รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210198 : วัดท้ายทะเล ณัฐนันท์   สุขคุ้ม ธุรการ
2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210199 : ชุมชนวัดท่าลิพง ฐิติรัตน์  พูลเทพ ครู
3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210199 : ชุมชนวัดท่าลิพง อมรรัตน์  สารมาศ ธุรการโรงเรียน
4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210200 : บ้านนา พัทธพล  สุทธิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
5 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210202 : วัดบางยิ่ว พิเชษฐ  บรรจงช่วย ครู
6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210204 : บ้านศาลาตะเคียน รื่นฤดี  ปานแก้ว ธุรการ
7 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210206 : วัดทายิการาม นางสมจิต  คงขำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทายิการาม
8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210205 : บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 กฤตนันท์  พาณิชพงศกร ครู
9 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210207 : วัดแดง นางอพัชชา  หมื่นอักษร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
10 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210208 : วัดพระบาท จิราวรรณ  คงวัดใหม่ ธุรการ
11 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210209 : วัดทองพูน นางสาวสุนิสา  ชุมทองโด ธุรการ
12 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210221 : ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร นันธิยา  การะศรี ครูผู้ช่วย
13 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210222 : บ้านบางพระ สุพรรณี   สนธิเมือง ครู
14 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210193 : วัดดอนรักษา สิริพร  สนสารี เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210194 : บ้านปากเชียร ดนัย  ประจง ธุรการโรงเรียน
16 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210194 : บ้านปากเชียร ปริยากร  จันทร์คง ครู
17 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210192 : บ้านยางกาญจน์ ปิยะวรรณ  นาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
18 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210203 : วัดสระแก้ว นิตยา  แสงนิล ครู
19 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210211 : วัดคลองขยัน เครือวัลย์  ทวีเมือง ครู
20 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210214 : วัดชัยสุวรรณ นันทฉัตร  คงทองเอียด ธุรการ
21 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210217 : วัดทวยเทพ นายเอนก  โรจนฐิติกุล ครู
22 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210217 : วัดทวยเทพ จีราภรณ์  คงฤทธิ์ ธุรการ
23 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210218 : บ้านหัวปอ วิไลวรรณ  สงเสน ครูธุรการ
24 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210219 : วัดบางทองคำ นางกัลยาณี   ขุนเพชร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางทองคำ
25 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210220 : บ้านท่าขนาน นุชจรี  ทองขวัญ ธุรการ
26 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210196 : บ้านบางด้วน พิชญา  เหล่ารักวิทย์ ครูผู้ช่วย
27 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210197 : บ้านน้ำบ่อ อาภาวรรณ   ทองสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210187 : บ้านเนินธัมมัง นางสาววรัญญา  ชูขาว เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210188 : บ้านคงคาล้อม ณัฐพร  ภู่พันธ์ตระกูล ครูชำนาญการ
30 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210189 : บ้านทุ่งขวัญแก้ว สุรีรัตน์  ช่วยชู ครู
31 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210190 : วัดบ่อล้อ สรายุทธ  นาคปลัด ครู
32 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210190 : วัดบ่อล้อ ปฏิพัทธ์  อโณทัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
33 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210215 : วัดสระโพธิ์ surachai  kanung ครู
34 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210212 : บ้านบางปรง อาทิวัฒน์  สาเหล้ ครู
35 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210213 : บ้านดอนโตนด เมธินี  สีนวนปาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210226 : วัดคงคาวดี ชมัยภรณ์  โดดำ ธุรการโรงเรียน
37 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210186 : ชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 กรีธา  สุนทรชัยนุกุล ครู
38 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210182 : บ้านทุ่งใหญ่ นางอนุตรา  หนูนุ้ย ครู
39 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210182 : บ้านทุ่งใหญ่ จารุนันท์  เอียดคง ครู
40 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210183 : บ้านลานนา กนกณิศา  เรืองวุฒิ พนังงานธุรการ
41 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210184 : วัดไม้เสียบ ณัฐพร  คงขาว ครู
42 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210184 : วัดไม้เสียบ ชำนาญ  มณีพันธ์ ครู
43 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210145 : บ้านตรอกแค นางสาวพลอยไพรินทร์  ช่วยคล้าย เจ้าหน้าที่ธุการ
44 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210145 : บ้านตรอกแค ชลธิศักดิ์  อภัยรัตน์ ครู
45 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210144 : บ้านขอนหาด นางสาวสุภาภรณ์   โกสีย์รัตนาภิบาล ครู
