รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.นครปฐม 180258 : พระปฐมวิทยาลัย นายหริดล  ปานรักษา เจ้าหน้าที่พัสดุ
2 สพม.นครปฐม 180259 : ราชินีบูรณะ นายประพัฒน์  ผิวขาว ครู
3 สพม.นครปฐม 180259 : ราชินีบูรณะ กันต์กมล  หินทอง ครู
4 สพม.นครปฐม 180260 : พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ชาตรี  ศรีสัณ ครู
5 สพม.นครปฐม 180260 : พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ พัทธ์ชนก  เกษโร ครู
6 สพม.นครปฐม 180261 : ศรีวิชัยวิทยา ชาตรี  เอี่ยมละออ ครู
7 สพม.นครปฐม 180261 : ศรีวิชัยวิทยา สุปรานี  เจริญวัย ครู
8 สพม.นครปฐม 180262 : สระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์) สุจิตรา  ภิรมย์นิล ครู
9 สพม.นครปฐม 180263 : วัดห้วยจรเข้วิทยาคม ฤทัยรัตน์  ปัญญาสิม ครู
10 สพม.นครปฐม 180264 : โพรงมะเดื่อวิทยาคม พัชราพร  ร่วมรักษ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
11 สพม.นครปฐม 180265 : สิรินธรราชวิทยาลัย ศุภวิกรณ์  จิตต์หาญ ครู
12 สพม.นครปฐม 180266 : กำแพงแสนวิทยา นางสาวศิริญญา  ศรีคำ เจ้าหน้าที่พัสดุ
13 สพม.นครปฐม 180267 : มัธยมฐานบินกำแพงแสน นางสาวสุกัญญา  บูชา ครู
14 สพม.นครปฐม 180268 : ศาลาตึกวิทยา วาณุวัฒน์  คงเม่น ครู
15 สพม.นครปฐม 180276 : คงทองวิทยา นางสาวนิตยา   อินสว่าง ครูผู้ช่วย
16 สพม.นครปฐม 180277 : บ้านหลวงวิทยา นฤมล  ก๋ำดารา ครู
17 สพม.นครปฐม 180269 : งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ณรวัฒน์  กิจพาณิชย์เจริญ ครู
18 สพม.นครปฐม 180269 : งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ พิษณุ  ใจดี ครูผู้ช่วย
19 สพม.นครปฐม 180270 : ภัทรญาณวิทยา สุกัณญาณี  โสภา ครู
20 สพม.นครปฐม 180271 : อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นาถนรี  ศรีสิทธิชูชาติ ครูผู้ช่วย
21 สพม.นครปฐม 180272 : พลอยจาตุรจินดา Sitthichai  Mahedsiri ครู
22 สพม.นครปฐม 180273 : แหลมบัววิทยา ณุรัตน์  แย้มฉาย หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
23 สพม.นครปฐม 180273 : แหลมบัววิทยา นายรุ่งเรือง  เสาสมวงษ์ ครู
24 สพม.นครปฐม 180274 : เพิ่มวิทยา นายคมสัน   จันทร์แดง ครู
25 สพม.นครปฐม 180278 : บางเลนวิทยา จงกลณี  ภูอ่อนสี ครู
26 สพม.นครปฐม 180279 : บางหลวงวิทยา ธงชัย  พาศรี ครู
27 สพม.นครปฐม 180279 : บางหลวงวิทยา กฤตมุข  กล่อมฤทธิ์ ครู
28 สพม.นครปฐม 180279 : บางหลวงวิทยา supattra  jungmeephonbun ครู
29 สพม.นครปฐม 180280 : สถาพรวิทยา นายญาณพัฒน์  ภัทรนวรุ่งโรจน์ ครู
30 สพม.นครปฐม 180281 : บัวปากท่าวิทยา วาทิต  บริสุทธิ์ ครู
31 สพม.นครปฐม 180282 : สามพรานวิทยา นางสาวประทุมมาศ  ฉายากรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
32 สพม.นครปฐม 180283 : ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รัชนี  รูปสวย ครู
33 สพม.นครปฐม 180284 : วัดไร่ขิงวิทยา เสาวนี  ร่มโพธิ์ ครู
34 สพม.นครปฐม 180285 : ปรีดารามวิทยาคม สลิลทิพย์  เพิ่มพูล ครู
35 สพม.นครปฐม 180285 : ปรีดารามวิทยาคม อภิสิทธิ์  ภู่ระหงษ์ ครู
36 สพม.นครปฐม 180285 : ปรีดารามวิทยาคม นางกันศิมาลี  เทียนงาม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
37 สพม.นครปฐม 180285 : ปรีดารามวิทยาคม นางสาวเสาวภา  แซ่ว่อง ครู
38 สพม.นครปฐม 180286 : รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พัชรพร  เผดิม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
39 สพม.นครปฐม 180286 : รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ศุภกานต์  พงษ์วิเศษ ครู
40 สพม.นครปฐม 180288 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) นางสาวปรีดาภรณ์  ไชยแสง ครู