสาหร่าย พงษ์ลัดดา   แสงจันทร์ ครูผู้ช่วย
89 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020418 : บ้านหนองตาเดช ณัฐกรณ์  จิตตาดู ครู
90 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020414 : บ้านพยอมงาม นางสาววิไลวรรณ  อยู่เอี่ยม ครูผู้ช่วย
91 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020412 : บ้านหนองขอนเทพพนม นางสาวพรพรรณ  เเซ่โง้ว พนักงานราชการ
92 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020413 : บ้านห้วยหวาย จริญญา  วัฒนธรรม ครู
93 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020410 : บ้านหนองปลาไหล ชาคิต  อินทรีย์วงศ์ ครู
94 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020411 : บ้านหนองแกประชาสรรค์ นิรมล  ศรีภุมมา ครู