รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครปฐม เขต 1 180001 : วัดดอนยายหอม ว่าที่ร้อยโทวัฒนสิน  กลมเกลียว ครู
2 สพป.นครปฐม เขต 1 180002 : วัดดอนขนาก นางสาวกัญญามาศ  น้อยพันธ์ ครู คศ.1
3 สพป.นครปฐม เขต 1 180047 : วัดตาก้อง นายวีรพงษ์  ภาษามณตรี ครู
4 สพป.นครปฐม เขต 1 180048 : บ้านมาบแค นางสาวสิริญาพร  มุกดา ครู
5 สพป.นครปฐม เขต 1 180041 : วัดเกาะวังไทร นายวัฒนา  ผ่องอำไพ ครู
6 สพป.นครปฐม เขต 1 180032 : วัดทัพหลวง นายภัทรพงษ์  ชูแก้ว ครู
7 สพป.นครปฐม เขต 1 180032 : วัดทัพหลวง สุดา  แย้มสรวล ครู
8 สพป.นครปฐม เขต 1 180033 : วัดม่วงตารศ ฐานิตา  ประสาร ครูธุรการ
9 สพป.นครปฐม เขต 1 180034 : วัดทุ่งรี อุไรรัตน์  วงศ์คำเหลา ครูผู้ช่วย
10 สพป.นครปฐม เขต 1 180044 : บ้านทุ่งน้อย สรรณชัย  ธาราพรหม ครู
11 สพป.นครปฐม เขต 1 180045 : บ้านลำท่าโพ จักรพงศ์  พวงวัดโพธิ์ ครู
12 สพป.นครปฐม เขต 1 180045 : บ้านลำท่าโพ สุธิตา  มณีสอดแสง ครูผู้ช่วย
13 สพป.นครปฐม เขต 1 180003 : วัดธรรมศาลา เปรมวดี  จักรเพชร ครู
14 สพป.นครปฐม เขต 1 180004 : บ้านต้นสำโรง อังคณา  เนียมศรีเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านต้นสำโรง
15 สพป.นครปฐม เขต 1 180051 : บ้านนาสร้าง จิรปรียา  อิสระเสนีย์ ครู
16 สพป.นครปฐม เขต 1 180051 : บ้านนาสร้าง ชุติภา  จันทร์พ่วง ครู
17 สพป.นครปฐม เขต 1 180007 : วัดดอนเสาเกียด เยาวพา  อารีรัตน์ ครู
18 สพป.นครปฐม เขต 1 180009 : วัดบางแขม ณัฐวุฒิ   สุนทรียา ครู
19 สพป.นครปฐม เขต 1 180010 : วัดลาดปลาเค้า นัทธมน  ช้างแก้ว ธุรการ
20 สพป.นครปฐม เขต 1 180010 : วัดลาดปลาเค้า นายวรกฤต   ธนะโชคอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
21 สพป.นครปฐม เขต 1 180030 : บ้านคลองยาง อำภา  นาญาติ ครู
22 สพป.นครปฐม เขต 1 180027 : วัดบ้านยาง ลักขณา  ทูลยอดพันธุ์ ครู
23 สพป.นครปฐม เขต 1 180028 : บ้านหนองกะโดน สุชณะ  บ่อคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองกะโดน
24 สพป.นครปฐม เขต 1 180029 : บ้านคอวัง ภารดี  ทูลยอดพันธุ์ ครู
25 สพป.นครปฐม เขต 1 180008 : วัดพระปฐมเจดีย์ เบญจมาศ  สุขวัฒนากรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
26 สพป.นครปฐม เขต 1 180039 : อนุบาลนครปฐม นภีสี  กันทัด ครู
27 สพป.นครปฐม เขต 1 180039 : อนุบาลนครปฐม นายศราวุธ  เรืองพงษ์ รองผู้อำนวยการ
28 สพป.นครปฐม เขต 1 180046 : วัดไผ่ล้อม นางสาวอุษณิษา  บุญชู เจ้าหน้าที่พัสดุุ
29 สพป.นครปฐม เขต 1 180040 : วัดพระประโทณเจดีย์ เอกอมร  สกุลวรรณวงศ์ ครู
30 สพป.นครปฐม เขต 1 180023 : วัดโพรงมะเดื่อ นรินทร์  มูลศักดิ์ ครู
31 สพป.นครปฐม เขต 1 180024 : วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) ปัญจพร  รุ่งปลาทอง ธุรการโรงเรียน
