รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630155 : วัดกาบบัว สุรีมาศ  เนื่องโนราช ครู
2 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630155 : วัดกาบบัว นางสาวบังอร    ศรีดำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630156 : วัดปากดงท่าศาล กาญจนา  ศรีโมรา ธุรการ
4 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630156 : วัดปากดงท่าศาล ธวัช  เกิดลาภ ครูชำนาญการพิเศษ
5 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630177 : วัดกร่างสามยอด ปริญญา  นาคสัมฤทธิ์ ครู
6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630132 : อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) จิตรกร  โสขุมา ครู
7 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630133 : วัดกำมะเชียร ภาคภูมิ  ชูวงษ์วัฒนะ ครู
8 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630133 : วัดกำมะเชียร มณฑาทิพย์   จงชาญสิทโธ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำมะเชียร
9 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630134 : วัดเขาพระ นางสาวจุฑามาศ  รุจิรตานนท์ ครู
10 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630149 : วัดวังกุลา นางสาวอรสา  ขยันสะการ ครูผู้ช่วย
11 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630178 : วัดหนองกรด นางสาวรุ่งไพลิน  มะลิทอง ครูผู้ช่วย
12 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630179 : บ้านหนองตาแก้ว จตุพร  อุดม ครู
13 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630150 : วัดสามเอก นางวาริน  อนุสนธิ์ ครู
14 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630141 : วัดเดิมบาง สุกัญญา  พิมพะรัตน์ ครู
15 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630142 : วัดท่าเตียน ศิริเพ็ญ  อยู่ศรี คศ.1
16 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630143 : บ้านแหลมสะแก ประวีณ์นุช  ขุมทองธนนันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
17 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630175 : วัดคูเมือง นางสาวณัฐฐา  สว่างเมือง ครูผู้ช่วย
18 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630176 : วัดวุ้งสุทธาวาส อรอุมา   โพธิ์ดี ธุรการ
19 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630176 : วัดวุ้งสุทธาวาส นางสาวฐิติมา  โพธิ์พยัคฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630173 : วัดกุ่มโคก นางสาวเกศกนก  ชานาม ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดกุ่มโคก
21 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630154 : บ้านเขาดิน มลทกานต์  พุดเผือก ครูผู้ช่วย
22 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630151 : วัดนางบวช นายวิชา   สมิงไพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630151 : วัดนางบวช นางสาวพัฒน์ชญา  กาบแก้ว ครูผู้ช่วย
24 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630152 : วัดวังสำเภาล่ม จันทร์เพ็ญ  เนตรสังข์ ครู
25 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630165 : วัดบ่อกรุ ฐิติพร  ศรีแจ่ม ครู
26 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630170 : วัดทุ่งกฐิน อลิษา   สาระยิง ครู ค.ศ.1
27 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630167 : บ้านลาด อมลรดา  พูลเพิ่ม ธุรการโรงเรียน
28 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630146 : วัดท่าทอง ศรัณยู  นิติศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630147 : วัดประชุมสงฆ์ รัตนา  อินทรกสิกร ครู
30 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630144 : วัดปากน้ำ นางวารี  โสขุมา ครู
31 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630145 : พัฒนาปากน้ำ กาญนา  สุนันท์ชัย ครู
32 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630162 : วัดป่าสะแก นายวุฒิภูมิ  ไทยทวีหิรัญ ธุรการ
33 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630157 : วัดยางนอน นายคเณศ  คมขำ ครู
34 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630140 : วัดดงพิกุล รุ่งนภา  เยือกเย็น เจ้าหน้าที่ธุรการ
35 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630180 : วัดท่ามะนาว ชณัฐศิกานต์  น้อยนวล ครู คศ.1
36 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630180 : วัดท่ามะนาว เมษิยา  สังขพันธุ์ ครูผู้ช่วย
37 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630166 : วัดหนองกระทุ่ม หทัยชนก  ภูฆัง ธุรการ
38 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630166 : วัดหนองกระทุ่ม กรณ์ภัสสร  เลิศรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
