รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280054 : บ้านหนองกระทิง ณฐพล  หนูน้อย ครู
2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280055 : วัดกุยบุรี นางรัตติยา  จันทะนันท์ ครู คศ.1
3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280056 : อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) นางเมตตา  สายชล รองผู้อำนวยการ
4 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280056 : อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) ธนู  ชุมภูแก้ว ครู
5 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280056 : อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) อังคณา  ลือกำลัง ครู
6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280057 : บ้านบน พัดชา  เชื้อสิงห์ ครูอัตราจ้าง
7 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280046 : บ้านหนองหมู นางสาวสมควร  เพ็ชรประดับ ครู
8 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280068 : บ้านหนองเตาปูน สุชาติ  ขวัญเมืองแก้ว ครู
9 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280069 : บ้านหนองบัว ชไมพร  นรารัตน์วันชัย ครูอัตราจ้าง
10 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280069 : บ้านหนองบัว สุวัฒน์  งามขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280061 : บ้านปากเหมือง ปุณิกา  ไชยมณี ครู
12 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280063 : บ้านเขาแดง นายภาณุวัฒน์  อิ่มเจริญ ครู
13 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280063 : บ้านเขาแดง สมควร  รัชตวิมล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
14 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280064 : วัดทุ่งน้อย นางสาวสุคลทิพย์  หุ่นเก่า ครู
15 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280065 : วัดดอนยายหนู กนกวรรณ  พรมสะอาด ครู
16 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280065 : วัดดอนยายหนู สมพิศ  งามสุด ครู
17 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280066 : บ้านดอนบ่อกุ่ม นางสาวอารีรัตน์  จับจัด ครู
18 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280067 : บ้านดอนมะขาม นางภาวนา  พรมสะอาด ครู
19 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280041 : สามแยกป่าถล่ม ทรรศน์วรรณ  นาคโต เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280041 : สามแยกป่าถล่ม เอมอร  ลำภา ผู้อำนวยการ
21 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280042 : บ้านป่าถล่ม จิตรลดา  ประดิษฐ์ศิริงาม ครู
22 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280042 : บ้านป่าถล่ม รุจิรดา  เวทยนุกูล ครู
23 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280043 : บ้านสามกระทาย ไพศาล  ประดิษฐ์ศิริงาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
24 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280043 : บ้านสามกระทาย จิราภรณ์  คีรีนิล ครู
25 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280044 : บ้านดอนกลาง จินดารัตน์  รักษายศ ครู
26 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280044 : บ้านดอนกลาง นางทิตติญา  ชาญวารินทร์ ครู
27 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280045 : บ้านสำโหรง บุญลือ  จันทร์ชูกลิ่น ครู
28 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280045 : บ้านสำโหรง รัตน์ฐาภัทร  หุ่นงาม ครูโรงเรียนบ้านสำโหรง
29 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280047 : บ้านรวมไทย นายพอพล  คีรีนิล ครูธุรการ
30 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280047 : บ้านรวมไทย นายสมจิตต์  วงษ์วรุณ รองผอ.รร
31 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280048 : บ้านโป่งกะสัง สิริกร  บุญเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน
32 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280053 : บ้านหนองเกด สมปอง  บุญเกิด ครู
33 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280053 : บ้านหนองเกด นางสาวสาพิตี  ข้อออ ครูผู้ช่วย
34 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280049 : บ้านยางชุม นายโชคอนันต์  อุตสียา ครูผู้ช่วย
35 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280050 : ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ นายสนิท  มิตพันธ์ ครู
36 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280050 : ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ โสภณ  ชื่นจิตต์ ครู
37 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280051 : บ้านไร่บน จุฑามาศ  กลิ่นพิพัฒน์ ธุรการโรงเรียน
38 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280051 : บ้านไร่บน นิศาชล  บุญมา ธุรการโรงเรียน
39 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280052 : บ้านหาดขาม ประนม  พงศ์ไพศาลศรี ครู
40 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280152 : ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา สุภัชธางค์  ละม้าย ครู
41 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280145 : บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) นางสุชัญญา  ชิวปรีชา รองผู้อำนวยการ
42 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280159 : บ้านหนองกา นางสาวเกษราภรณ์  แต่ผลประเสริฐ ครู
43 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280160 : วัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์) Watinee  Mainoy ครู
44 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280138 : อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) สุพัตรา   ศรีเที่ยงตรง ครูชำนาญการพิเศษ
45 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280155 : บ้านปากน้ำปราณ ขวัญจิตร์  คลังนาค เจ้าหน้าที่
