รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครปฐม เขต 2 180147 : วัดประชานาถ ณฐดนย์  เย็นใจมา ครู
2 สพป.นครปฐม เขต 2 180147 : วัดประชานาถ วัลลภ  ขวัญมา ครู
3 สพป.นครปฐม เขต 2 180152 : วัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2) พิศมัย  ศรนุวัตร ครูชำนาญการ
4 สพป.นครปฐม เขต 2 180152 : วัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2) น.ส.รุ่งนภา  สงวนพานิช ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
5 สพป.นครปฐม เขต 2 180153 : วัดโคกพระเจดีย์ เพียงพร  อาราเม ธุรการ
6 สพป.นครปฐม เขต 2 180138 : วัดงิ้วราย นางสุดารัตน์  วงศ์เจริญ เจ้าหน้าที่พัสดุ
7 สพป.นครปฐม เขต 2 180134 : บ้านคลองบางกระจัน อภิญญา  บุตรสมบัติ ครูผู้ช่วย
8 สพป.นครปฐม เขต 2 180134 : บ้านคลองบางกระจัน จรูญรัตน์  เสนาะคำ ครู
9 สพป.นครปฐม เขต 2 180150 : วัดไทร นายศุภณัฏ  กิตติภูริวงศ์ ธุรการ
10 สพป.นครปฐม เขต 2 180150 : วัดไทร อรนภา  สดีวงษ์ ครู คศ.2
11 สพป.นครปฐม เขต 2 180151 : คลองทางหลวง ภันตพร  มีสาวงษ์ ครูผู้ช่วย
12 สพป.นครปฐม เขต 2 180151 : คลองทางหลวง นายอนันต์  สะสมทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สพป.นครปฐม เขต 2 180149 : วัดท่าตำหนัก สุจินันท์  บริสุทธิ์ ครู
14 สพป.นครปฐม เขต 2 180155 : วัดน้อย อาทิตย์  พันธุกูล ครู
15 สพป.นครปฐม เขต 2 180148 : วัดไทยาวาส ดวงกมล  เหล็งบำรุง ครู เจ้าหน้าที่พัสดุ
16 สพป.นครปฐม เขต 2 180145 : วัดกลางบางแก้ว ศรีประภา  ประดับธรรม ครูธุรการ
17 สพป.นครปฐม เขต 2 180145 : วัดกลางบางแก้ว สุกัญญา  สมบัติ ครู
18 สพป.นครปฐม เขต 2 180146 : วัดตุ๊กตา เอกชัย  รอดบำรุง ครู
19 สพป.นครปฐม เขต 2 180146 : วัดตุ๊กตา ชนัญชิดา  อัตตะกีรติ ธุรการ
20 สพป.นครปฐม เขต 2 180133 : วัดบางพระ นายสาธิต  ยันตรีสิงห์ ครู
21 สพป.นครปฐม เขต 2 180133 : วัดบางพระ นนท์ชัย  ขุนวิเศษ ครู
22 สพป.นครปฐม เขต 2 180133 : วัดบางพระ ศุภวุฒิ  บัวเจริญ ครู
23 สพป.นครปฐม เขต 2 180137 : วัดกลาง กัณยนา ดอกลั่นทม  ดอกลั่นทม ครู
24 สพป.นครปฐม เขต 2 180137 : วัดกลาง นางจินตนา  ปิ่นเวหา ครู
25 สพป.นครปฐม เขต 2 180137 : วัดกลาง พีรพงค์  โนพูน ครู
26 สพป.นครปฐม เขต 2 180154 : วัดบ่อตะกั่ว นางสาวอัญชลี   ศานติกรวาณิชย์ ครู
27 สพป.นครปฐม เขต 2 180154 : วัดบ่อตะกั่ว บุญเต็ม  เจียงวงค์ ครู
28 สพป.นครปฐม เขต 2 180156 : วัดห้วยตะโก นางสาวจมาพร  แก้วพันเดิม ครู คศ.1
29 สพป.นครปฐม เขต 2 180156 : วัดห้วยตะโก นางสาวสุวรรณา  รอดหลัก ครูผู้ช่วย
30 สพป.นครปฐม เขต 2 180136 : วัดลานตากฟ้า สุนทรี  พันชน ครูชำนาญการพิเศษ
31 สพป.นครปฐม เขต 2 180139 : วัดพุทธธรรมรังษี นางพรทิพย์  ชัยสุวรรณ์ ครู
