รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370010 : อนุบาลเพชรบุรี การุณย์  เหรียญบุบผา ครู คศ.2
2 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370033 : บ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) ฉวีวรรณ  จิระเพชรอำไพ ครู
3 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370035 : วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) นางพรทิพย์  พิทยาพันธุ์ ครูธุรการ
4 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370035 : วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) นางสุนิสา  โกญจนวรรณ ครู
5 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370018 : วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) นางนิภาพร  เสียงสนั่น ครู
6 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370020 : วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) นายมาณพ  เชิดชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370019 : บ้านดอนยาง ศศิธร  ตะกรุดทอง ธุรการ
8 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370021 : บ้านหนองมะขาม นางวรรณธนา   ฐิติดารารัตน์ ครู
9 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370012 : วัดอินทาราม นางสาวสริลพร   พึ่งเสนาะ ครู
10 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370026 : วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) นายณรงค์ศักดิ์   พงษ์รอด ครู
11 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370027 : บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) อัจฉรี  รักนุ้ย ธุรการ
12 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370007 : วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) นางแน่งน้อย  ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370009 : วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) เบญจวรรณ  นะเสือ ครูชำนาญการพิเศษ
14 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370009 : วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) นายประจิน   ไกรเพชร ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)
15 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370013 : วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) ยุพิน  ศิริเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370037 : วัดดอนไก่เตี้ย สิทธิชัย  โพธิสวัสดิ์ ครู
17 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370030 : วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) รักตาภา  พินโพวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370039 : วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) นายนพพร  ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพรียงฯ
19 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370040 : บ้านบ่อหวาย นายกมลพันธ์  นาดอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหวาย
20 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370002 : บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) สุจานาฏ  บุญญโส ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370003 : วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) อรวรรณ  บัวคลี่ ครู
22 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370005 : วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) นางสาวสุภารักษ์  จัดพูล ธุรการโรงเรียน
23 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370004 : วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) วันเพ็ญ  ถูไกรวงษ์ ครูโรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)
24 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370032 : วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) วรจักร  จอมทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370016 : วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) อิษฏ์นันทน์  ขำเพชร ครูผู้ช่วย
26 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370017 : บ้านบ่อโพง นิตยา  คล้ายคลึง ธุรการ
27 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370029 : บ้านดอนนาลุ่ม วริสญา  พิมพ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการ
28 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370028 : บ้านโตนดน้อย ณัฐณิชา  ขาวสุทธิ ครู
29 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370028 : บ้านโตนดน้อย นวพร  มากสอย ครู
30 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370022 : บ้านบ่อขม นางมาริษา  เครือวณิชธรรม ครู
31 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370041 : บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) นางสาวพชรา  แก้วชะอุ่ม ธุรการโรงเรียน
32 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370042 : บ้านดอนยี่กรอก พจมาน  สังข์ฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
33 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370015 : วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) นางอุทุมพร  วงค์สุวรรณ ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดสิงห์
34 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370001 : วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) รัชนี  จันทร์ทับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
35 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370025 : บ้านบางกุฬา นางสาววนินทร  ศรนารายณ์ ครู
36 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370025 : บ้านบางกุฬา พเยาว์  สิ่งวี ครู
37 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370023 : หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) ชุติมา  ปานรอด ธุรการ
38 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370023 : หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) กุลภรณ์  วชิรประยูรวงศ์ ธุรการโรงเรียน
39 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370024 : วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) นางสาวอภิรุจี  บุญรอด ครู
40 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370055 : บ้านเขาย้อย สัมฤทธิ์  น้อมนอบ ครู
41 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370056 : วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) นายดุสิต  พรประสาท ครู
42 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370057 : วัดยาง (เย็นประชาสรรค์) ศิราภรณ์   อ้อยทอง ครู
43 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370062 : วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) ขวัญประภา   แหลมสุข ครูโรงเรียนวัดดอนทราย
44 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370062 : วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) รตินันท์  หอมจิตต์ ครูโรงเรียนวัดดอนทราย
45 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370063 : วัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) นางสาวอรนลิน  ไกรนาชนม์ ครูผู้ช่วย
46 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370044 : วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) นางสาวเปรมปรีดิ์  แสงทวีป ครู
47 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370043 : วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) พันทิพา  ชุ่มแช่ม ครู คศ./
48 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370043 : วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) ปนัดดา   หอมจริง ครู
49 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370053 : วัดหนองส้ม นายประชา  แก้วสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ
50 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370054 : บ้านสระพัง พชร  แสงเพ็ชร ครูผู้ช่วย
51 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370047 : บ้านหนองชุมพล นางสาวนิสา  อ่วมกลับ ครู
52 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370047 : บ้านหนองชุมพล สันติ  จันทร์น้อย ครู
53 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370049 : บ้านหนองประดู่ นางสาวณรัฎชา  มณีนิล ผู้อำนวยการโรงเรียน
