รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210121 : บ้านคลองขัน นางศกุนตลา  บุญญาธิการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210099 : วัดเพ็ญญาติ ปวริศา  ศรีวิสุทธิ์ ครู คศ.1
3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210095 : วัดกะเปียด กาญจณา  เมธาวิรุฬห์ ครู
4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210115 : บ้านปากน้ำ เจริญ  ธรฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210115 : บ้านปากน้ำ NARISRA  YODTHONG ครู
6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210116 : วัดควนสูง ชนะ  อนันทกาญจน์ ครู
7 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210108 : ฉวาง ณัฐพล  เส้งเอียด ครูผู้ช่วย
8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210108 : ฉวาง สาธิต  น้อยเต็ม ครูชำนาญการ
9 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210124 : วัดมะเฟือง นางรุ่งฤดี   เนาวพันธ์ ครู
10 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210123 : วัดโคกเมรุ นางสาวปริยพิชญ์  คำจันทร์ ธุรการ
11 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210123 : วัดโคกเมรุ นางพิมพ์พร  ยอดพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210128 : บ้านนาเส นายวิรัตน์  โกกิฬา ครู
13 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210128 : บ้านนาเส นางแก้วกัณหา  ภูมิประโคน ครูโรงเรียนบ้านนาเส
14 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210098 : วัดนาเขลียง Metawee  Ramanpeng เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
15 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210100 : บ้านโคกมะขาม นางสาวภัทติยา  ชูมณี ธุรการ
16 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210119 : บ้านไสโคกเกาะ จารุกร  การสมาน ธุรการโรงเรียน
17 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210103 : วัดควนยูง jamsri  kaewsrion ครู
18 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210106 : บ้านห้วยทรายขาว นางมนธิรา  กะฐินหอม ธุรการโรงเรียน
19 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210125 : บ้านกันละ Kanjana  Kanjananukun ครู
20 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210125 : บ้านกันละ พิทักษ์  คงศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210126 : วัดไม้เรียง นางสุดารัตน์  สารักษ์ ครู
22 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210117 : วัดหาดสูง สมชาย  ทิพยดี ครู
23 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210118 : บ้านหาดทรายแก้ว Chucheep  Janoo ครู คศ.3
24 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210118 : บ้านหาดทรายแก้ว อนัญลักษณ์  ไชยเดช ธุรการโรงเรียน
25 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210134 : บ้านโคกยาง เกริกไกร  แซ่เลี้ยว ครูผู้ช่วย
26 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210129 : วัดมะปรางงาม พาขวัญ  จิตจำ ครู
27 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210129 : วัดมะปรางงาม นายจตุรงค์  ชนะราวี ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210133 : บ้านป่าพาด สุณีย์  สุขสมพร ครู
29 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210131 : บ้านทอนวังปราง อังคนา  ผิวนวล ครู
30 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210132 : บ้านสวนอาย วรัญญา  ญาติพัฒน์ ธุรการ
31 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210107 : บ้านปลายคลองเพรง ฌานิดา  ไกรนรา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเียน
32 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210111 : วัดโคกหาด ศลัญต์ธร  แก้วเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
33 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210113 : บ้านควน นางสาวรัตนพร  รัตนสุวรรณ ครูผู้ช่วย
34 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210110 : วัดเพ็ญมิตร Ampun  Pitakwong ครูชำนาญการ(เจ้าหน้าที่พัสดุ)
35 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210114 : วัดสามัคคีนุกูล นางชวิศา  พรหมขวัญ ครู
36 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210105 : วัดควนสะตอ นางสาวอังคณา  เมืองน้อย ครู
37 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210102 : บ้านคลองสาย ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลวรรณ  ทองแท้ ครู
38 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210096 : บ้านห้วยปริก นางเสาวนีย์  เชิงสวัสดิ์ ครูชำนาญการ
39 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210097 : ชุมชนวัดสุวรรณาราม ขวัญธิดา  นาคดี ครูชำนาญการ
40 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210097 : ชุมชนวัดสุวรรณาราม นางอุส่าห์  เสนาธิบดี ครูชำนาญการพิเศษ
