รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630155 : วัดกาบบัว พิสิษฐ์  ทวีวัฒน์ ครู
2 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630156 : วัดปากดงท่าศาล กาญจนา  ศรีโมรา ธุรการ
3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630156 : วัดปากดงท่าศาล ธวัช  เกิดลาภ ครูชำนาญการพิเศษ
4 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630177 : วัดกร่างสามยอด สมปอง  ชาลี ครู
5 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630177 : วัดกร่างสามยอด ปริญญา  นาคสัมฤทธิ์ ครู
6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630132 : อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) จิตรกร  โสขุมา ครู
7 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630133 : วัดกำมะเชียร มณฑาทิพย์   จงชาญสิทโธ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำมะเชียร
8 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630133 : วัดกำมะเชียร ภาคภูมิ  ชูวงษ์วัฒนะ ครู
9 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630134 : วัดเขาพระ นางสาวจุฑามาศ  รุจิรตานนท์ ครู
10 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630149 : วัดวังกุลา นางสาวอรสา  ขยันสะการ ครูผู้ช่วย
11 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630178 : วัดหนองกรด นางสาวรุ่งไพลิน  มะลิทอง ครูผู้ช่วย
12 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630179 : บ้านหนองตาแก้ว จตุพร  อุดม ครู
13 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630150 : วัดสามเอก นายอนันต์  คตสำโรง ครูชำนาญการ
14 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630150 : วัดสามเอก นางวาริน  อนุสนธิ์ ครู
15 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630141 : วัดเดิมบาง สุกัญญา  พิมพะรัตน์ ครู
16 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630142 : วัดท่าเตียน นางสาวศิริวรรณ  สาธุพันธุ์ ครู
17 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630142 : วัดท่าเตียน ศิริเพ็ญ  อยู่ศรี ครูผู้ช่วย
18 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630143 : บ้านแหลมสะแก ประวีณ์นุช  ขุมทองธนนันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
19 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630175 : วัดคูเมือง นางสาวสุดารัตน์  สานุทิตย์ ธุรการ
20 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630176 : วัดวุ้งสุทธาวาส อรอุมา   โพธิ์ดี ธุรการ
21 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630176 : วัดวุ้งสุทธาวาส นางสาวฐิติมา  โพธิ์พยัคฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630173 : วัดกุ่มโคก นางสาวเกศกนก  ชานาม ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดกุ่มโคก
23 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630173 : วัดกุ่มโคก นางสาวพัชราภรณ์  ประดับมุข ครู
24 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630173 : วัดกุ่มโคก ชูชาติ  พูลสวัสดิ์ ครู
25 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630154 : บ้านเขาดิน มลทกานต์  พุดเผือก ครูผู้ช่วย
26 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630151 : วัดนางบวช นายวิชา   สมิงไพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630152 : วัดวังสำเภาล่ม จันทร์เพ็ญ  เนตรสังข์ ครู
28 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630165 : วัดบ่อกรุ ฐิติพร  ศรีแจ่ม ครู
29 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630170 : วัดทุ่งกฐิน อลิษา   สาระยิง ครู ค.ศ.1
30 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630167 : บ้านลาด อมลรดา  พูลเพิ่ม ธุรการโรงเรียน
31 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630146 : วัดท่าทอง ศรัณยู  นิติศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
32 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630147 : วัดประชุมสงฆ์ รัตนา  อินทรกสิกร ครู
33 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630144 : วัดปากน้ำ นางวารี  โสขุมา ครู
34 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630145 : พัฒนาปากน้ำ กาญนา  สุนันท์ชัย ครู
35 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630162 : วัดป่าสะแก นายวุฒิภูมิ  ไทยทวีหิรัญ ธุรการ
36 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630157 : วัดยางนอน นายคเณศ  คมขำ ครู
37 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630140 : วัดดงพิกุล รุ่งนภา  เยือกเย็น เจ้าหน้าที่ธุรการ
38 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630180 : วัดท่ามะนาว ชณัฐศิกานต์  น้อยนวล ครูผู้ช่วย
39 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630180 : วัดท่ามะนาว รุ่งนภา  เยือกเย็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
