รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280024 : บ้านหนองกก ชัชวาล  เฮงเจริญสิญจ์ ครู
2 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280025 : บ้านทุ่งเคล็ด อุไรวรรณ  เดชช้อย ครูคศ.3
3 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280025 : บ้านทุ่งเคล็ด สุนันท์  ลัดดาวัลย์ หัวหน้าพัสดุ
4 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280025 : บ้านทุ่งเคล็ด กิตติยา  เพียรเสมอ ครู
5 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280030 : ด่านสิงขร นางสาวณฐวรรณ  ลิปปานนท์ ครู
6 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280030 : ด่านสิงขร พิมพ์ชนก  พิมพ์ชนก สังวร ครู
7 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280031 : อุดมราชภักดี จารุวรรณ  สวยพริ้ง ครู
8 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280032 : บ้านทางหวาย ชมพูนุช  วันชนะ ครูธุรการ
9 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280033 : บ้านหนองหิน นางสาวขวัญใจ  โทวรรณา ครู
10 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280033 : บ้านหนองหิน สุจิตรา  ช่วยเชื้อ รักษาราชการแทนผอ.ร.ร.
11 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280034 : บ้านคลองวาฬ อารีย์วรรณ  โชติช่วง ครูชำนาญการ
12 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280034 : บ้านคลองวาฬ วิพัชรา  เทพสุรินทร์ ครูผู้ช่วย
13 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280035 : บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 เพ็ญพักตร์  อิ่มงาม ครู
14 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280035 : บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 นางสาวเกตุศริน  ถนอมเกตุ ครูผู้ช่วย
15 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280036 : บ้านห้วยใหญ่ นางสาวทิพยาภรณ์  หะเทศ ครูผู้ชวย
16 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280036 : บ้านห้วยใหญ่ นางสาวสิริลักษณ์  มหาวัตร์ ครูธุรการ
17 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280037 : เศรษฐพานิชวิทยา ประภาพร  จิตติบำรุงรักษ์ ครูชำนาญการ
18 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280037 : เศรษฐพานิชวิทยา อรอุมา  สวัสดี ครู
19 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280038 : พัฒนาประชานุเคราะห์ ทชาศรี  ศุขะพันธุ์ ครุผู้ช่วย
20 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280039 : บ้านห้วยน้ำพุ กาญจนา  ชัยวิมล เจ้าหน้าที่
21 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280040 : ประชารังสรรค์ นางสาวรุ่งนภา  สมาลีย์ ครู
22 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280001 : วัดปากคลองเกลียว โกลัญญา  บัวงาม ครูธุรการ
23 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280001 : วัดปากคลองเกลียว วันเพ็ญ  อินเสวียด ครู
24 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280001 : วัดปากคลองเกลียว ศรีประภา  เลี้ยงอยู่ พนักงานราชการ
25 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280002 : บ้านท่าฝาง นายพิภพ  บุญประกอบพร ครู คศ.3
26 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280004 : วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) คมสันต์  ยิ้มขำ ครู
27 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280004 : วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) นางสาวนันท์นภัส  เหงี่ยมสง่า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
28 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280005 : บ้านคอกช้าง นางสาวณัฐศิริ  กิตติพันธ์ ครู
29 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280006 : บ้านหนองปุหลก สมพร  เหรียญประดับ ครูชำนาญการพิเศษ
30 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280006 : บ้านหนองปุหลก นางสาวนงลักษณ์  เปรมปรีดิ์ ครู
31 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280006 : บ้านหนองปุหลก กิตติยา   เหรียญประดับ ครู
32 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280007 : บ้านยุบพริก โสภี  สูงยิ่ง ครู
33 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280008 : บ้านคลองชายธง ประทีป  ทับเนียม ครู
34 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280009 : ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ นางสาวริษา  สิทธิคง ครูผู้ช่วย
35 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280009 : ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ มณีกานต์  เผือกขจี เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280028 : อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) ลำยอง  เรืองฤทธิ์ ครู
37 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280028 : อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) คงศักดิ์  ศิริอาภรณ์ ครูชำนาญการ
38 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280014 : อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ นายฉัตรชัย  เผื่อนโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
39 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280021 : ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ กาญจนา  ทัพใหญ่ ครูผู้ช่วย