41 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210602 : ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 นางอำมรณ์  ชาติวิชิต ครูคศ.3
42 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210604 : วัดนางเอื้อย ปิยมาภรณ์  จันใหม่ ครู
43 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210605 : บ้านห้วยกลาง นางสาวสุรีย์พร   พรมเดช ครู
44 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210600 : วัดหน้าเขา นันทนัช   ขวัญชัยสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
45 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210600 : วัดหน้าเขา นิดหน่อย    ศรีมุกข์ ธุรการ
46 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210601 : จุฬาภรณ์พิชญาคาร โกศล  ละม้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน
47 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210599 : วัดในไร่ กัญจิมา  พรหมปราสาท ธุรการ
48 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210597 : ชุมชนบ้านปากเสียว นายชัยพร  แก้วแสง ครูชำนาญการ
49 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210597 : ชุมชนบ้านปากเสียว นายบุญลาภ  มลิวัลย์ ครู
50 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210606 : บ้านวังวัว นุชฎา  สงแก ธุรการ
51 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210607 : บ้านคุ้งวังวัว นายสวัสดิ์   วงศืสวัสดิ์ รักษาก่ารผู้อำนวยการโรงเรียน
52 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210608 : วัดมังคลาราม นางนิตยา   ราชรักษ์ ครูโรงเรียนวัดมังคลาราม
53 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210610 : วัดโบราณาราม นางสาวปนัดดา  วงศ์พิพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
54 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210612 : บ้านเหนือคลอง นางสุวรรณา  กฐินหอม ครูโรงเรียนบ้านเหนือคลอง
55 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210613 : วัดทุ่งนาใหม่ อรวี  แสงศรี ธุรการโรงเรียน
56 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210613 : วัดทุ่งนาใหม่ จรัญ  กาญจนรังษี ครู
57 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210609 : วัดยางค้อม นางสาวพจนารถ  ช่วยชู เจ้าหน้าที่ธุรการ
58 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210311 : ราชประชานุเคราะห์ 6 นางวรรณสวรรค์   ทองวิจิตร ครู คศ. 3
59 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210311 : ราชประชานุเคราะห์ 6 นุชนาฏ  แคนยุกต์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
60 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210317 : บ้านพูน สายสุณี  ทองแท้ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
61 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210317 : บ้านพูน นางนงค์นาถ  เกตุแก้ว ครู
62 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210316 : วัดกะโสม สุนึง  นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210314 : บ้านคลองตูก อริสา   จงเจริญ ธุรการโรงเรียน
64 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210326 : สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง กิรติกา  เกลี้ยงมณี ธุรการโรงเรียน
65 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210329 : บ้านเขาตาว จิรัญญา  วรินทรเวช ธุรการ
66 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210331 : บ้านสามัคคีธรรม จิราวรรณ  ดอกไม้หอม ครูผู้ช่วย
67 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210308 : บ้านไสส้าน เฉลิมพล  ฮามวงศ์ ครู
68 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210332 : วัดนิคมคีรี นางสาวจีรวรรณ  สุขบางนพ ธุรการ
69 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210323 : บ้านวังเต่า นางอัจจิมา  รักษาสัตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
70 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210323 : บ้านวังเต่า วิรินณา  พลศร ธุรการโรงเรียน
71 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210323 : บ้านวังเต่า นายเกียรติ  หอมเกตุ ครู
72 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210285 : บ้านหนองปลิง ณัฐพงศ์  รัตนพันธุ์ ครูธุรการ
73 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210312 : วัดเขาโร นายวุฒิศักดิ์  นุ่นรักษา ครู
74 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210324 : บ้านนาพรุ สุนันทา  ชนาชน ธุรการโรงเรียน
75 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210325 : บ้านหนองท่อม นางอาภรณ์  พรหมยานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ
76 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210306 : วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ณัฐพงศ์  รัตนพันธุ์ ครู