46 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210144 : บ้านขอนหาด นางสาวทิพวรรณ  ศักดิ์ศรีสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
47 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210147 : บ้านใสถิน อฤดี  พูนสง ธุรการโรงเรียน
48 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210146 : บ้านดอนตาสังข์ pirom  srikongkaew ครู
49 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210151 : วัดควนใส ปภาวี  เมืองทอง ธุรการ
50 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210158 : บ้านทุ่งโชน วัชรี  แก้วสาระ ครู
51 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210174 : ชุมชนวัดเขาลำปะ นางสาวกาญจนา  นวลแก้ว ครู
52 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210176 : เขาพระทอง Ponpimon  Kusonsuk ครู
53 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210178 : บ้านทุ่งไม้ไผ่ นายอธิชา  เอียดเฉลิม ครูผู้ช่วย
54 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210173 : บ้านควนหนองหงส์ นางสาววนิดา   สิทธฺรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
55 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210173 : บ้านควนหนองหงส์ เอกพงศ์  จิตติศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
56 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210163 : บ้านควนมุด Sumalee  Mabua ครู
57 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210172 : บ้านทุ่งโป๊ะ นายเกียรติศักดิ์   เกลี้ยงทอง ธุรการ
58 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210172 : บ้านทุ่งโป๊ะ นางสาวอมรา  ดิษฐ์คล้าย เจ้าหน้าที่ธุรการ
59 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210177 : วัดกาโห่ใต้ นางวรรณี  ทองน้ำแก้ว ครู
60 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210179 : ตชด.บ้านท่าข้าม ขวัญฤทัย  สมมิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
61 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210165 : บ้านควนชิง ณัฐณิชา  จันทร์คง ครูจ้างสอน
62 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210166 : บ้านทุ่งใคร ธัญญ์ภูริ  วงศ์ภัทท์วรโชติ ชำนาญการพิเศษ
63 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210167 : วัดควนยาว ปรียา  ทองถวิล ธุรการโรงเรียน
64 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210167 : วัดควนยาว นางสาววิภารัตน์  กุญชรินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนยาว
65 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210168 : วัดควนป้อม ภาวดี  สุขสวัสดิ์ ธุรการโรงเรียน
66 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210168 : วัดควนป้อม จินตนา  เศรษฐกุล ครู
67 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210169 : วัดควนเคร็ง คฑาวุธ  อักษรนิตย์ ครู
68 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210170 : วัดปากควน นางเพ็ญศรี   แก่นแก้ว ครู คศ.3
69 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210137 : วัดท่าสะท้อน นิธิมา  ทองหมุน ครูผู้ช่วย
70 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210143 : บ้านปากบางกลม นางสุวรรณหงษ์  เกื้อเสนาะ ธุรการ
71 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210164 : วัดจิกพนม chaidit  trongsakul ครู
72 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210164 : วัดจิกพนม พระณัฐพงศ์  ประดับศรี พระสอนศีลธรรม
73 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210136 : วัดรักขิตวัน ฐิตากร  สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
74 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210136 : วัดรักขิตวัน กรรณิกา  นิ่มเรือง ครู
75 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210139 : บ้านศาลาทวดทอง นางสาวกุมาลิน   คงแก้ว ครู
76 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210140 : บ้านชะอวด ฐิติมน  ทองทรง ครู
77 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210140 : บ้านชะอวด นางวนิดา   บุญฤทธิ์ ครู
78 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210138 : บ้านห้วยโส นรุตม์  สุวรรณรัตน์ ครูผู้ช่วย
79 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210138 : บ้านห้วยโส ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดา  จันทร์ขาว ธุรการ
80 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210138 : บ้านห้วยโส สรวิศ  ดรุณเดช ธุรการ
81 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210157 : วัดควนสมบูรณ์ นางพรทิพย์  ใหม่อ่อน ครู
82 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210156 : วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ นางกนกวรรณ  บุญวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
83 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210175 : วัดดอนมะปราง ดวงใจ  ศรีวัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
84 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210141 : วัดท่าเสม็ด อนุวัฒนา  เอียดขลิก เจ้าหน้าที่ธุรการ
85 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210142 : บ้านหนองหิน นางนันภัส  ดำพิน ครู
86 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210171 : บ้านบางน้อย สมศักดิ์  คงไชย ครูโรงเรียนบ้านบางน้อย
87 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210148 : บ้านนางหลง นายจตุพล  แป้นพุ่ม ครู
88 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210149 : วัดโคกทราง นายวุฒิชัย  นิตย์วิมล ครู
