รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สมุทรสาคร 590044 : วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) เอมิกา  ชอบชื่น ครู
2 สพป.สมุทรสาคร 590044 : วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) สุภาภรณ์  สานอก เจ้าหน้าที่คอมฯ
3 สพป.สมุทรสาคร 590045 : วัดนาขวาง นางดิษญาภรณ์  ปัญญาคง ครู
4 สพป.สมุทรสาคร 590033 : วัดราษฎร์รังสรรค์ บุณยาพร   โพธิ์ทอง ครู
5 สพป.สมุทรสาคร 590037 : วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สุรีพร  ขาวฉลาด ครู
6 สพป.สมุทรสาคร 590038 : วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) อังคณา  ศรีสันต์ ครู
7 สพป.สมุทรสาคร 590030 : บ้านสันดาบ ยรรยง  บุญแสง ครู
8 สพป.สมุทรสาคร 590030 : บ้านสันดาบ ถาวรีย์  จิตเจริญ ธุรการโรงเรียน
9 สพป.สมุทรสาคร 590032 : บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 นายธนกฤต  แง่พรหม ครูผู้ช่วย
10 สพป.สมุทรสาคร 590027 : สหกรณ์นิคมเกลือ nuttisa  rodtusna ธุรการ
11 สพป.สมุทรสาคร 590053 : วัดชัยมงคล รณกฤต  ศุภมาตร ครู
12 สพป.สมุทรสาคร 590053 : วัดชัยมงคล พิมพ์นิภา  อำนวยพรรัชต์ ครู
13 สพป.สมุทรสาคร 590054 : วัดน่วมกานนท์ ปาริชาติ  แซ่เตีย ครูผู้ช่วย
14 สพป.สมุทรสาคร 590054 : วัดน่วมกานนท์ นางสาวปาริชาติ  แซ่เตีย ครูผู้ช่วย
15 สพป.สมุทรสาคร 590022 : วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) นายวีระยุทธ  ครรชิตชัยวาร ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.สมุทรสาคร 590011 : วัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) ณรงค์  เนตรลา ครู
17 สพป.สมุทรสาคร 590012 : หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ จิราภรณ์  อ่อนสีทา ครู
18 สพป.สมุทรสาคร 590006 : วัดใหญ่จอมปราสาท นางสาวนฤมล  ชาวแพรกน้อย ครู
19 สพป.สมุทรสาคร 590004 : บ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) นายอนุชา   วิริยะกุล ครู
20 สพป.สมุทรสาคร 590005 : วัดศรีเมือง สุภพร  พรหมศักดิ์ ครูผู้ช่วย
21 สพป.สมุทรสาคร 590023 : บ้านยกกระบัตร กิตติศักดิ์  สังฆะกาโล ครูผู้ช่วย
22 สพป.สมุทรสาคร 590023 : บ้านยกกระบัตร สุชาดา  มนต์พลับ ครู
23 สพป.สมุทรสาคร 590003 : วัดคลองครุ Kwandarun  Thongsuk ครู
24 สพป.สมุทรสาคร 590047 : บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) ลูกศร  เติมธะนะศักดิ์ ครู
25 สพป.สมุทรสาคร 590048 : วัดปัจจันตาราม นราวดี  สามาลย์ ครู
26 สพป.สมุทรสาคร 590048 : วัดปัจจันตาราม บงกช  ดอกเตย ครู
27 สพป.สมุทรสาคร 590049 : วัดราษฎร์ธรรมาราม พีรยา  กล้วยเนียม เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.สมุทรสาคร 590001 : วัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) นางสุพิชชา  กลั่นสุข ครู โรงเรียนวัดบางปิ้ง
29 สพป.สมุทรสาคร 590002 : บ้านบางปิ้ง นางสาวนพวรรณ  เอละกานุ ครู คศ.1
