รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370010 : อนุบาลเพชรบุรี จีรนันท์  ทรัพย์อร่าม เจ้าพนักงานพัสดุ
2 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370010 : อนุบาลเพชรบุรี การุณย์  เหรียญบุบผา ครู คศ.2
3 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370033 : บ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) ฉวีวรรณ  จิระเพชรอำไพ ครู
4 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370035 : วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) พรทิพย์  วงศ์สินอุดม ธุรการโรงเรียน
5 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370018 : วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) นางนิภาพร  เสียงสนั่น ครู
6 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370020 : วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) นายมาณพ  เชิดชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370019 : บ้านดอนยาง นายสุภรณ์  หนองมีทรัพย์ ครู
8 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370021 : บ้านหนองมะขาม นางสุมาลี  พูลทัศน์ ครู
9 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370012 : วัดอินทาราม นางสาวสริลพร   พึ่งเสนาะ ครู
10 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370026 : วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) อรรถพงค์  รักมิตร ครู
11 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370027 : บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) อัจฉรี  รักนุ้ย ธุรการ
12 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370027 : บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) นางนัยนา  ศรีประชา ครู
13 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370007 : วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) นางแน่งน้อย  ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370009 : วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) นายประจิน   ไกรเพชร ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)
15 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370013 : วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) นางยุพิน   ศิริเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา)
16 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370037 : วัดดอนไก่เตี้ย สิทธิชัย  โพธิสวัสดิ์ ครู
17 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370037 : วัดดอนไก่เตี้ย นางศิวพร  ตาใจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
18 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370030 : วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) รักตาภา  พินโพวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370039 : วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) นายนพพร  ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพรียงฯ
20 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370040 : บ้านบ่อหวาย นายกมลพันธ์  นาดอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหวาย
21 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370002 : บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) สุจานาฏ  บุญญโส ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370002 : บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) กันสุดา  สุดช้อย ครูผู้ช่วย
23 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370003 : วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) อรวรรณ  บัวคลี่ ครู
24 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370003 : วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) วีริน  หอมหวล ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370005 : วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) ประวีณ์นุช  วงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370004 : วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) jumnian  duangdech ครู
27 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370032 : วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) วรจักร  จอมทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370016 : วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) อิษฏ์นันทน์  ขำเพชร ครูผู้ช่วย
29 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370017 : บ้านบ่อโพง นิตยา  คล้ายคลึง ธุรการ
30 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370017 : บ้านบ่อโพง วสันต์  บรรลือทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อโพง
31 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370029 : บ้านดอนนาลุ่ม วริสญา  พิมพ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการ
32 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370028 : บ้านโตนดน้อย นวพร  มากสอย ครู
33 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370028 : บ้านโตนดน้อย ณัฐณิชา  ขาวสุทธิ ครูผู้ช่วย
34 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370022 : บ้านบ่อขม นางมาริษา  เครือวณิชธรรม ครู
35 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370041 : บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) สำเนียง  ทองลอย ผู้อำนวยการโรงเรียน
36 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370041 : บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) นางสาวพชรา  แก้วชะอุ่ม ธุรการโรงเรียน
37 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370042 : บ้านดอนยี่กรอก พจมาน  สังข์ฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
38 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370015 : วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) นางอุทุมพร  วงค์สุวรรณ ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดสิงห์
39 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370001 : วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) รัชนี  จันทร์ทับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
40 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370025 : บ้านบางกุฬา พเยาว์  สิ่งวี ครู
41 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370025 : บ้านบางกุฬา นางสาววนินทร  ศรนารายณ์ ครู