46 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280155 : บ้านปากน้ำปราณ พจนีย์  แสงศรีจันทร์ ครู
47 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280157 : บ้านปรือน้อย นางสาวอรชุมา  ใจหมั่น ครู
48 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280157 : บ้านปรือน้อย นางจุไร  ต้นเถา รองผู้อำนวยการ
49 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280139 : บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 นายสังเวียน  รักษาดี ครู
50 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280139 : บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 พรรณี  สังข์ทอง ครู
51 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280140 : บ้านหนองหอย ธนีญา  พลายงาม ครู
52 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280141 : บ้านวังยาว ธงชัย  เกตุย้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
53 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280141 : บ้านวังยาว กรรณิกา  เอี่ยมสะอาด ครู
54 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280151 : ชลประทานปราณบุรี นิภาพร  หน่วงเหนี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียน
55 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280149 : บ้านห้วยพลับ อุษา  บัวด้วง ครู
56 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280150 : บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) ศรีสุภา  ศรีวิฑูรย์ ครูชำนาญการ
57 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280147 : บ้านหนองยิงหมี นายสมคิด   สดสะอาด ครูชำนาญการ
58 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280147 : บ้านหนองยิงหมี สิริพัชร  ภู่ทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
59 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280148 : บ้านหนองตาเย็น ศิริลดา  ช่วยศรีนวล ครู
60 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280168 : บ้านห้วยมงคล นางสาวยุภาวรรณ  หลายชั้น ครู
61 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280170 : บ้านวังข่อย นายกำพู  คงแถวทอง ครู
62 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280170 : บ้านวังข่อย นายพาสกร  พรหมวิหาร ผุ้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280171 : บ้านหนองไผ่ นายสุนทร   สุขวังไทร ผู้อำนวยการ
64 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280162 : บ้านหนองพรานพุก สุนีย์  เกิดแย้ม ครู
65 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280164 : บ้านทุ่งยาว จักรกฤษณ์  ฉัตรไธสง ครู
66 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280165 : บ้านทับใต้ เทพรักษ์  ถาวรนันท์ ครูผู้ช่วย
67 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280165 : บ้านทับใต้ จิรพันธ์  สายสร้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน
68 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280181 : บ้านห้วยไคร้ ธารัณดา   จันทร์แก้ว ครู
69 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280175 : บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร นายอภิชาต  ธิมาชัย ครู คศ.1
70 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280173 : บ้านเนินพยอม ภรณ์ชนก  ชัยหา ครู
71 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280176 : บ้านหนองพลับ พลพรรธน์  พลสระคู ครูผู้ช่วย
72 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280176 : บ้านหนองพลับ นายสมหมาย   สุขศรี ครู
73 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280179 : บ้านหนองกระทุ่ม นายกัมปนาท  กลิ่นเพย ครูชำนาญการ
74 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280179 : บ้านหนองกระทุ่ม กามีละห์  มะเละสุสะยะ ครู
75 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280174 : โรตารี่กรุงเทพ สุรีวรรณ  จันทร์ศิริ ครู
76 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280180 : บ้านคอกช้างพัฒนา Thunyapone  chongdee ครู
77 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280180 : บ้านคอกช้างพัฒนา สุพัตรา  แสงอรุณ ครู
78 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280182 : บ้านห้วยไทรงาม ภัทราภรณ์  ปินลุม ครูธุรการ
79 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280182 : บ้านห้วยไทรงาม นางนันท์นภัส  รองพินิจ ครู
80 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280183 : วไลย นางสาวสุกัญญา  จิตพลีชีพ ครู
81 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280183 : วไลย ภัทรานิษฐ์  เกษแก้ว ครู
82 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280183 : วไลย อุไรวรรณ  หงษ์วิเศษ ครู
83 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280183 : วไลย พนอตา  แสงแก้ว ครู
84 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280184 : ละเมาะ ทิพย์วรรณ  ทองสุข ครูชำนาญการ
85 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280178 : อานันท์ ณัฐพล  คุณเอนก ครู
86 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280178 : อานันท์ นางสาวขวัญใจ  สมสา ครูผู้ช่วย
87 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280169 : บ้านหนองซอ ศิราภรณ์  สีดอกบวบ ครู
88 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280169 : บ้านหนองซอ นายสนอง  อ่วมอิ่ม ครู ชำนาญการ
89 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280172 : บ้านหนองคร้า นางภัทรจิตร  แซ่จิว ครูชำนาญการ
90 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280161 : อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) ธนพร  สารมี ครู
91 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280163 : บ้านวังโบสถ์ ช่อทิพย์  ช้างเผือก ครู
