รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630011 วัดโคกโคเฒ่า นายชัยน้อย  อนันต์ธนสาร ครู อนุมัติ
2 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630013 วัดนิเวศน์ธรรมาราม กรองทอง  แช่มช้อย ครู อนุมัติ
3 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630013 วัดนิเวศน์ธรรมาราม กานต์นารี  ป่างพรม ครู อนุมัติ
4 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630014 วัดวังพระนอน วัฒนา  มีสกุล ครู อนุมัติ
5 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630015 วัดพันตำลึง ธิดารัตน์  แผนสมบูรณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
6 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630039 วัดอู่ยา ธารทิพย์  วงษ์พันธ์ตรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
7 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630039 วัดอู่ยา ธาวิน   เรืองวิศษ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
8 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630039 วัดอู่ยา นายอดุลย์  พลายจั่น ผู้อำนวยการ อนุมัติ
9 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630009 วัดดอนตาล นายสหพรรณ  สงวนผิว ครู อนุมัติ
10 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630009 วัดดอนตาล ชดา  กุลชาติวัฒนา ครู อนุมัติ
11 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630010 วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม วลัยพรรณ  บุญมี ครู อนุมัติ
12 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630017 วัดดอนโพธิ์ทอง ยุทธพงษ์  ตันประเสริฐ ครู อนุมัติ
13 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630018 วัดไตรรัตนาราม ณิชาภา  คงเมือง ครู อนุมัติ
14 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630040 วัดอุทุมพราราม ปริญญา  อารีชม ครู อนุมัติ
15 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630048 วัดใหม่รัตนเจดีย์ Usa  Puaknang ครู อนุมัติ
16 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630032 วัดลาดตาล นายวิหาร  ขอพึ่ง ครู อนุมัติ
17 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630033 วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ มาลี  สงวนพันธ์ ครู อนุมัติ
18 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630056 วัดสกุณปักษี นายอำนาจ  กฤษณชาญดี ครู อนุมัติ
19 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630057 วัดสามทอง นายอุดม  สามทอง ครู อนุมัติ
20 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630058 วัดสุวรรณนาคี นิตยา  ดอกกะถิน ครู อนุมัติ
21 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630059 เมืองสุพรรณบุรี นันทวัน  เพชรประเสริฐพร ครู อนุมัติ
22 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630061 วัดสระประทุม สุพิชชา  มัจฉา ครู อนุมัติ
23 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630023 วัดแก้ว ราตรี  มาลาทิพย์ ครู อนุมัติ
24 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630023 วัดแก้ว ไพศาล  โกพัฒน์ตา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
25 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630026 สุพรรณภูมิ สัมพันธ์  ลือขจร ครู อนุมัติ
26 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630026 สุพรรณภูมิ จรรยา  ทองสินธุ์ ครู อนุมัติ
27 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630005 อนุบาลสุพรรณบุรี นางราตรี  รักพงษ์ ครู อนุมัติ
28 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630022 วัดมเหยงคณ์ หทัยรัตน์  อัปการัตน์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
29 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630021 วัดคันทด มนัส  ทองแย้ม ครู อนุมัติ
30 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630016 บ้านบางกุ้ง นางดรุณี  บุตรพันธ์ ครู อนุมัติ
31 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630016 บ้านบางกุ้ง สยุมพร  บึกขุนทด ครู อนุมัติ
32 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630037 วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก นางสาวอรอนงค์  เปี่ยมอยู่สุข เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
33 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630037 วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก นางรัตนา  ล้อมวงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
34 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630038 วัดศีรษะเกษ นายสมบูรณ์  ยิ่งบุญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
35 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630034 วัดประชุมชน อนุศักดิ์  วะยาคำ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
36 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630035 วัดโพธิ์ท่าทราย นายณัฐวุฒิ  ขันตี ครู อนุมัติ
