รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สมุทรสาคร 590044 : วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) สุภาภรณ์  สานอก เจ้าหน้าที่คอมฯ
2 สพป.สมุทรสาคร 590046 : บ้านชายทะเลกาหลง ธนภร  สุขวงค์ ครูผู้ช่วย
3 สพป.สมุทรสาคร 590033 : วัดราษฎร์รังสรรค์ นายสมชาย  ไชยดิษฐ์ ครูชำนาญการ
4 สพป.สมุทรสาคร 590033 : วัดราษฎร์รังสรรค์ kridsana  saengtubtim ครู ค.ศ.2
5 สพป.สมุทรสาคร 590033 : วัดราษฎร์รังสรรค์ นายสุรชัย  ทวีชาติ ครูอันดับคศ1
6 สพป.สมุทรสาคร 590033 : วัดราษฎร์รังสรรค์ บุณยาพร   โพธิ์ทอง ครู
7 สพป.สมุทรสาคร 590037 : วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สุรีพร  ขาวฉลาด ครู
8 สพป.สมุทรสาคร 590038 : วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) อังคณา  ศรีสันต์ ครู
9 สพป.สมุทรสาคร 590038 : วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) นางสาวนพรัตน์   ชอบดี ครูชำนาญการ
10 สพป.สมุทรสาคร 590038 : วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) suwikran  kamuang ครูอัตราจ้าง
11 สพป.สมุทรสาคร 590030 : บ้านสันดาบ นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไฝงาม ครู
12 สพป.สมุทรสาคร 590030 : บ้านสันดาบ ยรรยง  บุญแสง ครู
13 สพป.สมุทรสาคร 590032 : บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 นายธนกฤต  แง่พรหม ครูผู้ช่วย
14 สพป.สมุทรสาคร 590027 : สหกรณ์นิคมเกลือ nuttisa  rodtusna ธุรการ
15 สพป.สมุทรสาคร 590053 : วัดชัยมงคล ชัชฎาภรณ์  เกตุอู่ทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
16 สพป.สมุทรสาคร 590053 : วัดชัยมงคล พิมพ์นิภา  อำนวยพรรัชต์ ครู
17 สพป.สมุทรสาคร 590053 : วัดชัยมงคล หิรัญ  บุตรสิงห์ ครู
18 สพป.สมุทรสาคร 590054 : วัดน่วมกานนท์ วสันต์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู
19 สพป.สมุทรสาคร 590054 : วัดน่วมกานนท์ วันเพ็ญ  คุณพิริยะทวี ครู
20 สพป.สมุทรสาคร 590022 : วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) วรินทรา  ภัทรสิริกร ครูผู้ช่วย
21 สพป.สมุทรสาคร 590022 : วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) นายวีระยุทธ  ครรชิตชัยวาร ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 สพป.สมุทรสาคร 590011 : วัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) ณรงค์  เนตรลา ครู
23 สพป.สมุทรสาคร 590012 : หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ จิราภรณ์  อ่อนสีทา ครู
24 สพป.สมุทรสาคร 590006 : วัดใหญ่จอมปราสาท นางสาวนฤมล  ชาวแพรกน้อย ครู
25 สพป.สมุทรสาคร 590004 : บ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) นายอนุชา   วิริยะกุล ครู
26 สพป.สมุทรสาคร 590005 : วัดศรีเมือง สุภพร  พรหมศักดิ์ ครูผู้ช่วย
27 สพป.สมุทรสาคร 590005 : วัดศรีเมือง นางสาวสกาวรัตน์  แสงสุตา ครู คศ.1
28 สพป.สมุทรสาคร 590023 : บ้านยกกระบัตร กิตติศักดิ์  สังฆะกาโล ครูผู้ช่วย
29 สพป.สมุทรสาคร 590023 : บ้านยกกระบัตร นางสุชาดา  มนต์พลับ ครู คศ 1
30 สพป.สมุทรสาคร 590003 : วัดคลองครุ Kwandarun  Thongsuk ครู
