รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280054 : บ้านหนองกระทิง นางสาวพัชราภรณ์   ใจกล้า ครู
2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280055 : วัดกุยบุรี นางรัตติยา  จันทะนันท์ ครู คศ.1
3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280056 : อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) ธนู  ชุมภูแก้ว ครู
4 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280056 : อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) อังคณา  ลือกำลัง ครู
5 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280057 : บ้านบน พัดชา  เชื้อสิงห์ ครูอัตราจ้าง
6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280046 : บ้านหนองหมู นางสาวสมควร  เพ็ชรประดับ ครู
7 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280068 : บ้านหนองเตาปูน สุชาติ  ขวัญเมืองแก้ว ครู
8 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280069 : บ้านหนองบัว สุวัฒน์  งามขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280061 : บ้านปากเหมือง ปุณิกา  ไชยมณี ครู
10 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280063 : บ้านเขาแดง นางสาววรรณชนก   แย้มเปลี่ยน ครู
11 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280064 : วัดทุ่งน้อย นางสาวสุคลทิพย์  หุ่นเก่า ครู
12 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280065 : วัดดอนยายหนู นางสาวประจินต์  วราภิบาล ครู
13 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280066 : บ้านดอนบ่อกุ่ม นางสาวอารีรัตน์  จับจัด ครู
14 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280067 : บ้านดอนมะขาม นางภาวนา  พรมสะอาด ครู
15 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280041 : สามแยกป่าถล่ม ทรรศน์วรรณ  นาคโต เจ้าหน้าที่ธุรการ
16 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280042 : บ้านป่าถล่ม รุจิรดา  เวทยนุกูล ครู
17 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280042 : บ้านป่าถล่ม จิตรลดา  ประดิษฐ์ศิริงาม ครู
18 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280043 : บ้านสามกระทาย จิราภรณ์  คีรีนิล ครู
19 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280043 : บ้านสามกระทาย นางอำพร  เกลี้ยงกลม ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามกระทาย
20 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280044 : บ้านดอนกลาง จินดารัตน์  รักษายศ ครู
21 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280045 : บ้านสำโหรง รัตน์ฐาภัทร  หุ่นงาม ครูโรงเรียนบ้านสำโหรง
22 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280047 : บ้านรวมไทย นายพอพล  คีรีนิล ครูธุรการ
23 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280048 : บ้านโป่งกะสัง สิริกร  บุญเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280053 : บ้านหนองเกด มนัสวี  ศรีนวล ครู
25 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280049 : บ้านยางชุม นายโชคอนันต์  อุตสียา ครูผู้ช่วย
26 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280050 : ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ นายสนิท  มิตพันธ์ ครู
27 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280051 : บ้านไร่บน จุฑามาศ  กลิ่นพิพัฒน์ ธุรการโรงเรียน
28 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280051 : บ้านไร่บน นิศาชล  บุญมา ธุรการโรงเรียน
29 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280052 : บ้านหาดขาม ประนม  พงศ์ไพศาลศรี ครู
30 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280152 : ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา อัจจิมา  อาสนะ ครู
31 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280152 : ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา สุภัชธางค์  ละม้าย ครู
32 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280145 : บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) นางชุติกาญจน์   จันทร์สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280159 : บ้านหนองกา นางสาวเกษราภรณ์  แต่ผลประเสริฐ ครู
34 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280160 : วัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์) Watinee  Mainoy ครู
35 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280138 : อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) นางสาวรัตนาภรณ์  เมืองตรีงาม ครู
36 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280138 : อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) นางสาวพัชราภา   ภักดีเจริญ ครู
37 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280138 : อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) สุพัตรา   ศรีเที่ยงตรง ครูชำนาญการพิเศษ
38 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280155 : บ้านปากน้ำปราณ ขวัญจิตร์  คลังนาค เจ้าหน้าที่
39 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280157 : บ้านปรือน้อย นางสาวอรชุมา  ใจหมั่น ครู
40 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280139 : บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 พรรณี  สังข์ทอง ครู
41 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280139 : บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 นายสังเวียน  รักษาดี ครู
42 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280140 : บ้านหนองหอย ธนีญา  พลายงาม ครู
43 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280140 : บ้านหนองหอย สุพัตรา  ดินเตบ ครูโรงเรียนบ้านหนองหอย
44 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280141 : บ้านวังยาว กรรณิกา  เอี่ยมสะอาด ครู
45 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280151 : ชลประทานปราณบุรี นิภาพร  หน่วงเหนี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียน
46 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280149 : บ้านห้วยพลับ อุษา  บัวด้วง ครู
47 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280150 : บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) ศรีสุภา  ศรีวิฑูรย์ ครูชำนาญการ
48 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280150 : บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) นางสาวรัชนีกร  เยาวมาลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
49 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280147 : บ้านหนองยิงหมี นายสมคิด   สดสะอาด ครูชำนาญการ
50 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280148 : บ้านหนองตาเย็น ศิริลดา  ช่วยศรีนวล ครู
51 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280168 : บ้านห้วยมงคล นราวดี  มีพรบูชา ครู
