รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครปฐม เขต 2 180147 : วัดประชานาถ วัลลภ  ขวัญมา ครู
2 สพป.นครปฐม เขต 2 180147 : วัดประชานาถ ณฐดนย์  เย็นใจมา ครู
3 สพป.นครปฐม เขต 2 180152 : วัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2) พิศมัย  ศรนุวัตร ครูชำนาญการ
4 สพป.นครปฐม เขต 2 180153 : วัดโคกพระเจดีย์ เพียงพร  อาราเม ธุรการ
5 สพป.นครปฐม เขต 2 180138 : วัดงิ้วราย ภัคณภัทร  แสงคำ ครูผู้ช่วย
6 สพป.นครปฐม เขต 2 180138 : วัดงิ้วราย นางสุดารัตน์  วงศ์เจริญ เจ้าหน้าที่พัสดุ
7 สพป.นครปฐม เขต 2 180134 : บ้านคลองบางกระจัน อภิญญา  บุตรสมบัติ ครูผู้ช่วย
8 สพป.นครปฐม เขต 2 180134 : บ้านคลองบางกระจัน โยฑะกา  เบ็ญพาด ธุรการ
9 สพป.นครปฐม เขต 2 180150 : วัดไทร นายศุภณัฏ  กิตติภูริวงศ์ ธุรการ
10 สพป.นครปฐม เขต 2 180150 : วัดไทร อรนภา  สดีวงษ์ ครู คศ.2
11 สพป.นครปฐม เขต 2 180151 : คลองทางหลวง นายอนันต์  สะสมทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพป.นครปฐม เขต 2 180149 : วัดท่าตำหนัก สุจินันท์  บริสุทธิ์ ครู
13 สพป.นครปฐม เขต 2 180155 : วัดน้อย อาทิตย์  พันธุกูล ครู
14 สพป.นครปฐม เขต 2 180148 : วัดไทยาวาส ดวงกมล  เหล็งบำรุง ครู เจ้าหน้าที่พัสดุ
15 สพป.นครปฐม เขต 2 180145 : วัดกลางบางแก้ว สุกัญญา  สมบัติ ครู
16 สพป.นครปฐม เขต 2 180146 : วัดตุ๊กตา ชนัญชิดา  อัตตะกีรติ ธุรการ
17 สพป.นครปฐม เขต 2 180146 : วัดตุ๊กตา เอกชัย  รอดบำรุง ครู
18 สพป.นครปฐม เขต 2 180133 : วัดบางพระ นนท์ชัย  ขุนวิเศษ ครู
19 สพป.นครปฐม เขต 2 180137 : วัดกลาง ฐปนพันธ์  เปี่ยมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 สพป.นครปฐม เขต 2 180154 : วัดบ่อตะกั่ว นางสาวอัญชลี   ศานติกรวาณิชย์ ครู
21 สพป.นครปฐม เขต 2 180156 : วัดห้วยตะโก นางสาวจมาพร  แก้วพันเดิม ครู คศ.1
22 สพป.นครปฐม เขต 2 180156 : วัดห้วยตะโก นางสาวสุวรรณา  รอดหลัก ครูผู้ช่วย
23 สพป.นครปฐม เขต 2 180136 : วัดลานตากฟ้า สุนทรี  พันชน ครูชำนาญการพิเศษ
24 สพป.นครปฐม เขต 2 180139 : วัดพุทธธรรมรังษี นางพรทิพย์  ชัยสุวรรณ์ ครู
25 สพป.นครปฐม เขต 2 180142 : วัดสัมปทวน นายเมธา  มลิทอง ครู
26 สพป.นครปฐม เขต 2 180157 : วัดละมุด นายสุริยา  ภัสสรพิสุทธิกุล ครู
27 สพป.นครปฐม เขต 2 180158 : บ้านลานแหลม สิริหทัย  หงษ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านลานแหลม
28 สพป.นครปฐม เขต 2 180159 : วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) พรพรรณ  เดชะ ครู
29 สพป.นครปฐม เขต 2 180135 : วัดสำโรง วัลยา  พวงสุดรัก ครู
30 สพป.นครปฐม เขต 2 180164 : โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นางสาววิไลลักษณ์  วงษ์ลา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
31 สพป.นครปฐม เขต 2 180143 : วัดศีรษะทอง ธีรศักดิ์  มหาสุข ครู
32 สพป.นครปฐม เขต 2 180144 : วัดเสถียรรัตนาราม นางเรณู  กระเป๋าทอง ครู คศ.1