40 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630166 : วัดหนองกระทุ่ม หทัยชนก  ภูฆัง ธุรการ
41 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630166 : วัดหนองกระทุ่ม กรณ์ภัสสร  เลิศรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
42 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630168 : บ้านหนองนา นางสาวจารุวรรณ  กู้เกียรติกำธร ครู
43 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630169 : บ้านหนองอิงพิง สรวิชญ์  สินสวาท ครู
44 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630169 : บ้านหนองอิงพิง นายอรรถพล  สวนมะม่วง ครูผู้ช่วย
45 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630172 : บ้านหนองหิน พเยาว์   ชื่นจิต ครูชำนาญการพิเศษ
46 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630148 : วัดฉวาก นางสาวอาภัสรา   ชาวทำนา ครูผู้ช่วย
47 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630138 : วัดไทร จิราภรณ์  ลาภมานะ ครู
48 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630139 : บ้านปากดง เรืองมงคล  สุวรรณ ครู
49 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630139 : บ้านปากดง เรืองมงคล   สุวรรณ ครู
50 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630136 : วัดหัวเขา สุจิน  เฉยพินิจ ครู
51 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630136 : วัดหัวเขา อนุสรา   จิตรบรรจง ครูธุรการ
52 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630136 : วัดหัวเขา อนุสรา   จิตรบรรจง ธุรการโรงเรียน
53 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630137 : วัดน้ำพุ นางสาวเกตุวลี  ช้างดี ครู
54 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630137 : วัดน้ำพุ นายวชิร  น้อยเวช ครู คศ.2
55 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630161 : วัดดอนตาล คมกฤษ  เชี่ยวชาญ ครู
56 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630161 : วัดดอนตาล นางทองแท้  วงศ์เสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
57 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630159 : วัดหัวนา ดลนภา  ฐิตะวรรณ ครูผู้ช่วย
58 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630160 : วัดอู่ตะเภา นางสาวจันทพร  ทองอร่าม ครู
59 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630110 : บ้านพุน้ำร้อน ธรรมรัตน์  ดิษฐ์สุธรรม ครูผู้ช่วย
60 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630110 : บ้านพุน้ำร้อน พิมพร  ใจงาม ครู
61 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630111 : บ้านโป่งคอม ยุทธการ  เจียตระกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
62 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630121 : บ้านหนองผือ นาตยา  เทียนทอง ครูผู้ช่วย
63 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630121 : บ้านหนองผือ ทรรศนีย์  งามยิ่ง ครู
64 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630122 : สวนป่าองค์พระ วราพร  พลเสน ครู
65 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630129 : บ้านวังน้ำเขียว นางสาวสุขฤทัย  ไชโย ครูผู้ช่วย
66 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630100 : วัดดอนประดู่ จินตนา  รอดวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
67 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630101 : อนุบาลด่านช้าง มานะ  มาเสมอ ครู
68 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630101 : อนุบาลด่านช้าง นางสุภาณี  ทองรอด ครูชำนาญการพิเศษ
69 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630102 : วัดด่านช้าง วัญรพ  ฉิมพาลี ครู คศ.2
70 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630102 : วัดด่านช้าง นายไพโรจน์  ตันวาพิทักษ์ ครู
71 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630108 : บ้านทุ่งนาตาปิ่น ประเวช  เมืองเชียงหวาน ครู
72 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630108 : บ้านทุ่งนาตาปิ่น ภมร  พลสุธรรม ครู
73 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630108 : บ้านทุ่งนาตาปิ่น พิสิฐชัย  น้อยศรี ครูผู้ช่วย
74 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630108 : บ้านทุ่งนาตาปิ่น สุวิทย์  พรหมโชติ ครู คศ.3
75 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630109 : วัดหนองเปาะ นายชุมสันต์  จันทร์พ่วง ครูชำนาญการ
76 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630106 : บ้านทับกระดาษ นางประภาศรี  จุดมี ครู
77 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630107 : บ้านหนองปลากระดี่ ทองใบ  เมธสาร ครู
78 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630103 : นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 นายชัยงค์  พงค์เรืองฤทธิ์ ครู
79 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630095 : บ้านรังงาม ชิดชไม  วงษ์จินดา ครู คศ.1
