รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.นครศรีธรรมราช 210774 : เบญจมราชูทิศ พรวิกา  สามัคคี เจ้าหน้าที่พัสดุ
2 สพม.นครศรีธรรมราช 210775 : กัลยาณีศรีธรรมราช นายธเนศ  หาญใจ ครู
3 สพม.นครศรีธรรมราช 210776 : ปากพูน อัญญากร  ช่วยสงค์ ครู
4 สพม.นครศรีธรรมราช 210776 : ปากพูน อุดม  เภรีกุล ครูโรงเรียนปากพูน
5 สพม.นครศรีธรรมราช 210777 : เมืองนครศรีธรรมราช ศรัณย์ภัทร์  ไตรสุวรรณ ครู
6 สพม.นครศรีธรรมราช 210778 : โยธินบำรุง วนิดา  หมวดจันทร์ ครู
7 สพม.นครศรีธรรมราช 210779 : ตรีนิมิตรวิทยา นางดวงพร  เวชสารศรี ครูชำนาญการ
8 สพม.นครศรีธรรมราช 210780 : ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ขวัญฤทัย  คงสังข์ ครู
9 สพม.นครศรีธรรมราช 210780 : ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นางจรรยา  ถนอมทรัพย์ ครู
10 สพม.นครศรีธรรมราช 210781 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช วารุณี  ภูริวัฒนกุล เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
11 สพม.นครศรีธรรมราช 210784 : สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายอานนท์  ตรีกำจร เจ้าหน้าที่พัสดุ
12 สพม.นครศรีธรรมราช 210784 : สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายสราวุธ  กำราญศึก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
13 สพม.นครศรีธรรมราช 210785 : ขุนทะเลวิทยาคม ภารดี  หิรัญประจักษ์ ครูผู้ช่วย
14 สพม.นครศรีธรรมราช 210842 : เฉลิมราชประชาอุทิศ นางสาวถวิล  แซ่เดี่ยว ครูชำนาญการพิเศษ
15 สพม.นครศรีธรรมราช 210843 : เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ณัชปภา  นิยมผล ครู
16 สพม.นครศรีธรรมราช 210843 : เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อัศวิน  จุลมูล ครู
17 สพม.นครศรีธรรมราช 210844 : พระพรหมพิทยานุสรณ์ สุธี  คชาผล ครู
18 สพม.นครศรีธรรมราช 210848 : ทางพูนวิทยาคาร วายุรี  ดังนิโรจน์ ครู
19 สพม.นครศรีธรรมราช 210849 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ฐนิกา  ช่วยสุทธิ์ ครู
20 สพม.นครศรีธรรมราช 210786 : ฉวางรัชดาภิเษก ปรียาวดี  ศิริพงศ์ ครู
21 สพม.นครศรีธรรมราช 210786 : ฉวางรัชดาภิเษก นางบุญเรือง  มัชฌิมวงศ์ ครู ค.ศ.1
22 สพม.นครศรีธรรมราช 210789 : ละอายพิทยานุสรณ์ วิเชียรรัตน์  สิขิวัฒน์ ครู
23 สพม.นครศรีธรรมราช 210790 : พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ นายพิสิฏฐ์  ขวัญแข ครูผู้ช่วย
24 สพม.นครศรีธรรมราช 210791 : นางเอื้อยวิทยา ภาวิกา   ละอองแก้ว ครู
25 สพม.นครศรีธรรมราช 210804 : ทุ่งสง นางสาวสุนิสา  รุ่งเรือง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
26 สพม.นครศรีธรรมราช 210805 : สตรีทุ่งสง jantrarat  chaideat ครู
27 สพม.นครศรีธรรมราช 210806 : ทุ่งสงวิทยา นายสุชาติ  โรวัฒน์ ครู โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
28 สพม.นครศรีธรรมราช 210807 : ทุ่งสงสหประชาสรรค์ นางสาวมัลลิกา  ยอดมณี ครูผู้ช่วย
29 สพม.นครศรีธรรมราช 210808 : ก้างปลาวิทยาคม นางพยอม  มณีฉาย ครู
30 สพม.นครศรีธรรมราช 210808 : ก้างปลาวิทยาคม อทิตตา  ยวงนาค ึครู
31 สพม.นครศรีธรรมราช 210812 : นาบอน นางสาวมาวดี  รัตนานุภาพ เจ้าหน้าธุรการโรงเรียน
