รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630011 : วัดโคกโคเฒ่า น้ำฝน  ปิ่นทองนอก ครู
2 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630012 : วัดหน่อสุวรรณ นางสาวหทัยวรัทย์  ศิรินันทวิทยา ครู
3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630013 : วัดนิเวศน์ธรรมาราม กานต์นารี  ป่างพรม ครู
4 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630014 : วัดวังพระนอน วัฒนา  มีสกุล ครู
5 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630015 : วัดพันตำลึง ธิดารัตน์  แผนสมบูรณ์ ครูผู้ช่วย
6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630039 : วัดอู่ยา นายอดุลย์  พลายจั่น ผู้อำนวยการ
7 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630039 : วัดอู่ยา ธาวิน   เรืองวิศษ ครูผู้ช่วย
8 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630039 : วัดอู่ยา ธารทิพย์  วงษ์พันธ์ตรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
9 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630009 : วัดดอนตาล ชดา  กุลชาติวัฒนา ครู
10 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630010 : วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม ขนิษฐ์นาถ  ชาวสวน ครู
11 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630017 : วัดดอนโพธิ์ทอง ยุทธพงษ์  ตันประเสริฐ ครู
12 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630017 : วัดดอนโพธิ์ทอง อชิรกาญณ์  ดอกไม้ ครูชำนาญการ
13 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630040 : วัดอุทุมพราราม ปริญญา  อารีชม ครู
14 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630048 : วัดใหม่รัตนเจดีย์ Usa  Puaknang ครู
15 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630032 : วัดลาดตาล นายเกษมศักดิ์  โพธิกุล ครู
16 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630033 : วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ อนุวัฒน์  แผลงศรี ครู
17 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630033 : วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ หทัยมาตุ  คงสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
18 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630033 : วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ นางสาวธัญญาภัสส์  อ่อนช่วยพันธ์ ครูผู้ช่วย
19 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630056 : วัดสกุณปักษี นางสาวรวีวรรณ  ลำวิไล ครู
20 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630056 : วัดสกุณปักษี นายอำนาจ  กฤษณชาญดี ครู
21 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630057 : วัดสามทอง ประภักดิ์   หงษ์ศรีลา ครู
22 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630057 : วัดสามทอง ณัฐชา  คงดี ครูผู้ช่วย
23 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630058 : วัดสุวรรณนาคี นิตยา  ดอกกะถิน ครู
24 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630059 : เมืองสุพรรณบุรี นันทวัน  เพชรประเสริฐพร ครู
25 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630059 : เมืองสุพรรณบุรี นันทวัน  เพชรประเสริฐพร ครู
26 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630060 : อินทร์ศรัทธาราษฎร์ ศรีประไพ  เส็งหลวง ครู
27 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630061 : วัดสระประทุม จุฬาลักษณ์  ปู้ทอง ครู
28 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630023 : วัดแก้ว ไพศาล  โกพัฒน์ตา ผู้อำนวยการ
29 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630023 : วัดแก้ว ราตรี  มาลาทิพย์ ครู
30 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630026 : สุพรรณภูมิ จรรยา  ทองสินธุ์ ครู
31 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630026 : สุพรรณภูมิ สัมพันธ์  ลือขจร ครู
32 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630005 : อนุบาลสุพรรณบุรี นางราตรี  รักพงษ์ ครู
33 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630022 : วัดมเหยงคณ์ จิรพงษ์  เพ็งม่วง ครูคศ.1
34 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630021 : วัดคันทด มนัส  ทองแย้ม ครู
35 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630016 : บ้านบางกุ้ง สยุมพร  บึกขุนทด ครู
36 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630016 : บ้านบางกุ้ง นางดรุณี  บุตรพันธ์ ครู
37 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630037 : วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก นางสาวอรอนงค์  เปี่ยมอยู่สุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
38 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630037 : วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก นางสมบัติ  จันทรวงศ์ ครู
39 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630038 : วัดศีรษะเกษ นางสาวสุภัสสร   สุดแก้ว ครู
40 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630038 : วัดศีรษะเกษ นายสมบูรณ์  ยิ่งบุญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