92 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280163 : บ้านวังโบสถ์ นางสาวมลฤดี  ศรีลิพิน ครู
93 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280166 : บ้านหนองเหียง นางบุญเรือน  รักขิตเลขา ครูชำนาญการพิเศษ
94 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280166 : บ้านหนองเหียง นลินรัตน์   หงษ์ทอง ครูผู้ช่วย
95 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280167 : บ้านหนองตะเภา นายเกรียงศักดิ์  รสเจริญ ครู
96 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280167 : บ้านหนองตะเภา นันท์นภัส  ศรีพรหมทอง ครู คศ.1
97 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280223 : บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด ณัชพร  ช่วยรอด ครู
98 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280224 : บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) นางสาวจิรัตน์  สัตย์ประกอบ ครู
99 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280224 : บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) นายชูทวีป  ทองแกมแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ
100 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280228 : บ้านหนองน้ำกลัด นายพิทยา  ถาวงษ์กลาง ครู
101 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280228 : บ้านหนองน้ำกลัด มาลี  เบ็ญจกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด
102 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280233 : บ้านหนองจิก นางสาวพชกร  เด่นจารุกูล ครู
103 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280234 : อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) สมเกียรติ  โคมเมือง ครู
104 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280235 : บ้านเกาะไผ่ นายพรชัย  แก่นจักษ์ ครู
105 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280236 : บ้านสิบสองหุ้น ญาธิป   กรรณสูตร ผู้บริหารโรงเรียน
106 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280236 : บ้านสิบสองหุ้น ปวิชญา  คล้ายแก้ว ครูธุรการ
107 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280237 : บ้านหนองไทร นางรจนา  เกตุเตี้ย ครู
108 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280238 : บ้านนาวัลเปรียง ณรัณกร  เชื้อชาติ ครู
109 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280238 : บ้านนาวัลเปรียง จีระวรรณ  จันทร์ชูกลิ่น ครูผู้ช่วย
110 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280230 : บ้านศาลาลัย วรรณา  เขียวอิ่ม ครู
111 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280230 : บ้านศาลาลัย วาสนา  ดีพิษ ธุรการโรงเรียน
112 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280230 : บ้านศาลาลัย มานัส  หินชีระนัน ครู
113 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280229 : บ้านหนองเป่าปี่ ศิรินันท์  จีนพก ครู
114 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280227 : บ้านเนินกรวด นางชนิดา  ยอดสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
115 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280227 : บ้านเนินกรวด รุ้งนภา  อาจคงหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280227 : บ้านเนินกรวด นฤมล  สวัสดิผล เจ้าหน้าที่ธุรการ
117 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280226 : บ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) สุภาวดี  เอียดสี ครู
118 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280217 : บ้านลาดวิถี ภาวิณี  สุขสบาย ครูชำนาญการ
119 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280217 : บ้านลาดวิถี นางสาวนวลจันทร์  มีศรีสุข ธุรการโรงเรียน
120 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280217 : บ้านลาดวิถี นฤมล  ทรงแสง ครู
121 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280218 : บ้านหนองคาง มัทนา  ธนันทา ครูผู้ช่วย
122 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280219 : บ้านเกาะนาน้อย นางสาวกิตติมา  กฤตานุสาร ครู
123 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280219 : บ้านเกาะนาน้อย ไพริน  พรหมม่วง ครู
124 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280220 : บ้านหนองหญ้าปล้อง นิษฐา  สิงห์โสภา ครูผู้ช่วย
125 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280220 : บ้านหนองหญ้าปล้อง ดลนภา  เกิดแก่น ครู
126 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280221 : บ้านเขาโป่ง สุรัตน์  บุญขจาย ครู
127 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280222 : วัดเกษตรกันทราราม วริศรา  นวมนิ่ม ครูผู้ช่วย
128 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280222 : วัดเกษตรกันทราราม วริศรา  นวมนิ่ม ครู
129 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280214 : บ้านบางปู วริษฎา  ธนาธีร์กุล ครู
130 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280216 : บ้านใหม่ นางสาวนงลักษณ์  ธรรมเนียม ครูอัตราจ้าง
131 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280210 : บ้านพุน้อย สมคิด  รุ่งมณี ครู
132 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280211 : บ้านพุใหญ่ ทัศนีย์  หูทิพย์ ครู
133 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280212 : บ้านหนองข้าวเหนียว สิริมาส  เขียวไปรเวช ครู
134 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280213 : บ้านหัวตาลแถว จิณฬเพชกานดา   ทับภูธร เจ้าหน้าที่พัสดุ
135 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280213 : บ้านหัวตาลแถว ณัฐพงษ์  โหมดสกุล ครู
136 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280259 : นเรศวรห้วยผึ้ง ฐิติมา  แกมไทย ครูผู้ช่วย