32 สพม.นครศรีธรรมราช 210813 : ทุ่งใหญ่วิทยาคม นางสาวทิพยวรรณ์  ไกรนรา ครู
33 สพม.นครศรีธรรมราช 210813 : ทุ่งใหญ่วิทยาคม นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร ครู
34 สพม.นครศรีธรรมราช 210814 : กรุงหยันวิทยาคาร นางสาวนัฐริตา  รัตนบุรี ครู
35 สพม.นครศรีธรรมราช 210814 : กรุงหยันวิทยาคาร นางสาวพัชริญา  แนบเนียด เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพม.นครศรีธรรมราช 210815 : ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ภาวดี  พรหมศาสน์ ครู
37 สพม.นครศรีธรรมราช 210816 : เสม็ดจวนวิทยาคม สุพศิน  เสาวรัตน์ ครู
38 สพม.นครศรีธรรมราช 210817 : ทุ่งสังพิทยาคม ณัฎฐพล   ไม้เรียง ครูผู้ช่วย
39 สพม.นครศรีธรรมราช 210838 : บางขันวิทยา วิรัช  รัตนกระจ่าง รองผู้อำนวยการ
40 สพม.นครศรีธรรมราช 210838 : บางขันวิทยา อมรศักดิ์  บุญวงศ์ ครู
41 สพม.นครศรีธรรมราช 210839 : วังหินวิทยาคม นางกฤติยา  สุขเรือง ครูผู้สอน
42 สพม.นครศรีธรรมราช 210840 : ประสาธน์ราษฎร์บำรุง นายสันติชัย  ไตรเมศ ครูชำนาญการ
43 สพม.นครศรีธรรมราช 210847 : ช้างกลางประชานุกูล เด่นวัฒน  สักคุนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
44 สพม.นครศรีธรรมราช 210792 : เชียรใหญ่ นายเฉลิมชัย  กลับดี รองผู้อำนวยการ
45 สพม.นครศรีธรรมราช 210792 : เชียรใหญ่ สุวิทย์  รักษ์ทอง รองผู้อำนวยการ
46 สพม.นครศรีธรรมราช 210792 : เชียรใหญ่ นางสาววารุณี  จิรัญเวทย์ พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
47 สพม.นครศรีธรรมราช 210793 : วิเชียรประชาสรรค์ มาลิณี  เสนเกลี้ยง เจ้าหน้าที่ธุรการ
48 สพม.นครศรีธรรมราช 210793 : วิเชียรประชาสรรค์ นายอดิศร  รอดเหลื่อม ครู
49 สพม.นครศรีธรรมราช 210794 : เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา นฤมล  จันทร์มณี ครู
50 สพม.นครศรีธรรมราช 210795 : ธัญญาวดีศึกษา ััยินดี  เวชสาร ครู ชำนาญการพิเศษ
51 สพม.นครศรีธรรมราช 210796 : ชะอวด นางสาวกัญจน์ศรณ์  ศิริอนันต์ ธุรการ
52 สพม.นครศรีธรรมราช 210796 : ชะอวด ศิรินทิพย์  บางเมือง ครู
53 สพม.นครศรีธรรมราช 210797 : ชะอวดวิทยาคาร นางอรอุมา  นิตย์วิมล ครู
54 สพม.นครศรีธรรมราช 210798 : เกาะขันธ์ประชาภิบาล สมใจ  จันสุกสี ครู
55 สพม.นครศรีธรรมราช 210798 : เกาะขันธ์ประชาภิบาล นายสมพัฒน์  ไชยขันธ์ ครูชำนาญการ
56 สพม.นครศรีธรรมราช 210799 : ขอนหาดประชาสรรค์ ปิยวรรณ  สีทับ ครูผู้ช่วย
57 สพม.นครศรีธรรมราช 210800 : ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา นางสาวสารี   ทองดำ ครู
58 สพม.นครศรีธรรมราช 210800 : ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา โภไคย์  เกิดโภคา ครู
59 สพม.นครศรีธรรมราช 210818 : ปากพนัง นางหทัยทิพย์  นาคบัวแก้ว ครู
60 สพม.นครศรีธรรมราช 210820 : โศภนคณาภรณ์ สุพวงรัตน์  ไชยฉิม ครู
61 สพม.นครศรีธรรมราช 210820 : โศภนคณาภรณ์ อนุพันธ์  กรรมการ ครู
62 สพม.นครศรีธรรมราช 210821 : อินทร์ธานีวิทยาคม นายจักรรัตน์  ภักดีกิจ ครู
63 สพม.นครศรีธรรมราช 210819 : สตรีปากพนัง ชาคริต  มะลิวัลย์ ครูผู้ช่วย
64 สพม.นครศรีธรรมราช 210819 : สตรีปากพนัง ชาคริต  มะลิวัลย์ ครูผู้ช่วย
65 สพม.นครศรีธรรมราช 210822 : ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ประภัทสร  สินทอง ครู