41 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630034 : วัดประชุมชน ณรงค์เกียรติ  กุลกะดี ครู
42 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630035 : วัดโพธิ์ท่าทราย นายณัฐวุฒิ  ขันตี ครู
43 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630036 : วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก พัชรี  อู่อรุณ ครู
44 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630006 : วัดไผ่ขวาง นางสาวภูมิใจ  พึ่งเจริญ ครูจ้างสอน
45 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630007 : วัดดอนกลาง นายจำนง  คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียน
46 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630008 : บ้านรางกะทุ่ม นายชาลี  ทิวาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
47 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630030 : วัดสว่างอารมณ์ ธันวรัตน์  โพธิ์ศรีทอง ครู
48 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630030 : วัดสว่างอารมณ์ พัชญธิดา  ปาจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
49 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630031 : วัดพิหารแดง นายวิสูตร   สุดมุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
50 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630031 : วัดพิหารแดง นายวศิน  คชาวงษ์ ครู
51 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630027 : วัดวรจันทร์ ทัศนีย์  วิบูลย์ผล ครู
52 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630028 : วัดวังกุ่ม พรนภา  โพธิ์ศรี ครู
53 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630029 : วัดพร้าว นางสาวชุติมา  โสมภีร์ ครูผู้ช่วย
54 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630019 : อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ วิไลพรรณ  รักชื่น ธุรการ
55 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630045 : วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางสาวสุนทรี  แดงแตง ธุรการ
56 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630045 : วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นายจักร์กรี  สุดวิลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
57 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630046 : วัดพระธาตุ ภัทรนิษฐ์  กลิ่นขจรนรัตน์ ครู
58 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630047 : วัดลาดกระจับ สวรรณยา  อินรอดวงศ์ ครู
59 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630055 : วัดจำปี ดวงเดือน  สนธิเณร ครู
60 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630062 : วัดหนองโสน นางสาวจรัล  ชาวลุ่มบัว ครู
61 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630062 : วัดหนองโสน นางสาวจีราพร  มีเจริญสุข ครู
62 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630062 : วัดหนองโสน นายวิรังสันต์  วิเชียร ครู
63 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630063 : บ้านหนองขาม นางสร้อยสวรรค์  อำภาวงษ์ ครู
64 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630063 : บ้านหนองขาม เกียรติพงษ์  กะลำพัก ผุุ้บริหาร
65 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630064 : วัดสำนักตะฆ่า ดวงกมล  จำปาทอง ครู คศ.1
66 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630002 : บ้านดอนโพ วาธิน  ยิบพิกุล ครู
67 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630001 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 4 วิลาวัลย์  อุ่มสุข ธุรการ
68 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630049 : บ้านท่าเสด็จ พนิดา  ชูขุนนำ ครูผู้ช่วย
69 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630049 : บ้านท่าเสด็จ พัชนี  เจียระผกานนท์ ครู
70 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630050 : วัดเขาดิน นายวิเชียร  สง่างาม ครู
71 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630050 : วัดเขาดิน นงเยาว์  โพธิ์รัง ครู
72 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630050 : วัดเขาดิน นางสาวสุฑามาศ  อ่ำบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
73 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630054 : บ้านหนองปรือ บุญชู  ดีน้อย ครู
74 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630052 : วัดสามัคคีธรรม นางสาวอารีย์  บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
75 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630052 : วัดสามัคคีธรรม ดิลก  สุขอารมย์ ครู
76 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630053 : บ้านหนองบอน นางประภารัตน์  สง่างาม ครูโรงเรียนบ้านหนองบอน
77 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630043 : วัดไผ่ลูกนก จุฑามาศ  ทัศนพันธุ์ ครู
78 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630044 : บ้านไผ่แปลกแม่ นางสาวแสงสุรีย์  สุวรรณยากุล ครูผู้ช่วย