32 สพป.นครปฐม เขต 1 180024 : วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) นายสุรพัฒน์  มากกลิ่น ครูชำนาญการ
33 สพป.นครปฐม เขต 1 180025 : วัดศรีวิสารวาจา นางปรารถนา  สมัคราษฏร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
34 สพป.นครปฐม เขต 1 180025 : วัดศรีวิสารวาจา วรัญญา  วราเอกศิริ ครูผู้ช่วย
35 สพป.นครปฐม เขต 1 180049 : วัดพะเนียงแตก เศกสันติ์  เสย์ ครู
36 สพป.นครปฐม เขต 1 180011 : บ้านลำพยา kasem  punyapreecharsiri ครู
37 สพป.นครปฐม เขต 1 180012 : บ้านหนองหิน วิชาญ  บุญช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
38 สพป.นครปฐม เขต 1 180035 : วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) นัยธิชา  จิรบวรสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
39 สพป.นครปฐม เขต 1 180014 : วัดวังเย็น นางดวงรัตน์  เปียถนอม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังเย็น
40 สพป.นครปฐม เขต 1 180022 : บ้านไร่ต้นสำโรง ทิภาพร  อุดมนาค ครู
41 สพป.นครปฐม เขต 1 180021 : วัดใหม่ดอนทราย จอมใจ  วงษ์สวรรค์ ครู
42 สพป.นครปฐม เขต 1 180015 : วัดสระกะเทียม สารวรรณ  บัวเจก ธุรการโรงเรียน
43 สพป.นครปฐม เขต 1 180016 : วัดลาดหญ้าแพรก นายสุเชษฐ์  พึ่งไร่ทอง ครู
44 สพป.นครปฐม เขต 1 180016 : วัดลาดหญ้าแพรก สุนทรี  เกตุมณี ธุรการ
45 สพป.นครปฐม เขต 1 180019 : วัดรางปลาหมอ สุมินตรา  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางปลาหมอ
46 สพป.นครปฐม เขต 1 180020 : วัดใหม่ห้วยลึก จิรวรรณ  พรมมา ครู คศ.1
47 สพป.นครปฐม เขต 1 180005 : วัดสามควายเผือก ปนัสยา  รัชตคุณ ุธุรการโรงเรียน
48 สพป.นครปฐม เขต 1 180006 : บ้านรางมะเดื่อ วชิระ   ก้อนในเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
49 สพป.นครปฐม เขต 1 180031 : บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) มัตติกา  มณีวุฒิวรสกุล ครู
50 สพป.นครปฐม เขต 1 180038 : บ้านหนองแก หาญณรงค์  วิไลย ลูกจ้างชั่วคราว
51 สพป.นครปฐม เขต 1 180017 : วัดหนองดินแดง นางสาวธัญญารัตน์  แก้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
52 สพป.นครปฐม เขต 1 180017 : วัดหนองดินแดง นางสาวอัจฉรา  เพ็งทา ครู
53 สพป.นครปฐม เขต 1 180018 : วัดหนองเสือ จิดาภา  ปิ่นเขียน ครู
54 สพป.นครปฐม เขต 1 180037 : บ้านทุ่งหัวพรหม สนธยา  เดชมณีรัตน์ บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
55 สพป.นครปฐม เขต 1 180036 : วัดทัพยายท้าว จำเนียร  เล็กสุมา ครู
56 สพป.นครปฐม เขต 1 180013 : บ้านหนองปากโลง ธัญดา  ปราถน์วิทยา เจ้าหน้าที่ธุรการ
57 สพป.นครปฐม เขต 1 180091 : วัดโพธิ์งาม กฤษณี  ธารสวิง ครู
58 สพป.นครปฐม เขต 1 180092 : วัดทะเลบก อุบลรัตน์  ศรีแสง ครุ