80 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630095 : บ้านรังงาม นางสาววิไลวรรณ  มาลัย ครู
81 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630112 : วัดวังคัน สถาพร  คชเกษตริน ครูชำนาญการ
82 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630112 : วัดวังคัน อรนงค์  ศรีสังข์ ครูผู้ช่วย
83 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630113 : วัดทับผึ้งน้อย พิมพ์พา   จันทรฤกษ์ ครู
84 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630113 : วัดทับผึ้งน้อย นางสาวกฤษณา  วัสแสง ธุรการโรงเรียน
85 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630115 : บ้านทับละคร นางสาวสุนิษา  กลิ่นจิ๋ว ครู
86 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630123 : บ้านละว้าวังควาย นางสาศิริพร  ศรีอุบล ครู
87 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630123 : บ้านละว้าวังควาย นายศรีชัย  กอบกู้ไพบูลย์กิจ ครู
88 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630123 : บ้านละว้าวังควาย บุญรอด  พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
89 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630125 : บ้านวังยาว จรัญ  อุ่นเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียน
90 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630125 : บ้านวังยาว นายนิพนธ์  ลิ้มไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
91 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630126 : บ้านห้วยหินดำ นางสาวเอมจิตร  พงษ์รื่น ครู
92 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630126 : บ้านห้วยหินดำ พรนิภา  เณรเมือง ครู
93 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630127 : บ้านกล้วย นางสาวคนึง  เสกสุวงษ์ ครู
94 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630127 : บ้านกล้วย นายเอกพงค์  แก้วสองเมือง ครู
95 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630094 : บ้านหนองอุโลก อนุรักษ์  หนูนุรัตน์ ครู
96 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630096 : ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) นายบุญเรือง  เจริญยิ่ง ครู
97 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630097 : บ้านใหม่กิโล 8 เสาวลักาณ์  บุญประเสริฐ ครู
98 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630099 : บ้านสระบัวก่ำ มลฤดี  จันทร ครู
99 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630104 : นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 ณฐมน  ธนเมธาโอฬาร ค.ศ.2
100 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630105 : บ้านหนองยาว สุปรียา  ป้องป้อม ครูผู้ช่วย
101 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630105 : บ้านหนองยาว นฤมล  อินทร ครู
102 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630105 : บ้านหนองยาว นฤชล  บุญมา ครู
103 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630116 : วัดกกตาด นางสาวศิริรัตน์  อ่อนสมบูรณ์ ครูผู้ช่วย
104 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630117 : บ้านพุบ่องป่าขี ณัฐวัฒน์  เหลี่ยมเพ็ชร ครู
105 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630117 : บ้านพุบ่องป่าขี นายสำราญ  บุญเกิด ครู
106 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630118 : วัดกกเต็น นายสมบัติ  ศรีเอี่ยม ครู
107 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630119 : บ้านกกเชียง ภรกมล  สุขสวัสดิ์ ครู
108 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630119 : บ้านกกเชียง นางสาวภรกมล  สุขสวัสดิ์ ครู
109 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630120 : บ้านดงเสลา คณิตา  พุ่มเพชร์ ครู คศ.1
110 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630120 : บ้านดงเสลา ลลิตา  สุขรักษ์ ครู
111 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630124 : บ้านทุ่งมะกอก ณัฐวัฒน์  หิรัญอุทก ครู
112 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630128 : บ้านไผ่สีทอง นวลจันทร์  ชำนาญศิลป์ ครู
113 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630130 : วัดคอกช้าง วาสนา  ปิ่นตุรงค์ ครู
114 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630130 : วัดคอกช้าง นายสมชาย  ลิ้มประจันทร์ ผู้อำนวยการ
115 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630339 : วัดโคกหม้อ บรรพต  ฟักอินทร์ ผู้อำนวยการ
116 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630339 : วัดโคกหม้อ รสสุคนธ์  ประทุมทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ
117 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630339 : วัดโคกหม้อ บรรพต  ฟักอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
118 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630362 : บ้านหนองบัวทอง ธนวรรณ  ศกุนตนาค ครู
