รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครปฐม เขต 1 180001 : วัดดอนยายหอม ว่าที่ร้อยโทวัฒนสิน  กลมเกลียว ครู
2 สพป.นครปฐม เขต 1 180002 : วัดดอนขนาก นางสาวกัญญามาศ  น้อยพันธ์ ครู คศ.1
3 สพป.นครปฐม เขต 1 180047 : วัดตาก้อง นายวีรพงษ์  ภาษามณตรี ครู
4 สพป.นครปฐม เขต 1 180048 : บ้านมาบแค ภัสรนันท์  สุวิชาญเมธี ธุรการ
5 สพป.นครปฐม เขต 1 180048 : บ้านมาบแค ทิพย์ถนอม  คนยงค์ ครู
6 สพป.นครปฐม เขต 1 180041 : วัดเกาะวังไทร นายวัฒนา  ผ่องอำไพ ครู
7 สพป.นครปฐม เขต 1 180032 : วัดทัพหลวง สุดา  แย้มสรวล ครู
8 สพป.นครปฐม เขต 1 180032 : วัดทัพหลวง นายภัทรพงษ์  ชูแก้ว ครู
9 สพป.นครปฐม เขต 1 180033 : วัดม่วงตารศ ฐานิตา  ประสาร ครูธุรการ
10 สพป.นครปฐม เขต 1 180034 : วัดทุ่งรี นางณฤดี    โกยกอบเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 สพป.นครปฐม เขต 1 180034 : วัดทุ่งรี อุไรรัตน์  วงศ์คำเหลา ครูผู้ช่วย
12 สพป.นครปฐม เขต 1 180044 : บ้านทุ่งน้อย สรรณชัย  ธาราพรหม ครู
13 สพป.นครปฐม เขต 1 180045 : บ้านลำท่าโพ สุธิตา  มณีสอดแสง ครูผู้ช่วย
14 สพป.นครปฐม เขต 1 180045 : บ้านลำท่าโพ จักรพงศ์  พวงวัดโพธิ์ ครู
15 สพป.นครปฐม เขต 1 180003 : วัดธรรมศาลา ศุภษา  บุญวงษ์ ครู
16 สพป.นครปฐม เขต 1 180003 : วัดธรรมศาลา เปรมวดี  จักรเพชร ครู
17 สพป.นครปฐม เขต 1 180004 : บ้านต้นสำโรง อังคณา  เนียมศรีเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านต้นสำโรง
18 สพป.นครปฐม เขต 1 180051 : บ้านนาสร้าง จิรปรียา  อิสระเสนีย์ ครู
19 สพป.นครปฐม เขต 1 180051 : บ้านนาสร้าง ชุติภา  จันทร์พ่วง ครูผู้ช่วย
20 สพป.นครปฐม เขต 1 180043 : หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ วีรวัฒน์  นาคโสมกุล ครู ค.ศ.2
21 สพป.นครปฐม เขต 1 180007 : วัดดอนเสาเกียด พรพิมล  อิ่มเจริญยุทธ ครูชำนาญการ
22 สพป.นครปฐม เขต 1 180007 : วัดดอนเสาเกียด เยาวพา  อารีรัตน์ ครู
23 สพป.นครปฐม เขต 1 180009 : วัดบางแขม นางสาวพุฒชาติ   ผมหอม ครู
24 สพป.นครปฐม เขต 1 180009 : วัดบางแขม ณัฐวุฒิ   สุนทรียา ครู
25 สพป.นครปฐม เขต 1 180010 : วัดลาดปลาเค้า นัทธมน  ช้างแก้ว ธุรการ
26 สพป.นครปฐม เขต 1 180030 : บ้านคลองยาง อำภา  นาญาติ ครู
27 สพป.นครปฐม เขต 1 180027 : วัดบ้านยาง บุญถิ่น  ล่ำสัน ผุ้อำนวยการโรงเรียน
28 สพป.นครปฐม เขต 1 180027 : วัดบ้านยาง ลักขณา  ทูลยอดพันธุ์ ครู
29 สพป.นครปฐม เขต 1 180028 : บ้านหนองกะโดน สุชณะ  บ่อคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองกะโดน
30 สพป.นครปฐม เขต 1 180029 : บ้านคอวัง ภารดี  ทูลยอดพันธุ์ ครู
31 สพป.นครปฐม เขต 1 180008 : วัดพระปฐมเจดีย์ เบญจมาศ  สุขวัฒนากรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