39 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630168 : บ้านหนองนา นางสาวจารุวรรณ  กู้เกียรติกำธร ครู
40 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630169 : บ้านหนองอิงพิง นายอรรถพล  สวนมะม่วง ครูผู้ช่วย
41 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630172 : บ้านหนองหิน พเยาว์   ชื่นจิต ครูชำนาญการพิเศษ
42 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630148 : วัดฉวาก นางสาวอาภัสรา   ชาวทำนา ครูผู้ช่วย
43 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630138 : วัดไทร จิราภรณ์  ลาภมานะ ครู
44 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630139 : บ้านปากดง เรืองมงคล  สุวรรณ ครู
45 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630139 : บ้านปากดง คมกฤษ   เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากดง
46 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630139 : บ้านปากดง นางสาวจิตติมา   แสวงหาทรัพย์ ธุรการโรงเรียน
47 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630136 : วัดหัวเขา อนุสรา   จิตรบรรจง ครูธุรการ
48 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630137 : วัดน้ำพุ นางสาวเกตุวลี  ช้างดี ครู
49 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630161 : วัดดอนตาล นางทองแท้  วงศ์เสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
50 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630161 : วัดดอนตาล สุชาดา  ตันติจิตจารุ ครู
51 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630159 : วัดหัวนา ดลนภา  ฐิตะวรรณ ครูผู้ช่วย
52 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630160 : วัดอู่ตะเภา นางสาวจรัญญา  ก้องแดนไพร ครูผู้ช่วย
53 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630110 : บ้านพุน้ำร้อน ธรรมรัตน์  ดิษฐ์สุธรรม ครู
54 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630111 : บ้านโป่งคอม ยุทธการ  เจียตระกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
55 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630121 : บ้านหนองผือ นาตยา  เทียนทอง ครูผู้ช่วย
56 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630122 : สวนป่าองค์พระ วราพร  พลเสน ครู
57 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630129 : บ้านวังน้ำเขียว นางสาวสุขฤทัย  ไชโย ครูผู้ช่วย
58 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630100 : วัดดอนประดู่ จินตนา  รอดวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
59 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630101 : อนุบาลด่านช้าง มานะ  มาเสมอ ครู
60 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630102 : วัดด่านช้าง นายไพโรจน์  ตันวาพิทักษ์ ครู
61 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630102 : วัดด่านช้าง วัญรพ  ฉิมพาลี ครู คศ.2
62 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630108 : บ้านทุ่งนาตาปิ่น ภมร  พลสุธรรม ครู
63 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630109 : วัดหนองเปาะ นายชุมสันต์  จันทร์พ่วง ครูชำนาญการ
64 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630106 : บ้านทับกระดาษ นางประภาศรี  จุดมี ครู
65 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630107 : บ้านหนองปลากระดี่ ทองใบ  เมธสาร ครู
66 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630103 : นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 นายชัยงค์  พงค์เรืองฤทธิ์ ครู
67 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630095 : บ้านรังงาม นางสาววิไลวรรณ  มาลัย ครู
68 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630112 : วัดวังคัน อรนงค์  ศรีสังข์ ครู
69 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630113 : วัดทับผึ้งน้อย นางสาวกฤษณา  วัสแสง ธุรการโรงเรียน
70 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630115 : บ้านทับละคร นางสาวกาญจนา  สังศักดิ์ ครูผู้ช่วย
71 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630123 : บ้านละว้าวังควาย บุญรอด  พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
72 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630125 : บ้านวังยาว จรัญ  อุ่นเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียน
73 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630126 : บ้านห้วยหินดำ พรนิภา  เณรเมือง ครู
74 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630127 : บ้านกล้วย นายเอกพงค์  แก้วสองเมือง ครู
75 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630094 : บ้านหนองอุโลก อนุรักษ์  หนูนุรัตน์ ครู
