รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สมุทรสงคราม 580034 : วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) นวลหง   ปุญญา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
2 สพป.สมุทรสงคราม 580010 : วัดคลองโคน ปทิตตา  เหลืองทอง ธุรการโรงเรียน
3 สพป.สมุทรสงคราม 580011 : วัดธรรมประสิทธิ์ นางนันทวดี  เทียนไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
4 สพป.สมุทรสงคราม 580011 : วัดธรรมประสิทธิ์ นางสาวสาระพี  เจริญคำ ครู
5 สพป.สมุทรสงคราม 580035 : วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) นายภานรินทร์  ปุ๊กน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 สพป.สมุทรสงคราม 580025 : บ้านคลองบางกก นางสาวณพิชญ์  ประพันธ์พจน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
7 สพป.สมุทรสงคราม 580025 : บ้านคลองบางกก ธรรมชาติ  มีรักษา ผู้อำนวยการ
8 สพป.สมุทรสงคราม 580029 : วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) sirikron  tailek ครู
9 สพป.สมุทรสงคราม 580021 : วัดลาดเป้ง ปิยะนันท์  ขุนทวี ครู
10 สพป.สมุทรสงคราม 580021 : วัดลาดเป้ง ปิยะนันท์  ขุนทวี ครูผู้ช่วย
11 สพป.สมุทรสงคราม 580001 : ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) วิวรรธน์  โตเหมือน ผู้อำนวยการโรงเรียo
12 สพป.สมุทรสงคราม 580004 : บ้านบางบ่อ นายณฐนน  แก้วกันจร ครูชำนาญการพิเศษ
13 สพป.สมุทรสงคราม 580016 : วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) นางสาวสุกันดา  ศรีสุวรรณ ครู
14 สพป.สมุทรสงคราม 580014 : วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) นางสาวจิดาภา  โหงวเจริญพร ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบางขันแตก
15 สพป.สมุทรสงคราม 580012 : วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) นางภัทรนันท์  เกิดช้าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
16 สพป.สมุทรสงคราม 580013 : วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) บัณฑิตา  สิทธิพงศากุล ครู
17 สพป.สมุทรสงคราม 580008 : วัดศรัทธาธรรม ปุญญนุช  แสงอุทัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
18 สพป.สมุทรสงคราม 580008 : วัดศรัทธาธรรม ปุญญนุช  แสงอุทัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 สพป.สมุทรสงคราม 580006 : วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) นางกรรณิกา  สว่างจิตต์ ครูค.ศ.1
20 สพป.สมุทรสงคราม 580003 : บ้านฉู่ฉี่ สิริรัชต์  แก้วงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 สพป.สมุทรสงคราม 580031 : วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) นันทิช  จันทร์ชมเชย ครู
22 สพป.สมุทรสงคราม 580032 : วัดจันทร์เจริญสุข นายศุภวิชญ์  ศรีพิพัฒน์ ธุรการโรงเรียน
23 สพป.สมุทรสงคราม 580033 : วัดช่องลม(ธรรมโชติ) นายนิวัช  ทองชุม ครู
24 สพป.สมุทรสงคราม 580038 : วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 ชรัญดา  คล้ายคาวิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
25 สพป.สมุทรสงคราม 580020 : วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) ณิชาภา  จันแดง ครู
26 สพป.สมุทรสงคราม 580017 : เมืองสมุทรสงคราม วิรันตรี  โตวัฒนา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
27 สพป.สมุทรสงคราม 580030 : อนุบาลสมุทรสงคราม นางพรสวรรค์  โฆษิตจินดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สพป.สมุทรสงคราม 580030 : อนุบาลสมุทรสงคราม นางสาวแก่นตะวัน  กาญจนนันทวงศ์ รองผู้อำนวยการ
29 สพป.สมุทรสงคราม 580028 : บ้านลาดใหญ่สามัคคี นางสาววราภรณ์  ครุฑธา ธุรการ
30 สพป.สมุทรสงคราม 580018 : วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) ยุวลี  เลิศรัตน์พัฒนา พัสดุ
31 สพป.สมุทรสงคราม 580019 : วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) ลักษณา  จันทร์ศรี ครู
32 สพป.สมุทรสงคราม 580023 : วัดสวนแก้ว นายสุขสันต์  มาฆะสวัสดิ์ ครู คศ.1
33 สพป.สมุทรสงคราม 580024 : บ้านเขตเมือง สตรีรัตน์  รักษ์จันทร์ เจ้าหน้าที่การเงิน
34 สพป.สมุทรสงคราม 580026 : บ้านตะวันจาก กมลวรรณ  พงษ์นิรันดร ครู
35 สพป.สมุทรสงคราม 580027 : บ้านลาดใหญ่ นางสมพร  ศรีสำอางค์ ครู
36 สพป.สมุทรสงคราม 580007 : วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) ณัฐรดา  บัวทอง ครู
37 สพป.สมุทรสงคราม 580041 : อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) นางสาวศิริวรรณ  สดคมขำ ครู
38 สพป.สมุทรสงคราม 580046 : วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) ศรัณย์  อสัตถพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