79 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630041 : วัดสวนแตง อรพินธุ์  โสมภีร์ ครู
80 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630041 : วัดสวนแตง นางอรุณี  ทมทิแสง ครู
81 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630041 : วัดสวนแตง นพธีร์รัฐ  เอ็งนิธิธารา ครู
82 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630042 : วัดสังฆจายเถร นายประยงค์  อิ่มสุดสำราญ ครูชำนาญการพิเศษ
83 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630199 : กฤษณา ศรินทร  คำเกลี้ยง ครู
84 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630199 : กฤษณา สุภิตา  หงษ์โต ครู
85 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630201 : วัดโคกโพธิ์ นายวัชรพล  แจ้งไพร ครูผู้ช่วย
86 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630201 : วัดโคกโพธิ์ ดิเรก   เกิดวิชัย ครูชำนาญการพิเศษ
87 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630201 : วัดโคกโพธิ์ นางสุนันทา   น้ำใจดี ครู
88 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630202 : วัดบางเลน นายดิศักดิ์  อันฐาเชษ ครู
89 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630182 : วัดปากคลองกุ่ม สุภัสจิรา  วงษ์มาดิษฐ์ ครู
90 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630183 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) ศรีประภา  พูลสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
91 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630196 : วัดลานคา ธิดารัตน์  ชูประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
92 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630184 : วัดจระเข้ใหญ่ นิตยา  นาคะเสนีย์ ครู
93 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630203 : วัดดารา นางนงเยาว์  สุนทรวิภาค ครู
94 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630204 : วัดชีปะขาว นางเนาวรัตน์   แสงสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ
95 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630205 : บางปลาม้า ประดับ  ใจชาญสุขกิจ ครู
96 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630205 : บางปลาม้า sunanta  ditkrachan ครูพี่เลี้ยง
97 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630205 : บางปลาม้า ดวงตา  ศรีวิเชียร ครูผู้ช่วย
98 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630185 : วัดศาลาท่าทราย นางโสภิญ  บุญธรรม ครู
99 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630186 : วัดลำบัว ศิริวรรณ  หมอยาดี ธุรการ
100 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630186 : วัดลำบัว สริมน  หมอยาดี ครู
101 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630187 : บ้านโพธิ์ศรี สมศักดิ์  ปาจรียพงษ์ ครู
102 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630187 : บ้านโพธิ์ศรี สมบูรณ์  ลาภถาวร ครู
103 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630187 : บ้านโพธิ์ศรี บรรเทิง  นันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
104 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630187 : บ้านโพธิ์ศรี ปริศนา  ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ
105 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630181 : อนุบาลวัดสวนหงส์ นางอภิรดี  คำแก้ว ครู
106 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630190 : วัดบ้านหมี่ อุษา   อำพันทอง ครู
107 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630190 : วัดบ้านหมี่ อกนิษฐ์  บัวบังใบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
108 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630192 : วัดเสาธง นางนันติยา  เจริญนำ ครูโรงเรียนวัดเสาธง
109 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630193 : วัดโพธิ์ศรี ธนิดา  อำพันทองปภากุล ครูชำนาญการพิเศษ
110 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630193 : วัดโพธิ์ศรี สิริเพ็ญ  สายนุช ครู
111 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630214 : บางแม่หม้าย นายสามารถ  ทับทิมดี ครูชำนาญการพิเศษ
112 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630215 : วัดบางใหญ่ นางสาวสำอางค์  พราพงษ์ ครู
113 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630220 : บ้านรางทอง นายสุพรรณ  ม่วงน้อย ครู
114 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630239 : วัดดอนกระเบื้อง พรกมล  สุมงคล ครู
115 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630216 : วัดศุขเกษม นางสาวอารีย์  เรือนทอง ครู
116 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630216 : วัดศุขเกษม จีรศักดิ์  ทองประดิษฐ์ ครู
117 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630221 : วัดป่าพฤกษ์ สุวรรณา   ทาผาสุข ครู
118 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630221 : วัดป่าพฤกษ์ จิตตรา  ใจดี ครูผู้ช่วย