32 สพป.นครปฐม เขต 1 180008 : วัดพระปฐมเจดีย์ พงศ์พรเชษฐ   อติวงศ์ธาดา ครู
33 สพป.นครปฐม เขต 1 180008 : วัดพระปฐมเจดีย์ ณัฐชานันท์  โตอาจ ครูธุรการ
34 สพป.นครปฐม เขต 1 180039 : อนุบาลนครปฐม นภีสี  กันทัด ครู
35 สพป.นครปฐม เขต 1 180046 : วัดไผ่ล้อม นางสาวอุษณิษา  บุญชู เจ้าหน้าที่พัสดุุ
36 สพป.นครปฐม เขต 1 180040 : วัดพระประโทณเจดีย์ เอกอมร  สกุลวรรณวงศ์ ครู
37 สพป.นครปฐม เขต 1 180023 : วัดโพรงมะเดื่อ นรินทร์  มูลศักดิ์ ครู
38 สพป.นครปฐม เขต 1 180023 : วัดโพรงมะเดื่อ นิทัศน์  เดชมาก ครู
39 สพป.นครปฐม เขต 1 180024 : วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) ปัญจพร  รุ่งปลาทอง ธุรการโรงเรียน
40 สพป.นครปฐม เขต 1 180024 : วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) พรรษา  ฉัตรพุฒิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
41 สพป.นครปฐม เขต 1 180024 : วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) นายสุรพัฒน์  มากกลิ่น ครูชำนาญการ
42 สพป.นครปฐม เขต 1 180025 : วัดศรีวิสารวาจา วรัญญา  วราเอกศิริ ครูผู้ช่วย
43 สพป.นครปฐม เขต 1 180025 : วัดศรีวิสารวาจา นางปรารถนา  สมัคราษฏร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
44 สพป.นครปฐม เขต 1 180049 : วัดพะเนียงแตก เศกสันติ์  เสย์ ครู
45 สพป.นครปฐม เขต 1 180011 : บ้านลำพยา kasem  punyapreecharsiri ครู
46 สพป.นครปฐม เขต 1 180012 : บ้านหนองหิน สายใจ  สร้อยแสง ครู
47 สพป.นครปฐม เขต 1 180012 : บ้านหนองหิน จิรวิทย์  มาสิกะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
48 สพป.นครปฐม เขต 1 180035 : วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) นัยธิชา  จิรบวรสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
49 สพป.นครปฐม เขต 1 180014 : วัดวังเย็น นายวรกฤต  ธนะโชคอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
50 สพป.นครปฐม เขต 1 180022 : บ้านไร่ต้นสำโรง ทิภาพร  อุดมนาค ครู
51 สพป.นครปฐม เขต 1 180052 : บ้านหนองขาหยั่ง นางสาวระพีร์  ขำสาคร ครู
52 สพป.นครปฐม เขต 1 180021 : วัดใหม่ดอนทราย จอมใจ  วงษ์สวรรค์ ครู
53 สพป.นครปฐม เขต 1 180015 : วัดสระกะเทียม สารวรรณ  บัวเจก ธุรการโรงเรียน
54 สพป.นครปฐม เขต 1 180016 : วัดลาดหญ้าแพรก นายสุเชษฐ์  พึ่งไร่ทอง ครู
55 สพป.นครปฐม เขต 1 180016 : วัดลาดหญ้าแพรก กิ่งกาญจน์  ชาวไร่นาค ครู
56 สพป.นครปฐม เขต 1 180019 : วัดรางปลาหมอ บุญเตือน  แพรอัตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางปลาหมอ
57 สพป.นครปฐม เขต 1 180020 : วัดใหม่ห้วยลึก จิรวรรณ  พรมมา ครู คศ.1
58 สพป.นครปฐม เขต 1 180005 : วัดสามควายเผือก ปนัสยา  รัชตคุณ ุธุรการโรงเรียน
