รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630011 : วัดโคกโคเฒ่า น้ำฝน  ปิ่นทองนอก ครู
2 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630012 : วัดหน่อสุวรรณ นางสาวหทัยวรัทย์  ศิรินันทวิทยา ครู
3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630013 : วัดนิเวศน์ธรรมาราม วัชราภรณ์  บุญประจักษ์ ครูผู้ช่วย
4 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630014 : วัดวังพระนอน วัฒนา  มีสกุล ครู
5 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630015 : วัดพันตำลึง ธิดารัตน์  แผนสมบูรณ์ ครูผู้ช่วย
6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630039 : วัดอู่ยา นายอดุลย์  พลายจั่น ผู้อำนวยการ
7 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630009 : วัดดอนตาล ชดา  กุลชาติวัฒนา ครู
8 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630010 : วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม ขนิษฐ์นาถ  ชาวสวน ครู
9 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630017 : วัดดอนโพธิ์ทอง อชิรกาญณ์  ดอกไม้ ครูชำนาญการ
10 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630040 : วัดอุทุมพราราม ปริญญา  อารีชม ครู
11 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630048 : วัดใหม่รัตนเจดีย์ Usa  Puaknang ครู
12 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630032 : วัดลาดตาล นายเกษมศักดิ์  โพธิกุล ครู
13 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630033 : วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ นางสาวธัญญาภัสส์  อ่อนช่วยพันธ์ ครูผู้ช่วย
14 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630033 : วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ บุษกร  เรืองเดช ครูผู้ช่วย
15 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630056 : วัดสกุณปักษี นางสาวรวีวรรณ  ลำวิไล ครู
16 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630057 : วัดสามทอง ณัฐชา  คงดี ครูผู้ช่วย
17 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630057 : วัดสามทอง ประภักดิ์   หงษ์ศรีลา ครู
18 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630058 : วัดสุวรรณนาคี นิตยา  ดอกกะถิน ครู
19 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630059 : เมืองสุพรรณบุรี นันทวัน  เพชรประเสริฐพร ครู
20 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630059 : เมืองสุพรรณบุรี นันทวัน  เพชรประเสริฐพร ครู
21 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630060 : อินทร์ศรัทธาราษฎร์ ศรีประไพ  เส็งหลวง ครู
22 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630061 : วัดสระประทุม จุฬาลักษณ์  ปู้ทอง ครู
23 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630023 : วัดแก้ว ไพศาล  โกพัฒน์ตา ผู้อำนวยการ
24 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630023 : วัดแก้ว ราตรี  มาลาทิพย์ ครู
25 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630026 : สุพรรณภูมิ จรรยา  ทองสินธุ์ ครู
26 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630005 : อนุบาลสุพรรณบุรี นางราตรี  รักพงษ์ ครู
27 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630022 : วัดมเหยงคณ์ จิรพงษ์  เพ็งม่วง ครูคศ.1
28 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630021 : วัดคันทด มนัส  ทองแย้ม ครู
29 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630016 : บ้านบางกุ้ง สยุมพร  บึกขุนทด ครู
30 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630016 : บ้านบางกุ้ง ยุพเรศ  ศรชัย ครูผู้ช่วย
31 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630037 : วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก นางสมบัติ  จันทรวงศ์ ครู
32 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630038 : วัดศีรษะเกษ นางสาวสุภัสสร   สุดแก้ว ครู
33 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630034 : วัดประชุมชน ณรงค์เกียรติ  กุลกะดี ครู
34 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630035 : วัดโพธิ์ท่าทราย นายณัฐวุฒิ  ขันตี ครู
35 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630036 : วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก พัชรี  อู่อรุณ ครู
36 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630006 : วัดไผ่ขวาง นางสาวจีรวัจน์  แย้มโสภี ครูผู้ช่วย
37 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630007 : วัดดอนกลาง นายจำนง  คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียน
38 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630008 : บ้านรางกะทุ่ม นายชาลี  ทิวาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
39 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630030 : วัดสว่างอารมณ์ พัชญธิดา  ปาจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