37 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630036 วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก พัชรี  อู่อรุณ ครู อนุมัติ
38 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630036 วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก นายสยาม  ดวงจินดา ครู อนุมัติ
39 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630006 วัดไผ่ขวาง นายสมบัติ  เสร็จกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
40 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630007 วัดดอนกลาง นายจำนง  คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
41 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630008 บ้านรางกะทุ่ม นายชาลี  ทิวาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
42 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630030 วัดสว่างอารมณ์ นพรัตน์  โยธาวงศ์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อนุมัติ
43 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630030 วัดสว่างอารมณ์ ทิพวรรณ  ขวัญอ่อน ครู อนุมัติ
44 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630031 วัดพิหารแดง นายวศิน  คชาวงษ์ ครู อนุมัติ
45 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630027 วัดวรจันทร์ พัชญธิดา  ปาจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
46 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630027 วัดวรจันทร์ ทัศนีย์  วิบูลย์ผล ครู อนุมัติ
47 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630028 วัดวังกุ่ม พรนภา  โพธิ์ศรี ครู อนุมัติ
48 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630029 วัดพร้าว ประจวบ  อ้นพงษ์ ครู อนุมัติ
49 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630019 อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ วิไลพรรณ  รักชื่น ธุรการ อนุมัติ
50 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630045 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นายจักร์กรี  สุดวิลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
51 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630046 วัดพระธาตุ ชลิตา  แก้วจิว ครู อนุมัติ
52 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630047 วัดลาดกระจับ วานิล  จินดาเลิศ ครู อนุมัติ
53 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630055 วัดจำปี ดวงเดือน  สนธิเณร ครู อนุมัติ
54 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630062 วัดหนองโสน นายวิรังสันต์  วิเชียร ครู อนุมัติ
55 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630063 บ้านหนองขาม นางสร้อยสวรรค์  อำภาวงษ์ ครู อนุมัติ
56 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630063 บ้านหนองขาม เกียรติพงษ์  กะลำพัก ผุุ้บริหาร อนุมัติ
57 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630064 วัดสำนักตะฆ่า ดวงกมล  จำปาทอง ครู คศ.1 อนุมัติ
58 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630002 บ้านดอนโพ สมาน  สุขชุ่ม ครู อนุมัติ
59 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630002 บ้านดอนโพ วาธิน  ยิบพิกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
60 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630001 บรรหารแจ่มใสวิทยา 4 นางมยุรี  อนันต์ธนสาร ตรู อนุมัติ
61 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630049 บ้านท่าเสด็จ รัตนา  ธาดา ครู อนุมัติ
62 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630049 บ้านท่าเสด็จ สุชาติ  ศรีกัญญา ครู อนุมัติ
63 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630050 วัดเขาดิน นางสาวสุฑามาศ  อ่ำบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
64 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630050 วัดเขาดิน นายวิเชียร  สง่างาม ครู อนุมัติ
65 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630050 วัดเขาดิน นงเยาว์  โพธิ์รัง ครู อนุมัติ
66 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630054 บ้านหนองปรือ นางสาวชนัญชิดา  พงษ์เทศ ครู อนุมัติ
67 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630054 บ้านหนองปรือ นางสุวดี  เกาะสมบัติ ครูคศ.2 อนุมัติ
68 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630054 บ้านหนองปรือ บุญชู  ดีน้อย ครู อนุมัติ
69 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630052 วัดสามัคคีธรรม ดิลก  สุขอารมย์ ครู อนุมัติ
70 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630052 วัดสามัคคีธรรม นางสาวอารีย์  บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม อนุมัติ
71 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630043 วัดไผ่ลูกนก ยุภา   ชีพนุรัตน์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
72 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630044 บ้านไผ่แปลกแม่ ศันสนีย์  ทองคำ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
