รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 590111 : สมุทรสาครวิทยาลัย สุทธิดา  เสือสะอาด ครู
2 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 590112 : สมุทรสาครบูรณะ ธีระเดช  บัวล้อม ครูผู้ช่วย
3 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 590112 : สมุทรสาครบูรณะ หนึ่งฤทัย  ผมพันธ์ ครู
4 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 590113 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บังอร  คุณเมือง ครู
5 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 590113 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สุภาพร  สังข์งาม ครู
6 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 590114 : พันท้ายนรสิงห์วิทยา เจนจิรา  บุญสอน ครูผู้ช่วย
7 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 590114 : พันท้ายนรสิงห์วิทยา นิศามน  อินทรจ้อย ครู
8 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 590115 : สมุทรสาครวุฒิชัย ชัยรัตน์  ไทยกิ่ง ครู
9 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 590116 : กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) นครินทร์  แสบงบาล ครู
10 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 590116 : กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) เทิดศักดิ์  ยุงประโคน ครู
11 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 590116 : กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) อุษา  ระกาพันธุ์ ครู คศ.1
12 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 590118 : อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ นางณรินทร   น้อยพิทักษ์ ครู
13 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 590117 : กุศลวิทยา ศิวะพล  มุสิกุล ครู
14 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 590117 : กุศลวิทยา พิเชษฐ์   คงศรี ครู
15 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 590119 : วัดธรรมจริยาภิรมย์ นางจมาพร  นามสม ครู
16 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 590120 : หลักสองส่งเสริมวิทยา ลำยอง  คงสงฆ์ ครู
17 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 590120 : หลักสองส่งเสริมวิทยา นางสาวนิตยา  กิจจำรูญ ครูอัตราจ้าง
18 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 590121 : วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาวปทุมมา  พลอยน้อย ครู
19 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 580096 : ศรัทธาสมุทร ฐิตารีย์  แหลมประเสริฐ ครู
20 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 580096 : ศรัทธาสมุทร umaphon  riyapan ครู
21 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 580097 : ถาวรานุกูล สุกัญญา  หอมทวนม หัวหน้าเจ้าหน้าที่
22 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 580097 : ถาวรานุกูล วิศิษฏ์  พหลยุทธ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
23 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 580097 : ถาวรานุกูล วิภา  ศิริสุข หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
24 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 580097 : ถาวรานุกูล รสริน  แก้วไทรโพธิ์ เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์
25 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 580098 : ท้ายหาด วิลาวรรณ   สกุลแก้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
26 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 580100 : เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย จงจินต์  จันทรโก๊ะ ครู
27 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 580099 : สกลวิสุทธิ นิกร  บุญพา ครู
28 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 580099 : สกลวิสุทธิ ภราดร  จอมทรักษ์ ครู
29 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 580099 : สกลวิสุทธิ นายนิกร  บุญพา ครูผู้ช่วย
30 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 580099 : สกลวิสุทธิ ศิริภัทร นิติกรนุสรณ์  นิติกรนุสรณ์ ครู
31 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 580101 : อัมพวันวิทยาลัย นางสาวเฉลิมขวัญ  สุขสว่าง ครู
32 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 580101 : อัมพวันวิทยาลัย นงนุช  ตุ้มฉาย ครู
33 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 580102 : วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ตวงรัตน์  น่าบัณฑิต ครูผู้ช่วย
34 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 580102 : วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ปิยนุช  เหล็งสกุล ครูผู้ช่วย
35 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 580103 : เทพสุวรรณชาญวิทยา อรวรรณ  ตันเจริญ ครูผู้ช่วย
36 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 580103 : เทพสุวรรณชาญวิทยา ณัชวรรณ  น่วมทะนงค์ ครู
37 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 580104 : วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ นิติ  ศุกรสุนทร ครูผู้ช่วย