33 สพป.นครปฐม เขต 2 180141 : วัดกลางครูเวียง นางสาวพิธาน  โสมกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
34 สพป.นครปฐม เขต 2 180141 : วัดกลางครูเวียง สชิชา  วังศรี ครู
35 สพป.นครปฐม เขต 2 180140 : วัดกกตาล กรวี  ศรีเจริญ ครู
36 สพป.นครปฐม เขต 2 180132 : บ้านห้วยพลู อัมรินทร์  วาที ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยพลู
37 สพป.นครปฐม เขต 2 180132 : บ้านห้วยพลู วารุณี   ศรีจันทร์ ครู
38 สพป.นครปฐม เขต 2 180163 : วัดท้องไทร นางสาวดวงจันทร์  จินากลึง เจ้าหน้าที่ธุรการ
39 สพป.นครปฐม เขต 2 180163 : วัดท้องไทร นางสาววรรณา  บู่สามสาย ครูโรงเรียนวัดท้องไทร
40 สพป.นครปฐม เขต 2 180160 : บ้านห้วยกรด นิศาชล  ดอกไม้ศรีจันทร์ ธุรการ
41 สพป.นครปฐม เขต 2 180161 : วัดโคกเขมา ชื่นกมล  ม่วงคลองใหม่ ครู
42 สพป.นครปฐม เขต 2 180162 : วัดทุ่งน้อย นายทานุวัต  ตรีวิทยานันท์ ครู
43 สพป.นครปฐม เขต 2 180184 : วัดบางภาษี ธนกฤต  พุฒิเนาวรัตน์ ผู้นำด้านการศึกษา
44 สพป.นครปฐม เขต 2 180184 : วัดบางภาษี รุจิรา  คำมหา ครูผู้ช่วย
45 สพป.นครปฐม เขต 2 180202 : บ้านคลองนกกระทุง ธนัชพร  ศรีสุข ธุรการ
46 สพป.นครปฐม เขต 2 180168 : วัดลานคา นางสาวอิงครัศม์   ธีระธนิตวงศ์ ธุรการ
47 สพป.นครปฐม เขต 2 180193 : วัดลาดสะแก นางสาวภารดี   เขตแจ่มพันธ์ ครู
48 สพป.นครปฐม เขต 2 180173 : วัดไผ่สามตำลึง นางสาววิไล  วาราชะนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
49 สพป.นครปฐม เขต 2 180173 : วัดไผ่สามตำลึง อุไร  ตาลลักษณ์ ครู
50 สพป.นครปฐม เขต 2 180204 : วัดโพธิ์ วรวิทย์  ตั้นเหลียง ครู
51 สพป.นครปฐม เขต 2 180205 : วัดไผ่จรเข้ นางสาวสุทธภา  เวชวิสุทธิคุณ ครู
52 สพป.นครปฐม เขต 2 180206 : วัดเกษตราราม วิมล  สวัสดี ครู
53 สพป.นครปฐม เขต 2 180203 : วัดพระมอพิสัย นายรักษ์สันติ์   ฉลูทอง ครู
54 สพป.นครปฐม เขต 2 180203 : วัดพระมอพิสัย นางพจนา  ปิ่นเวหา ธุรการโรงเรียน
55 สพป.นครปฐม เขต 2 180186 : บ้านนราภิรมย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร  ฉายทอง ธุรการ
56 สพป.นครปฐม เขต 2 180186 : บ้านนราภิรมย์ จิตร  ยุติธรรมคุณา ผู้อำนวยการ
57 สพป.นครปฐม เขต 2 180187 : วัดสว่างอารมณ์ นิภา  ทองไพบูรณ์ ครู คศ.3
58 สพป.นครปฐม เขต 2 180185 : วัดนราภิรมย์ จุฬาลักษณ์  เพชรแอง ครูผู้ช่วย
59 สพป.นครปฐม เขต 2 180185 : วัดนราภิรมย์ สุวรรณา  จินวงษ์โป๊ ครู
60 สพป.นครปฐม เขต 2 180212 : วัดนิลเพชร กรพินธุ์  เตี้ยไทรแก้ว ครู
61 สพป.นครปฐม เขต 2 180213 : วัดบัวปากท่า อรรถวุฒิ  ดีนอก ครู
62 สพป.นครปฐม เขต 2 180209 : วัดบอนใหญ่ ไพริน  กองศรี ธุรการ
63 สพป.นครปฐม เขต 2 180210 : ตลาดเจริญสุข นางสาวศิรินทรา  ศิริมังคโล ครูผู้ช่วย
64 สพป.นครปฐม เขต 2 180210 : ตลาดเจริญสุข กาญจนา  สังข์ทอง ธุรการ
65 สพป.นครปฐม เขต 2 180208 : วัดบัวหวั่น มิตร  อาจยุทธ์ ครู