54 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370050 : ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) นางสาวสุชาดา  มีนุช ธุรการโรงเรียน
55 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370050 : ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) นางสาวปวริศา  พุ่มจันทร์ ครูผู้ช่วย
56 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370046 : วัดทรงธรรม นางสาวพนิดา   ปัดไร ครู
57 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370052 : บ้านเนินรัก สิริอาภา  สระสำราญ ครูผู้ช่วย
58 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370048 : วัดมณีเลื่อน นางนิอร  โอนประจำ ครู
59 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370064 : วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) นางสาวพามิลา  เพชรมณี ครู(คศ.1)
60 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370059 : วัดเขาสมอระบัง นายชวภณ  แหลมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
61 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370059 : วัดเขาสมอระบัง นิลาวรรณ  แย้มเต่า ครูธุรการ
62 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370065 : วัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) พีรเทพ  หอมหวล ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370045 : วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) นางอำพรรัตน์  ดวงมาตพล ครูชำนาญการพิเศษ
64 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370207 : บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ นางวิมลรัตน์  วงศ์เวช ครู
65 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370209 : บ้านหนองรี ขวัญเรือน  หนองมีทรัพย์ ครู
66 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370210 : บ้านสามเรือน จามรี  ศรีสุขสวัสดิ์ ครู
67 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370211 : บ้านพุพลู รุ่งเรือง   ชื่นกมล ธุรการ
68 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370212 : บ้านยางน้ำกลัดใต้ พัชโรจน์  พัชรพจนากรณ์ ครู
69 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370213 : บ้านปากรัตน์ วงศกร  ทองมาก ครูโรงเรียนบ้านปากรัตน์
70 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370220 : บ้านท่าเสลา นางสาวสายหยุด   บุญศรี ธุรการโรงเรียน
71 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370219 : บ้านลิ้นช้าง ทิพยรัตน์  นุ่มสวน ครูผู้ช่วย
72 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370218 : บ้านยางน้ำกลัดเหนือ ยวนตา  ตะโนย ธุรการโรงเรียน
73 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370215 : บ้านจะโปรง เสถียรพงศ์   ทุมนาหาด ครู
74 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370215 : บ้านจะโปรง นายภัทรภูมิ  ผลประทีปสุริยา ครูผู้ช่วย
75 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370208 : บ้านหนองไผ่ จิตติยา  ไชยแสน ครูผู้ช่วย
76 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370217 : บ้านไทรงาม ปิยะดา  พลอยงาม ธุรการโรงเรียน
77 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370216 : บ้านอ่างศิลา โสน  พิมพ์มานะกิจ ครู
78 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370214 : บ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) อัญชลี  สนพลาย ครูผู้ช่วย
79 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370178 : บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) นางสาวอภันตรี  ประหยัดทรัพย์ ธุรการโรงเรียน
80 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370179 : บ้านคลองมอญ อนุสรา  โครงเซ็น ครูผู้ช่วย
81 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370181 : วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) นางณิชารีย์  มีศิริ ครูผู้ช่วย
82 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370180 : วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) สราญทิพย์  เอมโอษฐ ครู
83 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370182 : บ้านเหมืองไทร สุรีนา  สุรีนา สุขพร้อม ธุรการโรงเรียน
84 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370182 : บ้านเหมืองไทร สิทธิพงศ์   เกรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองไทร
85 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370198 : บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) นางกรรนิการ์  ระหว่างบ้าน ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
86 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370199 : วัดราษฎร์ศรัทธา ขวัญนภา  จงดี ครู
87 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370201 : วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) นางสาวอัมพวัน  สองสมุทร ครูชำนาญการ
88 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370202 : วัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) กัญจน์พร  ชยวัฒน์โสภณ ครู
89 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370192 : วัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) รักษิณา  วชิรภูษิต ธุรการโรงเรียน
90 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370193 : วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) นายวรโชติ   สารธนกุล ครู โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์)
91 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370193 : วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) นางพัณณ์วรา   โชติสถิตย์โภคิน ครูโรงเรียนวัดเขาตะเครา
92 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370194 : บ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย) นางสาวนาถธิดา  เจริญสุข ครู
93 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370195 : วัดบางลำภู โสภา  เที่ยวหาทรัพย์ ครู
94 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370196 : บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) รัชนี  หนาแน่น ธุรการโรงเรียน
95 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370190 : บ้านสามแพรก นางธวัลรัตน์  พรทวีทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ
96 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370190 : บ้านสามแพรก นางสาววรรณพร  ทองอร่าม ครูโรงเรียนบ้านสามแพรก
97 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370188 : วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) วรวิช  ปิ่นสะอาด ครู คศ. 1
98 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370186 : วัดเกาะแก้ว อำภรรณ  ใจแสน ครูชำนาญการพิเศษ
99 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370185 : วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) นางกาหลง  ทิพชัย ครู โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)
100 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370175 : อนุบาลวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) อนุศาสน์   ผลห้า ครู
101 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370176 : บ้านแหลม นางธัญญารัตน์  ไหมสุข ครู
102 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370191 : วัดในกลาง พัชรียา  จารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
103 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370177 : มิตรภาพที่ 34 ภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
104 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370177 : มิตรภาพที่ 34 นางสาวชุติมา  วะชังเงิน ธุรการ
105 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370203 : วัดนอกปากทะเล นางสาวบุณยนุช  กลิ่นอุบล ธุรการโรงเรียน
106 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370204 : บ้านดอนมะขาม ปาริตา  ขำนุรักษ์ ครูผู้ช่วย
107 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370205 : วัดสมุทรโคดม นางประสาน  กลิ่นอุบล ครู
108 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370205 : วัดสมุทรโคดม นายเทอดพงษ์  โดยงามรัก ครู
109 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370206 : วัดสมุทรธาราม นางเกษณี  รอดสวัสดิ์ ครู