31 สพป.สมุทรสาคร 590047 : บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) นางสาวบุญสม  แก้วพิจิตร ธุรการโรงเรียน
32 สพป.สมุทรสาคร 590047 : บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) ลูกศร  เติมธะนะศักดิ์ ครูผู้ช่วย
33 สพป.สมุทรสาคร 590047 : บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) ผุสดี  ทองบ้านเกาะ ครูอัตราจ้าง
34 สพป.สมุทรสาคร 590048 : วัดปัจจันตาราม บงกช  ดอกเตย ครู
35 สพป.สมุทรสาคร 590048 : วัดปัจจันตาราม นราวดี  สามาลย์ ครู
36 สพป.สมุทรสาคร 590049 : วัดราษฎร์ธรรมาราม พีรยา  กล้วยเนียม เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 สพป.สมุทรสาคร 590001 : วัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) นางสุพิชชา  กลั่นสุข ครู โรงเรียนวัดบางปิ้ง
38 สพป.สมุทรสาคร 590002 : บ้านบางปิ้ง นายสุรัตชัย  บุบผาดี ครู คศ.2
39 สพป.สมุทรสาคร 590008 : เทพนรรัตน์ ประพันธ์  ศิริปัญญาศักดิ์ ครูผู้ช่วย
40 สพป.สมุทรสาคร 590013 : วัดเจริญสุขาราม นายสุริยัน  ดีรอด ครูผู้ช่วย
41 สพป.สมุทรสาคร 590013 : วัดเจริญสุขาราม ดวงเดือน  เตียกุลทอง ครูอัตราจ้าง
42 สพป.สมุทรสาคร 590013 : วัดเจริญสุขาราม นายสุเชษฐ์  มีรักษา ผู้อำนวยการ
43 สพป.สมุทรสาคร 590014 : บ้านชายทะเลบางกระเจ้า นางสาวปวีณา  กลั่นสกุล ครูผู้ช่วย
44 สพป.สมุทรสาคร 590014 : บ้านชายทะเลบางกระเจ้า สมจิตต์  เกิดชำนาญ ครู คศ.2
45 สพป.สมุทรสาคร 590055 : วัดบางกระเจ้า นริศรา  เข็มงาม ครู
46 สพป.สมุทรสาคร 590056 : วัดวิสุทธาราม ศิริยากร  บุญล้อม ครู
47 สพป.สมุทรสาคร 590059 : บ้านคลองซื่อ ปิยพัชร์  ประจงจัด ครู
48 สพป.สมุทรสาคร 590041 : เมืองสมุทรสาคร พรนิภา  ศรีไพรสณ ครู
49 สพป.สมุทรสาคร 590042 : วัดบางพลี(หงษ์ร่วมราษฎร์รังสรรค์) วิศรุต  วุ่นเหลี่ยม ครู
50 สพป.สมุทรสาคร 590058 : วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) วิไล   จันทร์ชนะ ครู
51 สพป.สมุทรสาคร 590043 : วัดเกตุมดีศรีวราราม นิทัศน์  เกตุเจริญ ครู
52 สพป.สมุทรสาคร 590036 : บ้านหนองหาดใหญ่ มณีรัตน์  ปรางค์ทอง ครู
53 สพป.สมุทรสาคร 590034 : บ้านบางนํ้าจืด ยุรนันท์  นันโท พนักงานธุรการ
54 สพป.สมุทรสาคร 590035 : วัดโพธิ์แจ้ นาย วิทวัส   สุขแก้ว ครูผู้ช่วย
55 สพป.สมุทรสาคร 590025 : วัดสามัคคีศรัทธาราม sunisa  srijaruen ครู
56 สพป.สมุทรสาคร 590025 : วัดสามัคคีศรัทธาราม วันทนีย์  ศรีอุทารวงศ์ ครู
57 สพป.สมุทรสาคร 590026 : วัดศรีสุทธาราม ศศิธร  กุนัย ครู
58 สพป.สมุทรสาคร 590026 : วัดศรีสุทธาราม พงศ์ธร  สามงามน้อย ครู
59 สพป.สมุทรสาคร 590026 : วัดศรีสุทธาราม ไพฑูรย์  หินโน ครู
60 สพป.สมุทรสาคร 590009 : วัดบางหญ้าแพรก มลฤดี  เกิดมี ครูคศ.1
61 สพป.สมุทรสาคร 590010 : สมุทรมณีรัตน์ ภทพร  ชาวหญ้าแพรก ครู
62 สพป.สมุทรสาคร 590017 : วัดบางปลา วัลย์ลิกา  อินทร์คำ ครู
63 สพป.สมุทรสาคร 590017 : วัดบางปลา ศิริขวัญ  อินทร์พิมพ์ ครู
64 สพป.สมุทรสาคร 590018 : บ้านอ้อมโรงหีบ นายณัฎฐกร  สุขนิล เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.สมุทรสาคร 590018 : บ้านอ้อมโรงหีบ นพดล  แจบ้านเกาะ ครู
66 สพป.สมุทรสาคร 590019 : วัดพันธุวงษ์ นวิยา  ด้วงเพียร ครู