59 สพป.นครปฐม เขต 1 180092 : วัดทะเลบก นางสาวกนกวรรณ  เกลี้ยงไธง ครู
60 สพป.นครปฐม เขต 1 180093 : ประถมฐานบินกำแพงแสน อรวรรณ  เจริญธรรมรักษา ครู
61 สพป.นครปฐม เขต 1 180093 : ประถมฐานบินกำแพงแสน สุทิศา   สนธิ ครู
62 สพป.นครปฐม เขต 1 180093 : ประถมฐานบินกำแพงแสน จิตรกานต์  ไทยวงษ์ ครู
63 สพป.นครปฐม เขต 1 180054 : อนุบาลกำแพงแสน ศิรินทิพย์  ชีวกุล ครู
64 สพป.นครปฐม เขต 1 180067 : วัดทุ่งกระพังโหม นางสาวนวินดา  วัฒนา ครู
65 สพป.นครปฐม เขต 1 180059 : วัดบ่อน้ำจืด ศิริรัตน์  หงษ์เวียงจันทร์ ครูผู้ช่วย
66 สพป.นครปฐม เขต 1 180059 : วัดบ่อน้ำจืด สมัย  สระทองพรม ครู
67 สพป.นครปฐม เขต 1 180060 : บ้านดอนทอง สุชาวดี  เคร้าเครือ ธุรการ
68 สพป.นครปฐม เขต 1 180058 : วัดสระพัง สุภาวรรณ  วงศ์บุญมาก ครู
69 สพป.นครปฐม เขต 1 180058 : วัดสระพัง อัจฉราพร  จ่าทัน ครูผู้ช่วย
70 สพป.นครปฐม เขต 1 180089 : วัดหนองปลาไหล นางสาวพรรณทิภา  สุวรรณเจริญ ครู
71 สพป.นครปฐม เขต 1 180089 : วัดหนองปลาไหล นิติพัฒน์  ชูอรุณ ครู
72 สพป.นครปฐม เขต 1 180053 : อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) อรวรรณ  ไกรวิจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
73 สพป.นครปฐม เขต 1 180086 : บ้านห้วยขวาง ขนิษฐา  ผิวเหลือง ธุรการโรงเรียน
74 สพป.นครปฐม เขต 1 180086 : บ้านห้วยขวาง ศศศรัณย์  นิ่มทัศนศิริ ครู
75 สพป.นครปฐม เขต 1 180087 : บ้านรางอีเม้ย อาทิตยา  กุหลาบแก้ว ครู
76 สพป.นครปฐม เขต 1 180082 : บ้านอ้อกระทิง นางสาวพลอยปภัส  ศรีธรรมากรกุล ครู
77 สพป.นครปฐม เขต 1 180083 : วัดสองห้อง ภธพัศ  พูนขวัญ ครู
78 สพป.นครปฐม เขต 1 180083 : วัดสองห้อง ทิพย์วรรณ  นะวากาศ ครู
79 สพป.นครปฐม เขต 1 180084 : วัดลาดหญ้าไทร ขวัญใจ  ทองยอดเกรื่อง ครู
80 สพป.นครปฐม เขต 1 180085 : บ้านสระน้ำส้ม ธงชัย  สรวมศิริ ครู
81 สพป.นครปฐม เขต 1 180075 : บ้านหลักเมตร เกศสุดา  ทองคงหาญ ครู
82 สพป.นครปฐม เขต 1 180078 : วัดปลักไม้ลาย สุกัญญา  คูวิจิตรจารุ ครู
83 สพป.นครปฐม เขต 1 180088 : บ้านหนองขาม นางสาวทิพวรรณ  ไข่แก้ว ครู คศ.2
84 สพป.นครปฐม เขต 1 180098 : บ้านบ่อน้ำพุ สุกัญญา  ตระกูลเชี่ยวชาญ ครู
85 สพป.นครปฐม เขต 1 180101 : เมืองเก่ากำแพงแสน ชลธิชา  จันทร์อณุภาธาดา ครู คศ.1
86 สพป.นครปฐม เขต 1 180066 : วัดนิยมธรรมวราราม นางสาวพิมพ์ลดา  เหลืองมณีเวชย์ ครูผู้ช่วย
87 สพป.นครปฐม เขต 1 180104 : บ้านหนองไม้งาม นิษฐกานต์  จันทรานนท์ ครู
88 สพป.นครปฐม เขต 1 180069 : วัดหนองศาลา นายชุมพล  พันธุ์ภักดี ครู โรงเรียนวัดหนองศาลา
89 สพป.นครปฐม เขต 1 180071 : บ้านหนองกร่าง หฤทชญา  จันทศร ครู คศ.1
90 สพป.นครปฐม เขต 1 180072 : บ้านห้วยรางเกตุ เอมมิกา  ปั้นหยัด ธุรการ
91 สพป.นครปฐม เขต 1 180073 : วัดไร่แตงทอง สุรชัย  สุยะเขต ธุรการ