40 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630030 : วัดสว่างอารมณ์ ธันวรัตน์  โพธิ์ศรีทอง ครู
41 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630031 : วัดพิหารแดง พรพิมล  พึ่งสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
42 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630027 : วัดวรจันทร์ ทัศนีย์  วิบูลย์ผล ครู
43 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630028 : วัดวังกุ่ม พรนภา  โพธิ์ศรี ครู
44 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630028 : วัดวังกุ่ม ปิยนุช  กล่อมอู่ ครูผู้ช่วย
45 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630029 : วัดพร้าว นางสาวชุติมา  โสมภีร์ ครูผู้ช่วย
46 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630019 : อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ วิไลพรรณ  รักชื่น ธุรการ
47 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630045 : วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นายพิชยุตม์  ทับทองดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
48 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630046 : วัดพระธาตุ ภัทรนิษฐ์  กลิ่นขจรนรัตน์ ครู
49 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630047 : วัดลาดกระจับ สวรรณยา  อินรอดวงศ์ ครู
50 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630055 : วัดจำปี ดวงเดือน  สนธิเณร ครู
51 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630062 : วัดหนองโสน นายวิรังสันต์  วิเชียร ครู
52 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630063 : บ้านหนองขาม นางสร้อยสวรรค์  อำภาวงษ์ ครู
53 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630064 : วัดสำนักตะฆ่า ดวงกมล  จำปาทอง ครู คศ.1
54 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630064 : วัดสำนักตะฆ่า นางสาวริตา  เสริมสุข ครูผู้ช่วย
55 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630002 : บ้านดอนโพ วาธิน  ยิบพิกุล ครู
56 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630001 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 4 วิลาวัลย์  อุ่มสุข ธุรการ
57 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630049 : บ้านท่าเสด็จ นางสาวธิศวรรณ   หอมสุวรรณ ครูผู้ช่วย
58 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630049 : บ้านท่าเสด็จ พนิดา  ชูขุนนำ ครูผู้ช่วย
59 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630050 : วัดเขาดิน นางสาวสุฑามาศ  อ่ำบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630054 : บ้านหนองปรือ บุญชู  ดีน้อย ครู
61 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630052 : วัดสามัคคีธรรม อณุ  อุ่นสิริ ครู
62 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630052 : วัดสามัคคีธรรม นางสาวอารีย์  บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
63 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630053 : บ้านหนองบอน นายรักพงษ์  คงประกอบ ครูโรงเรียนบ้านหนองบอน
64 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630043 : วัดไผ่ลูกนก จุฑามาศ  ทัศนพันธุ์ ครู
65 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630044 : บ้านไผ่แปลกแม่ นางสาวแสงสุรีย์  สุวรรณยากุล ครูผู้ช่วย
66 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630041 : วัดสวนแตง อรพินธุ์  โสมภีร์ ครู
67 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630041 : วัดสวนแตง นพธีร์รัฐ  เอ็งนิธิธารา ครู
68 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630042 : วัดสังฆจายเถร นายประยงค์  อิ่มสุดสำราญ ครูชำนาญการพิเศษ
69 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630199 : กฤษณา ศรินทร  คำเกลี้ยง ครู
70 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630199 : กฤษณา สุภิตา  หงษ์โต ครู
71 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630201 : วัดโคกโพธิ์ นายวัชรพล  แจ้งไพร ครูผู้ช่วย
72 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630201 : วัดโคกโพธิ์ นางสุนันทา   น้ำใจดี ครู
73 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630202 : วัดบางเลน นายดิศักดิ์  อันฐาเชษ ครู
74 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630182 : วัดปากคลองกุ่ม สุภัสจิรา  วงษ์มาดิษฐ์ ครู
75 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630183 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) ศรีประภา  พูลสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
76 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630196 : วัดลานคา ธิดารัตน์  ชูประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
77 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630184 : วัดจระเข้ใหญ่ นิตยา  นาคะเสนีย์ ครู
78 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630203 : วัดดารา นางนงเยาว์  สุนทรวิภาค ครู