67 สพป.สมุทรสาคร 590020 : วัดศิริมงคล เกียรติกูล  เหล่ากอดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
68 สพป.สมุทรสาคร 590020 : วัดศิริมงคล นางสาววิภาดา  สมนาค ครูธุรการ
69 สพป.สมุทรสาคร 590020 : วัดศิริมงคล นาตยา  หงษา ครูชำนาญการ
70 สพป.สมุทรสาคร 590021 : วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) กรกนก  พวงผ่อง ครู
71 สพป.สมุทรสาคร 590050 : วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) ศิริมณฑา  ขุนศิริ ครู
72 สพป.สมุทรสาคร 590050 : วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) เสาวลักษณ์  เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ
73 สพป.สมุทรสาคร 590051 : วัดใต้บ้านบ่อ นางสาวปวีณา  นาต๊ะ ครูผู้ช่วย
74 สพป.สมุทรสาคร 590052 : วัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) นางสาวรัฐตนา  บัวสี ครู
75 สพป.สมุทรสาคร 590052 : วัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) นางสาวขนิษฐา  สุขธูป ครูโรงเรียนวัดบางขุด
76 สพป.สมุทรสาคร 590052 : วัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) นายไพวัลย์  คนเพียร ครู คศ.1
77 สพป.สมุทรสาคร 590015 : วัดกระซ้าขาว นายกฤษฎา  ผลพล ครู
78 สพป.สมุทรสาคร 590015 : วัดกระซ้าขาว วรากรณ์  วงษ์วรรณ ครู
79 สพป.สมุทรสาคร 590015 : วัดกระซ้าขาว นางเดือนเพ็ญ  พันธุ์ธนูวงษ์ ครู คศ.2
80 สพป.สมุทรสาคร 590028 : สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล นางสาวรัตนา  โพธิ์มี เจ้าหน้าที่พัสดุ
81 สพป.สมุทรสาคร 590028 : สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล กิตติ  ประเสริฐสม ครู
82 สพป.สมุทรสาคร 590029 : บ้านโคก ณิชนันทน์  ชนกกุล ครู ค.ศ.1
83 สพป.สมุทรสาคร 590039 : วัดบ้านไร่(ประชานุกูล) จิราทิพย์  วรรคคี ครู
84 สพป.สมุทรสาคร 590016 : เอกชัย รุ่งนภา  แสนวิโลหา ครู คศ.1
85 สพป.สมุทรสาคร 590024 : วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ตรีนุช  พงษ์ฉาย ครู
86 สพป.สมุทรสาคร 590007 : อนุบาลสมุทรสาคร สุรีลักษณ์  สุภาโชค พนักงานราชการ
87 สพป.สมุทรสาคร 590072 : บ้านคลองกระทุ่มแบน ประภัสสร  จิราภิญโญ ึครู
88 สพป.สมุทรสาคร 590063 : วัดราษฎร์บํารุง นางสาวญาวีรินจน์  ทองสุขเจริญ ครู
89 สพป.สมุทรสาคร 590070 : บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร นางสาวจันทิมา  อุปละ ครูผู้ช่วย
90 สพป.สมุทรสาคร 590071 : วัดสุวรรณรัตนาราม วัชราภรณ์  จันทร์เต็มดวง ครู
91 สพป.สมุทรสาคร 590071 : วัดสุวรรณรัตนาราม นายสุคนธ์  พลัดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
92 สพป.สมุทรสาคร 590073 : บ้านดอนไก่ดี นายพรเทพ  คิดประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
93 สพป.สมุทรสาคร 590069 : วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง(แช่มประชาอุทิศ) อรกาญจน์  น้อยเจริญ ธุรการ
94 สพป.สมุทรสาคร 590062 : วัดนางสาว นางอุไรวรรณ  แย้มละออ ครู
95 สพป.สมุทรสาคร 590065 : บ้านท้องคุ้ง จุฑามาศ  ตันสมบูรณ์ ธุรการ
96 สพป.สมุทรสาคร 590066 : บ้านปลายคลองน้อย นุชศรา  สายสุวรรณะ ครู