59 สพป.นครปฐม เขต 1 180005 : วัดสามควายเผือก นายชัยณรงค์  ยงยิ่งเชาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
60 สพป.นครปฐม เขต 1 180005 : วัดสามควายเผือก ไพศาล  ศรีจันทร์โฉม ครู
61 สพป.นครปฐม เขต 1 180006 : บ้านรางมะเดื่อ วชิระ   ก้อนในเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
62 สพป.นครปฐม เขต 1 180031 : บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) มัตติกา  มณีวุฒิวรสกุล ครู
63 สพป.นครปฐม เขต 1 180038 : บ้านหนองแก หาญณรงค์  วิไลย ลูกจ้างชั่วคราว
64 สพป.นครปฐม เขต 1 180017 : วัดหนองดินแดง นางสาวธัญญารัตน์  แก้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.นครปฐม เขต 1 180017 : วัดหนองดินแดง นางสาวอัจฉรา  เพ็งทา ครู
66 สพป.นครปฐม เขต 1 180018 : วัดหนองเสือ จิดาภา  ปิ่นเขียน ครู
67 สพป.นครปฐม เขต 1 180018 : วัดหนองเสือ สุริยันต์  สุวรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
68 สพป.นครปฐม เขต 1 180037 : บ้านทุ่งหัวพรหม นายเจษฎา  เมฆะสุวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
69 สพป.นครปฐม เขต 1 180036 : วัดทัพยายท้าว จำเนียร  เล็กสุมา ครู
70 สพป.นครปฐม เขต 1 180013 : บ้านหนองปากโลง ธัญดา  ปราถน์วิทยา เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.นครปฐม เขต 1 180091 : วัดโพธิ์งาม กฤษณี  ธารสวิง ครู
72 สพป.นครปฐม เขต 1 180092 : วัดทะเลบก อุบลรัตน์  ศรีแสง ครุ
73 สพป.นครปฐม เขต 1 180092 : วัดทะเลบก นางสาวกนกวรรณ  เกลี้ยงไธง ครู
74 สพป.นครปฐม เขต 1 180093 : ประถมฐานบินกำแพงแสน สุทิศา   สนธิ ครู
75 สพป.นครปฐม เขต 1 180093 : ประถมฐานบินกำแพงแสน จิตรกานต์  ไทยวงษ์ ครู
76 สพป.นครปฐม เขต 1 180093 : ประถมฐานบินกำแพงแสน อรวรรณ  เจริญธรรมรักษา ครู
77 สพป.นครปฐม เขต 1 180093 : ประถมฐานบินกำแพงแสน ศราวดี  ม่วงสด รองผู้อำนวยการ
78 สพป.นครปฐม เขต 1 180054 : อนุบาลกำแพงแสน ศิรินทิพย์  ชีวกุล ครู
79 สพป.นครปฐม เขต 1 180054 : อนุบาลกำแพงแสน นางสาวปิยาภรณ์  รัตนากรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
80 สพป.นครปฐม เขต 1 180067 : วัดทุ่งกระพังโหม นางสาวช่อผกา  นามวัน ครู
81 สพป.นครปฐม เขต 1 180059 : วัดบ่อน้ำจืด สมัย  สระทองพรม ครู
82 สพป.นครปฐม เขต 1 180059 : วัดบ่อน้ำจืด กรรณิการ์  ทองแท่งใหญ่ ครู
83 สพป.นครปฐม เขต 1 180060 : บ้านดอนทอง นางสาวพรรณทิภา  สุวรรณเจริญ ครู
84 สพป.นครปฐม เขต 1 180058 : วัดสระพัง สุภาวรรณ  วงศ์บุญมาก ครู
85 สพป.นครปฐม เขต 1 180089 : วัดหนองปลาไหล นิติพัฒน์  ชูอรุณ ครู
86 สพป.นครปฐม เขต 1 180089 : วัดหนองปลาไหล ประกอบ  กมประสาร ครู
87 สพป.นครปฐม เขต 1 180053 : อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) อรวรรณ  ไกรวิจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.นครปฐม เขต 1 180086 : บ้านห้วยขวาง ขนิษฐา  ผิวเหลือง ธุรการโรงเรียน