73 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630041 วัดสวนแตง นางอรุณี  ทมทิแสง ครู อนุมัติ
74 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630042 วัดสังฆจายเถร นายชำนาญ  เรื่องลือ ครู อนุมัติ
75 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630042 วัดสังฆจายเถร นายประยงค์  อิ่มสุดสำราญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
76 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630199 กฤษณา ศรินทร  คำเกลี้ยง ครู อนุมัติ
77 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630199 กฤษณา อนุวัฒน์  แผลงศรี ครู อนุมัติ
78 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630201 วัดโคกโพธิ์ ดิเรก   เกิดวิชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
79 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630202 วัดบางเลน นายดิศักดิ์  อันฐาเชษ ครู อนุมัติ
80 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630202 วัดบางเลน เกียรติศักดิ์  วชิรบ้านกลาง ครู อนุมัติ
81 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630182 วัดปากคลองกุ่ม สุภัสจิรา  วงษ์มาดิษฐ์ ครู อนุมัติ
82 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630183 บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) ณรงค์  โพธิ์ประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
83 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630196 วัดลานคา ธิดารัตน์  ชูประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
84 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630184 วัดจระเข้ใหญ่ นิตยา  นาคะเสนีย์ ครู อนุมัติ
85 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630203 วัดดารา นงเยาว์  ลือขจร ครู คศ.1 อนุมัติ
86 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630203 วัดดารา นางนงเยาว์  ลือขจร ครู อนุมัติ
87 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630204 วัดชีปะขาว นางเนาวรัตน์   แสงสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
88 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630205 บางปลาม้า sunanta  ditkrachan ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
89 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630205 บางปลาม้า ดวงตา  ศรีวิเชียร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
90 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630205 บางปลาม้า ประดับ  ใจชาญสุขกิจ ครู อนุมัติ
91 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630185 วัดศาลาท่าทราย นันทิพร  เหลืองอรุณฤกษ์ ครู อนุมัติ
92 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630186 วัดลำบัว สริมน  หมอยาดี ครู อนุมัติ
93 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630187 บ้านโพธิ์ศรี สมศักดิ์  ปาจรียพงษ์ ครู อนุมัติ
94 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630181 อนุบาลวัดสวนหงส์ นางอภิรดี  คำแก้ว ครู อนุมัติ
95 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630190 วัดบ้านหมี่ ธิดารัตน์  ศิริพัฒน์ ครู อนุมัติ
96 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630190 วัดบ้านหมี่ อุษา   อำพันทอง ครู อนุมัติ
97 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630192 วัดเสาธง นางมาลี  เกิดคล้าย ครูโรงเรียนวัดเสาธง อนุมัติ
98 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630193 วัดโพธิ์ศรี สิริเพ็ญ  สายนุช ครู อนุมัติ
99 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630193 วัดโพธิ์ศรี ธนิดา  อำพันทองปภากุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
100 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630214 บางแม่หม้าย นายสามารถ  ทับทิมดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
101 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630215 วัดบางใหญ่ นางสาวสำอางค์  พราพงษ์ ครู อนุมัติ
102 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630215 วัดบางใหญ่ ปราโมทย์  สุวรรณเวก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
103 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630220 บ้านรางทอง ชาติชาย  พิทักษ์วงศ์ ครู อนุมัติ
104 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630239 วัดดอนกระเบื้อง พรกมล  สุมงคล ครู อนุมัติ
105 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630216 วัดศุขเกษม จีรศักดิ์  ทองประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
106 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630221 วัดป่าพฤกษ์ สุวรรณา   ทาผาสุข ครู อนุมัติ
107 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630221 วัดป่าพฤกษ์ จิตตรา  ใจดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