39 สพป.สมุทรสงคราม 580046 : วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) ณัชชานิษฐ์  สงวนสมบัติ ธุรการ
40 สพป.สมุทรสงคราม 580059 : วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) อาพันธ์ชนก  สวนจันทร์ ครู
41 สพป.สมุทรสงคราม 580061 : บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) ชาลิสา  บุราณรมย์ ครูผู้ช่วย
42 สพป.สมุทรสงคราม 580063 : ศาลจ้าวอาม้า วรลักษณ์  นิตยธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.สมุทรสงคราม 580057 : วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) ษุภาดา  ลือสัตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
44 สพป.สมุทรสงคราม 580047 : วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) วรารี   วิบูลย์นัติพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
45 สพป.สมุทรสงคราม 580051 : วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) นางสาวปัญจมา  หวังสวัสดิ์ ครู
46 สพป.สมุทรสงคราม 580050 : วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) supranee  chuenchompoo เจ้าหน้าที่ธุรการ
47 สพป.สมุทรสงคราม 580040 : วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) วรรณธิษา  นวลเอียด ผู้บริหาร
48 สพป.สมุทรสงคราม 580049 : คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) nattapat  chomnanruk ครู ชำนาญการ
49 สพป.สมุทรสงคราม 580055 : ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) จุฑารัตน์  มณีโชติ พัสดุ
50 สพป.สมุทรสงคราม 580052 : วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) ชุติกาญจน์  รองทอง ครูผู้ช่วย
51 สพป.สมุทรสงคราม 580053 : วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) สาลินี  หรุ่นรอด เจ้าหน้าที่ธุรการ
52 สพป.สมุทรสงคราม 580074 : วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) ศรีกุลณัฐ  สมมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน
53 สพป.สมุทรสงคราม 580087 : วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) นายชัยรัตน์  สันธนภัทรพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
54 สพป.สมุทรสงคราม 580089 : วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) นายวีระยุทธ์   อี้โค้ว ครู
55 สพป.สมุทรสงคราม 580091 : วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) เขมณิช  เขมาเมทินี ผู้อำนวยการโรงเรียน
56 สพป.สมุทรสงคราม 580094 : วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อุไรรัตน์  เปรมศรทอง ครู
57 สพป.สมุทรสงคราม 580083 : วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) นายสมเกียรติ  เวชการ ครู
58 สพป.สมุทรสงคราม 580093 : บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) นายพิชัย  จันทร์รอด ครู
59 สพป.สมุทรสงคราม 580068 : วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) นางสาวศิริพร  ขันติกาล ผู้อำนวยการ
60 สพป.สมุทรสงคราม 580069 : วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง สมชาย  ศรชัย ครู
61 สพป.สมุทรสงคราม 580070 : วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) นางอนงค์   อรุณราช ผู้อำนวยการ
62 สพป.สมุทรสงคราม 580065 : วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) นางนวพร  อาจเอื้อม ครู
63 สพป.สมุทรสงคราม 580078 : บ้านคลองสมบูรณ์ นางสาวสริดา  บัวจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
64 สพป.สมุทรสงคราม 580081 : บ้านแพรกหนามแดง ณัฐณิชา   สายสาหร่าย ครูผู้ช่วย
65 สพป.สมุทรสงคราม 580066 : บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) นางสาวสุกัญญา  ทองวารี ครูผู้ช่วย
66 สพป.สมุทรสงคราม 580064 : วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) เดชา  บุญชู ผู้อำนวยการสถานศึกษา
67 สพป.สมุทรสงคราม 580080 : วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) สุพัตรา  โพธิพระ ธรุการ
68 สพป.สมุทรสงคราม 580075 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ อาภรณ์  ปานเคลือบ ครู
69 สพป.สมุทรสงคราม 580092 : วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) นางสาวไอลดา  รวมจุล ครู
70 สพป.สมุทรสงคราม 580095 : วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) นางนพรัตน์  นวมสุวรรณ ครู
71 สพป.สมุทรสงคราม 580073 : วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) นางนวลแก้ว  ศักดิ์มณี ครู
72 สพป.สมุทรสงคราม 580071 : วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) นางสาวนฤมล  วิริยะกาล ธุรการโรงเรียน
73 สพป.สมุทรสงคราม 580071 : วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) นางสาวสุธาสินี  ตุ้มนิลกาล ครูอัตราจ้าง