89 สพป.นครปฐม เขต 1 180086 : บ้านห้วยขวาง ศศศรัณย์  นิ่มทัศนศิริ ครู
90 สพป.นครปฐม เขต 1 180086 : บ้านห้วยขวาง นรินทร์  เีเลี้ยงอำนวย ครู คศ.๒
91 สพป.นครปฐม เขต 1 180087 : บ้านรางอีเม้ย อาทิตยา  กุหลาบแก้ว ครู
92 สพป.นครปฐม เขต 1 180082 : บ้านอ้อกระทิง ณพัฐธิกา  ซิ่วเกษร ครู
93 สพป.นครปฐม เขต 1 180082 : บ้านอ้อกระทิง นางสาวพลอยปภัส  ศรีธรรมากรกุล ครู
94 สพป.นครปฐม เขต 1 180083 : วัดสองห้อง สิทธิกร  มาลัย ครู
95 สพป.นครปฐม เขต 1 180083 : วัดสองห้อง นางวิเศษ   อารยะจารุ ครู
96 สพป.นครปฐม เขต 1 180083 : วัดสองห้อง ภธพัศ  พูนขวัญ ครู
97 สพป.นครปฐม เขต 1 180083 : วัดสองห้อง นางทิพย์วรรณ  นะวากาศ ครู
98 สพป.นครปฐม เขต 1 180084 : วัดลาดหญ้าไทร ขวัญใจ  ทองยอดเกรื่อง ครู
99 สพป.นครปฐม เขต 1 180085 : บ้านสระน้ำส้ม นางปฏิญญา  บุญส่ง ข้าราชครู
100 สพป.นครปฐม เขต 1 180085 : บ้านสระน้ำส้ม พิกุล  บุญแขม ครู
101 สพป.นครปฐม เขต 1 180085 : บ้านสระน้ำส้ม กุสุมา  ห้วยหงษ์ทอง ครู
102 สพป.นครปฐม เขต 1 180075 : บ้านหลักเมตร เกศสุดา  ทองคงหาญ ครู
103 สพป.นครปฐม เขต 1 180078 : วัดปลักไม้ลาย นางสาวเสาวนีย์  เจริญผล ครู
104 สพป.นครปฐม เขต 1 180078 : วัดปลักไม้ลาย สุกัญญา  คูวิจิตรจารุ ครู
105 สพป.นครปฐม เขต 1 180088 : บ้านหนองขาม นางสาวทิพวรรณ  ไข่แก้ว ครู คศ.2
106 สพป.นครปฐม เขต 1 180098 : บ้านบ่อน้ำพุ สุรีพร  พันยุโดด ครู
107 สพป.นครปฐม เขต 1 180098 : บ้านบ่อน้ำพุ ชุติสรา  หาดแมน ครู
108 สพป.นครปฐม เขต 1 180101 : เมืองเก่ากำแพงแสน ชลธิชา  จันทร์อณุภาธาดา ครู คศ.1
109 สพป.นครปฐม เขต 1 180066 : วัดนิยมธรรมวราราม นางสาวพิมพ์ลดา  เหลืองมณีเวชย์ ครูผู้ช่วย
110 สพป.นครปฐม เขต 1 180104 : บ้านหนองไม้งาม นิษฐกานต์  จันทรานนท์ ครู
111 สพป.นครปฐม เขต 1 180069 : วัดหนองศาลา นายชุมพล  พันธุ์ภักดี ครู โรงเรียนวัดหนองศาลา
112 สพป.นครปฐม เขต 1 180069 : วัดหนองศาลา นริศรา  วงษ์น้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ
113 สพป.นครปฐม เขต 1 180071 : บ้านหนองกร่าง พจมาน  เหล่าศรีรัตนา ูครู
114 สพป.นครปฐม เขต 1 180071 : บ้านหนองกร่าง หฤทชญา  จันทศร ครู คศ.1
115 สพป.นครปฐม เขต 1 180072 : บ้านห้วยรางเกตุ เอมมิกา  ปั้นหยัด ธุรการ
116 สพป.นครปฐม เขต 1 180072 : บ้านห้วยรางเกตุ นางสาวสุทิศา  พลอยแดง ครู
117 สพป.นครปฐม เขต 1 180073 : วัดไร่แตงทอง สุรชัย  สุยะเขต ธุรการ
118 สพป.นครปฐม เขต 1 180074 : วัดหนองจิก สุทธาทิพย์  อินทะนิน ครู
119 สพป.นครปฐม เขต 1 180081 : วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล สุกาญจนา  แก้วขาว ครู