52 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280170 : บ้านวังข่อย นายพาสกร  พรหมวิหาร ผุ้อำนวยการโรงเรียน
53 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280171 : บ้านหนองไผ่ นายสุนทร   สุขวังไทร ผู้อำนวยการ
54 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280162 : บ้านหนองพรานพุก สุนีย์  เกิดแย้ม ครู
55 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280164 : บ้านทุ่งยาว จักรกฤษณ์  ฉัตรไธสง ครู
56 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280164 : บ้านทุ่งยาว วิมวิภา  ตามยุทธ ครูผู้ช่วย
57 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280165 : บ้านทับใต้ จิรพันธ์  สายสร้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280165 : บ้านทับใต้ เทพรักษ์  ถาวรนันท์ ครู
59 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280181 : บ้านห้วยไคร้ ธารัณดา   จันทร์แก้ว ครู
60 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280175 : บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร นายอภิชาต  ธิมาชัย ครู คศ.2
61 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280173 : บ้านเนินพยอม ภรณ์ชนก  ชัยหา ครู
62 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280176 : บ้านหนองพลับ นายสมหมาย   สุขศรี ครู
63 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280179 : บ้านหนองกระทุ่ม นายกัมปนาท  กลิ่นเพย ครูชำนาญการ
64 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280179 : บ้านหนองกระทุ่ม กามีละห์  มะเละสุสะยะ ครู
65 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280174 : โรตารี่กรุงเทพ สุรีวรรณ  จันทร์ศิริ ครู
66 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280180 : บ้านคอกช้างพัฒนา สุพัตรา  แสงอรุณ ครู
67 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280182 : บ้านห้วยไทรงาม ภัทรศรี  สาริมาตย์ ครู
68 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280183 : วไลย นางสาวอมรรัตน์  เผ่าเพ็ง ครู
69 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280184 : ละเมาะ ทิพย์วรรณ  ทองสุข ครูชำนาญการ
70 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280178 : อานันท์ นางสาวขวัญใจ  สมสา ครูผู้ช่วย
71 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280178 : อานันท์ ณัฐพล  คุณเอนก ครู
72 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280169 : บ้านหนองซอ นูรียะห์   ุเลาะวา ครูผู้ช่วย
73 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280169 : บ้านหนองซอ ศิราภรณ์  สีดอกบวบ ครู
74 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280172 : บ้านหนองคร้า ภัทรจิตร  แซ่จิว ครูชำนาญการพิเศษ
75 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280161 : อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) ธนพร  สารมี ครู
76 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280163 : บ้านวังโบสถ์ นางสาวมลฤดี  ศรีลิพิน ครู
77 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280166 : บ้านหนองเหียง นลินรัตน์   หงษ์ทอง ครูผู้ช่วย
78 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280167 : บ้านหนองตะเภา วนิดา   ครุฑกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280167 : บ้านหนองตะเภา นายเกรียงศักดิ์  รสเจริญ ครู
80 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280223 : บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด ณัชพร  ช่วยรอด ครู
81 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280224 : บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) นายชูทวีป  ทองแกมแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ
82 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280228 : บ้านหนองน้ำกลัด นายพิทยา  ถาวงษ์กลาง ครู
83 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280233 : บ้านหนองจิก นางสาวพชกร  เด่นจารุกูล ครู
84 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280234 : อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) สมเกียรติ  โคมเมือง ครู
85 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280235 : บ้านเกาะไผ่ นายพรชัย  แก่นจักษ์ ครู
86 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280236 : บ้านสิบสองหุ้น ญาธิป   กรรณสูตร ผู้บริหารโรงเรียน
87 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280237 : บ้านหนองไทร นางรจนา  เกตุเตี้ย ครู
88 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280238 : บ้านนาวัลเปรียง จีระวรรณ  จันทร์ชูกลิ่น ครูผู้ช่วย
89 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280230 : บ้านศาลาลัย มานัส  หินชีระนัน ครู
90 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280229 : บ้านหนองเป่าปี่ ศิรินันท์  จีนพก ครู
91 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280227 : บ้านเนินกรวด รุ้งนภา  อาจคงหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
92 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280226 : บ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) สุภาวดี  เอียดสี ครู
93 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280217 : บ้านลาดวิถี ณฐอร  ทรงแสง ครู
94 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280218 : บ้านหนองคาง มัทนา  ธนันทา ครูผู้ช่วย
95 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280219 : บ้านเกาะนาน้อย นางสาวเจนนภา  ไทยสวี ครู
96 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280220 : บ้านหนองหญ้าปล้อง นิษฐา  สิงห์โสภา ครูผู้ช่วย
97 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280221 : บ้านเขาโป่ง สุรัตน์  บุญขจาย ครู
98 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280222 : วัดเกษตรกันทราราม จุฬารัตน์  เกตุย้อย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
99 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280214 : บ้านบางปู วริษฎา  ธนาธีร์กุล ครู
100 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280216 : บ้านใหม่ นางสาวนงลักษณ์  ธรรมเนียม ครูอัตราจ้าง
101 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280210 : บ้านพุน้อย สมคิด  รุ่งมณี ครู
102 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280211 : บ้านพุใหญ่ จุฑามาศ  นังตะลา ครู
103 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280212 : บ้านหนองข้าวเหนียว สิริมาส  เขียวไปรเวช ครู
104 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280213 : บ้านหัวตาลแถว จิณฬเพชกานดา   ทับภูธร เจ้าหน้าที่พัสดุ
105 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280259 : นเรศวรห้วยผึ้ง ฐิติมา  แกมไทย ครูผู้ช่วย