77 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210305 : ชุมชนบ้านไทรห้อง รชานนท์  พูลนวล ธุรการโรงเรียน
78 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210307 : บ้านหน้าเขา นายสมหมาย  บุญช่วยรอด ครู
79 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210300 : วัดวังหีบ นางสาวสุภาวิณี  ศรีสุขใส ครู โรงเรียนวัดวังหีบ
80 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210301 : วัดเขากลาย สมใจ  พรหมดนตรี ครู
81 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210288 : บ้านนาตาแย้ม พิมพ์ใจ  ผลอ่อน ครู
82 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210289 : มหาราช ๓ นางอำนวยพร  วงศ์สิริภาส ครูชำนาญการ
83 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210292 : บ้านจำปา โสมสุรีย์   คชนูด ธุการโรงเรียน
84 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210291 : บ้านน้ำพุ นางสาววรรณา  ชัยวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
85 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210291 : บ้านน้ำพุ นายพงศ์ศักดิ์  ผสารพจน์ ครูชำนาญการ
86 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210286 : บ้านวังยวน อรุณวัลย์  มัคสิงห์ ครู
87 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210284 : วัดควนชม นางโสพิศ   แก้วนิมิตร ครู
88 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210284 : วัดควนชม ชนิดา  จุ้ยปลอด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
89 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210283 : วัดก้างปลา ฐิติมา  มุสิกะพันธ์ ครู
90 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210282 : บ้านชายคลอง รัตนา  นุ่นรักษา ครู โรงเรียนบ้านชายคลอง
91 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210281 : วัดธรรมเผด็จ จุฬาวรรณ  เจ๊ะห้า ธุรการโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ
92 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210281 : วัดธรรมเผด็จ จุฬาวรรณ  เจ๊ะห้า ธุรการโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ
93 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210327 : บ้านเกาะปราง วรรณดี   ปานสีนุ่น ครู
94 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210327 : บ้านเกาะปราง อัยลดา  ทองคำ ครู
95 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210330 : บ้านบนควน นางอัศนียา  สุคนธ์สุนทร ครูชำนาญการพิเศษ
96 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210330 : บ้านบนควน นางสาวศุภลักษณ์  คงปลอด ครู
97 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210328 : บ้านเกาะยวน โฉมยงค์  สุขอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
98 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210328 : บ้านเกาะยวน Somsak  Rotsisen ครู
99 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210328 : บ้านเกาะยวน นางสว่างจิตร์  รัตนบุรี ครูชำนาญการพิเศษ
100 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210322 : วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
101 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210322 : วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) พงษ์พิพัฒน์  บุญสิทธิ์ ครู
102 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210309 : บ้านวังยาว เจน  แป้นแก้ว ผู้อำนวยการ
103 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210319 : บ้านบ่อมอง ธนวรรณ  รักยศ ธุรการโรงเรียน
104 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210320 : วัดวังขรี มลฤดี  บุญสถิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังขรี
105 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210320 : วัดวังขรี สุวณีย์  แป้นประดิษฐ ครู
106 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210321 : วัดทุ่งส้าน กฤษติยาภรณ์  จักรแก้ว ธุรการ
107 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210296 : บ้านคอกช้าง ดวงพร  นุ้ยคง ครู
108 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210295 : ชุมชนวัดสำโรง สาลินี  บุญทรง พนักงานราชการครู
109 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210293 : วัดราษฎร์ประดิษฐ์ นวพร   สมุทรจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210315 : บ้านถ้ำตลอด ปฐมาวดี  ใจกระจ่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ
111 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210315 : บ้านถ้ำตลอด นิตยา  แก้วอุดม เจ้าหน้าธุรการ
112 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210318 : บ้านวังธน พรภิมล  กิตติณรงกร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
113 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210318 : บ้านวังธน นายประพันธ์  พิถยพิโลน ครู
114 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210303 : วัดคงคาเจริญ นางจารุณี  เพ็งหนู ครู