32 สพป.นครปฐม เขต 2 180142 : วัดสัมปทวน นายเมธา  มลิทอง ครู
33 สพป.นครปฐม เขต 2 180157 : วัดละมุด นายสุริยา  ภัสสรพิสุทธิกุล ครู
34 สพป.นครปฐม เขต 2 180158 : บ้านลานแหลม สิริหทัย  คตหอย ครูโรงเรียนบ้านลานแหลม
35 สพป.นครปฐม เขต 2 180159 : วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) แวว  รัดรอดกิจ ครู
36 สพป.นครปฐม เขต 2 180159 : วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) พรพรรณ  เดชะ ครู
37 สพป.นครปฐม เขต 2 180135 : วัดสำโรง วัลยา  พวงสุดรัก ครู
38 สพป.นครปฐม เขต 2 180164 : โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นางรุ่งนภา  คาดการณ์ไกล ครู
39 สพป.นครปฐม เขต 2 180143 : วัดศีรษะทอง ธีรศักดิ์  มหาสุข ครู
40 สพป.นครปฐม เขต 2 180143 : วัดศีรษะทอง นายเจริญ  แก้วมณี ครูชำนาญการพิเศษ
41 สพป.นครปฐม เขต 2 180144 : วัดเสถียรรัตนาราม นางเรณู  กระเป๋าทอง ครู คศ.1
42 สพป.นครปฐม เขต 2 180141 : วัดกลางครูเวียง นางสาวพิธาน  โสมกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.นครปฐม เขต 2 180141 : วัดกลางครูเวียง สชิชา  วังศรี ครู
44 สพป.นครปฐม เขต 2 180141 : วัดกลางครูเวียง กมลฉัตร  ฮึงวัฒนา ครูผู้ช่วย
45 สพป.นครปฐม เขต 2 180140 : วัดกกตาล นงลักษณ์  ช่วยคำ ครู คศ.3
46 สพป.นครปฐม เขต 2 180140 : วัดกกตาล กรวี  เชาวน์สกุล ครูผู้ช่วย
47 สพป.นครปฐม เขต 2 180132 : บ้านห้วยพลู จิราภรณ์  ทานกัณฑ์ ธุรการโรงเรียน
48 สพป.นครปฐม เขต 2 180132 : บ้านห้วยพลู นาตยา  โพธิ์อุบล ครู
49 สพป.นครปฐม เขต 2 180163 : วัดท้องไทร นางสาวดวงจันทร์  จินากลึง เจ้าหน้าที่ธุรการ
50 สพป.นครปฐม เขต 2 180163 : วัดท้องไทร นางสาววรรณา  บู่สามสาย ครูโรงเรียนวัดท้องไทร
51 สพป.นครปฐม เขต 2 180160 : บ้านห้วยกรด นิศาชล  ดอกไม้ศรีจันทร์ ธุรการโรงเรียน
52 สพป.นครปฐม เขต 2 180161 : วัดโคกเขมา ยุวดี  เกิดโพธิ์ชา ครู
53 สพป.นครปฐม เขต 2 180161 : วัดโคกเขมา เสาวลักษณ์  คุ้มสวัสดิ์ เจ้าหน้าท่ี่ธุรการ
54 สพป.นครปฐม เขต 2 180162 : วัดทุ่งน้อย นายทานุวัต  ตรีวิทยานันท์ ครู
55 สพป.นครปฐม เขต 2 180162 : วัดทุ่งน้อย ดวงสมร  ตุ้มต่างหู ธุรการ
56 สพป.นครปฐม เขต 2 180184 : วัดบางภาษี ธนกฤต  พุฒิเนาวรัตน์ ผู้นำด้านการศึกษา
57 สพป.นครปฐม เขต 2 180184 : วัดบางภาษี สงบ  ปกป้อง ครู
58 สพป.นครปฐม เขต 2 180202 : บ้านคลองนกกระทุง ธนัชพร  ศรีสุข ธุรการ
59 สพป.นครปฐม เขต 2 180202 : บ้านคลองนกกระทุง ป้อม  ขาวจันทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
60 สพป.นครปฐม เขต 2 180168 : วัดลานคา นันทนา  พรมบุ ครู
61 สพป.นครปฐม เขต 2 180168 : วัดลานคา นางสาวนวลจันทร์  โพธิ์ชัย ครู