40 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280011 : บ้านบึง สุชาดา   บัวบาง ครู
41 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280011 : บ้านบึง ketsara  sutthaphan ครู
42 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280012 : บ้านคั่นกระได นางสาวพจนารถ   เจียมจิตร ครู
43 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280013 : บ้านอ่าวน้อย nichakorn  buntham ลูกจ้่าง
44 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280022 : บ้านหนองเสือ อิสระพงษ์   ศรีวงษ์ ครูผู้ช่วย
45 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280022 : บ้านหนองเสือ ว่าที่ร.ต.อิสระพงษ์   ศรีวงษ์ ครู
46 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280029 : เนินแก้ววิทยาคาร นางเรวดี  สุทธิสิทธิ์ ครู
47 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280029 : เนินแก้ววิทยาคาร นางสาวอัญชลี  เจียมโพธิ์ ครูอัตราจ้าง
48 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280015 : บ้านย่านซื่อ ธิดารัตน์  เสวตวงศ์ ครู
49 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280016 : ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) สุกัลยา  สำราญรมย์ ครู
50 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280017 : สามัคคีร่วมจิต ถาวร  อรชุน ครู
51 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280017 : สามัคคีร่วมจิต นายวสันต์  สุกร ครู
52 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280018 : วังมะเดื่อ นายโอฬาร  ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
53 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280019 : ประชาบูรณะวิทยา รัศมี  ขันธปราชญ์ ครู
54 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280020 : หาดสนุกราษฏร์บำรุง นางสาวณัชรินทร์  ลาภโพธิ์ทอง ครู
55 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280082 : บ้านพุตะแบก เฌอมาร์ศ  ลูกอินทร์ ผอ.ร.ร.
56 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280082 : บ้านพุตะแบก Supaporn  Sukpanitkul ครู
57 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280083 : วัดทุ่งกลาง พิมลพรรณ  วงศ์ทิม ผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280083 : วัดทุ่งกลาง นางอุทุมพร  โตเอี่ยม ครู
59 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280084 : บ้านดอนใจดี มาริสา   ตั้งสุขสันต์ ผู้อำนวยการ
60 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280085 : บ้านมะเดื่อทอง น้ำผึ้ง  ทัดแก้ว ครู
61 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280087 : วัดนาหูกวาง สุปิยา  สุกนุ่น ครูผู้ช่วย
62 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280088 : วัดนาล้อม นางสาวหทัยรัตน์  เกตุจันทร์ พนักงานราชการ
63 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280088 : วัดนาล้อม นายพิทักษ์   เหมือนจินดา ครู
64 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280077 : วัดทุ่งประดู่ ไอลดา  อ่ำยิ้ม ครูอัตราจ้าง
65 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280078 : อนุบาลทับสะแก ประยูร  เหลืองประเสริฐ ครู
66 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280078 : อนุบาลทับสะแก วิษณุ  ชาวนาหว่าน ครู
67 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280078 : อนุบาลทับสะแก นางสาวอรกัญญา   เปรมสุข รองผู้อำนวยการ
68 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280079 : บ้านดอนทราย นายขจร   เชื้อทอง ครูชำนาญการ
69 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280079 : บ้านดอนทราย นายสายชล  นาคทิพย์วรรณ ครูผู้ช่วย
70 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280079 : บ้านดอนทราย พุธวิภา  หวสไกร ครู ผู้สอน
71 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280080 : ประชาราษฏร์บำรุง นายยรรยงค์  ณ บางช้าง ครู
72 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280081 : สมาคมเลขานุการสตรี 2 อรอินทุ์  จิตติ ครูผู้ช่วย
73 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280081 : สมาคมเลขานุการสตรี 2 สุภาพร  วาฤกษ์ดี ครูผู้ช่วย
74 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280086 : บ้านเหมืองแร่ ธีรพงษ์  น้อยประเสริฐ ธุรการโรงเรียน
75 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280086 : บ้านเหมืองแร่ จุไร  พันธรักษ์ ครู
76 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280089 : บ้านทุ่งตาแก้ว ทิพวัลย์  เหมาะเจาะ ธุรการโรงเรียน
77 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280090 : อ่างทองพัฒนา กัณฑ์ณพัชร  อัครไกรวรกุล ครู
78 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280090 : อ่างทองพัฒนา สิบเอกคณพัฒน์   ใจหลัก ครู
79 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280074 : บ้านไร่ใน ฤดี  สว่างโลก ครู
80 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280074 : บ้านไร่ใน นางสาวจิรประภา  บัวพันนา ครูผู้ช่วย
81 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280075 : บ้านหินเทิน มาโนช  ธูปหอม ครู
82 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280075 : บ้านหินเทิน ภาวิณี  ศรีประเสริฐ ครูผู้ช่วย
83 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280070 : บ้านเนินดินแดง สุจิรา  ช้างดำ ผอ.ร.ร.