120 สพป.นครปฐม เขต 1 180081 : วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล นางสาวขนิษฐา  พรมชาติ ครูธุรการ
121 สพป.นครปฐม เขต 1 180079 : บ้านอ้อกระทุง ไพรัตน์  แจ่มกระจ่าง พี่เลี้ยงผู้ดูแลนักเรียน
122 สพป.นครปฐม เขต 1 180080 : วัดห้วยผักชี มณีกาญจน์  เทียมเมือง ครูอัตราจ้าง
123 สพป.นครปฐม เขต 1 180100 : วัดประชาราษฎร์บำรุง นางสาวกีรติ  มณฑาสุวรรณ ครูธุรการ
124 สพป.นครปฐม เขต 1 180100 : วัดประชาราษฎร์บำรุง นพวรรณ  บุญยัง ครู
125 สพป.นครปฐม เขต 1 180103 : บ้านห้วยด้วน คุณสุนันท์   รุ่งอรุณแสงทอง ผู้บริหารสถานศึกษา
126 สพป.นครปฐม เขต 1 180103 : บ้านห้วยด้วน วรีรัตน์  วงค์เกตุ ครู
127 สพป.นครปฐม เขต 1 180103 : บ้านห้วยด้วน นิษฐิดา  อรุณแสงศิลป์ ครูผู้ช่วย
128 สพป.นครปฐม เขต 1 180090 : บ้านดอนซาก นางสาวอัจฉรา  หนูนันท์ ครูโรงเรียนบ้านดอนซาก
129 สพป.นครปฐม เขต 1 180057 : บ้านคลองตัน นายมนูญ   เหล่าปาสี ครู
130 สพป.นครปฐม เขต 1 180055 : วัดวังน้ำเขียว สุเทพ  พัดทอง ครู
131 สพป.นครปฐม เขต 1 180055 : วัดวังน้ำเขียว นภธิดี  น้อยเซีย ครูผู้ช่วย
132 สพป.นครปฐม เขต 1 180061 : บ้านหนองพงนก จารุวรรณ์  พัฒน์ไทยสงค์ ครู
133 สพป.นครปฐม เขต 1 180061 : บ้านหนองพงนก บัญชา  อินทพรหม ครู
134 สพป.นครปฐม เขต 1 180062 : วัดสระสี่มุม สุกัญญา  เวชรัตน์ ครู
135 สพป.นครปฐม เขต 1 180097 : บ้านสามัคคี มินตรา  สระทองอุ่น ครู
136 สพป.นครปฐม เขต 1 180064 : วัดราษฎร์วราราม นายวชิรพงศ์  ชูเลิศ ธุรการโรงเรียน
137 สพป.นครปฐม เขต 1 180065 : บ้านหนองพงเล็ก สรไกร  แก้วชัยภูมิ ครู
138 สพป.นครปฐม เขต 1 180065 : บ้านหนองพงเล็ก นันทวัน  ชูพันธ์ ครูผู้ช่วย
139 สพป.นครปฐม เขต 1 180063 : วัดดอนเตาอิฐ สุวิมล  หุบชะบา ธุรการ
140 สพป.นครปฐม เขต 1 180063 : วัดดอนเตาอิฐ ดวงใจ  มีศรีสุข ครู
141 สพป.นครปฐม เขต 1 180070 : บ้านหนองเขมร นายณรงค์  สมบูรณ์โชคดี ครู
142 สพป.นครปฐม เขต 1 180068 : วัดหนองกระทุ่ม นางสาวพรรณิกา  ลูกรัก ครู
143 สพป.นครปฐม เขต 1 180094 : วัดห้วยม่วง ชลิดา  อินทร์ถนอม ครูผู้ช่วย
144 สพป.นครปฐม เขต 1 180094 : วัดห้วยม่วง พงษ์ศักดิ์  ดอนขันไพร ครู
145 สพป.นครปฐม เขต 1 180095 : วัดปทุมทองสุทธาราม อำนาจ  หงษ์ทอง ครู
146 สพป.นครปฐม เขต 1 180095 : วัดปทุมทองสุทธาราม นงค์ลักษณ์  วงษ์งาม ครู
147 สพป.นครปฐม เขต 1 180096 : วัดท่าเสา นายรัตนวิทย์  รอบคอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
148 สพป.นครปฐม เขต 1 180102 : บ้านบัวแดง นางสาวสิริจรรยา  จิ๋วหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย
149 สพป.นครปฐม เขต 1 180099 : วัดกำแพงแสน นางพิศมัย  ถิ่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำแพงแสน
150 สพป.นครปฐม เขต 1 180076 : บ้านหนองโสน ทวี  เมืองนก ครู
