รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สมุทรสงคราม 580034 : วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) นวลหง   ปุญญา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
2 สพป.สมุทรสงคราม 580010 : วัดคลองโคน ปทิตตา  เหลืองทอง ครูธุรการ
3 สพป.สมุทรสงคราม 580010 : วัดคลองโคน ปทิตตา  เหลืองทอง ธุรการโรงเรียน
4 สพป.สมุทรสงคราม 580011 : วัดธรรมประสิทธิ์ นางสาวสาระพี  เจริญคำ ครู
5 สพป.สมุทรสงคราม 580035 : วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) นายภานรินทร์  ปุ๊กน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 สพป.สมุทรสงคราม 580025 : บ้านคลองบางกก ธรรมชาติ  มีรักษา ผู้อำนวยการ
7 สพป.สมุทรสงคราม 580025 : บ้านคลองบางกก นางสาว จิราพร   เลิศงาม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
8 สพป.สมุทรสงคราม 580029 : วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) sirikron  tailek ครู
9 สพป.สมุทรสงคราม 580021 : วัดลาดเป้ง แก้วสุดา  ปรียานนท์ ครูโรงเรียนวัดลาดเป้ง
10 สพป.สมุทรสงคราม 580021 : วัดลาดเป้ง สุมนชาติ  แสงคำ ครู
11 สพป.สมุทรสงคราม 580021 : วัดลาดเป้ง ปิยะนันท์  ขุนทวี ครูผู้ช่วย
12 สพป.สมุทรสงคราม 580001 : ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) วิวรรธน์  โตเหมือน ผู้อำนวยการโรงเรียo
13 สพป.สมุทรสงคราม 580004 : บ้านบางบ่อ นายณฐนน  แก้วกันจร ครูชำนาญการพิเศษ
14 สพป.สมุทรสงคราม 580016 : วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) นางสาวสุกันดา  ศรีสุวรรณ ครู
15 สพป.สมุทรสงคราม 580014 : วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) นางสาวจิดาภา  โหงวเจริญพร ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบางขันแตก
16 สพป.สมุทรสงคราม 580012 : วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) นางภัทรนันท์  เกิดช้าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
17 สพป.สมุทรสงคราม 580013 : วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) บัณฑิตา  สิทธิพงศากุล ครู
18 สพป.สมุทรสงคราม 580008 : วัดศรัทธาธรรม ปุญญนุช  แสงอุทัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 สพป.สมุทรสงคราม 580008 : วัดศรัทธาธรรม ปุญญนุช  แสงอุทัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 สพป.สมุทรสงคราม 580006 : วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) นางกรรณิกา  สว่างจิตต์ ครูค.ศ.1
21 สพป.สมุทรสงคราม 580003 : บ้านฉู่ฉี่ สิริรัชต์  แก้วงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 สพป.สมุทรสงคราม 580031 : วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) นันทิช  จันทร์ชมเชย ครู
23 สพป.สมุทรสงคราม 580031 : วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) นายเอกลักษณ์  ขาวนวล ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 สพป.สมุทรสงคราม 580032 : วัดจันทร์เจริญสุข นายศุภวิชญ์  ศรีพิพัฒน์ ธุรการโรงเรียน
25 สพป.สมุทรสงคราม 580033 : วัดช่องลม(ธรรมโชติ) นายนิวัช  ทองชุม ครู
26 สพป.สมุทรสงคราม 580033 : วัดช่องลม(ธรรมโชติ) วรัญญา  สกุลเอื้อ ธุรการโรงเรียน
27 สพป.สมุทรสงคราม 580038 : วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 ศิริพร  อ่องมะลิ ผุ้อำนวยการโรงเรียน
28 สพป.สมุทรสงคราม 580020 : วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) ณิชาภา  จันแดง ครู
29 สพป.สมุทรสงคราม 580017 : เมืองสมุทรสงคราม วิรันตรี  โตวัฒนา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
30 สพป.สมุทรสงคราม 580017 : เมืองสมุทรสงคราม แสงอุทัย  วันทวีสิน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
31 สพป.สมุทรสงคราม 580030 : อนุบาลสมุทรสงคราม นางพรสวรรค์  โฆษิตจินดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
32 สพป.สมุทรสงคราม 580028 : บ้านลาดใหญ่สามัคคี นางสาววราภรณ์  ครุฑธา ธุรการ
33 สพป.สมุทรสงคราม 580018 : วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) ยุวลี  เลิศรัตน์พัฒนา พัสดุ