119 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630360 : วัดบ้านสระ รุจิรัตน์  จันทรัตน์ ครู คศ.1
120 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630347 : วัดใหม่สระพลอย เผดิมชัย  มาพันธุ์ ครู
121 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630361 : วัดลาดสิงห์ สุภาพร  กล้าหาญ ครู
122 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630349 : วัดวังหว้า นางนภาพร  เขียวแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ
123 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630348 : วัดวังหิน ลำพอง  พึ่งงาม ครู
124 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630351 : บ้านหนองแขม ธารวิมล  เจริญจามีกร ครู
125 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630351 : บ้านหนองแขม นางสาวขวัญเรือน  พละวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
126 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630350 : วัดบางขวาก ณัฐสุรีย์  มณีอินทร์ ครู
127 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630354 : บ้านทุ่งใหญ่ วีระ  เรืองวงศ์ ครู
128 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630354 : บ้านทุ่งใหญ่ ภัทราภรณ์  จันทา ครู
129 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630353 : วัดทุ่งแฝก นางสาววรรณนภา  ทองประสม ครู
130 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630355 : วัดนางพิมพ์ ธนิตา  เหมือนใจ ครู
131 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630352 : วัดวังจิก นางศิริรัตน์  สวนดอกไม้ ครูชำนาญการพิเศษ
132 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630352 : วัดวังจิก พิทักษ์  ปิยคุณากร ครู
133 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630352 : วัดวังจิก นายวรวรรธน์  นวนศรีอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
134 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630356 : วัดสามชุก สุภัค  ฉ่ำช้าง ครู
135 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630359 : วัดคลองขอม นางศิริพันธุ์   จันทรอินทร์ ครู
136 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630358 : อนุบาลสมเด็จพระวันรัต ณัฐกาญจน์  โพธิ์กลิ่น ธุรการโรงเรียน
137 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630358 : อนุบาลสมเด็จพระวันรัต ทรรศนีย์  วรรณชูชัย ธุรการ
138 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630357 : วัดบ้านทึง ธนาสิริ  เฉื่อยฉ่ำ ครู
139 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630357 : วัดบ้านทึง สุภาวดี  ศักดิ์เคหะ ธุรการโรงเรียน
140 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630357 : วัดบ้านทึง นางมณฑา  มงคลนิมิตร ครู
141 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630344 : วัดโป่งแดง สมยศ  ภูฆัง ผู้อำนวยการ
142 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630344 : วัดโป่งแดง สุมิตา  สอนสุด ครู
143 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630342 : วัดหนองโรง ขวัญเมือง  สิงห์จุ้ย ครู
144 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630342 : วัดหนองโรง รพีพรรณ  ปานเจริญ ครู
145 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630341 : วัดหนองผักนาก ประทีป  ปานเพ็ชร ครู
146 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630343 : วัดหนองไผ่ นางสาวลูกน้ำ  เพชรเจริญ ครู
147 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630343 : วัดหนองไผ่ สิทธิพงษ์  มงคลรัตนาสิทธิ์ ธุรการ
148 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630345 : วัดหนองสังข์ทอง บุญช่วย  ภู่ระหงษ์ ครู
149 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630336 : วัดเนินมหาเชษฐ ร่มโพธิ์   ระวังไพร ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ
150 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630336 : วัดเนินมหาเชษฐ มัตติกา  จูฉิม ครู
151 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630337 : วัดดอนไร่ SAMAK  PHUANGMALEE ครูโรงเรียนวัดดอนไร่
152 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630337 : วัดดอนไร่ อภิญญา  สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
153 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630334 : วัดหนองสะเดา นางสาวเบญจวรรณ  บูชา ครู
154 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630335 : วัดสุวรรณตะไล อุดมลักษณ์  ศรีพิมานวัฒน ครูผู้ช่วย
155 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630335 : วัดสุวรรณตะไล นางศศิธร  ชื่นใจชน ครู
156 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630441 : บ้านดงเชือก นายประสงค์  ภูฆัง ครูโรงเรียนบ้านดงเชือก
157 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630441 : บ้านดงเชือก จรัสพร  ไชยเครื่อง ครู