62 สพป.นครปฐม เขต 2 180168 : วัดลานคา นางสาวอิงครัศม์   ธีระธนิตวงศ์ ธุรการ
63 สพป.นครปฐม เขต 2 180192 : วัดดอนยอ สายฝน  ใจเร็ว ครู
64 สพป.นครปฐม เขต 2 180192 : วัดดอนยอ นิตา  ไชยนาม ครูผู้ช่วย
65 สพป.นครปฐม เขต 2 180192 : วัดดอนยอ นายสมเกียรติ  แก้วอำไพ ครู
66 สพป.นครปฐม เขต 2 180193 : วัดลาดสะแก สุธิดา  อุทัยอ่วม เจ้าหนา้าที่ธุรการ
67 สพป.นครปฐม เขต 2 180193 : วัดลาดสะแก นางสาวภารดี   เขตแจ่มพันธ์ ครู
68 สพป.นครปฐม เขต 2 180173 : วัดไผ่สามตำลึง อุไร  ตาลลักษณ์ ครู
69 สพป.นครปฐม เขต 2 180204 : วัดโพธิ์ วรวิทย์  ตั้นเหลียง ครู
70 สพป.นครปฐม เขต 2 180204 : วัดโพธิ์ เพียงใจ  ทุกข์สูญ ครู
71 สพป.นครปฐม เขต 2 180205 : วัดไผ่จรเข้ นางสาวสุทธภา  เวชวิสุทธิคุณ ครู
72 สพป.นครปฐม เขต 2 180206 : วัดเกษตราราม สายฝน  นมนาน ธุรการ
73 สพป.นครปฐม เขต 2 180206 : วัดเกษตราราม นางมาเลียม  กสิกวัธน ครู
74 สพป.นครปฐม เขต 2 180206 : วัดเกษตราราม วิมล  สวัสดี ครู
75 สพป.นครปฐม เขต 2 180203 : วัดพระมอพิสัย ปัฌธรรมมา  วะลับ ครู
76 สพป.นครปฐม เขต 2 180203 : วัดพระมอพิสัย นางพจนา  ปิ่นเวหา ธุรการโรงเรียน
77 สพป.นครปฐม เขต 2 180186 : บ้านนราภิรมย์ จิตร  ยุติธรรมคุณา ผู้อำนวยการ
78 สพป.นครปฐม เขต 2 180186 : บ้านนราภิรมย์ ธิติมา  ปลายเนตร ครูจ้างสอน
79 สพป.นครปฐม เขต 2 180187 : วัดสว่างอารมณ์ นิภา  ทองไพบูรณ์ ครู คศ.3
80 สพป.นครปฐม เขต 2 180185 : วัดนราภิรมย์ สุวรรณา  จินวงษ์โป๊ ครู
81 สพป.นครปฐม เขต 2 180185 : วัดนราภิรมย์ จุฬาลักษณ์  เพชรแอง ครูผู้ช่วย
82 สพป.นครปฐม เขต 2 180212 : วัดนิลเพชร สมชาย  แสงวารินทร์ ครู
83 สพป.นครปฐม เขต 2 180212 : วัดนิลเพชร กรพินธุ์  เตี้ยไทรแก้ว ครู
84 สพป.นครปฐม เขต 2 180213 : วัดบัวปากท่า อรรถวุฒิ  ดีนอก ครู
85 สพป.นครปฐม เขต 2 180211 : บ้านหนองปรงกาญจนา นางสาวขวัญจิรา  ชาวชายโขง ครู
86 สพป.นครปฐม เขต 2 180209 : วัดบอนใหญ่ ปรัชญา  กาญจนประดิษฐ์ ครู
87 สพป.นครปฐม เขต 2 180209 : วัดบอนใหญ่ ไพริน  กองศรี ธุรการ
88 สพป.นครปฐม เขต 2 180210 : ตลาดเจริญสุข กาญจนา  สังข์ทอง ธุรการ
89 สพป.นครปฐม เขต 2 180210 : ตลาดเจริญสุข นางสาวศิรินทรา  ศิริมังคโล ครูผู้ช่วย
90 สพป.นครปฐม เขต 2 180208 : วัดบัวหวั่น มิตร  อาจยุทธ์ ครู
91 สพป.นครปฐม เขต 2 180171 : วัดบางไผ่นารถ รัดเกล้า  นามใจ ครูผู้ช่วย
92 สพป.นครปฐม เขต 2 180172 : วัดผาสุการาม นางอลิสรา  จันทราช ครู
93 สพป.นครปฐม เขต 2 180172 : วัดผาสุการาม นางสาวจันทร์ศิริ  ด้วงสโมสร ครูผู้ช่วย
94 สพป.นครปฐม เขต 2 180189 : วัดบางปลา เปรมทิพย์  ลิ้มทวีส่ง ครู
95 สพป.นครปฐม เขต 2 180190 : วัดเกาะแรต นางศศิกานต์  มะคำแป้น ครู
96 สพป.นครปฐม เขต 2 180190 : วัดเกาะแรต เฉลิมพล  พุ่มกุมาร ครู
