รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370077 : นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑) อารีย์  ฤทธิ์บัว ธุรการโรงเรียน
2 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370078 : บ้านหุบกะพง รพีพร  ธรรมรัตน์วัฒนา ครู
3 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370079 : บ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) วิไล  ทรัพย์เพิ่ม ครู
4 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370074 : ชาวไร่ จินราภรณ์  เกิดอู่ม เจ้าหน้าทีธุรการ
5 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370074 : ชาวไร่ ปัทมาภรณ์  ธรรมกถึก เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370076 : บ้านร่องระกำ ทยิดา  เสนทอง ธุรการโรงเรียน
7 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370076 : บ้านร่องระกำ ิอักษร  ฐานาพิชัยศักดิ์ ครู
8 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370076 : บ้านร่องระกำ สุภาวรรณ  เทียมถม ครู
9 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370080 : บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) พรรณลักษณ์  กลิ่นมณฑา เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370080 : บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) นางสาวสมจิตร  ศิลปสธรรม ครู
11 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370075 : บ้านดอนขุนห้วย นันทวัน  ประสมทรัพย์ ครู
12 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370075 : บ้านดอนขุนห้วย นายวรกานต์  แสนสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370068 : บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) สุริวิภา  บุญรอด เจ้าหน้าที่ธุรการ
14 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370066 : บ้านดอน ชลิดา  จันทฤกษ ครู
15 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370066 : บ้านดอน ละออ  หริ่งรอด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
16 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370067 : บ้านเนินทราย ชนาธิป  จ๋องาม ธุรการโรงเรียน
17 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370067 : บ้านเนินทราย นายสมโชค  มีเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทราย
18 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370069 : บ้านบางเกตุ เยาวภา  นาเมือง ครู
19 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370069 : บ้านบางเกตุ ประทุมพร  นวลมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370069 : บ้านบางเกตุ นัดดา  หนูแย้ม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
21 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370070 : บ้านบางเก่า มณี  อารมณ์ดี ครู
22 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370070 : บ้านบางเก่า สุมาลี  ทองมาลี ครู
23 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370071 : วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) saypin  sinkaset ครู
24 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370071 : วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) นางสาวสุภาพ  บุญประเสริฐ ครู
25 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370087 : บ้านทุ่งขาม สิริพร  บุญทวี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขาม
26 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370087 : บ้านทุ่งขาม ชนาธิป  ช้างบุญมี ธุรการ
27 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370087 : บ้านทุ่งขาม วรรณี  สุขแล้ว ครู
28 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370089 : บ้านโป่งแย้ ปานเลขา  ปานรอด เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370090 : บ้านไร่ใหม่พัฒนา หนึ่งฤทัย  รอดพ้น ครู
30 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370091 : บ้านรางจิก สุวิสา  ศรีหานาม ครูผู้ช่วย
31 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370091 : บ้านรางจิก เอื้อมเดือน  โพธิ์ชัย ครู
32 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370092 : บ้านหนองเขื่อน คันธมาลี  พ่วงลิบ ครู
33 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370081 : วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) Tanat  meekaew ครู
34 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370082 : บ้านดอนมะกอก นางสาวบานเย็น  เรืองทับ เจ้าหน้าที่ธุรการ
35 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370086 : บ้านอ่างหิน กนกพร  มูลไทย ครู คศ.3
36 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370072 : บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) กนกพิชญ์   อรชร ธุรการโรงเรียน
37 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370072 : บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) ทิพวรรณ  ม่วงศรี ครู
38 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370073 : โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) นางสาวกิตติมา  บุญรักษา ครู คศ.1
39 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370088 : บ้านบ่อหลวง พิทักษ์  สุระชาติ ผู้อำนวยการ
40 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370088 : บ้านบ่อหลวง กรณ์สิณี  ฐิติกรประภาพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
41 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370088 : บ้านบ่อหลวง กาญจนา  หูไธสง ครู
42 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370084 : บ้านพุหวาย นายบุญเลิศ  ลบโลกา เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370085 : บ้านหนองขาม มนัสนันท์  แตงอ่อน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
44 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370138 : บ้านท่ามะริด ปัจฉราพร  ขำทอง ครู
45 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370139 : บ้านทุ่งโป่ง นางสาวนาฏยา   กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
46 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370136 : บ้านโพรงเข้ พิชชาพร  เนียมเกิด ธุรการ
47 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370140 : บ้านยางชุม พาฝัน  สายทองดี ครู
48 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370135 : บ้านสารเห็ด เนาวรัตน์  สวนโคกกรวด ครู
49 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370135 : บ้านสารเห็ด พนิดา  เจริญยิ่ง ครู
