รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370077 : นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑) อารีย์  ฤทธิ์บัว ธุรการโรงเรียน
2 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370078 : บ้านหุบกะพง รพีพร  ธรรมรัตน์วัฒนา ครู
3 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370079 : บ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) วิไล  ทรัพย์เพิ่ม ครู
4 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370074 : ชาวไร่ จินราภรณ์  เกิดอู่ม เจ้าหน้าทีธุรการ
5 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370076 : บ้านร่องระกำ ทยิดา  เสนทอง ธุรการโรงเรียน
6 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370080 : บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) นางสาวสมจิตร  ศิลปสธรรม ครู
7 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370075 : บ้านดอนขุนห้วย วรกานต์  แสนสำราญ ธุรการ
8 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370068 : บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) สุริวิภา  บุญรอด เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370066 : บ้านดอน ละออ  หริ่งรอด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
10 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370067 : บ้านเนินทราย นางสุทธิรัตน์  ฤทธิชัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทราย
11 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370067 : บ้านเนินทราย นางสุทธิรัตน์  ฤทธิชัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทราย
12 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370069 : บ้านบางเกตุ เยาวภา  นาเมือง ครู
13 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370070 : บ้านบางเก่า สุมาลี  ทองมาลี ครู
14 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370071 : วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) นางสาวสุภาพ  บุญประเสริฐ ครู
15 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370087 : บ้านทุ่งขาม สิริพร  บุญทวี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขาม
16 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370087 : บ้านทุ่งขาม ชนาธิป  ช้างบุญมี ธุรการ
17 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370089 : บ้านโป่งแย้ เกศรา  คุ้มเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
18 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370090 : บ้านไร่ใหม่พัฒนา ณัฐวุฒิ  หว่านผล ครู
19 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370091 : บ้านรางจิก เอื้อมเดือน  โพธิ์ชัย ครู
20 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370091 : บ้านรางจิก สุวิสา  ศรีหานาม ครูผู้ช่วย
21 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370092 : บ้านหนองเขื่อน คันธมาลี  พ่วงลิบ ครู
22 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370081 : วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) รินรดี  ดำนิล ธุรการ
23 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370082 : บ้านดอนมะกอก นางสาวบานเย็น  เรืองทับ เจ้าหน้าที่ธุรการ
24 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370086 : บ้านอ่างหิน กนกพร  มูลไทย ครู คศ.3
25 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370072 : บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) กนกพิชญ์   อรชร ธุรการโรงเรียน
26 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370073 : โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) นางสาวกิตติมา  บุญรักษา ครู คศ.1
27 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370088 : บ้านบ่อหลวง กาญจนา  หูไธสง ครู
28 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370088 : บ้านบ่อหลวง กรณ์สิณี  ฐิติกรประภาพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370084 : บ้านพุหวาย นายบุญเลิศ  ลบโลกา เจ้าหน้าที่ธุรการ
30 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370085 : บ้านหนองขาม มนัสนันท์  แตงอ่อน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
31 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370138 : บ้านท่ามะริด ปัจฉราพร  ขำทอง ครู
32 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370139 : บ้านทุ่งโป่ง กิตติยา  แปดทิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
33 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370136 : บ้านโพรงเข้ พิชชาพร  เนียมเกิด ธุรการ
34 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370140 : บ้านยางชุม พาฝัน  สายทองดี ครู
35 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370135 : บ้านสารเห็ด พนิดา  เจริญยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารเห็ด
36 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370137 : บ้านหนองเขาอ่อน อทิตยา  เทียนภู่ ครู
37 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370125 : บ้านเขากระปุก อุดมลักษณ์  สำเภาเงิน ครูผู้ช่วย
38 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370129 : บ้านโป่งเกตุ ณภัสนันท์   ชูชื่น ครู
39 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370127 : หนองคอไก่ นางนันท์นภัส   อินทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
40 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370126 : บ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง) กิติพงศ์  ตาลวันนา ครูผูัช่วย
41 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370128 : บ้านเขาอ่างแก้ว นุ๊ก  นางสาวรัตนา คำหลอม ธุรการ
42 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370124 : บ้านหนองโรง นายจิรวัฒน์  สังข์ผาด ครู
43 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370097 : บ้านสระพระ นางสาวกนกพร  ศิลป์ศร เจ้าหน้าที่ธุรการ
44 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370118 : บ้านหนองขานาง ธนพร  ธนูทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองขานาง
45 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370117 : เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) นายอธิคม  ชนะจิตต์ เจ้าหน้าที่ธุรกาาร
46 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370116 : วัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) นางสาวนนทิยา  ทองทา เจ้าหน้าที่ธุรกาาร
47 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370101 : วัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) Pramote  deezen ครู
48 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370100 : วัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) สุกัญญา  ทองศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
49 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370133 : บ้านท่าไม้รวก เสาวลักษณ์   แสงเต็ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
50 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370131 : บ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) ณรงวิทย์  เกิดรอด ครู
51 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370122 : บ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) ชุลีรัตน์  สายัณห์รุจี ครู
52 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370134 : บ้านหนองเตียน ปาริฉัตร  นิลห้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ
53 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370132 : วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) นายบุญชู  แก้วชิงดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างฯ
54 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370106 : บ้านท่ากระเทียม นางสาวปาณิสรา  เสียงล้ำ ครู
55 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370093 : บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ระหงษ์   ศาสตราวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการ
56 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370095 : บ้านหนองแขม นางสาวจิราพร  สุขโข เจ้าหน้าที่ธุรการ
57 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370098 : วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 เพลินกมล  ศรีวิจิตร์ ธุรการโรงเรียน
58 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370094 : บ้านหนองบ้วย ศุภนัจ  คนคล่อง ครู
59 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370096 : สหกรณ์บำรุงวิทย์ นางสาวปัทมา  ชูช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370103 : บ้านหนองน้ำถ่าย สาลี่  เชื้อนิล ครู
61 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370104 : วัดเขาปากช่อง สมใจ  อุทิศ ครูผู้ช่วย
62 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370104 : วัดเขาปากช่อง นางสาวสมใจ  อุทิศ ครูผู้ช่วย
63 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370121 : วัดท่าเหว วรรณภา  บำรุงพันธ์ ครู
64 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370113 : บ้านในดง ฐิตาภรณ์  พุ่มสวัสดิ์ ครู
65 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370112 : บ้านดอนเตาอิฐ นางสาวสกุลรัตน์   เอี่ยมนอก พนักงานราชการ
66 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370112 : บ้านดอนเตาอิฐ พิเชษฐ  แสงน้อย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
67 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370115 : วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) จิรายุ  ใจบุญ ครู
68 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370114 : วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) นางสาวกาญจนา  สมจิตต์ ครูผู้ช่วย
69 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370114 : วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) ประจวบ  ชาญศิริ
70 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370102 : บ้านท่าโล้ Chainarong  Mekbut เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370120 : วัดวังไคร้(วชิรานุกูลประชาสรรค์) กมลรัตน์  น้อยคำ ครูธุรการ
72 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370123 : บ้านท่าหัวลบ เบญจรงค์์  เกตุพยัคฆ์ ครูอัตราจ้าง
73 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370119 : บ้านแม่ประจันต์ นาง  ยุคลธร ศรีถม ครู
74 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370119 : บ้านแม่ประจันต์ เสาวลักษณ์  บัวแย้ม ครู
75 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370109 : บ้านหนองเกตุ วิวัฒน์  โกยม ครู
76 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370110 : บ้านหันตะเภา พร้อมกมลภรณ์   สีหอม เจ้าหน้าที่ธุรการ
77 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370110 : บ้านหันตะเภา นางสาวอุบลวรรณ  ลาภโพธิ์ทอง ครู
78 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370111 : วัดหนองบัว ดนัย  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370108 : วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) เกษศิณี  หล่ำบุตร ครูผู้ช่วย
80 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370170 : วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) กรรณิกา  เสืออบ ธุรการ
81 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370171 : วัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) กรองขวัญ  เกิดจิตต์ ธุรการ
82 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370173 : วัดม่วงงาม เบญจวรรณ  วาดเขียน ธุรการ
83 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370174 : วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) สายชล  สายน้ำผึ้ง ครู
84 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370144 : วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) ดารารัตน์   เวชสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
85 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370145 : วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) พงษ์สวัสดิ์  อัฐนาค ครู คศ.