97 สพป.นครปฐม เขต 2 180191 : ตลาดเกาะแรต นายชนม์ปกรณ์  นันท์ธนสกุล ครู
98 สพป.นครปฐม เขต 2 180191 : ตลาดเกาะแรต ประภัสสร  บุญศรี ครู
99 สพป.นครปฐม เขต 2 180196 : วัดรางกำหยาด พรศักดิ์  พัดฉวี ครู
100 สพป.นครปฐม เขต 2 180196 : วัดรางกำหยาด นายพรศักดิ์  พัดฉวี ครู
101 สพป.นครปฐม เขต 2 180196 : วัดรางกำหยาด ประกอบ  ลมูลมอญ ครู
102 สพป.นครปฐม เขต 2 180197 : ตลาดรางกระทุ่ม ธันยมัย  อาจหาญ ครู
103 สพป.นครปฐม เขต 2 180197 : ตลาดรางกระทุ่ม นายกมล  รินสาร ผู้อำนวยการ
104 สพป.นครปฐม เขต 2 180197 : ตลาดรางกระทุ่ม ไพรินทร์  ศรีสาหร่าย ครู
105 สพป.นครปฐม เขต 2 180199 : บ้านรางปลาหมอ นายอิทธิพล  ธานินทร์พงศ์ ครู
106 สพป.นครปฐม เขต 2 180199 : บ้านรางปลาหมอ จรัญญา  ศรีเอี่ยมออง ครู
107 สพป.นครปฐม เขต 2 180199 : บ้านรางปลาหมอ ไพศาล  สงวนจิตต์ ครูธุรการ
108 สพป.นครปฐม เขต 2 180200 : บ้านคลองพระมอพิสัย ศิริลักษณ์  มีใจดี ครูโรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย
109 สพป.นครปฐม เขต 2 180201 : วัดบึงลาดสวาย นายภูวเดช  สว่างวงษ์ ผู้อำนวยการ
110 สพป.นครปฐม เขต 2 180201 : วัดบึงลาดสวาย ฐิญาดา  โพธิชัย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
111 สพป.นครปฐม เขต 2 180182 : วัดสุขวัฒนาราม siwaporn  sooktago ครู
112 สพป.นครปฐม เขต 2 180188 : ไทยรัฐวิทยา ๔ ภูธนะ  วงษ์บุญตรี ครู คศ.1
113 สพป.นครปฐม เขต 2 180195 : บ้านหนองปรง นางวิริยา  ธุวภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.นครปฐม เขต 2 180195 : บ้านหนองปรง สาวิตรี  โพธิ์ทองนาค ครูธุรการ
115 สพป.นครปฐม เขต 2 180194 : วัดเกษมสุริยัมนาจ วิทยา  ศรีโกมล ครู
116 สพป.นครปฐม เขต 2 180194 : วัดเกษมสุริยัมนาจ ชลิดา  ถิรวัฒน์สกุล ครู
117 สพป.นครปฐม เขต 2 180167 : บ้านประตูน้ำพระพิมล นางสาวภิดาวรรณ  เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ ครู
118 สพป.นครปฐม เขต 2 180165 : บ้านบางเลน นางสาวราตรี  ศรีสังวาลย์ ครู
119 สพป.นครปฐม เขต 2 180165 : บ้านบางเลน ปฐม  ศิริบุญญา ครู
120 สพป.นครปฐม เขต 2 180165 : บ้านบางเลน วิภาดา  แก้วคงคา ครู
121 สพป.นครปฐม เขต 2 180166 : บ้านไผ่คอกวัว มนัส  คุณานุศาสน์ ครู
122 สพป.นครปฐม เขต 2 180174 : วัดบางหลวง สุทธิเกียรติ  ชาติชำนิ ครูผู้ช่วย
123 สพป.นครปฐม เขต 2 180174 : วัดบางหลวง สรรชัย   วิบูลย์ชาติ ครู
124 สพป.นครปฐม เขต 2 180175 : วัดบางน้อยใน นายจักรี  บุญพูล ครู
125 สพป.นครปฐม เขต 2 180176 : วัดราษฎร์สามัคคี มลิวัลย์  จันทร์บาง ครูผู้ช่วย
126 สพป.นครปฐม เขต 2 180207 : บ้านหนองมะม่วง นางสาวพิมพ์ชนก  คล้ายสุบรรณ ครูอัตราจ้าง
127 สพป.นครปฐม เขต 2 180207 : บ้านหนองมะม่วง นันทา  มูลทองน้อย ครู