84 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280070 : บ้านเนินดินแดง ทัดดาว  ศรีทอง ครู
85 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280070 : บ้านเนินดินแดง วิภาดา  เกื้อรอด ครู
86 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280071 : ประชาพิทักษ์ ภิรมย์  โมรา ผอ.ร.ร.
87 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280072 : บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 เอกภพ  กลำพบุตร ผอ.ร.ร.
88 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280072 : บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 นภาพร  จิตรมั่น ครู
89 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280073 : บ้านทุ่งยาว นางสาววรรณนิศา  กลั่นกล่อม ครู คศ.1
90 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280073 : บ้านทุ่งยาว เมธา  ศรีกำเหนิด ผุ้อำนวยการสถานศึกษา
91 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280091 : บ้านอ่างทอง กชวรรณ  พิททิสิทธิ์ ครูผู้ช่วย
92 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280091 : บ้านอ่างทอง นางสาวพันธ์ทิพย์  จันทะแก้ว ครูผู้ช่วย
93 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280092 : บ้านสีดางาม วันวิษา  ลิ้มไล้ ครู
94 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280093 : บ้านวังยาง สุรียา  บุญหนัก พนักงานราชการ
95 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280093 : บ้านวังยาง ขนิษฐา  มีชัย คศ.2
96 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280094 : วัดหนองหอย ภานุวัฒน์  สายเหล่า ครู
97 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280096 : บ้านหนองมะค่า นางสาวกาญจน์จิรา  ไพศาลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
98 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280096 : บ้านหนองมะค่า นายมานัส  สมมิตร ครู
99 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280113 : บ้านห้วยทรายขาว ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวิสา  บุญช่วย ครู
100 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280113 : บ้านห้วยทรายขาว อัจฉรา   พละกลาง ครู
101 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280114 : บ้านดอนทอง มนัสนันท์  ฉัตรบดินทร์กุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
102 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280115 : วัดนาผักขวง นายอำนาจ  จำนงค์รัตน์ ครู
103 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280115 : วัดนาผักขวง นางสาวแพรวเพชร  ทบพักตร์ ครู
104 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280116 : บ้านถ้ำเขาน้อย พนิดา  รัตนภรณ์ ครู ค.ศ.1
105 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280116 : บ้านถ้ำเขาน้อย นางเพ็ญจันทร์  ปานประเสริญ ครู ชำนาญการ
106 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280117 : บ้านดอนสง่า สุภาภรณ์  ธุระธร ครู
107 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280117 : บ้านดอนสง่า เปรมวดีย์  เลิศปาน ครู
108 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280126 : อนุบาลบางสะพาน นพนันท์  พุ่มคุ้ม ครู
109 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280110 : ไตรกิตทัตตานนท์ นพดล  ส่วนน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280110 : ไตรกิตทัตตานนท์ สมคิด  วุฒิชาติเกรียงไกร ครูอัตราจ้าง
111 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280111 : บ้านดงไม้งาม อรอนงค์  แดงนุ้ย ครู
112 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280111 : บ้านดงไม้งาม saipin  muangnok ครู
113 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280106 : บ้านมรสวบ นางสาวฐิติกร  จักรแก้ว ครู
114 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280106 : บ้านมรสวบ พัทธ์จรรย์ธร  ทองเล็ก ครู
115 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280107 : บ้านเขามัน กชนิช  สอิงทอง ครู
116 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280107 : บ้านเขามัน นางสาวชรินทร์ทิพย์  อรุณชัย ครูผู้ช่วย
117 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280108 : สมาคมเลขานุการสตรี 1 นางสาววันเพ็ญ  แ้ก้วเกตุ ครูชำนาญการ
118 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280108 : สมาคมเลขานุการสตรี 1 นางนิภาภรณ์  วงศ์สวัสดิ์ ครู
119 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280109 : บ้านหนองจันทร์ นางสาวภัทรภร  สิงห์สี ครู
120 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280104 : บ้านยางเขา เบญจภรณ์  สิงห์สี ธุรการ
