รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630065 : อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ศุภรักษ์  จำปาสัก ครู
2 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630065 : อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ พรรณจรุง  จินตนประเสริฐ ครู
3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630066 : บ้านนเรศ เกียรติศักดิ์  สุพรรณคำ ครู
4 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630066 : บ้านนเรศ กมลวรรณ   เกตุแก้ว ครู
5 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630067 : วัดสระศรีเจริญ อโนชา  ทนกล้า ครู
6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630067 : วัดสระศรีเจริญ ศิริพรรณ  พลายละหาร ธุรการโรงเรียน
7 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630078 : วัดราษฎรบำรุง ภานุวัฒน์  กล่อมอู่ ครู
8 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630085 : วัดหนองหลอด นายทรงพล  ลือบรรเลง ครู
9 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630079 : บ้านทะเลบก นางอัญชลี  หิรัญอ่อน ครู
10 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630079 : บ้านทะเลบก นางสาวอุษณีย์  จริตพันธุ์ ครู
11 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630080 : บ้านสระหลวง กุสุมาพร  คุ้มเดช ครู
12 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630081 : บ้านบ่อสำราญ อนงค์นาฏ  ร่มโพธิ์ชี ครู
13 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630082 : บ้านหนองแขม ธันยนันท์  ทองพิลา ครู
14 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630092 : บ้านหนองสานแตร กิตติยา  เพ็งพันธ์ ครู
15 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630092 : บ้านหนองสานแตร อภินันท์  กลมเกลี้ยง ครูผู้ช่วย
16 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630068 : วัดธัญญวารี ศันสนีย์  สังข์เพ็ชร ครู
17 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630076 : วัดชีธาราม จิรภา  ภิรมกาญจนศักดิ์ ครู
18 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630069 : บ้านหนองจิกรากข่า นางสุกัญญา  ชูวงษ์ ครู
19 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630077 : บ้านดงกะเชา อรษา  ศรีบุญธรรม ครูผู้ช่วย
20 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630093 : วัดหนองแจง บุญจิรา  พุทธิวัย ครู
21 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630093 : วัดหนองแจง จิราพร  ปานสุวรรณ ครู
22 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630071 : บ้านหนองฝ้าย กษมา  เทียนทองคำ ครู
23 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630071 : บ้านหนองฝ้าย กษมา  เทียนทองคำ ครูผู้ช่วย
24 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630086 : บ้านสระกระโจม สุรินทร์  ศรีบุญเพ็ง ครู
25 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630087 : บ้านยมเบือ นางสาวชบา  ดอกพุฒ ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630088 : บ้านหนองสลัดได นาย พิทักษ์ไทย  สงกระสินธุ์ ครู อัตราจ้าง
27 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630088 : บ้านหนองสลัดได มาลัย  จิ๋วเจริญ ครู
28 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630089 : บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี นางสาวนฤมล  บงพูเขียว ครู
29 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630090 : บ้านหัวเขา ขนิษฐา  สมใจเพ็ง ครู
30 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630091 : บ้านดอนกลาง พรทิชา  ผลทวีทรัพย์ ครู
31 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630084 : บ้านห้วยม้าลอย บุญชู  วงษ์ท่าข้าม ครู
32 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630083 : บ้านโคกหม้อ เอื้อมพร   มาพันธ์ศรี ครูพี่เลี้ยง
33 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630083 : บ้านโคกหม้อ ฆนรส  ผูกพยนต์ ครูผู้ช่วย
34 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630070 : วัดสระด่าน นางสาวอังคณา  นาคทอง ครู
35 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630073 : วัดบ้านกรวด ปรวี  จันโอกุล ครู
36 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630074 : วัดท่ากุ่ม นายอนุชา  ผ้าขาว ครู
37 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630074 : วัดท่ากุ่ม นางแพรวพรรณ  นวมนิ่มอนงค์ ครู
38 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630291 : วัดศรีเฉลิมเขต นางสาวสมถวิล  เชียงโย ครูโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขค
39 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630292 : วัดดอนมะนาว ธงชัย  ชูศรีสุข ครูผู้ช่วย
40 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630281 : บ้านโคกงูเห่า อรณิชา  โพธิ์ทอง ครู
41 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630295 : บ้านบัวขาว อนุชา  นักพรานบุญ ครู
42 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630296 : บ้านหนองวัลย์เปรียง จิรวิทย์  มาสิกะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630296 : บ้านหนองวัลย์เปรียง นางสาวบุญทิวา  วงษ์เสือ ครู
44 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630289 : วัดทุ่งคอก วิมลรัตน์  วงษ์กัณหา ครู
45 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630290 : วัดทุ่งเข็น สุจิณณา  ชื่นทรวง ครู
46 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630290 : วัดทุ่งเข็น กาญจนา  หอมกุล ครู
47 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630293 : วัดเทพพิทักษ์ ศศิธร  ช่างดำริ ครู