76 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630096 : ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) นายบุญเรือง  เจริญยิ่ง ครู
77 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630097 : บ้านใหม่กิโล 8 เสาวลักาณ์  บุญประเสริฐ ครู
78 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630099 : บ้านสระบัวก่ำ มลฤดี  จันทร ครู
79 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630104 : นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 ณฐมน  ธนเมธาโอฬาร ค.ศ.2
80 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630105 : บ้านหนองยาว นฤมล  อินทร ครู
81 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630105 : บ้านหนองยาว นฤชล  บุญมา ครู
82 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630116 : วัดกกตาด นางสาวศิริรัตน์  อ่อนสมบูรณ์ ครูผู้ช่วย
83 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630117 : บ้านพุบ่องป่าขี ณัฐวัฒน์  เหลี่ยมเพ็ชร ครู
84 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630118 : วัดกกเต็น นายสมบัติ  ศรีเอี่ยม ครู
85 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630119 : บ้านกกเชียง ภรกมล  สุขสวัสดิ์ ครู
86 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630120 : บ้านดงเสลา ลลิตา  สุขรักษ์ ครู
87 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630124 : บ้านทุ่งมะกอก ณัฐวัฒน์  หิรัญอุทก ครู
88 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630128 : บ้านไผ่สีทอง นวลจันทร์  ชำนาญศิลป์ ครู
89 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630130 : วัดคอกช้าง วาสนา  ปิ่นตุรงค์ ครู
90 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630339 : วัดโคกหม้อ ซิน  อู่อรุณ เจ้าหน้าที่พัสดุ
91 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630339 : วัดโคกหม้อ บรรพต  ฟักอินทร์ ผู้อำนวยการ
92 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630362 : บ้านหนองบัวทอง ธนวรรณ  ศกุนตนาค ครู
93 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630360 : วัดบ้านสระ รุจิรัตน์  จันทรัตน์ ครู คศ.1
94 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630347 : วัดใหม่สระพลอย เผดิมชัย  มาพันธุ์ ครู
95 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630361 : วัดลาดสิงห์ สุภาพร  กล้าหาญ ครู
96 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630349 : วัดวังหว้า นางนภาพร  เขียวแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ
97 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630348 : วัดวังหิน ลำพอง  พึ่งงาม ครู
98 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630351 : บ้านหนองแขม ธารวิมล  เจริญจามีกร ครู
99 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630350 : วัดบางขวาก ณัฐสุรีย์  มณีอินทร์ ครู
100 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630354 : บ้านทุ่งใหญ่ ภัทราภรณ์  จันทา ครู
101 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630354 : บ้านทุ่งใหญ่ เจนจิรา  รักสุข ครู
102 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630353 : วัดทุ่งแฝก นางสาววรรณนภา  ทองประสม ครู
103 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630355 : วัดนางพิมพ์ ธนิตา  เหมือนใจ ครู
104 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630352 : วัดวังจิก ศิริรัตน์  สวนดอกไม้ ครูโรงเรียนวัดวังจิก
105 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630356 : วัดสามชุก สุภัค  ฉ่ำช้าง ครู
106 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630359 : วัดคลองขอม นางศิริพันธุ์   จันทรอินทร์ ครู
107 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630358 : อนุบาลสมเด็จพระวันรัต อรุโณทัย  ธนวีรวัฒน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
108 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630358 : อนุบาลสมเด็จพระวันรัต ณัฐกาญจน์  โพธิ์กลิ่น ธุรการโรงเรียน
109 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630357 : วัดบ้านทึง จุฑารพ  เอี่ยมสะอาด ครูผู้ช่วย
110 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630357 : วัดบ้านทึง สุภาวดี  ศักดิ์เคหะ ธุรการโรงเรียน
111 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630344 : วัดโป่งแดง สุมิตา  สอนสุด ครู
112 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630342 : วัดหนองโรง ขวัญเมือง  สิงห์จุ้ย ครู
113 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630341 : วัดหนองผักนาก ประทีป  ปานเพ็ชร ครู
114 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630343 : วัดหนองไผ่ นางสาวลูกน้ำ  เพชรเจริญ ครู