50 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370137 : บ้านหนองเขาอ่อน อรรถพันธ์  ธนูทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370137 : บ้านหนองเขาอ่อน ฝนทอง  เทียมทัด ธุรการ
52 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370125 : บ้านเขากระปุก รุจิโรจน์  สวนดอกไม้ ครู
53 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370129 : บ้านโป่งเกตุ บุญญารัสมิ์  ทับจิต ครู
54 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370129 : บ้านโป่งเกตุ จันจิรา  เวชกิจ ครู
55 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370127 : หนองคอไก่ นาตยา  นรชาติงาม ครู
56 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370127 : หนองคอไก่ นางนันท์นภัส   อินทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
57 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370126 : บ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง) บุปผา  พวงเดช ครู
58 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370126 : บ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง) กิติพงศ์  ตาลวันนา ครูผูัช่วย
59 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370128 : บ้านเขาอ่างแก้ว มะลิ  ไทยสงฆ์ ครู
60 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370128 : บ้านเขาอ่างแก้ว ศรัณยา  น้อยสง่า ครู
61 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370128 : บ้านเขาอ่างแก้ว กวิสรา  วรภัทรขจรกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ
62 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370128 : บ้านเขาอ่างแก้ว นางสาวกวิสรา  วรภัทรขจรกุล ครู โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว
63 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370124 : บ้านหนองโรง สไบทิพย์  คงเจริญ ครู
64 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370124 : บ้านหนองโรง นาย  กีรติ ภุมร ครู
65 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370124 : บ้านหนองโรง นายประดิษฐ์   สีสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียน
66 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370097 : บ้านสระพระ รมิดา  เจริญทรัพย์ ครูธุรการ
67 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370118 : บ้านหนองขานาง วีระศักดิ์  ศรีสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขานาง
68 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370118 : บ้านหนองขานาง วีระศักดิ์  ศรีสุขใส ผู้อำนวยการ
69 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370117 : เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) นายอธิคม  ชนะจิตต์ เจ้าหน้าที่ธุรกาาร
70 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370116 : วัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) นางสาวปภาวรินทร์  ประพัฒน์ บุคลากรวิทยาศาสตร์
71 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370116 : วัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) นางสาวนนทิยา  ทองทา เจ้าหน้าที่ธุรกาาร
72 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370101 : วัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) Pramote  deezen ครู
73 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370100 : วัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) ชัยวัฒน์  พัฒนศิริศักดิ์ ครู
74 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370100 : วัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) สุกัญญา  ทองศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
75 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370133 : บ้านท่าไม้รวก นางสาวนิตยา  โชคสงวน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
76 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370133 : บ้านท่าไม้รวก เสาวลักษณ์   แสงเต็ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
77 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370133 : บ้านท่าไม้รวก จิณณพัต  ปัญญา ครู
78 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370131 : บ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) ณรงวิทย์  เกิดรอด ครู
79 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370122 : บ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) ชุลีรัตน์  สายัณห์รุจี ครู
80 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370134 : บ้านหนองเตียน ปาริฉัตร  นิลห้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370132 : วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) สิริขวัญ  สายประเสริฐ ครู
82 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370132 : วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) ชุติมา  เฟื่องฟู ครู
83 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370132 : วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) นายบุญชู  แก้วชิงดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างฯ
84 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370106 : บ้านท่ากระเทียม ปาณิสรา  เสียงล้ำ ครู
85 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370093 : บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) นายศรชัย  ปั้นร้าย ครู
86 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370093 : บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สรายุทธ  อนันตศิริ ครูชำนาญการพิเศษ
87 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370093 : บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ระหงษ์   ศาสตราวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการ
88 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370095 : บ้านหนองแขม นางสาวจิราพร  สุขโข เจ้าหน้าที่ธุรการ
89 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370098 : วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 เพลินกมล  ศรีวิจิตร์ ธุรการโรงเรียน
90 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370098 : วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 นางสาวปัทมา  สามพ่วงบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
91 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370094 : บ้านหนองบ้วย ศุภนัจ  คนคล่อง ครู
