รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280239 : ประจวบวิทยาลัย surapol  larao ครู
2 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280239 : ประจวบวิทยาลัย พงษ์ดนัย  เขียวไปรเวศ ครู
3 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280239 : ประจวบวิทยาลัย ดาวนภา   คล้ายวิเชียร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
4 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280239 : ประจวบวิทยาลัย สุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์ ครู
5 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280240 : อ่าวน้อยวิทยานิคม ทักษิณ  หมื่นเดช ครู คศ.1
6 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280241 : หว้ากอวิทยาลัย นายพีระพันธ์  คีรีศรี ครู
7 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280241 : หว้ากอวิทยาลัย ทิวาพร  ซอหะซัน ครู
8 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280244 : ทับสะแกวิทยา วิสิษฐ์  วงค์กูด หัวหน้าเจ้าหน้าที่
9 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280244 : ทับสะแกวิทยา วิสิทธิ์  ฟุ้งกีรติ ครู
10 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280245 : ห้วยยางวิทยา นางสาวพิไลลักษณ์   ศรีชุม ครู
11 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280245 : ห้วยยางวิทยา ศศินันท์  จั่นเจริญ ครู คศ.1
12 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280246 : บางสะพานวิทยา มลิวัลย์  ถึงเสียบญวน ครูผู้ช่วย
13 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280246 : บางสะพานวิทยา จีรวรรณ  สุขผล ครู
14 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280247 : ธงชัยวิทยา ยุพา  แดงฉ่ำ ครู คศ 3
15 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280248 : ชัยเกษมวิทยา อัยลัดดา  ตองอ่อน ครู
16 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280250 : บางสะพานน้อยวิทยาคม ธิติกานต์  สุวรรณประเสริฐ ครู คศ.1
17 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280250 : บางสะพานน้อยวิทยาคม นางสาวคชาภา  สังขวิจิตร ครู
18 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280250 : บางสะพานน้อยวิทยาคม ณัฐา  พุทธอรุณ ครูผู้ช่วย
19 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280242 : กุยบุรีวิทยา ณัฐพล  ตันติสังวรากูร ครู
20 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280242 : กุยบุรีวิทยา นางสาวปาริฉัตร  บุญต้อม ครูชำนาญการ
21 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280242 : กุยบุรีวิทยา กนกวลัย  เพลินจิตต์ ครูอัตราจ้าง
22 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280243 : ยางชุมวิทยา นายปรเมศร์  แก้วดุก ครูผู้ช่วย
23 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280243 : ยางชุมวิทยา รังสรรค์  ทองสุข ครูชำนาญการ
24 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280251 : เมืองปราณบุรี สุรางค์รัตน์  มาลี ครูผู้ช่วย
25 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280252 : ปากน้ำปราณวิทยา อนุชิต  รุ่งภาษา ครู
26 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280252 : ปากน้ำปราณวิทยา นางสาวสิริกานต์  แก้วนุ่น ครู
27 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280252 : ปากน้ำปราณวิทยา นางสาวปริญญา  เพชรน้ำหนึ่ง ครู
28 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280253 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี พจนีย์  แซ่ตั้ง ครูผู้ช่วย
29 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280255 : หัวหิน ไพศาล  คิดอยู่ ครู
30 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280256 : หัวหินวิทยาคม ชยพล  เหมือนสุวรรณ์ ครู
31 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280257 : หนองพลับวิทยา ปุณยากร  นาคเสวีวงศ์ ครู
32 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 280258 : สามร้อยยอดวิทยาคม ทนงศักดิ์  โอษฐงาม เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