115 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210299 : บ้านคลองขุด นางอลิศรา  พรหมเพศ ครู
116 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210639 : วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 กานดา  แก้วสุวรรณ ครู
117 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210641 : วัดเกาะสระ นายเสน่ห์  รามรังสฤษฎิ์ ครู
118 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210647 : บ้านหนองยาง เสาวลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
119 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210646 : วัดหนองดี นางสาวนริศรา   ศรีสุขใส ครู
120 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210649 : บ้านไสยูงปัก สุคนธ์  ทองทิพย์ ครู
121 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210650 : ชุมชนบ้านสี่แยก วนิดา  ชุมสุข ธุรการ
122 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210651 : บ้านคลองโอม นางสุธางศุ์รัตน์   บุญเมือง ครู
123 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210643 : บ้านนาโพธิ์ นางสาวชบา  ไกรนรา ครูชำนาญการพิเศษ
124 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210633 : ชุมชนวัดอัมพวัน PATTRA  RATTANAPORN เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
125 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210633 : ชุมชนวัดอัมพวัน สุมาลี  ศรีรัตน์ ครู
126 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210634 : บ้านนาบอน ธิดาวรรณ  เพชรสีทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210635 : วัดเทวสิทธิ์ จารี  บุญทรง ครู
128 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210638 : บ้านคลองจัง อริสรา  คงแก้ว ธุรการโรงเรียน
129 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210370 : องค์การสวนยาง 2 ศุภธิดา  ศรีนวล ครูผู้ช่วย
130 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210370 : องค์การสวนยาง 2 นายฐานันท  ขวัญเมือง ครู
131 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210371 : องค์การสวนยาง 3 somsak  tanphong หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
132 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210372 : หมู่บ้านป่าไม้ อรษา  เพชรสถิตย์ ครู
133 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210374 : บ้านทะเลสองห้อง นายเกรียงศักดิ์  รัชทูล ครู
134 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210364 : บ้านบางปรน ฐิติพรรณ  ศรีสุภาสิตานนท์ ครูชำนาญการ
135 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210367 : บ้านบ่อปลา นายประกอบ  อมรวัฒน์ ครู
136 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210365 : บ้านควนประชาสรรค์ นางสิดารัศมิ์  เพชรเรือนทอง ครู
137 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210366 : วัดเสม็ดจวน นางสาวจิตราภรณ์  ลิ้มเต้ ครู
138 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210368 : วัดคงคาเลียบ นางสาวศิริรัตน์  ไกรนรา ูธุรการโรงเรียน
139 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210369 : ราชเวชพิศาล อาภรณ์ทิพย์  พูลเกิด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
140 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210334 : วัดควนสระบัว นางสาวดวงกมล  คำปาน ครูผู้ช่วย
141 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210335 : บ้านนาท่อม นางสาวยุพดี  เดชเดโช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาท่อม
142 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210336 : บ้านพอโกบ นายธีระศักดิ์  ช้างกลาง ครู
143 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210337 : บ้านบางตะเภา นายอดุลย์  ศรีวิชิต ครู
144 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210338 : บ้านกรุงหยันใต้ ธีรศักดิ์  นายธีรศักดิ์ ไกรนรา ธุรการโรงเรียน
145 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210338 : บ้านกรุงหยันใต้ เฉลิมชาติ  คงเรือง ครู
146 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210333 : วัดท่ายาง กฤตยา  จำปีพันธ์ ธุรการ
147 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210355 : ชุมชนบ้านหน้าเขา เจนจิรา  ขวัญทอง ครูธุรการ
148 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210355 : ชุมชนบ้านหน้าเขา Auyporn  petarwut ครู
149 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210356 : บ้านโคกวัด นางสาวชนัญชิดา   เลื่อนแก้ว ธุรการโรงเรียน
150 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210357 : บ้านวังหิน ฐิตินันท์  สุขขา ครูผู้ช่วย
151 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210358 : วัดควนยูง นางปฤทัย  อำมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนยูง
152 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210360 : วัดภูเขาหลัก เจนจิรา  ขวัญทอง ธุรการ
153 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210360 : วัดภูเขาหลัก ดวงใจ  ทิพย์จักษุ ครู
154 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210351 : บ้านนาใหญ่ นายวิชัยกาญจน์  สิยานันท์ ครู
155 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210351 : บ้านนาใหญ่ กิ่งกนก  สุตะระ ครูผู้ช่วย
156 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210353 : วัดใหม่ นางสาวอรอุมา  หอมเดช เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210339 : บ้านห้วยรื่น ชนากานต์  ศิริจินา เจ้าหน้าที่ธุรการ
158 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210348 : วัดขนาน นพนันท์  ศฤงคาร ครูชำนาญการ
159 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210349 : บ้านหนองใหญ่ นางสาวปรีดา  ชนะพล ครู
160 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210350 : บ้านก่องาม นางสาวอุไรวรรณ  เอี่ยมชำนาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
161 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210359 : บ้านบางรูป ทรรศมน  เพ็งสงค์ ครูผู้ช่วย
162 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210361 : วัดวิสุทธิวงศ์ นางสาวจันทริกา  ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
163 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210361 : วัดวิสุทธิวงศ์ นางสาวจันทริกา  ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
164 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210361 : วัดวิสุทธิวงศ์ นเรศ  ปิ่นทับทิม ครู
165 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210362 : วัดประดิษฐาราม ศักดา  ชำนาญกิจ ครู
166 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210363 : บ้านทุ่งกรวด สมหมาย  รักษ์วงค์ ครู
167 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210373 : บ้านไร่มุสลิม จิตติมา  วงศ์จันทร์ ครูผู้ช่วย
168 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210340 : วัดควน นางเกศรา  วรรณบุรี ครูผู้ช่วย
169 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210341 : บ้านไสใหญ่ ณัฐพงศ์  เขียวน้อย ครู
170 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210342 : บ้านสระนางมโนราห์ มนัสนันท์  ทองทิพย์ ครู
171 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210343 : บ้านควนลำภู จิราภรณ์  ศรีสุขใส ธุรการ
172 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210344 : บ้านหนองคล้า นายภักดี  รัตนบุรี ครู
173 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210346 : ราษฎร์ประชาอุทิศ นายจักรพันธ์  นวลสุทธิ์ ครู
174 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210347 : บ้านควนอวดพัน โสธยา  เพชรนาคิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
175 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210354 : คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ นางปิยะลักษณ์  สวัสดิวงศ์ ครู
176 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210654 : บ้านปากแพรก adtiya  ganin ธุรการโรงเรียน
177 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210657 : บ้านควนประ กรุณา  โชติวัน ครู
178 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210657 : บ้านควนประ นางสาววิภารัตน์  หนูด้วง ครู
179 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210668 : บ้านคลองเสาเหนือ นายเดชา  กาญจนเสน ครูชำนาญการพิเศษ
180 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210665 : บ้านนาตำเสา ฤทัยรัตน์   ทุมรัตน์ ครู
181 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210665 : บ้านนาตำเสา สารินี  บำรุงภักดิ์ ครู
182 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210662 : บ้านนิคมวังหิน กรวิชญ์  รักบุรี ครู
183 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210663 : สมสรร กาญจนา  แซ่ภู่ ครูผู้สอน
184 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210664 : บ้านเขาวง นางรัชวรรณ   ล่าโสตร์ ครูผู้ช่วย
185 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210653 : เจริญรัชต์ภาคย์ กรกมล  ช่วยเต้า ครู
186 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210655 : สังวาลย์วิท 7 ภาณุพันธ์  พูลสวัสดิ์ ครูธุรการ
187 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210658 : ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 นางปาจรีย์  สุวรรณคีรี ครู
188 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210667 : บ้านไสยาสน์ อลิษา  รัตนคช เจ้าหน้าที่พัสดุ
189 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210660 : วัดวังหิน อนงค์ลักษณ์  ใจกระจ่าง ครู
190 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210661 : บ้านหนองเจ นางกาญจนา  สายใจบุญ ครู