92 สพป.นครปฐม เขต 1 180074 : วัดหนองจิก สุทธาทิพย์  อินทะนิน ครู
93 สพป.นครปฐม เขต 1 180081 : วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล สุกาญจนา  แก้วขาว ครู
94 สพป.นครปฐม เขต 1 180081 : วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล นางสาวขนิษฐา  พรมชาติ ครูธุรการ
95 สพป.นครปฐม เขต 1 180079 : บ้านอ้อกระทุง ไพรัตน์  แจ่มกระจ่าง พี่เลี้ยงผู้ดูแลนักเรียน
96 สพป.นครปฐม เขต 1 180080 : วัดห้วยผักชี นางสาวสุรีรัตน์  คุ้มบัว ครู
97 สพป.นครปฐม เขต 1 180080 : วัดห้วยผักชี มณีกาญจน์  เทียมเมือง ครูอัตราจ้าง
98 สพป.นครปฐม เขต 1 180100 : วัดประชาราษฎร์บำรุง นพวรรณ  บุญยัง ครู
99 สพป.นครปฐม เขต 1 180103 : บ้านห้วยด้วน วรีรัตน์  วงค์เกตุ ครู
100 สพป.นครปฐม เขต 1 180103 : บ้านห้วยด้วน คุณสุนันท์   รุ่งอรุณแสงทอง ผู้บริหารสถานศึกษา
101 สพป.นครปฐม เขต 1 180103 : บ้านห้วยด้วน นิษฐิดา  อรุณแสงศิลป์ ครูผู้ช่วย
102 สพป.นครปฐม เขต 1 180090 : บ้านดอนซาก นางสาวอัจฉรา  หนูนันท์ ครูโรงเรียนบ้านดอนซาก
103 สพป.นครปฐม เขต 1 180057 : บ้านคลองตัน นายมนูญ   เหล่าปาสี ครู
104 สพป.นครปฐม เขต 1 180055 : วัดวังน้ำเขียว สุเทพ  พัดทอง ครู
105 สพป.นครปฐม เขต 1 180055 : วัดวังน้ำเขียว นภธิดี  น้อยเซีย ครูผู้ช่วย
106 สพป.นครปฐม เขต 1 180061 : บ้านหนองพงนก จารุวรรณ์  พัฒน์ไทยสงค์ ครู
107 สพป.นครปฐม เขต 1 180061 : บ้านหนองพงนก บัญชา  อินทพรหม ครู
108 สพป.นครปฐม เขต 1 180062 : วัดสระสี่มุม สุกัญญา  เวชรัตน์ ครู
109 สพป.นครปฐม เขต 1 180097 : บ้านสามัคคี มินตรา  สระทองอุ่น ครู
110 สพป.นครปฐม เขต 1 180064 : วัดราษฎร์วราราม นายวชิรพงศ์  ชูเลิศ ธุรการโรงเรียน
111 สพป.นครปฐม เขต 1 180065 : บ้านหนองพงเล็ก นันทวัน  ชูพันธ์ ครูผู้ช่วย
112 สพป.นครปฐม เขต 1 180065 : บ้านหนองพงเล็ก สรไกร  แก้วชัยภูมิ ครู
113 สพป.นครปฐม เขต 1 180063 : วัดดอนเตาอิฐ ดวงใจ  มีศรีสุข ครู
114 สพป.นครปฐม เขต 1 180070 : บ้านหนองเขมร นายณรงค์  สมบูรณ์โชคดี ครู
115 สพป.นครปฐม เขต 1 180068 : วัดหนองกระทุ่ม นางสาวพรรณิกา  ลูกรัก ครู
116 สพป.นครปฐม เขต 1 180094 : วัดห้วยม่วง ชลิดา  อินทร์ถนอม ครูผู้ช่วย
117 สพป.นครปฐม เขต 1 180095 : วัดปทุมทองสุทธาราม นงค์ลักษณ์  วงษ์งาม ครู ชำนาญการพิเศษ
118 สพป.นครปฐม เขต 1 180096 : วัดท่าเสา รัตนวิทย์  รอบคอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
119 สพป.นครปฐม เขต 1 180102 : บ้านบัวแดง นางสาวสิริจรรยา  จิ๋วหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย
120 สพป.นครปฐม เขต 1 180099 : วัดกำแพงแสน นางพิศมัย  ถิ่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำแพงแสน
121 สพป.นครปฐม เขต 1 180076 : บ้านหนองโสน นางสาวนุสรา   เทพบุตร ครูผู้ช่วย