48 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630293 : วัดเทพพิทักษ์ ฤดีรัตน์  แป้งหอม ครูผู้ช่วย
49 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630294 : บ้านโป่ง ธนะศักดิ์  ไพรเย็น ครู
50 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630294 : บ้านโป่ง นรินทร์โชติ  คุรุเกียรติการณ์ ครู
51 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630288 : วัดเนินพระปรางค์ นายศรัณย์  ปานเจริญ ครู
52 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630323 : วัดใหม่นพรัตน์ ยุพา  ธาตรีอุดม ครู
53 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630301 : บ้านหัววัง ธมลชนก  แก้วเรือง ครู
54 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630301 : บ้านหัววัง รุ่งทิวา  ระวังไพร ครู
55 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630302 : บ้านหนองเฝ้า นางไพลิน  ญาติคำ ครู
56 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630303 : บ้านหนองกระดี่ อารยา  แก้วบัวดี ครู
57 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630304 : บ้านดอนตำลึง พัชรี  ใจโต ครู
58 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630297 : วัดหัวกลับ พรทิพย์  แน่นพรมราช ครู
59 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630297 : วัดหัวกลับ ลือชัย  หอมสุวรรณ ครู
60 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630298 : วัดทับกระดาน บุศรินทร์  โพธิ์ทอง ครู
61 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630299 : วัดเวฬุวัน นางไพ  ช่วงชัย ครู
62 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630299 : วัดเวฬุวัน ชมพูนุช  แก้วฉัยยา ครูผู้ช่วย
63 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630300 : วัดหนองพันเทา จินตนา  มาลาพงษ์ ครู
64 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630320 : วัดบางสาม นางสาวจันทิมา  ทนเถื่อน ครู
65 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630320 : วัดบางสาม ศรีสุดา  คงชาตรี ครู
66 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630318 : วัดสำเภาทอง นางสาว สาวิตรี  ม่วงพรวน ครูชำนาญการ
67 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630317 : บ้านโคก 7 ลูก วารุณี   ขำดี ครู
68 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630317 : บ้านโคก 7 ลูก ศุภัชญา  แสงจันทร์งาม ครู
69 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630325 : วัดใหม่บำรุงธรรม หทัยชนก  ชาวปลายนา ครูผู้ช่วย
70 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630313 : สองพี่น้อง ณัฐวุฒิ  นันทะไสย ครู
71 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630315 : วัดไชยนาราษฎร์ ฐิติยา  รัตนายน ครู
72 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630314 : วัดท่าข้าม ณัฐฐาพร  ปิ่นแก้ว ครู
73 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630316 : บ้านไผ่ตาโม้ จินดา   ประชุมพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้
74 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630324 : วัดไผ่โรงวัว แพรวพรรณ์  ทองมี ครู
75 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630276 : อนุบาลวัดดงตาล ยิ่งลักษณ์  อินทร์ทองขาว ครู
76 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630277 : วัดท่าจัด กนกพร  ดอนงาม ครูผู้ช่วย
77 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630277 : วัดท่าจัด หนึ่งฤทัย  พระสุทา ผู้อำนวยการ
78 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630322 : วัดใหม่พิบูลย์ผล สุกฤตา  สว่างใจธรรม ครู
79 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630322 : วัดใหม่พิบูลย์ผล สำอางค์  เกิดโภคา ครู
80 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630321 : วัดทองประดิษฐ์ วุฒิชัย  สวิพันธุ์ ครู
81 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630327 : วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) อัมพวัน  ทรัพย์มาก ครู
82 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630329 : วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) วชิรวิชญ์  พิภัทร์เจริญกุล ครู
83 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630329 : วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) นางสาวพรพรรณ  ผุดผ่อง ครูผู้ช่วย
84 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630330 : วัดสว่างอารมณ์ กัญญา  สูรโรคา ครู
85 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630331 : วัดลาดประทุมทอง สุกัญญา  สนธิเณร ครู
86 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630332 : อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว วันเฉลิม  รูปสูง ครูผู้ช่วย
87 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630319 : วัดย่านซื่อ รุ่งรัตน์  ช้างป่าดี ครู
88 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630285 : วัดไผ่ขาด บุญนำ  จันทร์โอกุล ครู
89 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630285 : วัดไผ่ขาด รุ่งรัตน์  ผิวเผือด ครู
90 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630286 : วัดรางกร่าง จารึก  สุขสวัสดิ์ ครู
91 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630287 : วัดใหม่เพชรรัตน์ หฤทัย  หมอนวดดี ครู
92 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630306 : บ้านหนองโพธิ์ มยุรฉัตร  มูลละออง ครู
93 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630306 : บ้านหนองโพธิ์ เสาวลักษณ์  อินทองน้อย ครูโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
