รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210007 : วัดชัน วิวัฒน์  วัฒนะ ครู
2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210007 : วัดชัน วรรณี  แสงผะกาย ครู
3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210007 : วัดชัน พรพิรุณ  เรืองสังข์ ครูผู้ช่วย
4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210009 : บ้านย่านซื่อ สิริรัตน์  รัตนเพ็ชร์ ธุรการโรงเรียน
5 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210011 : วัดสวนพล นางอุมาพร  ขวัญเกื้อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210012 : วัดบ้านตาล ภคพงษ์  รักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
7 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210023 : อนุบาลนครศรีธรรมราช นายนำศักดิ์  หนูคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210008 : วัดหนองบัว นางชไมพร  วัลย์ดาว ครูโรงเรียนวัดหนองบัว
9 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210008 : วัดหนองบัว วรรณดี  หว่านพืช ธุรการโรงเรียน
10 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210003 : วัดน้ำรอบ นางอารมณ์  เฉตาไพย ครู
11 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210003 : วัดน้ำรอบ นางสาวศิริพร  ขวดแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210021 : วัดเทพธิดาราม ประยุทธ  ฆ้องเม่ง ครู
13 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210021 : วัดเทพธิดาราม พงษ์ศิทร  อินทฤทธิ์ เจ้าหน้าที่
14 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210015 : วัดมหาชัยวนาราม นายอุดมพร  จันทรพิทักษ์ ครู
15 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210015 : วัดมหาชัยวนาราม ณัฐวดี วุฒิมานพ  วุฒิมานพ ธุรการ
16 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210017 : วัดท่างาม ณัฐชา  จันทร์เพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
17 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210040 : บ้านปากพญา นางสาวณัฏฐนิช  ชุมภูทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
18 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210040 : บ้านปากพญา นายสุรชัย  ฐานะกาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210043 : บ้านปากน้ำปากพญา วีระศักดิ์  พรหมรัตน์ ธุรการโรงเรียน
20 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210043 : บ้านปากน้ำปากพญา เสาวลักษณ์  จุลแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
21 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210050 : วัดนาวง กุลธิดา  อนุศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
22 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210068 : ชุมชนวัดหมน พรศรี  ซังขาว ครู
23 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210069 : วัดสว่างอารมณ์ จิดาภา  ชูสุทธิ์ ธุรการ
24 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210069 : วัดสว่างอารมณ์ อุศนา  พฤกษารัตน์ ธุรการโรงเรียน
25 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210070 : วัดจังหูน วรรณดี  อินทประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ
26 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210070 : วัดจังหูน ชาตาพิชญ์  ผลความดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
27 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210070 : วัดจังหูน เกรียงศักดิ์  ชูใจ ครู
28 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210071 : วัดพังสิงห์ เกศริน  ลูกคง เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210071 : วัดพังสิงห์ มาลีพันธุ์  ภูมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210071 : วัดพังสิงห์ นายอนันท์  เดชภูมิ ครู
31 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210073 : บ้านหนองหนอน ธนัญญา  ปุลปักษ์ ธุรการ
32 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210060 : บ้านบางเตย นายอาจินต์  เมธีอภิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210074 : วัดโดน ประสานต์  ช่วยหนู ครู
34 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210046 : วัดนารีประดิษฐ์ ปรารถนา  เจนการ ครู
35 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210048 : บ้านบางหลวง ธีระพงค์  หมกทอง ครู
36 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210054 : บ้านบางกระบือ นายเอกวัฒน์  จุลเลศ ครู
37 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210058 : วัดราษฎร์เจริญ นายประหยัด  สิทธี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
38 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210029 : วัดพระมงกุฎ นายไพรัตน์  ไพรวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมงกุฎ
39 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210014 : บ้านนาเคียน นางพิกุล  อุดร ครู
40 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210014 : บ้านนาเคียน นิตยา  ฑีฆะ ครู
41 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210014 : บ้านนาเคียน วรรณดี  ขนาบแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
42 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210014 : บ้านนาเคียน นวลใย  สุทธิพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210014 : บ้านนาเคียน พิกุล  อุดร ครูชำนาญการ
44 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210027 : บ้านคลองดิน น.ส.ศรปภัฎฐ์  วงศ์ภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