115 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630343 : วัดหนองไผ่ สิทธิพงษ์  มงคลรัตนาสิทธิ์ ธุรการ
116 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630345 : วัดหนองสังข์ทอง บุญช่วย  ภู่ระหงษ์ ครู
117 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630336 : วัดเนินมหาเชษฐ จิราวรรณ  ภูผา ครูผู้ช่วย
118 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630336 : วัดเนินมหาเชษฐ มัตติกา  จูฉิม ครู
119 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630336 : วัดเนินมหาเชษฐ ร่มโพธิ์   ระวังไพร ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ
120 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630337 : วัดดอนไร่ กรณ์ภัสสร  เลิศรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
121 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630334 : วัดหนองสะเดา นางสาวเบญจวรรณ  บูชา ครู
122 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630335 : วัดสุวรรณตะไล อุดมลักษณ์  ศรีพิมานวัฒน ครูผู้ช่วย
123 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630441 : บ้านดงเชือก จรัสพร  ไชยเครื่อง ครู
124 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630439 : บ้านสระเตย นิศาลักษณ์  สุบงกช ครู
125 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630440 : บ้านแจงงาม สมพงค์  สริฟอง ครู
126 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630434 : วัดโคกพระ นางนวพร  บุราณเดช ครู
127 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630425 : บ้านทัพตาแทน กชพร  เกิดมณี ครู
128 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630421 : บ้านทัพหลวง ทินกร  วิเศษสุข ครู
129 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630423 : บ้านหนองกระถิน สสมภพ  ตั้งเสรี ครู
130 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630445 : บ้านทุ่งหนองแก้ว นายศักดา  พุ่มประเสริฐ ครู
131 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630446 : บ้านราษฎร์บำรุง นางสาวกมลมาลย์  สมิงวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
132 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630442 : บ้านหนองแหน ณัฏฐี  ศิลปรัตน์ ครู
133 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630443 : บ้านหนองขาม นันทลี  วงษ์นาคเพ็ชร์ ครู
134 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630443 : บ้านหนองขาม อิทธิพล  เทียมพล ครู
135 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630444 : บ้านหนองห้าง มะปราง  ทองมีทรัพย์ ครูธุรการ
136 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630444 : บ้านหนองห้าง นายแสงฉาย   ห่วงประโคน ครูชำนาญการ
137 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630437 : บ้านหนองจิกยาว ฐิติรัตน์  รุธิรวัฒน์ ธุรการ
138 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630438 : บ้านใหม่ไร่อ้อย นายธนาพันธุ์  หมั่นกิจ ครู
139 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630435 : วัดลำพันบอง บริบูรณ์  ปานกล่ำ ครู
140 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630433 : วัดสามัคคีธรรม ธนาภรณ์  เสือไพร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
141 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630427 : บ้านหนองราชวัตร อัจฉรา   แก้วเรือง ครู
142 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630426 : วัดหนองทราย สมหมาย  แพ่งสภา ครู
143 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630428 : บ้านมาบพะยอม ปนัฐฐา  แบขุนทด ครู
144 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630424 : บ้านหนองสำโรง ยุวดี  ศรีวงษ์กฎ ครูโรงเรียนบ้านหนองสำโรง
145 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630432 : อนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) กมลลักษณ์  ภูฆัง ครู
146 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630430 : วัดบัลลังก์ นางสาวพิทยา  บัวหลวง ครู
147 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630431 : วัดดอนสำโรง นางสาวณีรนุช  พงษ์ศรี ครูผู้ช่วย
148 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630431 : วัดดอนสำโรง จิรัญญา  เวสสุวรรณ ครู
149 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630431 : วัดดอนสำโรง สุภาวดี  พานิช เจ้าหน้าที่ธุรการ
150 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630422 : บ้านหนองโก น้ำค้าง  พึ่งชอุ่ม ครู
151 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630480 : บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา สุชีวิน  ปั้นสุเทพ ครู