42 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370023 : หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) วาสนา  เทียนฟัก ครู
43 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370023 : หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) ชุติมา  ปานรอด ธุรการ
44 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370023 : หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) กุลภรณ์  วชิรประยูรวงศ์ ธุรการโรงเรียน
45 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370024 : วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) มนเทียร  โตแสง ครู คศ .3
46 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370055 : บ้านเขาย้อย สัมฤทธิ์  น้อมนอบ ครู
47 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370056 : วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) นายดุสิต  พรประสาท ครู
48 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370057 : วัดยาง (เย็นประชาสรรค์) ศิราภรณ์   อ้อยทอง ครู
49 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370062 : วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) รตินันท์  หอมจิตต์ ครูโรงเรียนวัดดอนทราย
50 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370062 : วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) ขวัญประภา   แหลมสุข ครูโรงเรียนวัดดอนทราย
51 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370063 : วัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) นางสาวอรนลิน  ไกรนาชนม์ ครูผู้ช่วย
52 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370063 : วัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) นายเทพพิทักษ์  หลักบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตรฯ
53 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370044 : วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) นายสมพงษ์   ไพรอด ครู
54 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370044 : วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) สมถวิล  ศรีอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน
55 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370043 : วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สุนันทา  รอดนุ่ม ครู
56 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370043 : วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) ปนัดดา   หอมจริง ครู
57 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370043 : วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) พันทิพา  ชุ่มแช่ม ครู คศ./
58 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370053 : วัดหนองส้ม นางพุมเรียง  สุฉันทบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
59 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370054 : บ้านสระพัง พชร  แสงเพ็ชร ครูผู้ช่วย
60 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370047 : บ้านหนองชุมพล นายสายัณห์  นาคราช ครู
61 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370049 : บ้านหนองประดู่ นางสาวณรัฎชา  มณีนิล ผู้อำนวยการโรงเรียน
62 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370050 : ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) นางสาวสุชาดา  มีนุช ธุรการโรงเรียน
63 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370046 : วัดทรงธรรม นางสาวพนิดา   ปัดไร ครู
64 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370052 : บ้านเนินรัก สิริอาภา  สระสำราญ ครูผู้ช่วย
65 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370048 : วัดมณีเลื่อน นางนิอร  โอนประจำ ครู
66 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370048 : วัดมณีเลื่อน สุวิญญา  เชิดชำนาญ ครู
67 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370064 : วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) ปัฐวี  กิมสร้าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
68 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370064 : วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) นางสาวพามิลา  เพชรมณี ครู(คศ.1)
69 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370059 : วัดเขาสมอระบัง นายชวภณ  แหลมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
70 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370059 : วัดเขาสมอระบัง นิลาวรรณ  แย้มเต่า ครูธุรการ
71 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370065 : วัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) พีรเทพ  หอมหวล ผู้อำนวยการโรงเรียน
72 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370045 : วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) นางอำพรรัตน์  ดวงมาตพล ครูชำนาญการพิเศษ
73 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370045 : วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) อัจฉรา  วิโนทกะ ครู
74 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370207 : บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ พิศมัย  ทองไสว ครูชำนาญการพิเศษ
75 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370207 : บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ นางวิมลรัตน์  วงศ์เวช ครู
76 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370209 : บ้านหนองรี ขวัญเรือน  หนองมีทรัพย์ ครู
77 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370210 : บ้านสามเรือน จามรี  ศรีสุขสวัสดิ์ ครู
78 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370210 : บ้านสามเรือน ธีราพร  พวงสว่าง ครูผู้ช่วย
79 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370211 : บ้านพุพลู งามพิศ  แจ้งเรือง ครู
80 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370212 : บ้านยางน้ำกลัดใต้ พัชโรจน์  พัชรพจนากรณ์ ครู
81 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370213 : บ้านปากรัตน์ วงศกร  ทองมาก ครูโรงเรียนบ้านปากรัตน์
82 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370220 : บ้านท่าเสลา นางสาวสายหยุด   บุญศรี ธุรการโรงเรียน
83 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370219 : บ้านลิ้นช้าง ทิพยรัตน์  นุ่มสวน ครูผู้ช่วย