66 สพป.นครปฐม เขต 2 180171 : วัดบางไผ่นารถ รัดเกล้า  นามใจ ครู
67 สพป.นครปฐม เขต 2 180172 : วัดผาสุการาม นงลักษณ์  สรรสร้างเจริญ ครู
68 สพป.นครปฐม เขต 2 180189 : วัดบางปลา เปรมทิพย์  ลิ้มทวีส่ง ครู
69 สพป.นครปฐม เขต 2 180190 : วัดเกาะแรต ปาริชาติ  แก้วมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ
70 สพป.นครปฐม เขต 2 180191 : ตลาดเกาะแรต นายชนม์ปกรณ์  นันท์ธนสกุล ครู
71 สพป.นครปฐม เขต 2 180196 : วัดรางกำหยาด นายพรศักดิ์  พัดฉวี ครู
72 สพป.นครปฐม เขต 2 180196 : วัดรางกำหยาด พรศักดิ์  พัดฉวี ครู
73 สพป.นครปฐม เขต 2 180197 : ตลาดรางกระทุ่ม นายกมล  รินสาร ผู้อำนวยการ
74 สพป.นครปฐม เขต 2 180197 : ตลาดรางกระทุ่ม นางสาวไพรินทร์  ศรีสาหร่าย ครู
75 สพป.นครปฐม เขต 2 180199 : บ้านรางปลาหมอ นายอิทธิพล  ธานินทร์พงศ์ ครู
76 สพป.นครปฐม เขต 2 180200 : บ้านคลองพระมอพิสัย ศิริลักษณ์  มีใจดี ครูโรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย
77 สพป.นครปฐม เขต 2 180201 : วัดบึงลาดสวาย ฐิญาดา  โพธิชัย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
78 สพป.นครปฐม เขต 2 180182 : วัดสุขวัฒนาราม siwaporn  sooktago ครู
79 สพป.นครปฐม เขต 2 180188 : ไทยรัฐวิทยา ๔ โชติมา  ปิ่นทองคำ ครู
80 สพป.นครปฐม เขต 2 180188 : ไทยรัฐวิทยา ๔ ภูธนะ  วงษ์บุญตรี ครู คศ.1
81 สพป.นครปฐม เขต 2 180195 : บ้านหนองปรง สุธิตา  วุ้นสีแซง ครู
82 สพป.นครปฐม เขต 2 180194 : วัดเกษมสุริยัมนาจ ชลิดา  ถิรวัฒน์สกุล ครู
83 สพป.นครปฐม เขต 2 180167 : บ้านประตูน้ำพระพิมล นางสาวภิดาวรรณ  เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ ครู
84 สพป.นครปฐม เขต 2 180165 : บ้านบางเลน วิภาดา  แก้วคงคา ครู
85 สพป.นครปฐม เขต 2 180166 : บ้านไผ่คอกวัว มนัส  คุณานุศาสน์ ครู
86 สพป.นครปฐม เขต 2 180174 : วัดบางหลวง สุทธิเกียรติ  ชาติชำนิ ครูผู้ช่วย
87 สพป.นครปฐม เขต 2 180175 : วัดบางน้อยใน นายจักรี  บุญพูล ครู
88 สพป.นครปฐม เขต 2 180176 : วัดราษฎร์สามัคคี มลิวัลย์  จันทร์บาง ครูผู้ช่วย
89 สพป.นครปฐม เขต 2 180207 : บ้านหนองมะม่วง นันทา  มูลทองน้อย ครู
90 สพป.นครปฐม เขต 2 180207 : บ้านหนองมะม่วง นางสาวพิมพ์ชนก  คล้ายสุบรรณ ครูอัตราจ้าง
91 สพป.นครปฐม เขต 2 180169 : บ้านไผ่ล้อม ศรันย์รตา  สามเพชรเจริญ ธุรการโรงเรียน
92 สพป.นครปฐม เขต 2 180170 : วัดไผ่หูช้าง นายวิรัช  บัวบาน ครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
93 สพป.นครปฐม เขต 2 180170 : วัดไผ่หูช้าง จารุวรรณ  คงวิเชียร ครู
94 สพป.นครปฐม เขต 2 180181 : วัดลำพญา กานต์ชนก  สุขนิยม ครู
95 สพป.นครปฐม เขต 2 180181 : วัดลำพญา นายอดิศักดิ์   ดงสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
96 สพป.นครปฐม เขต 2 180183 : วัดเวฬุวนาราม กรรณิการ์  แป้นกลม ครูผู้ช่วย
97 สพป.นครปฐม เขต 2 180180 : วัดศิลามูล วันดี  วิมูลชาติ ธุรการโรงเรียน