92 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370096 : สหกรณ์บำรุงวิทย์ เกษศิณี  หล่ำบุตร ครูอัตราจ้าง
93 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370096 : สหกรณ์บำรุงวิทย์ นางสาวศิรประภา  แย้มกล่ำ ครูผู้ช่วย
94 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370096 : สหกรณ์บำรุงวิทย์ ณัฏฐิกา  มุลตองคะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
95 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370096 : สหกรณ์บำรุงวิทย์ นางสาวปัทมา  ชูช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ
96 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370103 : บ้านหนองน้ำถ่าย สาลี่  เชื้อนิล ครู
97 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370103 : บ้านหนองน้ำถ่าย เปมิกา  เผือกผ่อง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
98 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370104 : วัดเขาปากช่อง วันทนา  เบญจศีล ครู
99 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370104 : วัดเขาปากช่อง นางสาวสมใจ  อุทิศ ครูผู้ช่วย
100 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370121 : วัดท่าเหว วรรณภา  บำรุงพันธ์ ครู
101 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370121 : วัดท่าเหว วรางคณา  ศรีสุขใส ครู
102 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370121 : วัดท่าเหว วราวรรณ  ศรีสุขใส ครู
103 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370121 : วัดท่าเหว วิชชุตา  บุญเรือง เจ้าหน้่าที่ธุรการ
104 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370113 : บ้านในดง นางสาวประทุม  ทนยิ้ม ครูชำนาญการพิเศษ
105 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370113 : บ้านในดง เทพดล  เลิศอาวาส ครู
106 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370113 : บ้านในดง ฉลอง  อยู่จันทร์ ครู
107 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370112 : บ้านดอนเตาอิฐ พิเชษฐ  แสงน้อย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
108 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370112 : บ้านดอนเตาอิฐ นางสาวสกุลรัตน์   เอี่ยมนอก พนักงานราชการ
109 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370115 : วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) จิรายุ  ใจบุญ ครู
110 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370114 : วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) นางสาวกาญจนา  สมจิตต์ ครูผู้ช่วย
111 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370114 : วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) ประจวบ  ชาญศิริ
112 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370102 : บ้านท่าโล้ Chainarong  Mekbut เจ้าหน้าที่ธุรการ
113 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370120 : วัดวังไคร้(วชิรานุกูลประชาสรรค์) กมลรัตน์  น้อยคำ ครูธุรการ
114 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370120 : วัดวังไคร้(วชิรานุกูลประชาสรรค์) นายวิฒวัฒน์  เกิดวัน ครู
115 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370120 : วัดวังไคร้(วชิรานุกูลประชาสรรค์) นางวันทนา  สังข์สน ครู
116 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370123 : บ้านท่าหัวลบ เบญจรงค์์  เกตุพยัคฆ์ ครูอัตราจ้าง
117 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370119 : บ้านแม่ประจันต์ จิราพร  สีเสม ครูธุรการ
118 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370119 : บ้านแม่ประจันต์ นาง  กัญทิมา วิริยะสกุล ครู
119 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370119 : บ้านแม่ประจันต์ นาง  ยุคลธร ศรีถม ครู
120 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370119 : บ้านแม่ประจันต์ เสาวลักษณ์  บัวแย้ม ครู
121 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370109 : บ้านหนองเกตุ วิวัฒน์  โกยม ครู
122 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370110 : บ้านหันตะเภา พร้อมกมลภรณ์   สีหอม เจ้าหน้าที่ธุรการ
123 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370110 : บ้านหันตะเภา ทิพย์สุคนธ์  แถมมี ครู
124 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370110 : บ้านหันตะเภา นางสาวอุบลวรรณ  ลาภโพธิ์ทอง ครู
125 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370111 : วัดหนองบัว นายดนัย  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ผู้อำนวยการ
126 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370111 : วัดหนองบัว สถาพร  หวนนิช ครู
127 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370111 : วัดหนองบัว ดนัย  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
128 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370111 : วัดหนองบัว kodchaporn  mungpraseard ผู้อำนวยการ
129 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370108 : วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) อรนุช  แก้วสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
130 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370108 : วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) นางรัชดาภรณ์  ภิรมย์พู่ ครู
131 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370170 : วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) กรรณิกา  เสืออบ ธุรการ
132 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370171 : วัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) กรองขวัญ  เกิดจิตต์ ธุรการ
133 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370173 : วัดม่วงงาม เบญจวรรณ  วาดเขียน ธุรการ
134 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370174 : วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) สายชล  สายน้ำผึ้ง ครู
135 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370144 : วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) ดารารัตน์   เวชสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
136 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370144 : วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) นวรัตน์  คงอยู่ ครู
137 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370145 : วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) พงษ์สวัสดิ์  อัฐนาค ครู คศ.