84 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370219 : บ้านลิ้นช้าง ไอยรา  เย็นตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
85 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370218 : บ้านยางน้ำกลัดเหนือ ยวนตา  ตะโนย ธุรการโรงเรียน
86 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370215 : บ้านจะโปรง เสถียรพงศ์   ทุมนาหาด ครู
87 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370208 : บ้านหนองไผ่ สุชาญ  น้อยนุช ครู
88 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370208 : บ้านหนองไผ่ นางสาวชวัลลักษณ์  สุขสะอาด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองไผ่
89 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370217 : บ้านไทรงาม นางอารมย์  นารอด ครู
90 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370217 : บ้านไทรงาม นายสุริยา  มนตรีภักดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม
91 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370216 : บ้านอ่างศิลา โสน  พิมพ์มานะกิจ ครู
92 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370214 : บ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) อัญชลี  สนพลาย ครูผู้ช่วย
93 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370178 : บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) นางสาวอภันตรี  ประหยัดทรัพย์ ธุรการโรงเรียน
94 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370179 : บ้านคลองมอญ อนุสรา  โครงเซ็น ครูผู้ช่วย
95 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370181 : วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) เบญจมาศ  แสนสุข เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
96 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370181 : วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) นางณิชารีย์  มีศิริ ครูผู้ช่วย
97 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370180 : วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) สราญทิพย์  เอมโอษฐ ครู
98 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370182 : บ้านเหมืองไทร สิทธิพงศ์   เกรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองไทร
99 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370182 : บ้านเหมืองไทร สุรีนา  สุขพร้อม ธุรการ
100 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370198 : บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) นางกรรนิการ์  ระหว่างบ้าน ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
101 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370199 : วัดราษฎร์ศรัทธา ขวัญนภา  จงดี ครู
102 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370201 : วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) นางสาวอัมพวัน  สองสมุทร ครูชำนาญการ
103 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370202 : วัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) กัญจน์พร  ชยวัฒน์โสภณ ครู
104 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370192 : วัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) รักษิณา  วชิรภูษิต ธุรการโรงเรียน
105 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370193 : วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) นางพัณณ์วรา   โชติสถิตย์โภคิน ครูโรงเรียนวัดเขาตะเครา
106 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370193 : วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) นายวรโชติ   สารธนกุล ครู โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์)
107 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370194 : บ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย) นางสาวนาถธิดา  เจริญสุข ครู
108 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370194 : บ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย) อนุโรจน์  คุ้มเสาร์ ครู
109 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370195 : วัดบางลำภู โสภา  เที่ยวหาทรัพย์ ครู
110 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370196 : บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) วันเพ็ญ  นักรบ ครูโรงเรียนบ้านบางหอฯ
111 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370190 : บ้านสามแพรก นางธวัลรัตน์  พรทวีทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ
112 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370188 : วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) วรวิช  ปิ่นสะอาด ครู คศ. 1
113 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370186 : วัดเกาะแก้ว อำภรรณ  ใจแสน ครูชำนาญการพิเศษ
114 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370185 : วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) นางกาหลง  ทิพชัย ครู โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)
115 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370175 : อนุบาลวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) อนุศาสน์   ผลห้า ครู
116 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370176 : บ้านแหลม นางธัญญารัตน์  ไหมสุข ครู
117 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370191 : วัดในกลาง พัชรียา  จารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
118 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370177 : มิตรภาพที่ 34 ภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
119 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370177 : มิตรภาพที่ 34 นางสาวชุติมา  วะชังเงิน ธุรการ
120 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370203 : วัดนอกปากทะเล อุมาภรณ์  สุขศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
121 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370204 : บ้านดอนมะขาม ดิลก  ทองคำ ครู
122 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370205 : วัดสมุทรโคดม นายเทอดพงษ์  โดยงามรัก ครู
123 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370205 : วัดสมุทรโคดม นางประสาน  กลิ่นอุบล ครู
124 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370206 : วัดสมุทรธาราม นางเกษณี  รอดสวัสดิ์ ครู