98 สพป.นครปฐม เขต 2 180179 : บ้านไผ่หลวง เนตรนภา  วงษ์ไว ธุรการ
99 สพป.นครปฐม เขต 2 180226 : บ้านกระทุ่มล้ม จุฬาลักษณ์  วัฒนประดิษฐ์ ครู
100 สพป.นครปฐม เขต 2 180226 : บ้านกระทุ่มล้ม มยุรี  พันธ์โสภา ครู
101 สพป.นครปฐม เขต 2 180227 : บ้านเพลินวัฒนา นิรมล  แก้วศรี ครู
102 สพป.นครปฐม เขต 2 180227 : บ้านเพลินวัฒนา สุนิสา  เพ่งพินิจ ธุรการ
103 สพป.นครปฐม เขต 2 180214 : วัดปรีดาราม ประรินทร์  ครองระวะ ครู
104 สพป.นครปฐม เขต 2 180215 : บ้านคลองจินดา Virus  Phommarin ครู
105 สพป.นครปฐม เขต 2 180215 : บ้านคลองจินดา เมตตา  อุบล ธุรการโรงเรียน
106 สพป.นครปฐม เขต 2 180216 : บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) สุพจน์  สอาดจิตต์ ครู
107 สพป.นครปฐม เขต 2 180216 : บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) ลลิตา  จินดาสอน ธุรการ
108 สพป.นครปฐม เขต 2 180217 : วัดวังน้ำขาว อัจฉรา  พืชสิงห์ ครู
109 สพป.นครปฐม เขต 2 180217 : วัดวังน้ำขาว นางสาวนวลเพ็ญ  พูวิบูลย์ ครู
110 สพป.นครปฐม เขต 2 180235 : บ้านฉาง วราพร  ด้วงพูล ธุรการ
111 สพป.นครปฐม เขต 2 180235 : บ้านฉาง นางกนกวรินทร์  ขำเขียว ครูผู้ช่วย
112 สพป.นครปฐม เขต 2 180232 : วัดบางช้างเหนือ นายศุภชัย  หัวใจเพ็ชร์ ครู
113 สพป.นครปฐม เขต 2 180234 : บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) ปรารภ  หลงสมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.นครปฐม เขต 2 180234 : บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) สุภาพร  ชัยรัตน์ ครู
115 สพป.นครปฐม เขต 2 180249 : บ้านคลองใหม่ ทรงศิลป์  เหล่าจุมพล ครู
116 สพป.นครปฐม เขต 2 180221 : วัดราษฏร์ศรัทธาราม นายสุเทพ  ลิมปนเวทยานนท์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
117 สพป.นครปฐม เขต 2 180219 : หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ นายศักดิ์ดา  ทวีตั๊งตระกูล ครู
118 สพป.นครปฐม เขต 2 180220 : บ้านตากแดด ปรัชญาภรณ์  แตงอ่อน ผู้อำนวยการ
119 สพป.นครปฐม เขต 2 180218 : วัดจินดาราม จักรกฤษณ์  อมรมงคลศิริ ครู
120 สพป.นครปฐม เขต 2 180218 : วัดจินดาราม นายจักรกฤษณ์  อมรมงคลศิริ ครู
121 สพป.นครปฐม เขต 2 180218 : วัดจินดาราม นายประพจน์  เอี่ยมจินดา ครู
122 สพป.นครปฐม เขต 2 180247 : วัดทรงคนอง อัญชลี  อยู่บริสุทธิ์ ธุรการ
123 สพป.นครปฐม เขต 2 180247 : วัดทรงคนอง สันทัด  สุวิมล ครู
124 สพป.นครปฐม เขต 2 180247 : วัดทรงคนอง นายกฤษฎา  ดอกแก้ว ครู
125 สพป.นครปฐม เขต 2 180241 : วัดท่าข้าม พิมไข่มุก  นวสุธารัตน์ ครู
126 สพป.นครปฐม เขต 2 180245 : บ้านท่าตลาด วิมลวรรณ  ศิริพิน ครู
127 สพป.นครปฐม เขต 2 180223 : วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) สรวงสุดา  ช่วยทอง ครู
128 สพป.นครปฐม เขต 2 180223 : วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) นางสาวจารุวรรณ   ภู่ระหงษ์ ครู