128 สพป.นครปฐม เขต 2 180169 : บ้านไผ่ล้อม ศรันย์รตา  สามเพชรเจริญ ธุรการโรงเรียน
129 สพป.นครปฐม เขต 2 180169 : บ้านไผ่ล้อม นันทพร  เอี่ยมสาหร่าย ครู
130 สพป.นครปฐม เขต 2 180170 : วัดไผ่หูช้าง จารุวรรณ  คงวิเชียร ครู
131 สพป.นครปฐม เขต 2 180170 : วัดไผ่หูช้าง นายวิรัช  บัวบาน ครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
132 สพป.นครปฐม เขต 2 180181 : วัดลำพญา สุจิตร  นามะสัก ครู
133 สพป.นครปฐม เขต 2 180181 : วัดลำพญา กานต์ชนก  สุขนิยม ครู
134 สพป.นครปฐม เขต 2 180183 : วัดเวฬุวนาราม กรรณิการ์  แป้นกลม ครูผู้ช่วย
135 สพป.นครปฐม เขต 2 180183 : วัดเวฬุวนาราม นายมานพ  ขาวขำ ครูโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
136 สพป.นครปฐม เขต 2 180180 : วัดศิลามูล พิศมัย  เณรบำรุง ครู โรงเรียนวัดศิลามูล
137 สพป.นครปฐม เขต 2 180179 : บ้านไผ่หลวง เนตรนภา  วงษ์ไว ธุรการ
138 สพป.นครปฐม เขต 2 180226 : บ้านกระทุ่มล้ม มยุรี  พันธ์โสภา ครู
139 สพป.นครปฐม เขต 2 180226 : บ้านกระทุ่มล้ม จุฬาลักษณ์  วัฒนประดิษฐ์ ครู
140 สพป.นครปฐม เขต 2 180227 : บ้านเพลินวัฒนา สุนิสา  เพ่งพินิจ ธุรการ
141 สพป.นครปฐม เขต 2 180214 : วัดปรีดาราม ประรินทร์  ครองระวะ ครู
142 สพป.นครปฐม เขต 2 180214 : วัดปรีดาราม ธนชัย   อินทร์ดิษฐ์ ครู
143 สพป.นครปฐม เขต 2 180215 : บ้านคลองจินดา Virus  Phommarin ครู
144 สพป.นครปฐม เขต 2 180215 : บ้านคลองจินดา เมตตา  อุบล ธุรการโรงเรียน
145 สพป.นครปฐม เขต 2 180216 : บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) ลลิตา  จินดาสอน ธุรการ
146 สพป.นครปฐม เขต 2 180216 : บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) สุพจน์  สอาดจิตต์ ครู
147 สพป.นครปฐม เขต 2 180217 : วัดวังน้ำขาว นางสาวนวลเพ็ญ  พูวิบูลย์ ครู
148 สพป.นครปฐม เขต 2 180217 : วัดวังน้ำขาว อัจฉรา  พืชสิงห์ ครู
149 สพป.นครปฐม เขต 2 180217 : วัดวังน้ำขาว นันทพร  ขาวใจผ่อง ครู
150 สพป.นครปฐม เขต 2 180217 : วัดวังน้ำขาว นายอนุวัฒน์  ศักดิ์จันทร์ ครู
151 สพป.นครปฐม เขต 2 180235 : บ้านฉาง นางกนกวรินทร์  ขำเขียว ครูผู้ช่วย
152 สพป.นครปฐม เขต 2 180235 : บ้านฉาง วราพร  ด้วงพูล ธุรการ
153 สพป.นครปฐม เขต 2 180232 : วัดบางช้างเหนือ นายศุภชัย  หัวใจเพ็ชร์ ครู
154 สพป.นครปฐม เขต 2 180234 : บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) ปรารภ  หลงสมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
155 สพป.นครปฐม เขต 2 180234 : บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) สุภาพร  ชัยรัตน์ ครู
156 สพป.นครปฐม เขต 2 180249 : บ้านคลองใหม่ นายทรงศิลป์  เหล่าจุมพล ครู