79 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630204 : วัดชีปะขาว นางเนาวรัตน์   แสงสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ
80 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630205 : บางปลาม้า ดวงตา  ศรีวิเชียร ครูผู้ช่วย
81 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630185 : วัดศาลาท่าทราย นางโสภิญ  บุญธรรม ครู
82 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630186 : วัดลำบัว ศิริวรรณ  หมอยาดี ธุรการ
83 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630187 : บ้านโพธิ์ศรี สมศักดิ์  ปาจรียพงษ์ ครู
84 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630181 : อนุบาลวัดสวนหงส์ กิตติ์ไกรวิชญ์  ผิวเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน
85 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630181 : อนุบาลวัดสวนหงส์ นางอภิรดี  คำแก้ว ครู
86 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630190 : วัดบ้านหมี่ สมัคร  แหวนทองคำ ธุรการ
87 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630192 : วัดเสาธง นางนันติยา  เจริญนำ ครูโรงเรียนวัดเสาธง
88 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630193 : วัดโพธิ์ศรี ธนิดา  อำพันทองปภากุล ครูชำนาญการพิเศษ
89 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630214 : บางแม่หม้าย นายสามารถ  ทับทิมดี ครูชำนาญการพิเศษ
90 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630215 : วัดบางใหญ่ นางสาวสำอางค์  พราพงษ์ ครู
91 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630220 : บ้านรางทอง นายสุพรรณ  ม่วงน้อย ครู
92 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630239 : วัดดอนกระเบื้อง พรกมล  สุมงคล ครู
93 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630216 : วัดศุขเกษม นางสาวอารีย์  เรือนทอง ครู
94 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630221 : วัดป่าพฤกษ์ จิตตรา  ใจดี ครูผู้ช่วย
95 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630207 : วัดช่องลม นันทวุฒิ  ปานศรีแก้ว ครู
96 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630208 : วัดราษฎร์บำรุง ปัณฑิตา  อ่อนกล่ำผล ครู
97 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630222 : วัดโบสถ์ นายเสน่ห์  พลายยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
98 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630222 : วัดโบสถ์ นางสาวจันทร์จิรา  รัมมะเพียร พนักงานราชการ
99 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630223 : วัดสุขเกษม นายปรีชา  ศิริสมบูรณ์เวช ผู้อำนวยการ
100 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630224 : วัดตปะโยคาราม ราตรี  หะยาจันทา ครูอัตราจ้าง
101 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630225 : วัดตะลุ่ม นางเพ็ญศรี  ประทุมรุ่ง ครู
102 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630226 : วัดไผ่มุ้ง ปาจรีรัตน์  อิงคะวะระ ครู
103 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630227 : วัดวังน้ำเย็น บำเพ็ญ  ใช้บางยาง ครู
104 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630197 : วัดโพธิ์ตะควน ณัฐธิฌา   โพธิ์ไพจิตร ครู
105 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630219 : วัดดาว นายพฤทธิ์  วัฒนาดิลกชาติกุล ครูผู้ช่วย
106 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630219 : วัดดาว นางสาวนิรดา   เจนเขตรการ ครูชำนาญการ
107 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630232 : วัดดอนตาจีน นงนุช  ผิวงาม ครูระดับปฏิบัติการ
108 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630233 : วัดคูบัว วิลา  มณีอินทร์ ครู
109 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630229 : วัดดอนขาด นายประเยื้อน  สุนา ครูชำนาญการพิเศษ
110 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630230 : วัดดอนไข่เต่า ณัฐพร  ดอนโสม ครูผู้ช่วย
111 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630234 : วัดไผ่เดี่ยว นางบุณยนุช  ทองสัมฤทธิ์ ครู
112 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630234 : วัดไผ่เดี่ยว นางสาวนิษา   ทัศนสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
113 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630236 : วัดบางจิก เจติยา  ดากระบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางจิก
114 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630209 : วัดสาลี นิสาชล  อ่วมป่วน ครู
115 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630209 : วัดสาลี พรทิพย์  เจริญผล ครู
116 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630210 : วัดลาดน้ำขาว ปริญญา  ทองบุญเหลือ ครูผู้ช่วย
117 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630211 : วัดบึงคา เรณู  ไตรโยธี ครู
118 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630212 : วัดเสาธงทอง ธัญณภัสส์  ถานี ครู