129 สพป.นครปฐม เขต 2 180224 : คลองบางกระทึก นางอัจฉรา  โบสุวรรณ ครู
130 สพป.นครปฐม เขต 2 180224 : คลองบางกระทึก นางนพรัตน์  วรรณฤมล ครู
131 สพป.นครปฐม เขต 2 180230 : บ้านหัวอ่าว นางคนึงนิตย์  ชิตมีไชย ครูคศ.3
132 สพป.นครปฐม เขต 2 180240 : วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วรางค์  เวชประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
133 สพป.นครปฐม เขต 2 180233 : วัดบางช้างใต้ สมบูรณ์  วิริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
134 สพป.นครปฐม เขต 2 180231 : บ้านบางม่วง จันทิพา  เพ่งดี ครูผู้ช่วย
135 สพป.นครปฐม เขต 2 180228 : บ้านบางเตย วสวัตติ์  เสรีอัครวัชร์ ครู
136 สพป.นครปฐม เขต 2 180238 : บ้านบางประแดง รวี  น้อยพิทักษ์ ครู
137 สพป.นครปฐม เขต 2 180238 : บ้านบางประแดง มยุรา  ไชยศรีษะ ธุรการ
138 สพป.นครปฐม เขต 2 180238 : บ้านบางประแดง นายเพ็ชรชาย  โชคประเสริฐ ผู้อำนวยการ
139 สพป.นครปฐม เขต 2 180243 : วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม ) นางสาวปวีณา  ฉัตรพัชรภิญโญ ครู
140 สพป.นครปฐม เขต 2 180244 : วัดเดชานุสรณ์ วรโชติ  จันทร์ทอง ครูผู้ช่วย
141 สพป.นครปฐม เขต 2 180244 : วัดเดชานุสรณ์ นางสาวกาญจนา  พรหมชัยศรี ครูธุรการ
142 สพป.นครปฐม เขต 2 180248 : วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) พันจ่าเอกธรรมศักดิ์   สายบุ่งคล้า ครู
143 สพป.นครปฐม เขต 2 180248 : วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) นางขนิษฐา  ห้วยหงษ์ทอง ครู
144 สพป.นครปฐม เขต 2 180222 : วัดท่าพูด วิมลรัตน์  ยืนยงค์ ธุรการ
145 สพป.นครปฐม เขต 2 180222 : วัดท่าพูด ชัยยันต์  ฉิมกล่อม ครู
146 สพป.นครปฐม เขต 2 180222 : วัดท่าพูด ณฐมน  อภิกิตติธนาเดช ครู
147 สพป.นครปฐม เขต 2 180242 : บ้านดงเกตุ ปรเมศ  เพียรความสุข ครู
148 สพป.นครปฐม เขต 2 180246 : วัดหอมเกร็ด ศรินทิพย์  บู๊ประเสริฐ ครูชำนาญการ
149 สพป.นครปฐม เขต 2 180225 : บ้านหอมเกร็ด นายสหพล  สี่สมประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
150 สพป.นครปฐม เขต 2 180237 : บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ ปริศนา  อินทร์รักษา ครู
151 สพป.นครปฐม เขต 2 180254 : บุณยศรีสวัสดิ์ นาย  ไพบูลย์ วงษ์ปาน ครู
152 สพป.นครปฐม เขต 2 180255 : บ้านคลองสว่างอารมณ์ อรรณพ  ดลวิทยากุล ธุรการ
153 สพป.นครปฐม เขต 2 180256 : วัดมะเกลือ สายทอง  อินทรมณี ครู
154 สพป.นครปฐม เขต 2 180253 : บ้านคลองโยง วารี  สวัสดิ์จุ้น ครู
155 สพป.นครปฐม เขต 2 180251 : บ้านคลองมหาสวัสดิ์ นายสิทธิชัย  มีผิวหอม ครู
156 สพป.นครปฐม เขต 2 180252 : วัดสาลวัน สุภาดา  พลงาม ครู
157 สพป.นครปฐม เขต 2 180250 : วัดสุวรรณาราม สมชาย  สุภาพงษ์ ครู
158 สพป.นครปฐม เขต 2 180257 : พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ภัคสุดา  แต่งรุ่ง ธุรการ