158 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630439 : บ้านสระเตย นางสาวภูริญา   รอดบาง ครูโรงเรียนบ้านสระเตย
159 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630439 : บ้านสระเตย นิศาลักษณ์  สุบงกช ครู
160 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630440 : บ้านแจงงาม สมพงค์  สริฟอง ครู
161 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630440 : บ้านแจงงาม นายชุมพร  บุราณเดช ครู คศ 3
162 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630440 : บ้านแจงงาม กมลมาลย์  สมิงวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
163 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630434 : วัดโคกพระ นางนวพร  บุราณเดช ครู
164 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630425 : บ้านทัพตาแทน กชพร  เกิดมณี ครู
165 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630421 : บ้านทัพหลวง ทินกร  วิเศษสุข ครู
166 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630423 : บ้านหนองกระถิน สสมภพ  ตั้งเสรี ครู
167 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630445 : บ้านทุ่งหนองแก้ว นายศักดา  พุ่มประเสริฐ ครู
168 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630446 : บ้านราษฎร์บำรุง นายฤทธิรงค์  โชติวงษ์ ครูธุรการ
169 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630446 : บ้านราษฎร์บำรุง นางสาวกมลมาลย์  สมิงวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
170 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630442 : บ้านหนองแหน ณัฏฐี  ศิลปรัตน์ ครู
171 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630443 : บ้านหนองขาม นันทลี  วงษ์นาคเพ็ชร์ ครู
172 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630444 : บ้านหนองห้าง นายยงยุทธ   กุดาศรี ครูชำนาญการ
173 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630444 : บ้านหนองห้าง นายแสงฉาย   ห่วงประโคน ครูชำนาญการ
174 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630444 : บ้านหนองห้าง มะปราง  ทองมีทรัพย์ ครูธุรการ
175 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630437 : บ้านหนองจิกยาว ฐิติรัตน์  รุธิรวัฒน์ ธุรการ
176 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630438 : บ้านใหม่ไร่อ้อย นางสาวสุภาพร  อ่อนสอาด คศ.1
177 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630438 : บ้านใหม่ไร่อ้อย นายธนาพันธุ์  หมั่นกิจ ครู
178 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630435 : วัดลำพันบอง บริบูรณ์  ปานกล่ำ ครู
179 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630433 : วัดสามัคคีธรรม ธนาภรณ์  เสือไพร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
180 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630433 : วัดสามัคคีธรรม ขจร  ดีเสมอ ครู
181 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630433 : วัดสามัคคีธรรม นายสุริน  กุลรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
182 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630427 : บ้านหนองราชวัตร อัจฉรา   แก้วเรือง ครู
183 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630426 : วัดหนองทราย สมหมาย  แพ่งสภา ครู
184 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630428 : บ้านมาบพะยอม ปนัฐฐา  แบขุนทด ครูผู้ช่วย
185 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630424 : บ้านหนองสำโรง ยุวดี  ศรีวงษ์กฎ ครูโรงเรียนบ้านหนองสำโรง
186 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630424 : บ้านหนองสำโรง นายวรวิทย์  สุขศรี ครูชำนาญการ
187 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630432 : อนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) กมลลักษณ์  ภูฆัง ครู
188 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630430 : วัดบัลลังก์ นายวุฒิศักดิ์  ศรีวรกุลวงศ์ ครู
189 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630430 : วัดบัลลังก์ นางสาวพิทยา  บัวหลวง ครู
190 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630431 : วัดดอนสำโรง นายเสรี  แก้วเรือง ครู
191 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630431 : วัดดอนสำโรง นางสาวณีรนุช  พงษ์ศรี ครูผู้ช่วย
192 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630431 : วัดดอนสำโรง จิรัญญา  เวสสุวรรณ ครู
193 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630431 : วัดดอนสำโรง สุภาวดี  พานิช เจ้าหน้าที่ธุรการ
194 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630422 : บ้านหนองโก น้ำค้าง  พึ่งชอุ่ม ครู
195 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630422 : บ้านหนองโก รังสินี  ใจมั่น ครู
196 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630480 : บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา สุชีวิน  ปั้นสุเทพ ครู