30 สพป.สมุทรสาคร 590008 : เทพนรรัตน์ ประพันธ์  ศิริปัญญาศักดิ์ ครูผู้ช่วย
31 สพป.สมุทรสาคร 590013 : วัดเจริญสุขาราม นายสุริยัน  ดีรอด ครูผู้ช่วย
32 สพป.สมุทรสาคร 590014 : บ้านชายทะเลบางกระเจ้า นางสาวศิริอนงค์  จาดนอก ครู
33 สพป.สมุทรสาคร 590055 : วัดบางกระเจ้า นริศรา  เข็มงาม ครู
34 สพป.สมุทรสาคร 590056 : วัดวิสุทธาราม ศิริยากร  บุญล้อม ครู
35 สพป.สมุทรสาคร 590059 : บ้านคลองซื่อ ปิยพัชร์  ประจงจัด ครู
36 สพป.สมุทรสาคร 590041 : เมืองสมุทรสาคร พรนิภา  ศรีไพรสณ ครู
37 สพป.สมุทรสาคร 590042 : วัดบางพลี(หงษ์ร่วมราษฎร์รังสรรค์) วิศรุต  วุ่นเหลี่ยม ครู
38 สพป.สมุทรสาคร 590042 : วัดบางพลี(หงษ์ร่วมราษฎร์รังสรรค์) นวพร  พุ่มฉัตร ครู
39 สพป.สมุทรสาคร 590058 : วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) วิไล   จันทร์ชนะ ครู
40 สพป.สมุทรสาคร 590043 : วัดเกตุมดีศรีวราราม นิทัศน์  เกตุเจริญ ครู
41 สพป.สมุทรสาคร 590036 : บ้านหนองหาดใหญ่ มณีรัตน์  ปรางค์ทอง ครู
42 สพป.สมุทรสาคร 590034 : บ้านบางนํ้าจืด ยุรนันท์  นันโท พนักงานธุรการ
43 สพป.สมุทรสาคร 590035 : วัดโพธิ์แจ้ นาย วิทวัส   สุขแก้ว ครู
44 สพป.สมุทรสาคร 590025 : วัดสามัคคีศรัทธาราม วันทนีย์  ศรีอุทารวงศ์ ครู
45 สพป.สมุทรสาคร 590026 : วัดศรีสุทธาราม ไพฑูรย์  หินโน ครู
46 สพป.สมุทรสาคร 590026 : วัดศรีสุทธาราม ศศิธร  กุนัย ครู
47 สพป.สมุทรสาคร 590009 : วัดบางหญ้าแพรก ธนิษฐ์นันท์  วราสินธุ์ ครู
48 สพป.สมุทรสาคร 590010 : สมุทรมณีรัตน์ ภทพร  ชาวหญ้าแพรก ครู
49 สพป.สมุทรสาคร 590017 : วัดบางปลา ศิวกร  คู่ครองทรัพย์ ครูผู้ช่วย
50 สพป.สมุทรสาคร 590017 : วัดบางปลา วัลย์ลิกา  อินทร์คำ ครู
51 สพป.สมุทรสาคร 590018 : บ้านอ้อมโรงหีบ นพดล  แจบ้านเกาะ ครู
52 สพป.สมุทรสาคร 590019 : วัดพันธุวงษ์ ปวีณา  เขตขันหล้า ครู
53 สพป.สมุทรสาคร 590020 : วัดศิริมงคล เกียรติกูล  เหล่ากอดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
54 สพป.สมุทรสาคร 590020 : วัดศิริมงคล นาตยา  หงษา ครูชำนาญการ
55 สพป.สมุทรสาคร 590021 : วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) กรกนก  พวงผ่อง ครู
56 สพป.สมุทรสาคร 590050 : วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) เสาวลักษณ์  เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ
57 สพป.สมุทรสาคร 590051 : วัดใต้บ้านบ่อ นางสาวปวีณา  นาต๊ะ ครูผู้ช่วย
58 สพป.สมุทรสาคร 590052 : วัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) นางสาวขนิษฐา  สุขธูป ครูโรงเรียนวัดบางขุด
59 สพป.สมุทรสาคร 590015 : วัดกระซ้าขาว นายกฤษฎา  ผลพล ครู
60 สพป.สมุทรสาคร 590015 : วัดกระซ้าขาว วสันต์  วิชญพงษ์กุล ครู
61 สพป.สมุทรสาคร 590028 : สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล นางสาวรัตนา  โพธิ์มี เจ้าหน้าที่พัสดุ
62 สพป.สมุทรสาคร 590029 : บ้านโคก ณิชนันทน์  ชนกกุล ครู ค.ศ.1