94 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630307 : บ้านสะพังกร่าง จันดี  จรเข้ ครู
95 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630305 : อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู นางสาวพัณณิตา   ฤทธิ์ชัย ครูผู้ช่วย
96 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630305 : อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู โชติรส  พันธ์คล้าย ครูผู้ช่วย
97 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630310 : บ้านหนองกระทู้ นางสาวจุฑามาศ  พรหมบุญสุข ครู
98 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630312 : บ้านหนองจิก กุลวดี  ศรีมาลานนท์ ครูผู้ช่วย
99 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630312 : บ้านหนองจิก บุญชู  เก็งสุวรรณ ครู
100 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630309 : วัดพรสวรรค์ คมกริช  สังขรัตน์ ครู
101 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630308 : วัดเขาพนมนาง น้ำฝน  ดวงจินดา ครูผู้ช่วย
102 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630279 : วัดดอนสงวน นางวรรณภา  ธัญญเจริญ ครู
103 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630282 : วัดหัวโพธิ์ ไพริน  เถาสิม ครู
104 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630284 : บ้านประทุนทอง คามภีร์  ปัญสมคิด ครู
105 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630283 : วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ศักรนันทน์  รอดทัดทาน ูธุรการ
106 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630283 : วัดท่าไชย(ประชานุกูล) สุริยะ  คนสูงดี ครู
107 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630278 : วัดบางบอน นางสาวขวัญเนตร  พึ่งจะแย้ม ครู
108 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630370 : วัดยางยี่แส นางอารีวัลย์  จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางยี่แส
109 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630372 : วัดสามัคคีธรรม สุดารัตน์  สุขสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
110 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630372 : วัดสามัคคีธรรม ประสิทธิ์  โพธิ์ทอง ครู
111 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630373 : วัดจันทราวาส มานิตย์  ทิพย์สภาพกุล ครู
112 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630391 : บ้านจรเข้สามพัน วิทยา  แผนสมบูรณ์ ครู
113 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630391 : บ้านจรเข้สามพัน พชรวรรษ  มากระจัน ครู
114 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630392 : บ้านเขาชานหมาก นางสาวอริศรา  เมฆฉาย ครู
115 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630393 : วัดปทุมวนาราม พิกุล  ศิริวงค์ ครู
116 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630394 : บ้านรางโพธิ์ สุวัฒนา  วรรณา ครู
117 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630394 : บ้านรางโพธิ์ อดิเรก  นิลเปี่ยม ครูชำนาญการ
118 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630375 : วัดโคกยายเกตุ กัลยา  จำปานิล ครู
119 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630375 : วัดโคกยายเกตุ พัชรา  สุขสวัสดิ์ ธุรการโรงเรียน
120 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630376 : พานิชชีวะอุปถัมภ์ นางสาววรวรรณ  บัวมี ครู
121 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630380 : วัดโภคาราม อัญชลี  สมบัติเจริญ ครู
122 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630381 : วัดคีรีรัตนาราม หัทยา  สุดยอด ครู
123 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630382 : วัดสระกร่างเจริญธรรม นางสาวอำภาพร  วงษ์พันตรี ครู
124 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630417 : บ้านเขากำแพง นางถนอมจิตต์  ธรรมวัตร์ ครู
125 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630417 : บ้านเขากำแพง กันยา  บาเปีย ครู
126 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630418 : วัดห้วยคู้สามัคคี เรไร  อ๊อกศิริ ครู
127 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630418 : วัดห้วยคู้สามัคคี อมรรัตน์  ชีพนุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
128 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630419 : บ้านโป่งพรานอินทร์ นายเสนอ  กลิ่นหอมดี ครู
129 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630419 : บ้านโป่งพรานอินทร์ นางเพียงดาว  กลิ่นหอมดี ครู
130 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630405 : วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) นางสาวจันทร์ทนา  เอกจีน ครู
131 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630386 : วัดจำปา อนิวัตธิ์  กาญจน์วราธร ครู
132 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630387 : วัดโพธิ์เขียว สกุล  กุลวงศ์ ครู
133 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630388 : วัดกกม่วง นายมนูญ  พันธุ์จันทร์ ครู
134 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630389 : บ้านสระบัวทอง วาสนา  อุ่นแก้ว ครู
135 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630390 : บ้านทุ่งดินดำ นางสาวบาหยัน  จามะรี ครู
136 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630390 : บ้านทุ่งดินดำ เดิมชัย  พัฒนกิตติเวทย์ ครู
137 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630409 : วัดศรีสร้อยเพชร นราวดี  กลิ่นหอม ครู
138 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630409 : วัดศรีสร้อยเพชร นราวดี  กลิ่นหอม ครู