191 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210666 : ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) Sudawon  Jommuang ครู
192 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210666 : ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) เสาวลักย์  เกื้อมา ครู
193 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210681 : บ้านแพรกกลาง นางสาวจินดารัตน์  ปิยะรัตน์ ธุรการ
194 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210670 : บ้านเกาะขวัญ นางสาวเจตนาพร  โพธิ์พัธ์ ครู
195 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210676 : วัดสวนพิกุล กมลทิพย์  ชัยเพชร ธุรการโรงเรียน
196 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210676 : วัดสวนพิกุล นางจินตนา   ชนะพงศ์ ครู
197 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210672 : บ้านพรุวง อรอุมา  หงษ์ทอง ครู
198 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210671 : วัดวังรีบุญเลิศ นางสาวอัญชิสา   เนาวพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
199 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210675 : บ้านวังตลับ จุฬาลักษณ์  กุวลัยรัตน์ ธุรการ
200 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210675 : บ้านวังตลับ กมลทิพย์  สงค์ดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
201 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210682 : บ้านนาพา piyathida  reaungrit ครู คศ.1
202 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210679 : วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) นางสาวปราณี  เพชรอาวุธ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
203 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210680 : บ้านปลายเส นางสาวนพมาศ  พิทักษ์ ครู
204 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210677 : วัดควนกอ ชนัดดา  อาวุธ ครู
205 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210678 : บ้านปลายรา มนตรี  หมานหมีน ครูผู้ช่วย
206 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210750 : วัดควนส้าน นายประสิทธิ์  คอแก้ว ครู
207 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210750 : วัดควนส้าน นายรัฐนันท์  แซ่ลิ่ง ครู
208 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210744 : บ้านคลองงา จุไรรัตน์  ชุมวงค์ ธุรการโรงเรียน
209 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210743 : บ้านนา มัลลิกา  รามทัศน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
210 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210742 : วัดมะนาวหวาน นายวุฒิชัย  พันธ์ุวิริยรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
211 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210746 : บ้านกุยเหนือ นางศุภลักษณ์   วิเศษโชค ครู คศ.1
212 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210746 : บ้านกุยเหนือ นางสาวสุดารัตน์   จันทร์เมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
213 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210737 : บ้านคลองกุย ฐานิสย์  กระจ่างทอง ครู ชำนาญการพิเศษ
214 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210748 : บ้านจันดี พนัชสยา  กาญจนนุกูล ครู
215 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210748 : บ้านจันดี สำเริง  เหล่ากอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
216 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210738 : ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) ปิยะวรรณ  ชมโฉม ครู
217 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210745 : องค์การสวนยาง 1 นางนงเยาว์  แก้วเรือง ครู
218 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210752 : บ้านคลองปีก นายเจตน์  วรรณเริก ผู้อำนวยการโรงเรียน
219 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210751 : บ้านไทรงาม นางวาสนา  คชไกร ผู้อำนวยการโรงเรียน
220 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210749 : วัดสวนขัน นางสาวอรอุมา  เกลี้ยงกลม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
221 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210740 : บ้านควนตม นายประสิทธิ์  น้อยสำลี ครู
222 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210739 : บ้านนาปราน นางสาวสุดาวรรณ  คุุณประสพ ครูผู้ช่วย
223 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210852 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม นายเจนณรงค์  แหวนเพ็ชร์ ครู
224 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210851 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว ณัฐติยา  ดวงน้ำแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