63 สพป.สมุทรสาคร 590039 : วัดบ้านไร่(ประชานุกูล) จิราทิพย์  วรรคคี ครู
64 สพป.สมุทรสาคร 590016 : เอกชัย รุ่งนภา  แสนวิโลหา ครู คศ.1
65 สพป.สมุทรสาคร 590024 : วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ตรีนุช  พงษ์ฉาย ครู
66 สพป.สมุทรสาคร 590007 : อนุบาลสมุทรสาคร สุรีลักษณ์  สุภาโชค พนักงานราชการ
67 สพป.สมุทรสาคร 590072 : บ้านคลองกระทุ่มแบน ประภัสสร  จิราภิญโญ ึครู
68 สพป.สมุทรสาคร 590063 : วัดราษฎร์บํารุง นางสาวญาวีรินจน์  ทองสุขเจริญ ครู
69 สพป.สมุทรสาคร 590070 : บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร นายธนกฤต  โพธิ์หล้า ครู
70 สพป.สมุทรสาคร 590070 : บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร นางสาวจันทิมา  อุปละ ครูผู้ช่วย
71 สพป.สมุทรสาคร 590071 : วัดสุวรรณรัตนาราม วัชราภรณ์  จันทร์เต็มดวง ครู
72 สพป.สมุทรสาคร 590073 : บ้านดอนไก่ดี นายพรเทพ  คิดประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
73 สพป.สมุทรสาคร 590069 : วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง(แช่มประชาอุทิศ) อรกาญจน์  น้อยเจริญ ธุรการ
74 สพป.สมุทรสาคร 590062 : วัดนางสาว นางอุไรวรรณ  แย้มละออ ครู
75 สพป.สมุทรสาคร 590065 : บ้านท้องคุ้ง น้ำฝน  เม่นไพร ธุรการ
76 สพป.สมุทรสาคร 590066 : บ้านปลายคลองน้อย สุวดี  คงเจริญ ครู
77 สพป.สมุทรสาคร 590064 : วัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) สุมลฑา  ทองพาศน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
78 สพป.สมุทรสาคร 590074 : วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) กมลชนก  สมุทรสิงห์ ครูผู้ช่วย
79 สพป.สมุทรสาคร 590075 : วัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) วีรยุทธ  โลดทนงค์ ครู
80 สพป.สมุทรสาคร 590076 : วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) นางสาวปวีณา   เอมโอษฐ ครู
81 สพป.สมุทรสาคร 590067 : บ้านสวนหลวง วลัยรัตน์  ลุนนี ครู
82 สพป.สมุทรสาคร 590068 : วัดใหม่หนองพะอง นางสาวอภิวดี  ผิวขำ ครูธุรการ
83 สพป.สมุทรสาคร 590077 : วัดหนองนกไข่ นงค์นุช  ไชยโชติ ครู
84 สพป.สมุทรสาคร 590078 : วังนกไข่ ราชัน  ขวัญสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
85 สพป.สมุทรสาคร 590061 : บ้านคลองแค นางสาววาสนา  แพงเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
86 สพป.สมุทรสาคร 590060 : วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) อรพรรณ  สมศรี ครู คศ.1
87 สพป.สมุทรสาคร 590060 : วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) นางสาวอรพรรณ  สมศรี ครู
88 สพป.สมุทรสาคร 590097 : วัดคลองตันราษฎร์บํารุง นภดล  ฤกษ์สิริศุภกร ึครู
89 สพป.สมุทรสาคร 590097 : วัดคลองตันราษฎร์บํารุง นางสาววรรณิภา  ภู่ทอง ครู
90 สพป.สมุทรสาคร 590099 : บ้านคลองตัน นางสาวธิดารัตน์  รัศมี ครู
91 สพป.สมุทรสาคร 590098 : บ้านรางสายบัว นางสิน   ชาติบุดศรี ครู