34 สพป.สมุทรสงคราม 580019 : วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) ลักษณา  จันทร์ศรี ครู
35 สพป.สมุทรสงคราม 580023 : วัดสวนแก้ว นายสุขสันต์  มาฆะสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
36 สพป.สมุทรสงคราม 580024 : บ้านเขตเมือง สตรีรัตน์  รักษ์จันทร์ เจ้าหน้าที่การเงิน
37 สพป.สมุทรสงคราม 580026 : บ้านตะวันจาก กมลวรรณ  พงษ์นิรันดร ครู
38 สพป.สมุทรสงคราม 580027 : บ้านลาดใหญ่ นางสมพร  ศรีสำอางค์ ครู
39 สพป.สมุทรสงคราม 580007 : วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) ณัฐรดา  บัวทอง ครู
40 สพป.สมุทรสงคราม 580041 : อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) nipon  pimonekaksorn ครู
41 สพป.สมุทรสงคราม 580041 : อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) นางสาวศิริวรรณ  สดคมขำ ครู
42 สพป.สมุทรสงคราม 580041 : อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) ภทรพร  อักษรศิริโอภาส ธุรการ
43 สพป.สมุทรสงคราม 580046 : วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) ศรัณย์  อสัตถพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
44 สพป.สมุทรสงคราม 580046 : วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) ณัชชานิษฐ์  สงวนสมบัติ ธุรการ
45 สพป.สมุทรสงคราม 580059 : วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) กฤษณา  แสงสกุล ครู
46 สพป.สมุทรสงคราม 580059 : วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) อาพันธ์ชนก  สวนจันทร์ ครู
47 สพป.สมุทรสงคราม 580061 : บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) ชาลิสา  บุราณรมย์ ครูผู้ช่วย
48 สพป.สมุทรสงคราม 580063 : ศาลจ้าวอาม้า วรลักษณ์  นิตยธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
49 สพป.สมุทรสงคราม 580057 : วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) ษุภาดา  ลือสัตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
50 สพป.สมุทรสงคราม 580058 : วัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร) นางทิพย์วรรณ  โชคอำนวย ครู คศ.3 รักษาราชการแทน
51 สพป.สมุทรสงคราม 580058 : วัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร) เพ็ญศรี  แพรสี ครู
52 สพป.สมุทรสงคราม 580047 : วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) ศุภชัย  เรืองตระกูล ครู คศ.3
53 สพป.สมุทรสงคราม 580047 : วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) วรารี   วิบูลย์นัติพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
54 สพป.สมุทรสงคราม 580051 : วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) นางสาวปัญจมา  หวังสวัสดิ์ ครู
55 สพป.สมุทรสงคราม 580050 : วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) supranee  chuenchompoo เจ้าหน้าที่ธุรการ
56 สพป.สมุทรสงคราม 580040 : วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) อุบลรัตน์  คุณนะ ครู
57 สพป.สมุทรสงคราม 580049 : คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) nattapat  chomnanruk ครู ชำนาญการ
58 สพป.สมุทรสงคราม 580055 : ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) จุฑารัตน์  มณีโชติ พัสดุ
59 สพป.สมุทรสงคราม 580052 : วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) ชุติกาญจน์  รองทอง ครูผู้ช่วย
60 สพป.สมุทรสงคราม 580053 : วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) สาลินี  หรุ่นรอด เจ้าหน้าที่ธุรการ
61 สพป.สมุทรสงคราม 580053 : วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) นุกูล  ชัวนินี ครู
62 สพป.สมุทรสงคราม 580062 : บ้านยายแพง(พิศผ่องประชานุสรณ์) นางเรวดี  ทรงแสง ครู
63 สพป.สมุทรสงคราม 580039 : วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) รุ่งรัตน์   อ่องมะลิ ครู
64 สพป.สมุทรสงคราม 580074 : วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อารณี สมมาก  สมมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน
65 สพป.สมุทรสงคราม 580087 : วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) นายชัยรัตน์  สันธนภัทรพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