119 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630207 : วัดช่องลม นันทวุฒิ  ปานศรีแก้ว ครู
120 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630207 : วัดช่องลม วีระยุทธ  สีปิ่นเป้า ครู
121 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630208 : วัดราษฎร์บำรุง ปริญญา  ปานอุทัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
122 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630208 : วัดราษฎร์บำรุง ปัณฑิตา  อ่อนกล่ำผล ครู
123 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630222 : วัดโบสถ์ เพ็ญณี  ทู้ไพเราะ ครู
124 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630222 : วัดโบสถ์ นายเสน่ห์  พลายยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
125 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630223 : วัดสุขเกษม นายปรีชา  ศิริสมบูรณ์เวช ผู้อำนวยการ
126 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630224 : วัดตปะโยคาราม โรงเรียน  วัดตปะโยคาราม เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630224 : วัดตปะโยคาราม ราตรี  หะยาจันทา ครูอัตราจ้าง
128 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630225 : วัดตะลุ่ม นางเพ็ญศรี  ประทุมรุ่ง ครู
129 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630226 : วัดไผ่มุ้ง รัตน์มณี  พันที ครู
130 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630226 : วัดไผ่มุ้ง ปาจรีรัตน์  อิงคะวะระ ครู
131 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630227 : วัดวังน้ำเย็น ศักดิ์ศิลป์  ปฏิสันเนติ ครู
132 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630227 : วัดวังน้ำเย็น บำเพ็ญ  ใช้บางยาง ครู
133 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630197 : วัดโพธิ์ตะควน ณัฐธิฌา   โพธิ์ไพจิตร ครู
134 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630197 : วัดโพธิ์ตะควน เฉลา  แก้วสุวรรณ ครู
135 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630219 : วัดดาว นางสาวนิรดา   เจนเขตรการ ครูชำนาญการ
136 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630232 : วัดดอนตาจีน นงนุช  ผิวงาม ครูระดับปฏิบัติการ
137 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630232 : วัดดอนตาจีน สมพิศ  ทองพิลา ครู
138 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630233 : วัดคูบัว วิลา  มณีอินทร์ ครู
139 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630229 : วัดดอนขาด นายประเยื้อน  สุนา ครูชำนาญการพิเศษ
140 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630229 : วัดดอนขาด นายสุภาพ  ทองพิลา ธุรการ
141 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630230 : วัดดอนไข่เต่า ณัฐพร  ดอนโสม ครูผู้ช่วย
142 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630234 : วัดไผ่เดี่ยว นางบุณยนุช  ทองสัมฤทธิ์ ครู
143 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630234 : วัดไผ่เดี่ยว นายจรูญ  อดทนดี ครู
144 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630234 : วัดไผ่เดี่ยว นิษา  ทัศนสุวรรณ ครู
145 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630234 : วัดไผ่เดี่ยว นางพิสมัย  ศรีโปฎก ครู
146 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630236 : วัดบางจิก เจติยา  ดากระบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางจิก
147 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630209 : วัดสาลี พรทิพย์  เจริญผล ครู
148 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630210 : วัดลาดน้ำขาว นางประทุม  กรุดเนียม ครู
149 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630210 : วัดลาดน้ำขาว นายสนอง   สังข์สุวรรณ ผู้บริหารโรงเรียน
150 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630210 : วัดลาดน้ำขาว ปริญญา  ทองบุญเหลือ ครูผู้ช่วย
151 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630211 : วัดบึงคา เรณู  ไตรโยธี ครู
152 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630212 : วัดเสาธงทอง ธัญณภัสส์  ถานี ครู
153 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630213 : วัดทรงกระเทียม น้ำอ้อย  สงสุวงษ์ ครูผู้ช่วย
154 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630206 : วัดองครักษ์ ศิวพร  ไตรเพียร ครู
155 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630188 : วัดคลองโมง พิมพ์นภัส  เอี่ยมสอาด ครู
156 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630188 : วัดคลองโมง นายประยงค์  มีชะนะ ครู
157 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630189 : วัดกระทุ่มทอง นากิตติพงษ์   เชื้อเล็ก ครู
158 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630189 : วัดกระทุ่มทอง วันเพ็ญ  สง่าแสง ครู
159 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630189 : วัดกระทุ่มทอง วาสนา  อรัญญิก พนักงานราชการ
160 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630252 : วัดห้วยสุวรรณวนาราม นายอธิวัฒน์  นราประวัติพงศ์ ผู้อำนวยการ