92 สพป.สมุทรสาคร 590102 : วัดเจ็ดริ้ว นายสายชล  ชื่นภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้็ดริ้ว(สาครกิจโกศล)
93 สพป.สมุทรสาคร 590103 : วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ น้ำฝน  ใจคำ ครูผู้ช่วย
94 สพป.สมุทรสาคร 590096 : ไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) สกุลเดช  เชิงปรอด ครูผู้ช่วย
95 สพป.สมุทรสาคร 590095 : วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร ครู
96 สพป.สมุทรสาคร 590094 : ทํานบแพ้ว นางสาวศิริวรรณ  จันทร์กระจ่าง ผู้บริหารสถานศึกษา
97 สพป.สมุทรสาคร 590084 : วัดโรงเข้ สุรเจตน์  ทิมพิทักษ์ ครูชำนาญการ
98 สพป.สมุทรสาคร 590085 : หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ นายปริญญา  นักดนตรี ครูผู้ช่วย
99 สพป.สมุทรสาคร 590086 : โรงเรียนวัดธรรมโชติ บุษยมาศ  ขุนทองจับ ครู
100 สพป.สมุทรสาคร 590086 : โรงเรียนวัดธรรมโชติ ศรายุทธ์  นิลเลี่ยม ครู
101 สพป.สมุทรสาคร 590087 : บ้านโรงเข้ นางสาววิชชาพร  ณ พัทลุง ครู
102 สพป.สมุทรสาคร 590104 : วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสสรณ์) นายลำพูล  สุพรรณ์คำ ครู
103 สพป.สมุทรสาคร 590105 : บ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) nittaya  yuprasirt ครู
104 สพป.สมุทรสาคร 590106 : บ้านคลองสําโรง ธวัขขัย  พลนิกาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสำโรง
105 สพป.สมุทรสาคร 590093 : วัดดอนโฆสิตาราม ประดิษฐ์ชัย  สมนึก ครู
106 สพป.สมุทรสาคร 590091 : วัดหนองบัว อมรรัตน์  พืชนะผล เจ้าหน้าที่ธุรการ
107 สพป.สมุทรสาคร 590081 : บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) ณัฐพล  เจนการ ครู
108 สพป.สมุทรสาคร 590082 : วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) นางสาวจิราภรณ์  ภูอุดม ครู ชำนาญการพิเศษ
109 สพป.สมุทรสาคร 590101 : วัดกระโจมทอง ดารารัตน์  เกตุรวม ครู ชำนาญการ
110 สพป.สมุทรสาคร 590100 : วัดหลักสองราษฎร์บํารุง สุริยา  ภารไสว ครู
111 สพป.สมุทรสาคร 590088 : อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) นายวิทยา  พิทักษ์เนติกุล ครู คศ.1
112 สพป.สมุทรสาคร 590089 : บ้านวังจรเข้ สุนันทา  ครุฑธามาศ ครูผู้ช่วย
113 สพป.สมุทรสาคร 590090 : วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม นริสา  ชุมทอง ครูผู้ช่วย
114 สพป.สมุทรสาคร 590090 : วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม มนทกานติ  รุธิรบริสุทธิ์ ครู คศ.2
115 สพป.สมุทรสาคร 590110 : บ้านเจริญสุข นางอำพรรัตน์  สุนทรชื่น ครู คศ.2
116 สพป.สมุทรสาคร 590107 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ดำรงศักดิ์  วงศ์ทะเล ครู
117 สพป.สมุทรสาคร 590108 : วัดธัญญารามราษฎร์บํารุง นางเยาวลักษณ์  คงใจดี ครู
118 สพป.สมุทรสาคร 590109 : บ้านคลองหลวง กรานต์ธิดา  พุทธกูล ครูคศ.1