66 สพป.สมุทรสงคราม 580089 : วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) นายวีระยุทธ์   อี้โค้ว ครู
67 สพป.สมุทรสงคราม 580091 : วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) เขมณิช  เขมาเมทินี ผู้อำนวยการโรงเรียน
68 สพป.สมุทรสงคราม 580094 : วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อุไรรัตน์  เปรมศรทอง ครู
69 สพป.สมุทรสงคราม 580083 : วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) สุวณี  รัตนศรีศุภกานต์ ครู
70 สพป.สมุทรสงคราม 580083 : วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) โสภา  สายทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
71 สพป.สมุทรสงคราม 580084 : วัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) นฤภร  หุ่นดี ธุรการ
72 สพป.สมุทรสงคราม 580093 : บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) นายพิชัย  จันทร์รอด ครู
73 สพป.สมุทรสงคราม 580068 : วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) นางสาวศิริพร  ขันติกาล ผู้อำนวยการ
74 สพป.สมุทรสงคราม 580069 : วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง สมชาย  ศรชัย ครู
75 สพป.สมุทรสงคราม 580069 : วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ณัฐยา  ปานเคลือบ ธุรการ
76 สพป.สมุทรสงคราม 580070 : วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) นางอนงค์   อรุณราช ผู้อำนวยการ
77 สพป.สมุทรสงคราม 580065 : วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) นายอภิสิษฐ์  เสือพิทักษ์ ธุรการโรงเรียน
78 สพป.สมุทรสงคราม 580065 : วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) รุ่งฤดี  นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.สมุทรสงคราม 580065 : วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) นางนวพร  อาจเอื้อม ครู
80 สพป.สมุทรสงคราม 580078 : บ้านคลองสมบูรณ์ วรรณะ  พุ่มพวง ครูโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
81 สพป.สมุทรสงคราม 580078 : บ้านคลองสมบูรณ์ นางสาวสริดา  บัวจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพป.สมุทรสงคราม 580081 : บ้านแพรกหนามแดง เสกสรร  สวนสำราญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง
83 สพป.สมุทรสงคราม 580081 : บ้านแพรกหนามแดง ณัฐณิชา   สายสาหร่าย ครูผู้ช่วย
84 สพป.สมุทรสงคราม 580067 : บ้านต้นลำแพน ณัฏฐณิชา  เหลาซิต เจ้าหน้าที่ธุรการ
85 สพป.สมุทรสงคราม 580066 : บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) นางสาวสุกัญญา  ทองวารี ครูผู้ช่วย
86 สพป.สมุทรสงคราม 580064 : วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) เดชา  บุญชู ผู้อำนวยการสถานศึกษา
87 สพป.สมุทรสงคราม 580079 : จตุวัฏมหาราชานุสรณ์ นางสาวปานหทัย  ละมัย ครูผู้ช่วย
88 สพป.สมุทรสงคราม 580080 : วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) สุพัตรา  โพธิพระ ธรุการ
89 สพป.สมุทรสงคราม 580080 : วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) ชุติมา  ภักดีเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
90 สพป.สมุทรสงคราม 580075 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ คำพร  พรมทอง ครูผู้ช่วย
91 สพป.สมุทรสงคราม 580075 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ อาภรณ์  ปานเคลือบ ครู
92 สพป.สมุทรสงคราม 580092 : วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) นางเพ็ญรุ่ง   กิจจาวรอาภรณ์ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
93 สพป.สมุทรสงคราม 580095 : วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) นางนพรัตน์  นวมสุวรรณ ครู
94 สพป.สมุทรสงคราม 580073 : วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) นางสาวนวลแก้ว  ยะลา ครู
95 สพป.สมุทรสงคราม 580071 : วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) นางสาวกานพิชชา  คงพัฒน์ ครูอัตราจ้าง
96 สพป.สมุทรสงคราม 580071 : วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) นางสาวสุธาสินี  ตุ้มนิลกาล ครูอัตราจ้าง