121 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280104 : บ้านยางเขา อโนชา  จิระรัตน์พิศาล ครู
122 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280105 : บ้านหนองหญ้าปล้อง เบญจวรรณ  รวดเร็ว พนักงานราชการ
123 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280105 : บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวนันนภัทร์  พูลสวัสดิ์ ธุรการ
124 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280130 : บ้านวังยาว ธนันทน์ญา  เรียนรู้ ครูชำนาญการพิเสษ
125 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280130 : บ้านวังยาว นางสุพิมล  แก้วฉวี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
126 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280131 : บ้านทองมงคล ณัฐพล  ทรัพย์สมจิตร ครู
127 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280131 : บ้านทองมงคล นายกรีธา  นามทิพย์ ครู
128 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280132 : บ้านราษฏร์ประสงค์ นางมาลัย  อินทร์จุฬ ครู
129 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280133 : บ้านธรรมรัตน์ วันเพ็ญ  เพ็ชรพรรณ ครู
130 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280137 : บ้านในล็อค นางสาวจันทรัตน์  วอทอง ครู
131 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280137 : บ้านในล็อค วันวิสาข์  พรหมรักษา ครูชำนาญการ
132 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280102 : วัดธงชัยธรรมจักร สุชาดา  อินมี ครูโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร
133 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280103 : วัดดอนยาง จุฑาทิพย์  อิทธิศุภเศรษฐ์ ผอ.ร.ร.
134 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280103 : วัดดอนยาง รสริน  สุดอาลัย ครู โรงเรียนวัดดอนยาง
135 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280103 : วัดดอนยาง วันวิสาข์  อินพิรุด ครู
136 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280098 : บ้านหนองมงคล ดวงดาว  ศรีธรรมราช ครู โรงเรียนบ้านหนองมงคล
137 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280101 : บ้านหนองระแวง สกนธ์พรรณ  การัณย์สุข รักษาการผอ.ร.ร.
138 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280101 : บ้านหนองระแวง อาภาทิพย์  คะเณย์ ครูผู้ช่วย
139 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280097 : วัดถ้ำคีรีวงศ์ อิศราพร   แจวเจริญ ครู
140 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280097 : วัดถ้ำคีรีวงศ์ นางสาวสุทธิชา  คงสมกาย ครู
141 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280121 : บ้านหินกอง รุ่งกานต์  จ๋องาม ครูผู้ช่วย
142 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280122 : บ้านชะม่วง สรายุทธ  อิ่มแช่ม ครู
143 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280122 : บ้านชะม่วง ณัฐพงศ์  เส็งดอนไพร ครูผู้ช่วย
144 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280122 : บ้านชะม่วง นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
145 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280123 : บ้านสวนหลวง สุนทรี  ศรีทัศน์ ครูชำนาญการพิเศษ
146 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280123 : บ้านสวนหลวง นางฐิติรัตน์  คำสระ ครูผู้ช่วย
147 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280125 : บ้านห้วยแก้ว มัณฑณา  ม่วงศรี ครูผู้ช่วย
148 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280125 : บ้านห้วยแก้ว จักรี  ทรัพย์หอม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
149 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280124 : บางสะพาน ว่าที่ร้อยตรีเสรี  สุขกันตะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
150 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280124 : บางสะพาน นายธีระวัฒน์  คงแก้ว ครู
151 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280118 : บ้านท่าขาม อรจิรา  หมอนทอง ครู
152 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280100 : บ้านดอนสำราญ อดุลย์  กุณาฑลต์ รักษาราชการแทน ผอ.ร.ร.
153 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280100 : บ้านดอนสำราญ นางสาวจุฑามาศ   แสงสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย
154 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280100 : บ้านดอนสำราญ นางสาวเดือนเพ็ญ   ครือเครือ ครู
155 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280135 : บ้านคลองลอย พัชรี  นามศรี รก.ผอ.ร.ร.