157 สพป.นครปฐม เขต 2 180249 : บ้านคลองใหม่ รวิภาส  โคมากุล ครู
158 สพป.นครปฐม เขต 2 180221 : วัดราษฏร์ศรัทธาราม นายสุเทพ  ลิมปนเวทยานนท์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
159 สพป.นครปฐม เขต 2 180219 : หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ นายศักดิ์ดา  ทวีตั๊งตระกูล ครู
160 สพป.นครปฐม เขต 2 180220 : บ้านตากแดด พัชรินทร์  อาจจินดา ธุรการโรงเรียน
161 สพป.นครปฐม เขต 2 180218 : วัดจินดาราม จักรกฤษณ์  อมรมงคลศิริ ครู
162 สพป.นครปฐม เขต 2 180218 : วัดจินดาราม โสภณ  ประภาสุทธิกุล ครู
163 สพป.นครปฐม เขต 2 180218 : วัดจินดาราม นายประพจน์  เอี่ยมจินดา ครู
164 สพป.นครปฐม เขต 2 180247 : วัดทรงคนอง นายยอดชาย  นุตะโร ครู
165 สพป.นครปฐม เขต 2 180247 : วัดทรงคนอง สันทัด  สุวิมล ครู
166 สพป.นครปฐม เขต 2 180247 : วัดทรงคนอง กมลชนก  แจ่มจำรัส ครูผู้ช่วย
167 สพป.นครปฐม เขต 2 180247 : วัดทรงคนอง อัญชลี  อยู่บริสุทธิ์ ธุรการ
168 สพป.นครปฐม เขต 2 180241 : วัดท่าข้าม สมชาย  จีนเดีย ครู
169 สพป.นครปฐม เขต 2 180241 : วัดท่าข้าม พิมไข่มุก  นวสุธารัตน์ ครู
170 สพป.นครปฐม เขต 2 180245 : บ้านท่าตลาด วิมลวรรณ  ศิริพิน ครู
171 สพป.นครปฐม เขต 2 180223 : วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) นางสาวจารุวรรณ   ภู่ระหงษ์ ครู
172 สพป.นครปฐม เขต 2 180224 : คลองบางกระทึก นางอัจฉรา  โบสุวรรณ ครู
173 สพป.นครปฐม เขต 2 180230 : บ้านหัวอ่าว นางสาวกุลฑรี  พิกุลแกม ผู้อำนวยการโรงเรียน
174 สพป.นครปฐม เขต 2 180230 : บ้านหัวอ่าว นางคนึงนิตย์  ชิตมีไชย ครูคศ.3
175 สพป.นครปฐม เขต 2 180240 : วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วรางค์  เวชประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
176 สพป.นครปฐม เขต 2 180233 : วัดบางช้างใต้ สมบูรณ์  วิริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
177 สพป.นครปฐม เขต 2 180231 : บ้านบางม่วง จันทิพา  เพ่งดี ครูผู้ช่วย
178 สพป.นครปฐม เขต 2 180231 : บ้านบางม่วง นางสาวดาราทิพย์  มาสมบูรณ์ ครู
179 สพป.นครปฐม เขต 2 180228 : บ้านบางเตย วสวัตติ์  เสรีอัครวัชร์ ครู
180 สพป.นครปฐม เขต 2 180238 : บ้านบางประแดง นายเพ็ชรชาย  โชคประเสริฐ ผู้อำนวยการ
181 สพป.นครปฐม เขต 2 180238 : บ้านบางประแดง มยุรา  ไชยศรีษะ ธุรการ
182 สพป.นครปฐม เขต 2 180243 : วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม ) ชญาน์นัทช์   ณะวุฒิ ครู
183 สพป.นครปฐม เขต 2 180243 : วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม ) นางสาวปวีณา  ฉัตรพัชรภิญโญ ครู
184 สพป.นครปฐม เขต 2 180244 : วัดเดชานุสรณ์ นางสาวกาญจนา  พรหมชัยศรี ครูธุรการ