66 สพม.นครศรีธรรมราช 210822 : ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ประภัทสร  สินทอง ครูผู้ช่วย
67 สพม.นครศรีธรรมราช 210823 : คีรีราษฎร์พัฒนา พิชญสุดา  ทองคำ ครูผู้ช่วย
68 สพม.นครศรีธรรมราช 210824 : ควนเกยสุทธิวิทยา ณิชากร  เส้งสุย ครู
69 สพม.นครศรีธรรมราช 210825 : เสาธงวิทยา อุดม  ช่วยคงคา ครู
70 สพม.นครศรีธรรมราช 210826 : ตระพังพิทยาคม จิรวรรณ  ไทรสีหา ครู
71 สพม.นครศรีธรรมราช 210826 : ตระพังพิทยาคม ศุภลักษณ์  ถูวะการ ครู
72 สพม.นครศรีธรรมราช 210833 : หัวไทรบำรุงราษฎร์ ไพโรจน์  มากจันทร์ ครู
73 สพม.นครศรีธรรมราช 210833 : หัวไทรบำรุงราษฎร์ จิรารัตน์  ทิพย์บำรุง ครู
74 สพม.นครศรีธรรมราช 210833 : หัวไทรบำรุงราษฎร์ นางกชนันท์   ใหม่อ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียน
75 สพม.นครศรีธรรมราช 210834 : แหลมราษฎร์บำรุง ณัฐธิดา  แสงวิมาน ครู
76 สพม.นครศรีธรรมราช 210835 : นพคุณประชาสรรค์ นางสุจิตรา  นิ่มนวล ครู
77 สพม.นครศรีธรรมราช 210836 : ทรายขาววิทยา ประเสริฐ  สุขเพ็ง ครู
78 สพม.นครศรีธรรมราช 210836 : ทรายขาววิทยา นางจุฬารัตน์  ทองยัง ครู
79 สพม.นครศรีธรรมราช 210837 : เขาพังไกร ลักษมณ  ยิ้มเส้ง ครูธุรการ
80 สพม.นครศรีธรรมราช 210837 : เขาพังไกร สุนทร  พรหมเพศ ครู
81 สพม.นครศรีธรรมราช 210841 : มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ โสภา  เส้งสุย ครู
82 สพม.นครศรีธรรมราช 210782 : พรหมคีรีพิทยาคม พิมพ์พจี  พันธนิตย์ ครู
83 สพม.นครศรีธรรมราช 210783 : บ้านเกาะวิทยา นางสาวชฎารัตน์   ชิวหากาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษ
84 สพม.นครศรีธรรมราช 210801 : ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เบญจวรรณ  กลสามัญ ครูอัตราจ้าง
85 สพม.นครศรีธรรมราช 210801 : ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นางสาวกิ่งกาญจนา  พุ่มจีน เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
86 สพม.นครศรีธรรมราช 210802 : โมคลานประชาสรรค์ ณภัทร  เพชรานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
87 สพม.นครศรีธรรมราช 210803 : สระแก้วรัตนวิทย์ นางวาสนา   ฉายประทีป ครู
88 สพม.นครศรีธรรมราช 210803 : สระแก้วรัตนวิทย์ นางสาวพรนวีย์  หวานจิตต์ ครู
89 สพม.นครศรีธรรมราช 210827 : สิชลคุณาธารวิทยา ทวีทรัพย์  แก้วเรือง ครู
90 สพม.นครศรีธรรมราช 210828 : ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ นายจีระ  เทพรักษ์ ครู
91 สพม.นครศรีธรรมราช 210829 : สิชลประชาสรรค์ นายสมนึก  คิดดี ครูชำนาญการพิเศษ
92 สพม.นครศรีธรรมราช 210829 : สิชลประชาสรรค์ วิไลลักษณ์   ไทยสม ธุรการ
93 สพม.นครศรีธรรมราช 210830 : เทพราชพิทยาสรรค์ นายจารึก  สุทิน ครู
94 สพม.นครศรีธรรมราช 210831 : ขนอมพิทยา นิตยา  จงกล ครูผู้ช่วย
95 สพม.นครศรีธรรมราช 210831 : ขนอมพิทยา ภัคจิรา  กลิ้งตา ครูผู้ช่วย
96 สพม.นครศรีธรรมราช 210832 : ท้องเนียนคณาภิบาล นายจีระศักดิ์  ปาละกุล ครูผู้ช่วย
97 สพม.นครศรีธรรมราช 210832 : ท้องเนียนคณาภิบาล นายยุทธนา  บุญจันทร์ ครู
98 สพม.นครศรีธรรมราช 210845 : คงคาประชารักษ์ นายสากล  ดอกบัว ครู
99 สพม.นครศรีธรรมราช 210846 : นบพิตำวิทยา ศรีรักษ์  เรืองรัตน์ ครู
100 สพม.นครศรีธรรมราช 210846 : นบพิตำวิทยา ชุติมา  จุ้ยบุตร ครู ชำนาญการ