161 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630252 : วัดห้วยสุวรรณวนาราม กฤษฎา  ทรัพย์ขำ ครู
162 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630252 : วัดห้วยสุวรรณวนาราม เกณิกา  สุริวงษ์ ครู
163 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630253 : วัดดอนสุทธาวาส ประดิษฐ์   ฉิวเฉื่อย ครู
164 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630253 : วัดดอนสุทธาวาส นายประยุทธ  เหมือนแก้ว ครู
165 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630254 : วัดโพธิ์นฤมิตร สมใจ  แก้วกำเนิด ครู ค.ศ. 1
166 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630254 : วัดโพธิ์นฤมิตร นายปฐมพงศ์   คงสว่าง ครู
167 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630254 : วัดโพธิ์นฤมิตร ศิวพร  เรือนไทย ครู
168 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630255 : วัดสามจุ่น ศศิธร  ดอกไม้ขาว ครู
169 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630264 : วัดหนองเพียร นางสาวปราณี  โตยะบุตร ครู
170 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630240 : วัดบ้านกล้วย เรณู  น้ำขาว ครู
171 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630241 : วัดปู่เจ้า นางพิมพรรณ  มัจฉา ครู
172 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630242 : วัดดอนบุบผาราม โนรี  เร่งรัด ครูชำนาญการ
173 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630243 : วัดบ้านกร่าง ชัยรัตน์  พุ่มเพชร์ ครูชำนาญการพิเศษ
174 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630243 : วัดบ้านกร่าง กิรณา  นูมหันต์ ครู
175 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630256 : บ้านคลองชะอม นายเถลิงศักดิ์  นาคสมพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชะอม
176 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630257 : บ้านหนองสรวง ผกามาศ   ธเนศวาณิชย์ ครูผู้ช่วย
177 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630274 : วัดป่าพระเจ้า นายชวลิต  อ่อนวิมล ครูผู้ช่วย
178 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630275 : บ้านรางหางม้า จริยา  เซ็งแซ่ ครูธุรการ
179 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630275 : บ้านรางหางม้า นางสาวอังคณา   งามขำ ครู
180 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630275 : บ้านรางหางม้า ชญานิศา  ท้วมทวยหาญ ครู
181 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630261 : วัดเทพสุธาวาส ชูศรี  พลอยสุกใส ครู
182 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630261 : วัดเทพสุธาวาส นางสาวจิตติมา  ชาวอุทัย ครู
183 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630262 : วัดเสาธงทอง นางสมถวิล  เกล็ดจีน ครู
184 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630262 : วัดเสาธงทอง เบญจมาศ  ตังเจริญ ครู
185 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630259 : วัดวังพลับเหนือ นางสาวธัญญาเนตร  สกุณี ครูผู้ช่วย
186 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630260 : วัดวังพลับใต้ ณัฐศิญา  รอดเล็ก ครูผู้ช่วย
187 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630250 : วัดเถรพลาย นริศรา  เพชรทอง ครู
188 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630251 : วัดปลายนา นายโกเมศ  พลเสน ครู
189 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630251 : วัดปลายนา นายเจนกิจ   เจนไธสง ผู้บริหารสถานศึกษา
190 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630248 : บ้านห้วยเจริญ สไบทิพย์  ปั้นหว่าง ครู
191 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630248 : บ้านห้วยเจริญ อภิชาติ  ดีเสมอ ครู
192 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630249 : วัดพังม่วง ประทีป  กล้าหาญ ครู
193 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630270 : วัดบรรไดทอง เรวดี  ศรีดอกไม้ ครููชำนาญการพิเศษ
194 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630273 : วัดไก่เตี้ย คนึงนิจ  ประสาทศิลป์ ครูโรงเรียนวัดไก่เตี้ย
195 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630272 : วัดสัปรสเทศ นางสาวสุธารัตน์  ศรีวิเชียร เจ้นหน้าที่ธุรการโรงเรียน
196 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630246 : วัดเกาะ นเรศ  นาควงษ์ ครู
197 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630244 : บ้านคลองชะโด กมลชัย  พลายเพ็ชร์ ครู
198 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630245 : วัดดงขี้เหล็ก สุนิสา  นามโชติ ครู
199 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630265 : วัดลาดปลาเค้า นัญชรีภรณ์  จันทร์พวง ครู
200 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630266 : วัดม่วงเจริญผล เรวัต  สุวรรณพานิช ครู
201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630268 : อนุบาลศรีประจันต์ นางสาวจุฑามาศ  เพิ่มพูล ครู
202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630269 : วัดยาง สุขสิริ  พุ่มเพชร์ ครู