122 สพป.นครปฐม เขต 1 180077 : วัดหนองโพธิ์ ปนัดดาพร  ช่วงอรุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
123 สพป.นครปฐม เขต 1 180126 : ละเอียดอุปถัมภ์ แสงเทียน  การิเทพ ครู
124 สพป.นครปฐม เขต 1 180112 : บ้านหัวถนน สรนันท์  อุ่นกาศ ครู
125 สพป.นครปฐม เขต 1 180130 : วัดสระสี่เหลี่ยม นางสาวสรวงรดา  พิมพา ครูธุรการ
126 สพป.นครปฐม เขต 1 180129 : วัดสุขวราราม อชิสญา  ไชยเทพ ครู
127 สพป.นครปฐม เขต 1 180122 : วัดบ้านหลวง นางสาวกุลนิษฐ์  ขันตีสา ครู
128 สพป.นครปฐม เขต 1 180122 : วัดบ้านหลวง ชัชฎาพร  เมฆอินทร์ ครู
129 สพป.นครปฐม เขต 1 180123 : วัดหนองกระพี้ รัชนีวรรณ  วงศาเนาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
130 สพป.นครปฐม เขต 1 180123 : วัดหนองกระพี้ นายสุทัศน์  เสรีเผ่าวงษ์ ครูโรงเรียนวัดหนองกระพี้
131 สพป.นครปฐม เขต 1 180111 : วัดลำลูกบัว นางสาวณฐออม   ไชยสวัสดิ์ ธุรการ
132 สพป.นครปฐม เขต 1 180107 : บ้านแหลมกะเจา สุนทรี  ทองธานี ครู
133 สพป.นครปฐม เขต 1 180113 : วัดลำเหย ภัทรวดี  ยอดศรีทอง ธุรการโรงเรียน
134 สพป.นครปฐม เขต 1 180114 : วัดทุ่งสีหลง พรสุดา  อินทะวงษ์ ครู
135 สพป.นครปฐม เขต 1 180115 : บ้านใหม่ ศรินยา  นวลจันทร์ ธุรการโรงเรียน
136 สพป.นครปฐม เขต 1 180116 : บ้านรางมูก สิทธิศักดิ์  สุริยาวงษ์ ธุรการโรงเรียน
137 สพป.นครปฐม เขต 1 180116 : บ้านรางมูก นางสาวอินทิมา   มิตรดี ครูผู้ช่วย
138 สพป.นครปฐม เขต 1 180108 : วัดแหลมมะเกลือ พนิดา   ปฐมพรวิวัฒน์ ครู
139 สพป.นครปฐม เขต 1 180108 : วัดแหลมมะเกลือ กุลณิชา  โพชฌงค์เดช ครู
140 สพป.นครปฐม เขต 1 180109 : วัดตะโกสูง ณัฐวุฒิ   ทองดอนเหมือน เจ้าหน้าที่ธุรการ
141 สพป.นครปฐม เขต 1 180109 : วัดตะโกสูง นายธนพงศ์  สังข์ทอง ครูผู้ช่วย
142 สพป.นครปฐม เขต 1 180106 : วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สันทนา  ศรีไพรบัว ครู
143 สพป.นครปฐม เขต 1 180127 : วัดทุ่งผักกูด นายธรรมนูญ  ทองจันทร์ ครูอัตราจ้าง
144 สพป.นครปฐม เขต 1 180127 : วัดทุ่งผักกูด ชลธิชา  ลี้เหมือดภัย ครูผู้ช่วย
145 สพป.นครปฐม เขต 1 180128 : วัดกงลาด สุธาทิพย์  บู่สามสาย ครูผู้ช่วย
146 สพป.นครปฐม เขต 1 180128 : วัดกงลาด นางวรรณนิษา  แสนพวง ครู
147 สพป.นครปฐม เขต 1 180120 : วัดห้วยพระ วัชรศักดิ์  จันทร์ทอง ครู
148 สพป.นครปฐม เขต 1 180121 : บ้านแจงงาม ธนัญญา  แต้มรุ่งเรือง ครู
149 สพป.นครปฐม เขต 1 180117 : วัดเลาเต่า นายณัฎฐา  บุญวงษ์ ครู
150 สพป.นครปฐม เขต 1 180117 : วัดเลาเต่า สุกัญญา  กิมพิทักษ์ ธุรการ
151 สพป.นครปฐม เขต 1 180118 : วัดทุ่งพิชัย กุลชาลี  มะโนดี ครู
152 สพป.นครปฐม เขต 1 180119 : บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) นางสาวปุณยาภรณ์   บุญยงค์ ครูผู้ช่วย