รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เพชรบุรี 370247 : พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ปิยพร  โสมนัส ครู
2 สพม.เพชรบุรี 370247 : พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ณัฐพล  ทองเหลือ ครู
3 สพม.เพชรบุรี 370248 : เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ศรินทรา  ทองประเสริฐ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
4 สพม.เพชรบุรี 370248 : เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี มิ่งขวัญ  สุขเสงี่ยม เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
5 สพม.เพชรบุรี 370249 : บางจานวิทยา พิสมัย  บัวราษฎร์ ครู
6 สพม.เพชรบุรี 370249 : บางจานวิทยา จิราวรรณ์  จริงใจ ครู
7 สพม.เพชรบุรี 370250 : วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) นางสาวจรรยา  จิตมีธรรมเลิศ ครู
8 สพม.เพชรบุรี 370250 : วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) นุศรา   วิเศษ ครู
9 สพม.เพชรบุรี 370251 : คงคาราม ธนัท  ชัยสิทธิ์สงวน หัวหน้างานแผนและนโยบาย
10 สพม.เพชรบุรี 370252 : ดอนยางวิทยา จริยา  วงศ์เทียมจันทร์ ครู
11 สพม.เพชรบุรี 370254 : โยธินบูรณะ เพชรบุรี อภิญญา  เสนะโลหิต ครูอัตตราจ้าง
12 สพม.เพชรบุรี 370254 : โยธินบูรณะ เพชรบุรี นายอภิสิทธิ์  วงศ์พันธุ์ทอง ครู
13 สพม.เพชรบุรี 370253 : เขาย้อยวิทยา นางสาวสุภาวดี  ระวังแค้ม เจ้าหน้าที่
14 สพม.เพชรบุรี 370255 : หนองหญ้าปล้องวิทยา อภิชิต  ศิริวงษ์ ครูผู้ช่วย
15 สพม.เพชรบุรี 370255 : หนองหญ้าปล้องวิทยา ดวงใจ  มิ่งขวัญสุข เจ้าหน้าที่
16 สพม.เพชรบุรี 370267 : วชิรธรรมโศภิต เสาวลักษณ์  ดีฉ่ำ ครู
17 สพม.เพชรบุรี 370268 : บางตะบูนวิทยา บุษยมาศ  ช่วงชู ครูผู้ช่วย
18 สพม.เพชรบุรี 370268 : บางตะบูนวิทยา จันทร์เพ็ญ  สุขทวี ชำนาญการ
19 สพม.เพชรบุรี 370266 : บ้านแหลมวิทยา ดาราวรรณ  เดชฉกรรจ์ เจ้าหน้าที่
20 สพม.เพชรบุรี 370257 : โตนดหลวงวิทยา นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล ครู
21 สพม.เพชรบุรี 370257 : โตนดหลวงวิทยา สุนันทา  ศรีจันทร์ ครู
22 สพม.เพชรบุรี 370258 : ห้วยทรายประชาสรรค์ อมรรัตน์  คันชั่ง ครู
23 สพม.เพชรบุรี 370258 : ห้วยทรายประชาสรรค์ จิตสุโข  รวยรุ่ง ครูผู้ช่วย
24 สพม.เพชรบุรี 370259 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี กาญจนา  สาคร ครู
25 สพม.เพชรบุรี 370259 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สุรินทร์  ผุดผ่อง ครู
26 สพม.เพชรบุรี 370259 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวธารารัตน์ โพธิ์งาม  ธารารัตน์ โพธิืงาม ครู
27 สพม.เพชรบุรี 370259 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สราวุธ  ทนยิ้ม รองผู้อำนวยการ
28 สพม.เพชรบุรี 370259 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวอังคณา  เมืองสมบัติ ครู
29 สพม.เพชรบุรี 370259 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สุจัยพรรณ  เข็มแก้ว ครูคศ.1
30 สพม.เพชรบุรี 370256 : ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี พรพรรณ  กลั่นจัตุรัส ครูชำนาญการ
31 สพม.เพชรบุรี 370263 : หนองจอกวิทยา วราพร  เกิดกิ่ง ครู
32 สพม.เพชรบุรี 370264 : หนองชุมแสงวิทยา จิรสุดา  บุญรอดวรกุล ครูชำนาญการพิเศษ
33 สพม.เพชรบุรี 370262 : ท่ายางวิทยา ทัศนียา  อ่วมเมือง ครู
34 สพม.เพชรบุรี 370262 : ท่ายางวิทยา อาหามะ  มะบู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
35 สพม.เพชรบุรี 370265 : บ้านลาดวิทยา ณัฐกฤตา  สำเภาทอง ครู
36 สพม.เพชรบุรี 370269 : แก่งกระจานวิทยา นายประเชิญ  ทวีกาญจน์ ครู
37 สพม.เพชรบุรี 370270 : ป่าเด็งวิทยา จริยา  จันทร์กระ่จ่าง ครูอัครจ้าง