156 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280135 : บ้านคลองลอย สุธีรดา  สุขมาก ครู
157 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280135 : บ้านคลองลอย นายจรูญ  เคหา ครู
158 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280127 : บ้านวังน้ำเขียว ฑาสิมาศ  จันทร์ประทับ ครูธุรการโรงเรียน
159 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280127 : บ้านวังน้ำเขียว นางอรุณฉาย  วิฑูรย์พันธ์ ครู
160 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280134 : ธนาคารออมสิน นางสาววารุณี   วงละคร ครู
161 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280128 : บ้านทุ่งเชือก niran  deesanan ครู
162 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280129 : บ้านดอนสำนัก nuethong  wachirakitkosol ครู
163 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280129 : บ้านดอนสำนัก รชต  เฟื่องสุวรรณ ครู
164 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280198 : มูลนิธิศึกษา ปวีณา  ชูสุวรรณ เจ้าหน้าที่พัสดุ
165 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280198 : มูลนิธิศึกษา นางสาวชัชนู  ทองสังข์ ครู
166 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280199 : บ้านไร่บนสามัคคี พวงแก้ว  จุลท้าว ครูผู้ช่วย
167 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280200 : บ้านบางเจริญ นายวิชัย  ศรีรัตนะวิไล เจ้าหน้าที่พัสดุ
168 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280200 : บ้านบางเจริญ พชร  บำรุงดอน ครู
169 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280201 : บ้านทองอินทร์ สรสิชา  พรามน้อย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.
170 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280201 : บ้านทองอินทร์ นางสาวซัลมา  หมัดโส๊ะ ครู
171 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280202 : บ้านช้างเผือก ฉัตรตรา  เกตุธนวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
172 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280202 : บ้านช้างเผือก อรชร  หะรังษี ครู
173 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280196 : บ้านไชยราช นางจรัสศรี  ชัยหา ชำนาญการ
174 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280197 : อนุบาลบางสะพานน้อย บุญเหลือ  วงษ์คลัง ครู ชำนาญการ
175 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280206 : บ้านบางเบิด วรางคณา  สิงยะเมือง ครู
176 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280206 : บ้านบางเบิด กฤษณา  แก้วเกิด ครู
177 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280207 : บ้านฝั่งแดง อสิต  สืบสาย ครูธุรการโรงเรียน
178 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280207 : บ้านฝั่งแดง นางสาวอำพร   จันทร์แจ้ง ธุรการโรงเรียน
179 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280208 : วัดกำมะเสน มณฑกาญจน์  เพชรชุม ธุรการโรงเรียน
180 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280208 : วัดกำมะเสน ชินกฤษกา  คำรินทร์ ครู
181 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280193 : บ้านห้วยสัก นิธิภัทร์  บุญเกิด ครูผู้ช่วย
182 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280194 : บ้านทุ่งสีเสียด พรพิมล  บัวผดุง ครู
183 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280194 : บ้านทุ่งสีเสียด ปนัดดา  ทับทิม ครูผู้ช่วย
184 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280195 : บ้านทรายทอง นางสาวอรัญญา  บุ่งเสน่ห์ ครูคศ.1
185 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280189 : บ้านหนองฆ้อง สุกัญญา  ปัตเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียน
186 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280189 : บ้านหนองฆ้อง สุทธาสินี  แตงโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
187 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280190 : บ้านทุ่งไทร นันตญา  อ่อนนุ่ม ครูผู้ช่วย
188 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280186 : บ้านบางสะพานน้อย นางสาวสุปรียา  ตรีหัตถ์ ครู
189 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280187 : วัดดอนตะเคียน อนุธิดา  โตมอญ ครู
190 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280187 : วัดดอนตะเคียน สิริมา   แดงรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
191 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280188 : บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) ฐิตินันท์  พัฒน์ทอง ธุรการ
192 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280188 : บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) มัลลิกา  แซ่อึ้ง ครูชำนาญการ
193 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280191 : บ้านทุ่งกะโตน นายณัฏฐ์วรัตม์  เลิศแล้ว ครูอัตราจ้าง
194 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280192 : บ้านหนองห้วยฝาด ผกาพันธ์  มกรางกูร ครู ค.ศ.1
195 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280204 : วัดเขาราษฎร์บำรุง เพ็ญนภา  สุขสำราญ ธุรการ
196 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280205 : บ้านปากแพรก usa  chuenwises ครู