97 สพป.สมุทรสาคร 590064 : วัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) สุมลฑา  ทองพาศน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
98 สพป.สมุทรสาคร 590074 : วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) พิษณุ  สุขนิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่างทอง
99 สพป.สมุทรสาคร 590074 : วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) อาทิตา  วรสุทธิ์พิศาล ครู คศ.1
100 สพป.สมุทรสาคร 590074 : วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) กมลชนก  สมุทรสิงห์ ครูผู้ช่วย
101 สพป.สมุทรสาคร 590075 : วัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) วีรยุทธ  โลดทนงค์ ครูผู้ช่วย
102 สพป.สมุทรสาคร 590076 : วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) นางสาวสิริพร  เฮี้ยนชาศรี ธุรการโรงเรียน
103 สพป.สมุทรสาคร 590067 : บ้านสวนหลวง วลัยรัตน์  ลุนนี ครู
104 สพป.สมุทรสาคร 590068 : วัดใหม่หนองพะอง นางสาวอภิวดี  ผิวขำ ครูธุรการ
105 สพป.สมุทรสาคร 590077 : วัดหนองนกไข่ ศิรินภา  แก้วผาทรัพย์ ครูอัตราจ้าง
106 สพป.สมุทรสาคร 590077 : วัดหนองนกไข่ นงค์นุช  ไชยโชติ ครู
107 สพป.สมุทรสาคร 590077 : วัดหนองนกไข่ นางสาวนพมาศ   ตันตระกูล ครูอัตราจ้าง
108 สพป.สมุทรสาคร 590078 : วังนกไข่ ราชัน  ขวัญสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
109 สพป.สมุทรสาคร 590061 : บ้านคลองแค ประเสริฐ  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู
110 สพป.สมุทรสาคร 590061 : บ้านคลองแค นางสาววาสนา  แพงเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
111 สพป.สมุทรสาคร 590060 : วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) นางสาวนิภา  ศรีทองคำ ครู
112 สพป.สมุทรสาคร 590060 : วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) นุชนาฎ  เฉยบำรุง ครู คศ.1
113 สพป.สมุทรสาคร 590097 : วัดคลองตันราษฎร์บํารุง นางสาวศิมันตรา  เกตุแก้ว ครู
114 สพป.สมุทรสาคร 590097 : วัดคลองตันราษฎร์บํารุง นางสาววรรณิภา  ภู่ทอง ครู
115 สพป.สมุทรสาคร 590099 : บ้านคลองตัน นางสาวธิดารัตน์  รัศมี ครู
116 สพป.สมุทรสาคร 590098 : บ้านรางสายบัว นายประจวบ  ดิษฐเอม ครู
117 สพป.สมุทรสาคร 590102 : วัดเจ็ดริ้ว นายสายชล  ชื่นภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้็ดริ้ว(สาครกิจโกศล)
118 สพป.สมุทรสาคร 590102 : วัดเจ็ดริ้ว สุณิษา  พจน์สมพงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
119 สพป.สมุทรสาคร 590103 : วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ ขวัญฤทัย  ลิ้มอิ่ม ครู
120 สพป.สมุทรสาคร 590103 : วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ น้ำฝน  ใจคำ ครูผู้ช่วย
121 สพป.สมุทรสาคร 590096 : ไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) สกุลเดช  เชิงปรอด ครูผู้ช่วย
122 สพป.สมุทรสาคร 590095 : วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร ครู
123 สพป.สมุทรสาคร 590095 : วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) ชัชฎา  หวานชะเอม ครู
124 สพป.สมุทรสาคร 590094 : ทํานบแพ้ว นางสาวสมมาทย์  เกาเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน
125 สพป.สมุทรสาคร 590094 : ทํานบแพ้ว นายมาเนตร  เติมสายทอง ครู
126 สพป.สมุทรสาคร 590084 : วัดโรงเข้ สุรเจตน์  ทิมพิทักษ์ ครูชำนาญการ
127 สพป.สมุทรสาคร 590085 : หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ นายปริญญา  นักดนตรี ครูผู้ช่วย
128 สพป.สมุทรสาคร 590086 : โรงเรียนวัดธรรมโชติ บุษยมาศ  ขุนทองจับ ครู
129 สพป.สมุทรสาคร 590086 : โรงเรียนวัดธรรมโชติ ศรายุทธ์  นิลเลี่ยม ครู
130 สพป.สมุทรสาคร 590086 : โรงเรียนวัดธรรมโชติ นายศิวพร  รัตนละออ ครู คศ.2
131 สพป.สมุทรสาคร 590087 : บ้านโรงเข้ นางสาววิชชาพร  ณ พัทลุง ครู
132 สพป.สมุทรสาคร 590104 : วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสสรณ์) นายลำพูล  สุพรรณ์คำ ครู
133 สพป.สมุทรสาคร 590105 : บ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) nittaya  yuprasirt ครู
134 สพป.สมุทรสาคร 590106 : บ้านคลองสําโรง ธวัขขัย  พลนิกาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสำโรง
135 สพป.สมุทรสาคร 590093 : วัดดอนโฆสิตาราม สมศรี  ศรีอ่อน ครูชำนาญการ
136 สพป.สมุทรสาคร 590093 : วัดดอนโฆสิตาราม ประดิษฐ์ชัย  สมนึก ครู
137 สพป.สมุทรสาคร 590093 : วัดดอนโฆสิตาราม ปนิดา  จันทร์พ่วง ครู
138 สพป.สมุทรสาคร 590091 : วัดหนองบัว นางสาวพัฑรา  ตรีพงษ์ศิลป์ ครูธุรการ
139 สพป.สมุทรสาคร 590091 : วัดหนองบัว อมรรัตน์  พืชนะผล เจ้าหน้าที่ธุรการ
140 สพป.สมุทรสาคร 590081 : บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) ณัฐพล  เจนการ ครู
141 สพป.สมุทรสาคร 590081 : บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) นิภา  แซ่เฮ้ง ครู
142 สพป.สมุทรสาคร 590082 : วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) นางสาวจิราภรณ์  ภูอุดม ครู ชำนาญการพิเศษ
143 สพป.สมุทรสาคร 590101 : วัดกระโจมทอง ดารารัตน์  เกตุรวม ครู ชำนาญการ
144 สพป.สมุทรสาคร 590100 : วัดหลักสองราษฎร์บํารุง สุริยา  ภารไสว ครู
145 สพป.สมุทรสาคร 590088 : อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) นายวิทยา  พิทักษ์เนติกุล ครู คศ.1
146 สพป.สมุทรสาคร 590088 : อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) ชีวว์ฒน์  พวงบุษบา ครูอัตราจ้าง
147 สพป.สมุทรสาคร 590089 : บ้านวังจรเข้ ภริตา  การะภาพ ครู
148 สพป.สมุทรสาคร 590089 : บ้านวังจรเข้ สุนันทา  ครุฑธามาศ ครูผู้ช่วย
149 สพป.สมุทรสาคร 590090 : วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม มนทกานติ  รุธิรบริสุทธิ์ ครู คศ.2
150 สพป.สมุทรสาคร 590090 : วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม นริสา  ชุมทอง ครูผู้ช่วย
151 สพป.สมุทรสาคร 590110 : บ้านเจริญสุข นางอำพรรัตน์  สุนทรชื่น ครู คศ.2
152 สพป.สมุทรสาคร 590107 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ดำรงศักดิ์  วงศ์ทะเล ครู
153 สพป.สมุทรสาคร 590107 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ วราภรณ์  เสาร์โพธิ์งาม ครู
154 สพป.สมุทรสาคร 590108 : วัดธัญญารามราษฎร์บํารุง นางเยาวลักษณ์  คงใจดี ครู
155 สพป.สมุทรสาคร 590109 : บ้านคลองหลวง กรานต์ธิดา  พุทธกูล ครูคศ.1