108 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630207 วัดช่องลม นางเบญจา  ชัยสงคราม ครูจ้างสอน อนุมัติ
109 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630208 วัดราษฎร์บำรุง ปริญญา  ปานอุทัย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
110 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630222 วัดโบสถ์ นายเสน่ห์  พลายยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ อนุมัติ
111 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630222 วัดโบสถ์ เพ็ญณี  ทู้ไพเราะ ครู อนุมัติ
112 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630223 วัดสุขเกษม นายปรีชา  ศิริสมบูรณ์เวช ผู้อำนวยการ อนุมัติ
113 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630223 วัดสุขเกษม นายชัยวุฒิ  วงศ์พันธุ์ทา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
114 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630224 วัดตปะโยคาราม โรงเรียน  วัดตปะโยคาราม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
115 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630224 วัดตปะโยคาราม ราตรี  หะยาจันทา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
116 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630225 วัดตะลุ่ม นางเพ็ญศรี  ประทุมรุ่ง ครู อนุมัติ
117 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630226 วัดไผ่มุ้ง รัตน์มณี  พันที ครู อนุมัติ
118 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630226 วัดไผ่มุ้ง ปาจรีรัตน์  อิงคะวะระ ครู อนุมัติ
119 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630227 วัดวังน้ำเย็น บำเพ็ญ  ใช้บางยาง ครู อนุมัติ
120 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630227 วัดวังน้ำเย็น ศักดิ์ศิลป์  ปฏิสันเนติ ครู อนุมัติ
121 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630197 วัดโพธิ์ตะควน เฉลา  แก้วสุวรรณ ครู อนุมัติ
122 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630218 วัดสังโฆสิตาราม นายวิทยา   กลิ่นคำหอม ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
123 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630219 วัดดาว นางวลัยพร  ศรีจันทร์งาม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดดาว อนุมัติ
124 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630219 วัดดาว วลัยพร  ศรีจันทร์งาม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
125 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630232 วัดดอนตาจีน สมพิศ  ทองพิลา ครู อนุมัติ
126 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630233 วัดคูบัว วิลา  มณีอินทร์ ครู อนุมัติ
127 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630229 วัดดอนขาด นายประเยื้อน  สุนา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
128 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630230 วัดดอนไข่เต่า นางจันทร์เพ็ญ  ศรีหิรัญ ครู คศ. 2 อนุมัติ
129 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630234 วัดไผ่เดี่ยว นางบุณยนุช  ทองสัมฤทธิ์ ครู อนุมัติ
130 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630234 วัดไผ่เดี่ยว นายจรูญ  อดทนดี ครู อนุมัติ
131 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630209 วัดสาลี พรทิพย์  เจริญผล ครู อนุมัติ
132 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630210 วัดลาดน้ำขาว นางประทุม  กรุดเนียม ครู อนุมัติ
133 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630211 วัดบึงคา สุนิสา  สมหวัง ครู อนุมัติ
134 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630212 วัดเสาธงทอง นางอำพร   ร่มโพธิ์ชี ครู อนุมัติ
135 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630213 วัดทรงกระเทียม ชเวชช์  ดวงจันทร์ ครู อนุมัติ
136 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630206 วัดองครักษ์ วิวัฒน์  อนุมาตย์ ครู อนุมัติ
137 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630188 วัดคลองโมง นายประยงค์  มีชะนะ ครู อนุมัติ
138 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630189 วัดกระทุ่มทอง วาสนา  อรัญญิก พนักงานราชการ อนุมัติ
139 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630189 วัดกระทุ่มทอง นากิตติพงษ์   เชื้อเล็ก ครู อนุมัติ
140 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630252 วัดห้วยสุวรรณวนาราม เกณิกา  สุริวงษ์ ครู อนุมัติ
141 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630252 วัดห้วยสุวรรณวนาราม นายอธิวัฒน์  นราประวัติพงศ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
142 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630252 วัดห้วยสุวรรณวนาราม กฤษฎา  ทรัพย์ขำ ครู อนุมัติ
143 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630253 วัดดอนสุทธาวาส นายประยุทธ  เหมือนแก้ว ครู อนุมัติ