138 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370147 : วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) นรารัตน์  นิยมไทย ครู ชำนาญการพิเศษ
139 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370147 : วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) ณัฐกฤตา  ทองชม เจ้าหน้าที่ธุรการ
140 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370166 : วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) นางสายพิน  อ่วมเนตร ครู
141 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370157 : บ้านดงห้วยหลวง นางสาวสุภาพร  เทศเพราะ ธุรการโรงเรียน
142 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370142 : วัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) ภานุมาศ  โต๊ะฝา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
143 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370142 : วัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) นันท์ณภัส  คุ้มพงศ์โชติกุล ครู
144 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370143 : วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) ช่อลัดดา  นารินทร์ ธุรการ
145 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370162 : วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิต) นางสาวเพ็ญภิชชา   อิ่มจิตร ธุรการโรงเรียน
146 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370162 : วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิต) กันทิมา  รูมิง เจ้าหน้าที่ธุรการ
147 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370162 : วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิต) นางสาวนนัฐศิริ  แก้วแจ้ง ครู
148 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370163 : วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) บุญล้น  ชูใจ ครู
149 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370163 : วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) นางเพียงใจ  ขำทวี ครู
150 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370163 : วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) ณชขวัญ  สุขสำราญ ครู
151 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370163 : วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) จินตนา  นุภาสันต์ ครูธุรการ
152 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370164 : บ้านแหลมทอง ณรงค์  จันตรา ครู
153 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370165 : บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) นายบุญเชิด  ชำนิศาสตร์ ครู
154 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370165 : บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) นางสาวลำเพย  นกน่วม ครู
155 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370165 : บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) ออนอุษา  อยู่สนาน ครู
156 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370169 : บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) นายสุนทร  พันธ์นก เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370158 : บ้านหนองไก่เถื่อน นางยุพาพร  พ่อเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
158 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370156 : วัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) นางเพ็ญพิทย์  นาคนคร ครู
159 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370156 : วัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) นางสาวจารุวรรณ  แสงอยู่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
160 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370160 : บ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) นางนันทนา    จำปาเทศ ครู
161 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370149 : วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) สำราญ  สมานมิตร ครู
162 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370161 : วัดหว้า นายสุนทร  ลำพู ครู
163 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370161 : วัดหว้า ปัทมา  ทองนิล ครู
164 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370167 : วัดช่อม่วง นางกัญญารัตน์  ทองแย้ม ครู
165 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370167 : วัดช่อม่วง นางบุญภา  นามปักษา ครู
166 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370168 : บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) นางสาววารุณี  ดิษฐสุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
167 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370155 : บ้านโป่งสลอด พิชญา  กุลทัศน์ ครู
168 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370155 : บ้านโป่งสลอด เมธินี  ทองปล้อง ครูอัตราจ้าง
169 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370154 : วัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) ชัชฎา  เอกวงษา ครู
170 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370153 : บ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) ภคพร  นามทิพย์ ธุรการโรงเรียน
171 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370150 : บ้านพุตุม วชิรวิชญ์  คุ้มพงศ์โชติกุล ครู
172 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370151 : บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) ข้าวขวัญ  บุตรสิงห์ ครู ค.ศ.1
173 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370151 : บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) รวีวรรณ  คำขาวเหลือง ธุรการ
174 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370151 : บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) เสาวภา  แก้วเก้า ครู
175 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370152 : วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) จุฑามาศ  เหลืองอร่าม ครู
176 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370152 : วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) จิตรลดา  บังจิตร์ ครู