89 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210150 : วัดหนองจิก ธัญชนิต  เดชสถิตย์ ครูผู้ช่วย
90 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210150 : วัดหนองจิก ดวงธิดา  รักษ์จุล ครู
91 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210181 : บ้านพรุบัว กรรณิการ์  สมาคม ธุรการ
92 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210181 : บ้านพรุบัว นายปัณณทัต  เพ็งแก้ว ครูชำนาญการ
93 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210185 : วัดควนเถียะ นางสาวสุมาลี  ยามาเจริญ ครู
94 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210159 : บ้านตูล เฉลิมเกียรติ   ขาวพิชัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
95 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210159 : บ้านตูล จักรกริศน์  รักษาชล เจ้าหน้าที่ธุรการ
96 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210160 : บ้านกุมแป วรรณวิมล  บุญแก้ว ครู
97 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210161 : บ้านควนเงิน ชาญชัย  เกตุสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
98 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210161 : บ้านควนเงิน นายพัฒนพากย์  ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน
99 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210162 : วัดวังกลม นางบุญญา  รักษ์ประทุม ครู
100 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210153 : บ้านหนองบัว นางสาวสุธิษา  ส่งสว่าง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
101 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210154 : บ้านท่าไทร อรุณ  จันทรัตน์ ครู
102 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210155 : บ้านหนองนนทรี นางสาวสุนิตา  เขตนคร ครูธุรการ
103 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210152 : บ้านควนมิตร ชลธกานต์  รักเกื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
104 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210180 : บ้านวังหอน นิภารัตน์  อุ่นภักดิ์ ครูผู้ช่วย
105 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210180 : บ้านวังหอน สุณัฏฐา  ทองบุรี ธุรการ
106 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210421 : ชุมชนวัดบางบูชา นางศุภกัญญา  ปักษี ครู
107 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210422 : วัดเกาะจาก นางบุุญยืน  มีมาก ครู
108 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210423 : วัดโบสถ์ นางธนยพร  จันทร์แก้ว ครู
109 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210406 : บ้านบางตะลุมพอ เรวดี  ราษฎร เจ้าหน้าที่ธุรการ
110 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210409 : บ้านนำทรัพย์ ขวัญชนก  เจ้ยชุม ครูผู้ช่วย
111 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210410 : วัดขนาบนาก โรงเรียนวัดขนาบนาก  ว่าที่ร้อยตรีวิชาญ เพ็ชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขนาบนาก
112 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210408 : วัดโคกมะม่วง สมพร  ไชยมุด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกมะม่วง
113 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210390 : วัดตรงบน ทิพวรรณ  แซ่ด่าน ธุรการโรงเรียน
114 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210389 : วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง นางอารีย์  นพรัตน์ ครู
115 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210440 : วัดบ้านงาม นางอุ่นเรือน  หนูขจร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
116 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210440 : วัดบ้านงาม สุภาวดี  คงสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
117 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210439 : วัดสุขุม นิวัฒน์  เกื้อกูลสง ครู
118 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210439 : วัดสุขุม วริศรา  วริศรา ศรีสว่าง
119 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210441 : วัดสามแพรก จารุวรรณ  ขนาน ธุรการ
120 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210437 : วัดมหิสสราราม แช่มช้อย  ธรรมชาติ ครู
121 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210437 : วัดมหิสสราราม สุดาวัลย์   ซุ่นหย่อง ธุรการ
122 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210429 : วัดศรีสุวรรณาราม นิตยา  ุสุขเกื้อ ครูโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
123 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210429 : วัดศรีสุวรรณาราม นางพรเพ็ญ   ลีละหุต ครู ชำนาญการพิเศษ
124 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210427 : บ้านบางเนียน นางสาวศิรภัสสร  ศีรรัตน์ ธุรการ
125 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210425 : บ้านแสงวิมาน รัชฎาพร  แสงวิมาน ธุรการ
126 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210431 : บ้านเกาะนางโดย จิราภรณ์  บุญประเสริฐ ครู
127 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210430 : บ้านเขาน้อย อารีรัตน์  อุบล ครู
128 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210428 : วัดปิยาราม นายสมยศ  สุกระมณี ครู
129 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210442 : วัดกัลยานฤมิต นางธนินี   สิทธิรักษ์ ครู คศ.2
130 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210438 : บ้านบางลึก อรนุช  ผุดผาด ครู
