รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.สุพรรณบุรี 630450 : ตลิ่งชันวิทยา นางมัณฑนา  นิลวงษ์ ครู
2 สพม.สุพรรณบุรี 630447 : กรรณสูตศึกษาลัย วชิราภรณ์  วรัตถ์สุวรรณ ครู
3 สพม.สุพรรณบุรี 630448 : สงวนหญิง ศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์ ครู
4 สพม.สุพรรณบุรี 630448 : สงวนหญิง ณัฏฐนันท์  ศรีเงินงาม ครู
5 สพม.สุพรรณบุรี 630448 : สงวนหญิง นางทิพยารัตน์  ดนุไทย ครู
6 สพม.สุพรรณบุรี 630460 : หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 อนันต์  เทพแก้ว ครู
7 สพม.สุพรรณบุรี 630460 : หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สมชาย  เวียงชัย ครู
8 สพม.สุพรรณบุรี 630460 : หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 กิตติพล  เอี่ยมสกุล รองผอ.รร.
9 สพม.สุพรรณบุรี 630463 : สรวงสุทธาวิทยา ณัฐธิดา  กฤษณะเศรณี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
10 สพม.สุพรรณบุรี 630463 : สรวงสุทธาวิทยา นารายณ์  ทับบุรี ครู
11 สพม.สุพรรณบุรี 630464 : วังหว้าราษฎร์สามัคคี อรอนงค์   สุดสวาด ครูผู้ช่วย
12 สพม.สุพรรณบุรี 630451 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี นายยุทธนา  อิ่มทรัพย์ ครู
13 สพม.สุพรรณบุรี 630451 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี มณีรัตน์  พรหมใจรักษ์ ครู
14 สพม.สุพรรณบุรี 630462 : ศรีประจันต์(เมธีประมุข) นางสาวอำภา  กลิ่นพยอม พัสดุโรงเรียน
15 สพม.สุพรรณบุรี 630459 : บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เมธินี  ทองสุกใส ครู
16 สพม.สุพรรณบุรี 630459 : บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ภูมินทร์  สุวรรณสูร เจ้าหน้าที่พัสดุ
17 สพม.สุพรรณบุรี 630449 : สวนแตงวิทยา สรวิศ  ทนุการ ครู
18 สพม.สุพรรณบุรี 630449 : สวนแตงวิทยา ทิพมณฑา  ทนุการ ครู
19 สพม.สุพรรณบุรี 630461 : บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ นางสายสุณีย์  หงษ์โต ครู
20 สพม.สุพรรณบุรี 630469 : บ่อสุพรรณวิทยา นายกฤชกร  ศรเพียงออ ครูชำนาญการ
21 สพม.สุพรรณบุรี 630467 : สองพี่น้องวิทยา คชาทัช  โชคสุขนิรันดร ครู
22 สพม.สุพรรณบุรี 630476 : อู่ทองศึกษาลัย กรีรติกานต์  ขุ่มด้วง ครู
23 สพม.สุพรรณบุรี 630477 : สระยายโสมวิทยา วิริยาภรณ์  มหาเมฆ ครู
24 สพม.สุพรรณบุรี 630477 : สระยายโสมวิทยา ใจรัก  พจน์ศิลปชัย ครูผู้ช่วย
25 สพม.สุพรรณบุรี 630478 : ดอนคาวิทยา สุรสิทธิ์  ตันทอง ครู
26 สพม.สุพรรณบุรี 630470 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นายมนตรี  อวชัย ครู
27 สพม.สุพรรณบุรี 630470 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ณัฐศิมา  กิจโอสถ ครูผู้ช่วย
28 สพม.สุพรรณบุรี 630470 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นิจธีรา  คงห้วยรอบ ครู
29 สพม.สุพรรณบุรี 630470 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นิภาวรรณ  งามขำ ครู
30 สพม.สุพรรณบุรี 630471 : หนองวัลย์เปรียงวิทยา นางสาวนิตย์ตญา  ข่วงทิพย์ ครูชำนาญการ
31 สพม.สุพรรณบุรี 630466 : สระกระโจมโสภณพิทยา เจษฎา  สุขศรีดา ครู
32 สพม.สุพรรณบุรี 630466 : สระกระโจมโสภณพิทยา ราตรี  ระดมกิจ ครู
33 สพม.สุพรรณบุรี 630465 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สิริขวัญ  สุพรรณคง ครู
34 สพม.สุพรรณบุรี 630475 : อู่ทอง ภัทรา  ทรัพย์ส่งเสริม ครู
35 สพม.สุพรรณบุรี 630468 : บางลี่วิทยา ดนุพล  บุญชอบ ครู
36 สพม.สุพรรณบุรี 630457 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สมชาย  สุธีกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
37 สพม.สุพรรณบุรี 630454 : บ่อกรุวิทยา มนัส  อ่อนสำลี ครู
38 สพม.สุพรรณบุรี 630454 : บ่อกรุวิทยา ปกรณ์สิทธิ์  อุ่นทรัพย์ ครู
39 สพม.สุพรรณบุรี 630473 : ทุ่งแฝกพิทยาคม ภาชุณี  จันทร์ไพจิตร ครู
40 สพม.สุพรรณบุรี 630473 : ทุ่งแฝกพิทยาคม สมพร  เกตสุวงษ์ ครู
41 สพม.สุพรรณบุรี 630455 : ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ธีรวัช  ศรีวัฒทานัง ครู
42 สพม.สุพรรณบุรี 630474 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 Tasanee  Nilpradit ครู
43 สพม.สุพรรณบุรี 630456 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 บุณยนุช  อินทร์สวาท ครูผู้ช่วย
44 สพม.สุพรรณบุรี 630479 : หนองหญ้าไซวิทยา นิพัฒน์  ชะเอม ครู
45 สพม.สุพรรณบุรี 630479 : หนองหญ้าไซวิทยา นิพัฒน์  ชะเอม เจ้าหน้าที่พัสดุ
46 สพม.สุพรรณบุรี 630453 : ธรรมโชติศึกษาลัย พชรวรรณ  นิติสิริ ครู
47 สพม.สุพรรณบุรี 630472 : สามชุกรัตนโภคาราม กิตติยาพร  น้ำแก้ว ครู
48 สพม.สุพรรณบุรี 630458 : ด่านช้างวิทยา จรัสรวี  พรมทองดี ครู