177 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370222 : ชลประทานแก่งกระจาน รังสรรค์  บุณยะวัน ผู้อำนวยการ
178 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370222 : ชลประทานแก่งกระจาน น้ำฝน  ฟุ้งเฟื่อง ครู
179 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370223 : บ้านวังนางนวล ปัณฑารีย์  ศรีสวัสดิ์ ครู
180 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370224 : บ้านตะเคียนงาม จิดาภา  สัตตบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
181 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370224 : บ้านตะเคียนงาม สมชาติ  ใหญ่กว่าวงศ์ ครู
182 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370225 : บ้านน้ำทรัพย์ รัตน์อนงค์ธร  อินทร์แย้ม ครูธุรการ
183 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370226 : บ้านต้นเกด อรพิณ  ประดับมุกข์ ครู
184 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370226 : บ้านต้นเกด รสริน  ศิลปศร ครูอัตราจ้าง
185 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370226 : บ้านต้นเกด อาพิณ  ประดับมุกข์ ครู
186 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370227 : บ้านแม่คะเมย นางสาวนันทวัน  สร้อยปทุม ครู
187 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370228 : บ้านพุเข็ม นางสาวเปรมวดี  ถาวรธนทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
188 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370235 : บ้านเขากลิ้ง พัชรา  นานคงแนบ ครูธุรการ
189 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370235 : บ้านเขากลิ้ง อุบล  อ่วมอินจันทร์ ครู
190 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370236 : บ้านหนองหงษ์ มนตรา  ผลศรัทธา ครู
191 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370236 : บ้านหนองหงษ์ วีรยุทธ์  พูลสุข ครูโรงเรียนบ้านหนองหงษ์
192 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370236 : บ้านหนองหงษ์ นางมนตรา  ผลศรัทธา ครู
193 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370229 : บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) นฤมล  หลวงไกร ครู
194 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370229 : บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) อัจฉรา  แสงจินดา ครูธุรการ
195 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370238 : บ้านป่าเด็ง ศิรินิษฐา  ทองบัว ครู
196 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370241 : บ้านมะขามโพรง นางสาวพรสิริ  ลีแสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
197 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370241 : บ้านมะขามโพรง นายสมจิต  อินทร์เนตร ครู
198 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370242 : บ้านห้วยกวางจริง นายสมมา  นทีรัยไทวะ ครู
199 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370242 : บ้านห้วยกวางจริง นางสาวอพิชญา  เขาเอี่ยม ครู
200 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370240 : บ้านหนองมะกอก พัธทนันท์  คะเชนทร ครู
201 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370244 : บ้านหนองสะแก วิภาวินี  แม้นเมฆ ครูธุรการ
202 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370245 : บ้านซ่อง นัฐพงษ์  นกแก้ว ครู
203 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370246 : บ้านทุ่งเคล็ด ณัชนันท์   แจ่มแจ้ง ธุรการ
204 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370234 : บ้านห้วยปลาดุก พิริยะ  นาราช ผู้อำนวยการโรงเรียน
205 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370234 : บ้านห้วยปลาดุก ระพีพรรณ  ปิยเมธานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
206 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370234 : บ้านห้วยปลาดุก ศิริวรรณ  กรกุมปืน ธุรการ
207 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370234 : บ้านห้วยปลาดุก นพมาศ  อุบล ครูผู้ช่วย
208 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370230 : อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) นายชลิต  คงถาวร ครูชำนาญการ
209 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370230 : อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ธนาวดี  ยนปลัดยศ ครูผู้ช่วย
210 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370230 : อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ไกรศรี   สีนวล ครู
211 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370230 : อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) นางสาวช่อผกา  อ่อนกลั่น ครู
212 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370230 : อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) วาทิตย์  พูลอาภรณ์ ครู คศ.2
213 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370232 : บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) อาทิตยา  โกงกาง ครู
214 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370232 : บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) ณัฏฐ์รมณ  สุริยศศิธร ครูผู้ช่วย
215 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370232 : บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) นางสาวอารีรัตน์  ล้อมสาย ครู
216 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370233 : บ้านหนองปืนแตก นางสาวสุพิชฌาย์  อ่วมนิล เจ้าหน้าที่ธุรการ
217 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370233 : บ้านหนองปืนแตก ธีระชัย  พวงน้อย ผู้อำนวยการ
218 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370237 : บ้านด่านโง รัชดาพร  ดังสท้าน ครู
219 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370237 : บ้านด่านโง ชลธิชา  สมัครชาติ ธุรการ
220 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370239 : บ้านห้วยไผ่ นางมัทนา  วารี ครู
221 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370239 : บ้านห้วยไผ่ นายชาญศักดิ์  ทองอินที ครู
222 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370243 : บ้านพุสวรรค์ สกุลรัตน์  นางสาวสกุลรัตน์ พิมพ์นาค พนักงานราชการ