119 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630213 : วัดทรงกระเทียม น้ำอ้อย  สงสุวงษ์ ครูผู้ช่วย
120 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630206 : วัดองครักษ์ ศิวพร  ไตรเพียร ครู
121 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630188 : วัดคลองโมง พิมพ์นภัส  เอี่ยมสอาด ครู
122 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630189 : วัดกระทุ่มทอง วันเพ็ญ  สง่าแสง ครู
123 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630252 : วัดห้วยสุวรรณวนาราม วชิระ  มณีโรจน์ ครู
124 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630252 : วัดห้วยสุวรรณวนาราม นายอธิวัฒน์  นราประวัติพงศ์ ผู้อำนวยการ
125 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630253 : วัดดอนสุทธาวาส ประดิษฐ์   ฉิวเฉื่อย ครู
126 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630254 : วัดโพธิ์นฤมิตร ศิวพร  เรือนไทย ครู
127 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630254 : วัดโพธิ์นฤมิตร สุปรียา  แก้วเจริญ ธุรการ
128 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630255 : วัดสามจุ่น ศศิธร  ดอกไม้ขาว ครู
129 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630264 : วัดหนองเพียร นางสาวปราณี  โตยะบุตร ครู
130 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630240 : วัดบ้านกล้วย เรณู  น้ำขาว ครู
131 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630241 : วัดปู่เจ้า นางพิมพรรณ  มัจฉา ครู
132 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630242 : วัดดอนบุบผาราม โนรี  เร่งรัด ครูชำนาญการ
133 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630243 : วัดบ้านกร่าง กิรณา  นูมหันต์ ครู
134 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630256 : บ้านคลองชะอม นายเถลิงศักดิ์  นาคสมพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชะอม
135 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630257 : บ้านหนองสรวง ผกามาศ   ธเนศวาณิชย์ ครูผู้ช่วย
136 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630274 : วัดป่าพระเจ้า นายชวลิต  อ่อนวิมล ครู
137 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630275 : บ้านรางหางม้า นางสาวอังคณา   งามขำ ครู
138 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630275 : บ้านรางหางม้า ชญานิศา  ท้วมทวยหาญ ครู
139 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630261 : วัดเทพสุธาวาส นางสาวจิตติมา  ชาวอุทัย ครู
140 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630262 : วัดเสาธงทอง เบญจมาศ  ตังเจริญ ครู
141 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630259 : วัดวังพลับเหนือ นางสาวธัญญาเนตร  สกุณี ครูผู้ช่วย
142 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630260 : วัดวังพลับใต้ ณัฐศิญา  รอดเล็ก ครูผู้ช่วย
143 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630250 : วัดเถรพลาย นริศรา  เพชรทอง ครู
144 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630251 : วัดปลายนา นายเจนกิจ   เจนไธสง ผู้บริหารสถานศึกษา
145 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630248 : บ้านห้วยเจริญ อภิชาติ  ดีเสมอ ครู
146 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630248 : บ้านห้วยเจริญ สไบทิพย์  ปั้นหว่าง ครู
147 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630249 : วัดพังม่วง ประทีป  กล้าหาญ ครู
148 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630270 : วัดบรรไดทอง เรวดี  ศรีดอกไม้ ครููชำนาญการพิเศษ
149 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630273 : วัดไก่เตี้ย ธีรารัตน์  มาแสง ครูโรงเรียนวัดไก่เตี้ย
150 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630272 : วัดสัปรสเทศ สิริวิมล  แตงวงศ์ ครู
151 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630272 : วัดสัปรสเทศ นางสาวสุธารัตน์  ศรีวิเชียร เจ้นหน้าที่ธุรการโรงเรียน
152 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630246 : วัดเกาะ นเรศ  นาควงษ์ ครู
153 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630244 : บ้านคลองชะโด กมลชัย  พลายเพ็ชร์ ครู
154 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630245 : วัดดงขี้เหล็ก สุนิสา  นามโชติ ครู
155 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630265 : วัดลาดปลาเค้า นัญชรีภรณ์  จันทร์พวง ครู
156 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630266 : วัดม่วงเจริญผล เรวัต  สุวรรณพานิช ครู
157 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630268 : อนุบาลศรีประจันต์ นางสาวจุฑามาศ  เพิ่มพูล ครู
158 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630269 : วัดยาง สุภาพร   น้ำดอกไม้ ครูผู้ช่วย
159 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630269 : วัดยาง สุขสิริ  พุ่มเพชร์ ครู