151 สพป.นครปฐม เขต 1 180077 : วัดหนองโพธิ์ ปนัดดาพร  ช่วงอรุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
152 สพป.นครปฐม เขต 1 180126 : ละเอียดอุปถัมภ์ นนท์ธวัช  ผลภัทร์วีรกุล ครู
153 สพป.นครปฐม เขต 1 180126 : ละเอียดอุปถัมภ์ แสงเทียน  การิเทพ ครู
154 สพป.นครปฐม เขต 1 180112 : บ้านหัวถนน สรนันท์  อุ่นกาศ ครู
155 สพป.นครปฐม เขต 1 180130 : วัดสระสี่เหลี่ยม นางสาวสรวงรดา  พิมพา ครูธุรการ
156 สพป.นครปฐม เขต 1 180129 : วัดสุขวราราม อชิสญา  ไชยเทพ ครู
157 สพป.นครปฐม เขต 1 180122 : วัดบ้านหลวง ชัชฎาพร  เมฆอินทร์ ครู
158 สพป.นครปฐม เขต 1 180122 : วัดบ้านหลวง นางสาวกุลนิษฐ์  ขันตีสา ครู
159 สพป.นครปฐม เขต 1 180123 : วัดหนองกระพี้ นายสุทัศน์  เสรีเผ่าวงษ์ ครูโรงเรียนวัดหนองกระพี้
160 สพป.นครปฐม เขต 1 180123 : วัดหนองกระพี้ รัชนีวรรณ  วงศาเนาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
161 สพป.นครปฐม เขต 1 180111 : วัดลำลูกบัว นางสาวณฐออม   ไชยสวัสดิ์ ธุรการ
162 สพป.นครปฐม เขต 1 180107 : บ้านแหลมกะเจา สุนทรี  ทองธานี ครู
163 สพป.นครปฐม เขต 1 180113 : วัดลำเหย ภัทรวดี  ยอดศรีทอง ธุรการโรงเรียน
164 สพป.นครปฐม เขต 1 180114 : วัดทุ่งสีหลง พรสุดา  อินทะวงษ์ ครู
165 สพป.นครปฐม เขต 1 180115 : บ้านใหม่ pinit  chayawat ครู
166 สพป.นครปฐม เขต 1 180115 : บ้านใหม่ ศรินยา  นวลจันทร์ ธุรการโรงเรียน
167 สพป.นครปฐม เขต 1 180116 : บ้านรางมูก พิไลพร   ว่องวิชชาบูรณ์ ครู
168 สพป.นครปฐม เขต 1 180116 : บ้านรางมูก สิทธิศักดิ์  สุริยาวงษ์ ธุรการโรงเรียน
169 สพป.นครปฐม เขต 1 180108 : วัดแหลมมะเกลือ พนิดา   ปฐมพรวิวัฒน์ ครู
170 สพป.นครปฐม เขต 1 180108 : วัดแหลมมะเกลือ กุลณิชา  โพชฌงค์เดช ครู
171 สพป.นครปฐม เขต 1 180109 : วัดตะโกสูง นายธนพงศ์  สังข์ทอง ครูผู้ช่วย
172 สพป.นครปฐม เขต 1 180106 : วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สันทนา  ศรีไพรบัว ครู
173 สพป.นครปฐม เขต 1 180127 : วัดทุ่งผักกูด นายธรรมนูญ  ทองจันทร์ ครูอัตราจ้าง
174 สพป.นครปฐม เขต 1 180128 : วัดกงลาด สุธาทิพย์  บู่สามสาย ครูผู้ช่วย
175 สพป.นครปฐม เขต 1 180128 : วัดกงลาด นางวรรณนิษา  แสนพวง ครู
176 สพป.นครปฐม เขต 1 180120 : วัดห้วยพระ นายนเรช  ไพบูลย์ ครู
177 สพป.นครปฐม เขต 1 180121 : บ้านแจงงาม ธนัญญา  แต้มรุ่งเรือง ครู
178 สพป.นครปฐม เขต 1 180117 : วัดเลาเต่า ณัฎฐา  บุญวงษ์ ครู
179 สพป.นครปฐม เขต 1 180117 : วัดเลาเต่า สุกัญญา  กิมพิทักษ์ ธุรการ
180 สพป.นครปฐม เขต 1 180118 : วัดทุ่งพิชัย กุลชาลี  มะโนดี ครู
181 สพป.นครปฐม เขต 1 180119 : บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) นางสาวปุณยาภรณ์   บุญยงค์ ครูผู้ช่วย