45 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210027 : บ้านคลองดิน นางจารุวรรณ  พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียน
46 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210028 : บ้านทวดเหนือ สัมภาษณ์  สังขกาฬ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านทวดเหนือ
47 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210028 : บ้านทวดเหนือ นางนันทวรรณ  พิมพ์แสนนิล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
48 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210020 : วัดดอนยาง พรรณพิไล  ทองสุภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
49 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210024 : วัดหญ้า นายอภิสิทธิ์  ธานมาศ ครู
50 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210024 : วัดหญ้า ธิตญา  เสนดำ ธุรการ
51 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210024 : วัดหญ้า นายพัฒนา  สงพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
52 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210001 : วัดพระมหาธาตุ สารวุธ  เอียดจันทร์ ครูโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
53 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210066 : บ้านเนิน กุสุมา  แซ่โว้น ธุรการโรงเรียน
54 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210066 : บ้านเนิน ภิรมย์  วัฒนสงค์ ครู
55 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210052 : วัดบางใหญ่ วลัยวรรณ  องอาจ ครู
56 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210057 : วัดสระแก้ว สุภาวดี   กิจเกิด ครู
57 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210063 : วัดบางตะพาน จันทร์จิรา  ทองแก้ว ครูผู้ช่วย
58 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210062 : ราชประชานุเคราะห์ 5 สุภาพร   สุวรรณพานิช ครู
59 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210059 : บ้านคันธง อันทิกา  หวังผล ครู
60 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210049 : วัดนางพระยา พัณณ์ชิตา  สุขทองธนารัตน์ ธุรการ
61 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210047 : วัดท่านคร นายสุเมธ  เศวตวงศ์สกุล ครูชำนาญการ
62 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210047 : วัดท่านคร จิรา  เกิดศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
63 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210045 : วัดมุขธารา นางวันเพ็ญ  ยานพะโยม ครูโรงเรียนวัดมุขธารา
64 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210031 : วัดท่าแพ นางนันทวรรณ  ศรีวิรัตน์ ครู
65 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210032 : ราชประชานุเคราะห์ 4 ศรัณยา  ไชยพลบาล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
66 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210032 : ราชประชานุเคราะห์ 4 พิมมณี  เชาวลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔
67 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210032 : ราชประชานุเคราะห์ 4 ศิริพร  เพ็ชรเฟื่อง ครู
68 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210034 : วัดไพศาลสถิต ปานรวี  สุขยามผล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
69 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210034 : วัดไพศาลสถิต นางสาวนิสา  ศรีสุด ธุรการโรงเรียน
70 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210036 : บ้านห้วยไทร สถาพร  สุวรรณวัชรกูล ครู
71 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210037 : บ้านปากน้ำเก่า นายกีรยุทธ  นวนแก้ว จนท.ธุรการ
72 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210033 : วัดวิสุทธิยาราม นางกมลทิพย์   พูลแก้ว ครู
73 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210035 : วัดศรีมงคล ทัศนียา   ชฎารัตน์ ครูผู้ช่วย
74 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210030 : บ้านชะเอียน นายประสิทธิ์  วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการ
75 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210030 : บ้านชะเอียน นางสาวอรอุมา  โยธาราษฎร์ ธุรการ
76 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210030 : บ้านชะเอียน นายสมพงศ์  ไชยเจริญ ครู
77 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210039 : วัดท่าม่วง วลัยลักษณ์  พุทธพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210039 : วัดท่าม่วง นางสาววิภา  จันทรมณี ครูโรงเรียนวัดท่าม่วง
79 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210041 : วัดโบสถ์ นางมณทิชา  บุปผาคร ธุรการ
80 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210042 : วัดมะม่วงทอง ปราณี  จันแกมแก้ว ครูผู้ช่วย
81 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210025 : วัดหัวอิฐ ปิยนันท์  สร้อยสน ธุรการโรงเรียน
82 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210025 : วัดหัวอิฐ นางกรองทอง  ทองปาน ครูชำนาญการ
83 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210026 : บ้านทวดทอง ญาณิศา  แกะประจักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
84 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210026 : บ้านทวดทอง วันทา  พรหมรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง
85 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210010 : วัดโพธิ์ทอง นางมลธิชา  ลิ่มตระกูล ครู
86 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210010 : วัดโพธิ์ทอง ประพงศ์  ชูตรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
87 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210013 : วัดวนาราม กฤษณา  จันทร์ช่วยนา ธุรการโรงเรียน
88 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210002 : วัดโพธิ์เสด็จ จำรัส  อาชาชาญ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ
89 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210004 : วัดทุ่งแย้ นางสาวอมรรัตน์  เอี่ยมเล็ก เจ้าหน้าที่ธุรการ
90 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210004 : วัดทุ่งแย้ นายศรีภิรมย์  ปาลรังษี ครูโรงเรียนวัดทุ่งแย้
91 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210005 : วัดมะม่วงสองต้น ศุภริญจน์  แรกรุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
92 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210488 : ไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง) นางสาวขวัญหทัย  สุทธิ ธุรการโรงเรียน
93 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210492 : วัดสมอ ศรีสุดา  สองสี ธุรการโรงเรียน
94 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210491 : วัดวังไทร ละออ  กาพย์เกิด ครู
95 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210490 : วัดโคกโพธิ์สถิตย์ สุกรรยา  กุมพันธ์ ครู
96 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210490 : วัดโคกโพธิ์สถิตย์ วิยะกาญ  สิทธิ์มาก ครูธุรการ
97 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210490 : วัดโคกโพธิ์สถิตย์ สุกรรยา  กุมพันธ์ ครู
98 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210489 : วัดจันทร์ นางสาวกมลลักษณ์  คำก้อน ธุรการ
99 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210489 : วัดจันทร์ นายสามารถ  จิตสำรวย ครู
100 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210489 : วัดจันทร์ สุภาพร  ไชยกำจร ธุรการ
101 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210495 : ราษฎร์บำรุง อริญา  คำนวนจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
102 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210495 : ราษฎร์บำรุง ปรีชญา  เจริญวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
103 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210494 : บ้านสำนักใหม่ พิเชษฐ  เชาวลิต ผู้อำนวยการโรงเรียน
104 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210494 : บ้านสำนักใหม่ ยุภา  ชูหนู ครู
105 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210497 : วัดสอ ปทิตญา  ชูแก้ว ธุรการโรงเรียน
106 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210497 : วัดสอ นายเอกพจน์  เจริญคำ ธุรการ
107 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210493 : บ้านคดศอก นฤมล   บัลลัง ธุรการโรงเรียน
108 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210496 : วัดใหม่ทอน นางสาวผกาพรรณ  คำแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
109 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210496 : วัดใหม่ทอน จิรวรรณ   บัณฑิศักดิ์ ธุรการโรงเรียน
110 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210496 : วัดใหม่ทอน จิรวรรณ   บัณฑิศักดิ์ ธุรการโรงเรียนวัดใหม่ทอน
111 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210508 : บ้านตลาด สายใหม่  ปานะโปย ครู
112 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210507 : วัดไทรงาม บุปผา   จิตรบำเพิง เจ้าหน้าที่ธุรการ
113 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210507 : วัดไทรงาม tringam  school ครู
114 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210509 : วัดคีรีกันทร์ นพรัตน์  ผลไชย ครู
115 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210509 : วัดคีรีกันทร์ ทสมา  พลฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
116 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210510 : บ้านร่อน นางศรีสกุนต์  กำพลวรรณ ครูโรงเรียนบ้านร่อน
117 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210498 : บ้านสันยูง นายชูศักดิ์  ดวงแป้น ครู
118 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210498 : บ้านสันยูง รัชนก  เรศประดิษฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
119 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210500 : ชุมชนลานสกา วรพล  พันธนียะ ครู
120 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210500 : ชุมชนลานสกา วนานิตย์  กิจผดุง เจ้าหน้าที่ธุรการ
121 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210501 : บ้านมะม่วงทอง นางสาวชมัยพร  สมพันธุ์ ธุรการ
122 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210502 : วัดดินดอน อัญธิดา  ตระบันพฤกษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
123 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210504 : วัดน้ำรอบ นายระวิ  เจริญกิจ ครูชำนาญการพิเศษ
124 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210505 : วัดวังหงส์ ภัทธีญา  กัณฐรัตน์ ธุรการโรงเรียนวัดวังหงส์
125 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210506 : วัดเจดีย์ ไมตรี  ลำดับพังค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
126 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210506 : วัดเจดีย์ อนงค์  กิมิฬาร์ ครู