139 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630410 : บ้านหัวทำนบ มานะ  ปัญสมคิด ครู
140 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630408 : วัดกลางบ้านดอน นายจักรี  มาช่วย ครู
141 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630407 : วัดยางสว่างอารมณ์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา  จันทร์เสียงเย็น ครู
142 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630407 : วัดยางสว่างอารมณ์ นางธวัลพร  ไฝเพชร ธุรการ
143 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630416 : วัดเขาดีสลัก นางศศินันท์  เสนแก้ว ผู้อำนวยการ
144 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630416 : วัดเขาดีสลัก นางสาวสินีนาถ  สุขศรีมงคล ครูอัตราจ้าง
145 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630414 : วัดคีรีเจริญผล นายนิพนธ์  ธรรมจักร ครู
146 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630383 : วัดโพธิ์ทองเจริญ นางสาวดุษฎี  เกิดจันทร์ตรง ครู
147 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630383 : วัดโพธิ์ทองเจริญ นางสาวศรีนวล  ศรีเหรา ครู
148 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630384 : พลับพลาไชย นางสาวศรีสุดา  อุตมัง ครูผู้ช่วย
149 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630384 : พลับพลาไชย จินตนา  หงษ์เวียงจันทร์ ครู
150 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630385 : บ้านหนองกุฏิ วิจิตรา  พรมวงษ์ ครู
151 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630397 : วัดใหม่สิทธาวาส นางสาวกุสุมา  ทองคำ ครู
152 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630397 : วัดใหม่สิทธาวาส นางสาวบังอร  จงสมจิตต์ ผู้อำนวยการ
153 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630413 : บ้านดอนพุทรา ศิริรัตน์  น้ำดอกไม้ ครูผู้ช่วย
154 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630413 : บ้านดอนพุทรา ฐิติมา   ตั้งสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
155 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630401 : วัดสระพังลาน อาลิตา  กาญจน์วราธร ครู
156 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630402 : วัดดอนสุโข กรรณิการ์   โพธิ์ตัน ครู
157 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630403 : วัดนันทวัน นางสาวอนุวรรณ  แผนสมบูรณ์ ครู
158 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630404 : หรรษาสุจิตต์วิทยา 1 นางสาวชนนิกานต์  แสงทองดี ครู
159 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630400 : วัดบ่อคู่ นายชัยรัตน์  เนียมอินทร์ ครู
160 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630400 : วัดบ่อคู่ นายภูริวัจน์  อภิอัครกุลพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
161 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630398 : วัดสระยายโสม มานิตย์  ปานเหลือง ครูโรงเรียนวัดสระยายโสม
162 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630396 : วัดใหม่ปทุมสูตร กัญญ์รสา  ทาชาด ครู
163 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630395 : วัดคลองตัน นางสาวเสาวนีย์  สระศรีสม ครู
164 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630399 : วัดหนองยายทรัพย์ วิกาญดา  ปทุมสูติ ครู
165 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630399 : วัดหนองยายทรัพย์ นางชุฒิณี  หอมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
166 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630420 : บ้านห้วยหิน นางเกศสุดา  ศรีเหรา ครู
167 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630378 : วัดหนองหลุม เปรมิณทร์  กล้าหาญ ครู
168 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630379 : บ้านหนองแหน นางสาวบังอร  หมอยาดี ครู
169 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630379 : บ้านหนองแหน นางอุทัยวรรณ  ฉิมทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
170 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630366 : วัดโคกสำโรง นายศุภกิจ  มาลัย ครูผู้ช่วย
171 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630368 : วัดคอกวัว ดวงกมล  มณีอินทร์ ธุรการโรงเรียน
172 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630369 : วัดคณฑี นายมนตรี  ลิ้มไพบุลย์ศิลป์ ครู
173 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630369 : วัดคณฑี นันทิยาภรณ์  หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
174 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630377 : วัดบ้านหนองโอ่ง นายธวัชชัย  เสสังงาม ครู
175 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630364 : วัดปทุมสราวาส จุฑามาศ  แคนเพชร ธุรการ
176 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630365 : วัดเขาพระ อารี  ขุนจันทร์ดี ครู
177 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630365 : วัดเขาพระ นันทิยา  อภิสิทธิเนตร ครู
178 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630371 : วัดหนองตาสาม ภณิดา  ตะระวิสิทธิ์ ครูผู้ช่วย
179 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630374 : วัดช่องลม สุเทพ  นวมทอง ครู
180 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630374 : วัดช่องลม กัญจน์ชญาน์  พลอยแสงสาย คร
181 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630374 : วัดช่องลม วิภาสินี  ประสิทธิ์ผล เจ้าหน้าที่ธุรการ
182 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630363 : อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เบญจมาศ  ซ้อนเสียงดัง ครู