144 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630254 วัดโพธิ์นฤมิตร นายปฐมพงศ์   คงสว่าง ครู อนุมัติ
145 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630254 วัดโพธิ์นฤมิตร สมใจ  แก้วกำเนิด ครู ค.ศ. 1 อนุมัติ
146 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630255 วัดสามจุ่น นางสาวจิตติมา  ชาวอุทัย ครู อนุมัติ
147 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630264 บ้านหนองเพียน ทะนง  พุทธจำ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
148 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630240 วัดบ้านกล้วย นางสาวเรณู  น้ำขาว ครู อนุมัติ
149 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630241 วัดปู่เจ้า นางพิมพรรณ  มัจฉา ครู อนุมัติ
150 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630241 วัดปู่เจ้า นางสิริลักษณ์  ขุนอ่อน ครู คศ.2 อนุมัติ
151 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630242 วัดดอนบุบผาราม อำไพ  พลเสน ครู อนุมัติ
152 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630242 วัดดอนบุบผาราม วันวิสาข์  เลี้ยวไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
153 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630243 วัดบ้านกร่าง ชัยรัตน์  พุ่มเพชร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
154 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630256 บ้านคลองชะอม นายมาวิน  สิงห์โตทอง ครู อนุมัติ
155 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630257 บ้านหนองสรวง นายสวัสดิ์  สมบูรณ์ดี ครู อนุมัติ
156 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630257 บ้านหนองสรวง นายเฉลิม  หอมระรื่น ครู อนุมัติ
157 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630274 วัดป่าพระเจ้า รวีวรรณ  ลำวิไล ครู อนุมัติ
158 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630274 วัดป่าพระเจ้า นายชวลิต  อ่อนวิมล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
159 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630275 บ้านรางหางม้า ชญานิศา  ท้วมทวยหาญ ครู อนุมัติ
160 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630275 บ้านรางหางม้า จริยา  เซ็งแซ่ ครูธุรการ อนุมัติ
161 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630261 วัดเทพสุธาวาส ชูศรี  พลอยสุกใส ครู อนุมัติ
162 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630262 วัดเสาธงทอง นางสมถวิล  เกล็ดจีน ครู อนุมัติ
163 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630259 วัดวังพลับเหนือ เทพี  ศรีเที่ยงตรง ครู อนุมัติ
164 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630250 วัดเถรพลาย ประชุม  แจ่มทับทิม ครู อนุมัติ
165 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630250 วัดเถรพลาย นริศรา  เพชรทอง ครู อนุมัติ
166 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630251 วัดปลายนา เพชรัตน์  ขอพึ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
167 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630251 วัดปลายนา นายโกเมศ  พลเสน ครู อนุมัติ
168 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630248 บ้านห้วยเจริญ ประกอบ  บ่อบัวทอง ครู อนุมัติ
169 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630249 วัดพังม่วง ประทีป  กล้าหาญ ครู อนุมัติ
170 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630270 วัดบรรไดทอง เรวดี  ศรีดอกไม้ ครููชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
171 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630273 วัดไก่เตี้ย คนึงนิจ  ประสาทศิลป์ ครูโรงเรียนวัดไก่เตี้ย อนุมัติ
172 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630271 บ้านหนองจิก นายพัฒนา  ศรีดอกไม้ ครููชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
173 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630272 วัดสัปรสเทศ นางสาวสุธารัตน์  ศรีวิเชียร เจ้นหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
174 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630246 วัดเกาะ นเรศ  นาควงษ์ ครู อนุมัติ
175 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630246 วัดเกาะ นายอักษร   เทียนกัณฑ์เทศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะ อนุมัติ
176 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630245 วัดดงขี้เหล็ก สุนิสา  นามโชติ ครู อนุมัติ
177 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630265 วัดลาดปลาเค้า อัมพร  วงษ์ดี ครู อนุมัติ
178 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630266 วัดม่วงเจริญผล เรวัต  สุวรรณพานิช ครู อนุมัติ
179 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630268 อนุบาลศรีประจันต์ พินิจ  พิมพ์วงษ์ ครู คศ- อนุมัติ
180 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630269 วัดยาง พจนาถ  เบ้าจันทร์ ครู อนุมัติ