127 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210716 : วัดแพร่ จำนงค์  สุขหอม ครู
128 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210717 : วัดไสมะนาว ฉวีวรรณ  สิงโหพล ครู
129 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210718 : บ้านห้วยยูง ระวี  เฉตาไพย ผู้อำนวยการโรงเรียน
130 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210707 : วัดท้ายสำเภา โชคดี  ถาวรเศษ ครูโรงเรียนวัดท้ายสำเภา
131 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210710 : บ้านไสใหญ่ อัจฉรา  ธานีรัตน์ ครู
132 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210710 : บ้านไสใหญ่ นางสาวศุภวัลย์  วายุเวช เจ้าหน้าที่ธุรการ
133 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210708 : วัดเชิงแตระ นางสาวนิรัศรัย  เกิดสมจิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
134 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210711 : วัดราษฏร์เจริญวราราม อินทิรา  อินทร์สุวรรณ ครูธุรการ
135 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210711 : วัดราษฏร์เจริญวราราม จันทร์ทิพย์  ถาวรเศษ ครู
136 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210705 : วัดพระพรหม ดวงใจ  คชินทรโรจน์ จนท.ธุรการโรงเรียน
137 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210712 : บ้านห้วยระย้า อรณิชชา  ชูสมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
138 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210712 : บ้านห้วยระย้า จำนงค์  เดชอุบล ครู
139 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210709 : วัดห้วยพระ ณัฐพร  จิตอำนวย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
140 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210709 : วัดห้วยพระ ประมูล  รัตนวรรณ ครู
141 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210714 : วัดท่าช้าง นรมน  แก้ววิเชียร ครู ชำนาญการ
142 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210715 : วัดมะม่วงตลอด นายสมโชค  ทองหยู่ ครู
143 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210719 : วัดกัด นัฏศรา  มนชัย ธุรการโรงเรียน
144 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210720 : วัดคันนาราม เกตน์นิภา  เวินชุม ครูโรงเรียนวัดคันนาราม
145 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210713 : วัดหนองแตน นางศิริลักษณ์  เลขมาศ ครู
146 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210706 : วัดพระเพรง ซ่าซีตา  มีบุญลาภ เจ้าหน้าที่ธุรการ
147 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210765 : วัดสระไคร สัมพันธ์  สอดจิตร์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
148 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210758 : วัดป่าหวาย สุนันทา  ศรีเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
149 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210760 : บ้านอ่าวตะเคียน นางสาวอัจฉรา  ปานแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
150 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210760 : บ้านอ่าวตะเคียน นางสาวจรรยา  ลักษณะวิลาศ ครู
151 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210759 : บ้านปลายคลอง นางกชพร  ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
152 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210763 : วัดบางหว้า วัลลภา  วิเศษวงษา ผู้อำนวยการ
153 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210764 : วัดโคกกะถิน นางยศน้ำพร   ศรีวงศา ผู้อำนวยการโรงเรียน
154 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210761 : วัดดอนตรอ จารี  อักษรรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตรอ
155 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210761 : วัดดอนตรอ นางวันทนา  นวลปั้น ครู คศ.3
156 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210755 : วัดสระเพลง สกาวเดือน สังดวง  สังดวง เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210755 : วัดสระเพลง พิมรตา  อุ้ยสั้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
158 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210755 : วัดสระเพลง สมพร  ไชฉิม ผู้อำนวยการ
159 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210757 : บ้านปากช่อง นางสาวรุจิเรข  ยิ่งคำนึง เจ้าหน้าที่ธุรการ
160 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210756 : ราษฎร์บำรุง ศุภาภรณ์  ทองเกียว ครู
161 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210756 : ราษฎร์บำรุง ปุญญิศา  คีรีรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
162 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210754 : วัดทางพูน นางพึงพิศ   ไชยยุทธ ธุรการ
163 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210770 : วัดพังยอม ศิริพร  ยอสิน ครู คศ.2
164 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210768 : วัดทุ่งเฟื้อ นางวาสนา  ไชฉิม ครู คศ.2 โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ
165 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210769 : บ้านบางไทร นายบุญส่ง  กันทิน ครูชำนาญการ
166 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210769 : บ้านบางไทร รัตจนา  โยธารักษ์ ครู
167 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210767 : บ้านบางนกวัก กัญจณา  นวลจันทร ครู