185 สพป.นครปฐม เขต 2 180244 : วัดเดชานุสรณ์ นางสาวธิญดา  โชติรุจิธนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเดชานุสรณ์
186 สพป.นครปฐม เขต 2 180248 : วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) พันจ่าเอกธรรมศักดิ์   สายบุ่งคล้า ครู
187 สพป.นครปฐม เขต 2 180248 : วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) นางขนิษฐา  ห้วยหงษ์ทอง ครู
188 สพป.นครปฐม เขต 2 180222 : วัดท่าพูด ชัยยันต์  ฉิมกล่อม ครู
189 สพป.นครปฐม เขต 2 180222 : วัดท่าพูด วิมลรัตน์  ยืนยงค์ ธุรการ
190 สพป.นครปฐม เขต 2 180222 : วัดท่าพูด ณฐมน  อภิกิตติธนาเดช ครู
191 สพป.นครปฐม เขต 2 180242 : บ้านดงเกตุ ปรเมศ  เพียรความสุข ครู
192 สพป.นครปฐม เขต 2 180246 : วัดหอมเกร็ด รัตนา  สิงห์เจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
193 สพป.นครปฐม เขต 2 180246 : วัดหอมเกร็ด นางสาวศรินทิพย์  บู๊ประเสริฐ เจ้าหน้าที่
194 สพป.นครปฐม เขต 2 180225 : บ้านหอมเกร็ด นายเจน  เกิดโพชา ผู้อำนวยการโรงเรียน
195 สพป.นครปฐม เขต 2 180225 : บ้านหอมเกร็ด สุวิมล  วิมูลชาติ ครูธุรการโรงเรียน
196 สพป.นครปฐม เขต 2 180237 : บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ วรรณา   โมราทอง ครู
197 สพป.นครปฐม เขต 2 180237 : บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ ปริศนา  ทองจีน ครู
198 สพป.นครปฐม เขต 2 180237 : บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ ธัญยธรณ์  อตมวิริยะกรณ์ ครู
199 สพป.นครปฐม เขต 2 180254 : บุณยศรีสวัสดิ์ นาย  ไพบูลย์ วงษ์ปาน ครู
200 สพป.นครปฐม เขต 2 180255 : บ้านคลองสว่างอารมณ์ นายชินกฤต  วัฒนกู ครู
201 สพป.นครปฐม เขต 2 180255 : บ้านคลองสว่างอารมณ์ อรรณพ  ดลวิทยากุล ธุรการ
202 สพป.นครปฐม เขต 2 180256 : วัดมะเกลือ สายทอง  อินทรมณี ครู
203 สพป.นครปฐม เขต 2 180253 : บ้านคลองโยง วารี  สวัสดิ์จุ้น ครู
204 สพป.นครปฐม เขต 2 180253 : บ้านคลองโยง สังวร  เที่ยงสมพงษ์ ครู คศ.3
205 สพป.นครปฐม เขต 2 180251 : บ้านคลองมหาสวัสดิ์ นางสาวพลอยรุ้ง  ทองทับทิม เจ้าหน้าที่พัสดุ
206 สพป.นครปฐม เขต 2 180251 : บ้านคลองมหาสวัสดิ์ ฐปนพันธ์  เปี่ยมศิริ ครู
207 สพป.นครปฐม เขต 2 180252 : วัดสาลวัน สุภาดา  พลงาม ครู
208 สพป.นครปฐม เขต 2 180252 : วัดสาลวัน ชนาภา  จีนคร้าม ครู
209 สพป.นครปฐม เขต 2 180250 : วัดสุวรรณาราม สมชาย  สุภาพงษ์ ครู
210 สพป.นครปฐม เขต 2 180257 : พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ปัทวี  ศรีลาชัย เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
211 สพป.นครปฐม เขต 2 180257 : พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ภัคสุดา  แต่งรุ่ง ธุรการ