86 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370147 : วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) รมิดา  เจริญทรัพย์ ธุรการโรงเรียน
87 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370166 : วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) นางสายพิน  อ่วมเนตร ครู
88 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370157 : บ้านดงห้วยหลวง นางสาวสุภาพร  เทศเพราะ ธุรการโรงเรียน
89 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370142 : วัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) ภานุมาศ  โต๊ะฝา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
90 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370143 : วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) ช่อลัดดา  นารินทร์ ธุรการ
91 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370162 : วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิต) นางสาวนนัฐศิริ  แก้วแจ้ง ครู
92 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370163 : วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) บุญล้น  ชูใจ ครู
93 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370163 : วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) จินตนา  นุภาสันต์ ครูธุรการ
94 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370163 : วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) นางเพียงใจ  ขำทวี ครู
95 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370164 : บ้านแหลมทอง ณรงค์  จันตรา ครู
96 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370165 : บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) ออนอุษา  อยู่สนาน ครู
97 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370169 : บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) นายสุนทร  พันธ์นก เจ้าหน้าที่ธุรการ
98 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370158 : บ้านหนองไก่เถื่อน นางสาวอรทัย  เกตุพวงแก้ว ครู
99 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370156 : วัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) นางสาวจารุวรรณ  แสงอยู่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370160 : บ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) นางนันทนา    จำปาเทศ ครู
101 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370149 : วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) สำราญ  สมานมิตร ครู
102 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370161 : วัดหว้า นายสุนทร  ลำพู ครู
103 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370167 : วัดช่อม่วง นางบุญภา  นามปักษา ครู
104 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370168 : บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) นางสาววารุณี  ดิษฐสุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
105 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370155 : บ้านโป่งสลอด สกาวเดือน  คงกลับ ครูอัตรจ้าง
106 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370154 : วัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) ชัชฎา  เอกวงษา ครู
107 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370153 : บ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) ภคพร  นามทิพย์ ธุรการโรงเรียน
108 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370150 : บ้านพุตุม วชิรวิชญ์  คุ้มพงศ์โชติกุล ครู
109 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370151 : บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) รวีวรรณ  คำขาวเหลือง ธุรการ
110 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370151 : บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) ข้าวขวัญ  บุตรสิงห์ ครู ค.ศ.1
111 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370152 : วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) จิตรลดา  บังจิตร์ ครู
112 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370222 : ชลประทานแก่งกระจาน รังสรรค์  บุณยะวัน ผู้อำนวยการ
113 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370222 : ชลประทานแก่งกระจาน น้ำฝน  ฟุ้งเฟื่อง ครู
114 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370223 : บ้านวังนางนวล ปัณฑารีย์  ศรีสวัสดิ์ ครู
115 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370224 : บ้านตะเคียนงาม โชติกา  แจ้งสว่าง ครูอัตราจ้าง
116 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370224 : บ้านตะเคียนงาม จิดาภา  สัตตบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
117 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370224 : บ้านตะเคียนงาม สมชาติ  ใหญ่กว่าวงศ์ ครู
118 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370225 : บ้านน้ำทรัพย์ รัตน์อนงค์ธร  อินทร์แย้ม ครูธุรการ
119 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370226 : บ้านต้นเกด อรพิณ  ประดับมุกข์ ครู
120 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370227 : บ้านแม่คะเมย นางสาวนันทวัน  สร้อยปทุม ครู
121 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370228 : บ้านพุเข็ม นางสาวเปรมวดี  ถาวรธนทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
122 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370235 : บ้านเขากลิ้ง พัชรา  นานคงแนบ ครูธุรการ
123 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370235 : บ้านเขากลิ้ง อุบล  อ่วมอินจันทร์ ครู
124 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370236 : บ้านหนองหงษ์ ลักษณพร  เอี่ยมสำอางค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
125 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370229 : บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) นฤมล  หลวงไกร ครู
126 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370238 : บ้านป่าเด็ง นายภาณุวัฒน์  อิ่มเจริญ ครู
127 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370241 : บ้านมะขามโพรง นายสมจิต  อินทร์เนตร ครู
128 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370242 : บ้านห้วยกวางจริง นางสาวอพิชญา  เขาเอี่ยม ครู
129 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370240 : บ้านหนองมะกอก พัธทนันท์  คะเชนทร ครู
130 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370244 : บ้านหนองสะแก วิภาวินี  แม้นเมฆ ครูธุรการ
131 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370245 : บ้านซ่อง นายศรัณย์  ฮึกหาญ ครู โรงเรียนบ้านซ่อง
132 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370245 : บ้านซ่อง นางสาววิชชกรณ์  ประสูตร์แสงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านซ่อง
133 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370246 : บ้านทุ่งเคล็ด ณัชนันท์   แจ่มแจ้ง ธุรการ
134 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370234 : บ้านห้วยปลาดุก ศุทธินี  พงษ์ใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
135 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370230 : อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) กัลญา  สืบพราหมณ์ ธุรการ
136 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370232 : บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) นางสาวอารีรัตน์  ล้อมสาย ครู
137 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370233 : บ้านหนองปืนแตก ปณิตตรา  คล้ายคลึง ธุรการ
138 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370237 : บ้านด่านโง ชลธิชา  สมัครชาติ ธุรการ
139 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370239 : บ้านห้วยไผ่ นางมัทนา  วารี ครู
140 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370243 : บ้านพุสวรรค์ สกุลรัตน์  นางสาวสกุลรัตน์ พิมพ์นาค พนักงานราชการ