131 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210433 : วัดชมพูประดิษฐ์ นางดุจฤดี  จิตมนัส ครู
132 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210433 : วัดชมพูประดิษฐ์ จรรย์จารีย์  เภรีฤกษ์ ครู
133 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210434 : บ้านบางมูลนาก นางสาวสุดารัตน์  อรชร ธุรการ
134 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210411 : บ้านเกาะทัง นางสาวศิราวรรณ  ชูสุวรรณ ครู
135 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210397 : วัดสระ นางบุษบา  ทองมั่นคง ครู
136 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210397 : วัดสระ นางสาวดวงใจ  เจริญขุน เจ้าหน้าที่ธุรการ
137 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210401 : วัดหงส์แก้ว นางสาววิยะดา  คงทน เจ้าหน้าธุรการ
138 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210391 : วัดกาญจนาราม อภิรดี  ดีกุล ธุรการ
139 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210419 : วัดบางไทร นางวิพา  รุ่งเรือง ครู โรงเรียนวัดบางไทร
140 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210405 : วัดบางศาลา วนิดา  เหมทานนท์ ธุรการ
141 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210392 : บ้านบางแรด เรวัตตะ  พูนเกิด เจ้าหน้าที่ธุรการ
142 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210392 : บ้านบางแรด อังคณา  แก้วประเสริฐ ธุรการ
143 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210394 : วัดแจ้ง สุจิตรา  แช่มศรี ธุรการโรงเรียน
144 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210394 : วัดแจ้ง ชมาพร  เขียนด้วง ครู
145 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210418 : วัดบางคุระ sansanee  sangmanee ครู
146 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210383 : บ้านท้องโกงกาง นางสาวอรณีย์  หมาดสตูล ครู
147 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210385 : วัดบางทวด นางสาวสุชาดา  จิตติศักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
148 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210385 : วัดบางทวด สุชาดา  จิตติศักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
149 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210375 : วัดบางฉนาก สุรีรัตน์   บุญเพชร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฉนาก
150 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210377 : บ้านบางวัง ณภัสกร  ญวนทอง ครู
151 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210377 : บ้านบางวัง อัษฎายุทธ  จิรักษา ธุรการโรงเรียน
152 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210379 : วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 นางเพ็ญศรี  รักษา ครู
153 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210380 : บ้านโก้งโค้ง เนตรชนก  กลั้งเนียม ครู
154 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210376 : บ้านชายทะเล yindee  kiadsereekun ครู
155 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210399 : วัดปากแพรก สุนทร  ดาบเงิน ครู
156 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210402 : วัดบางพระ ศรีสุดา  อินทานนท์ ครู
157 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210404 : วัดบางด้วน จินันญา  เภาพันธ์ เจ้าหนัาที่ธุรการ
158 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210403 : วัดหอยกัน นางสาวณัฐิดา  ทองจินดา เจ้าหน้าที่ธุรการ
159 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210403 : วัดหอยกัน อารี  ศรีอ่อน ครู
160 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210417 : วัดอัฒฑศาสนาราม นางสาวณัฐกาญจน์   ไทยถาวร ธุรการโรงเรียน
161 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210415 : บ้านหัวลำพู ศิรวิทย์   จันทร์ทอง ธุรการ
162 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210414 : วัดเหมก เจนจิรา  คงเส้ง ธุรการ
163 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210412 : วัดป่าระกำ อรอุมา  เซ่งทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
164 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210387 : วัดสองพี่น้อง นางสาวโกญจนาท  โพวิรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
165 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210387 : วัดสองพี่น้อง นางเกษร  ศิริโรจน์ ครู
166 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210388 : วัดปากตรง นายศิวโรจน์   อรัญ ครูธุรการ
167 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210382 : วัดแหลมตะลุมพุก นางจินดา  สีคง ครู(ชำนาญการ)
168 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210381 : ราชประชานุเคราะห์ นางสาวจินตนา  ปรีดาศักดิ์ ครู
169 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210457 : วัดเทพมงคล อรอุมา  ยังปาล์ ธุรการโรงเรียน
170 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210461 : วัดควนเกย เทพวรรณ  บุญภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
171 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210463 : บ้านหนองมาก supaluk  songsopol ครู
172 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210463 : บ้านหนองมาก สมเพียร  ศิลปวาที ครู
173 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210465 : วัดวัวหลุง ชูชีพ  จันทร์ทอง ครู
174 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210466 : วัดคันธมาลี ทิพย์สุดา  คชพลาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
175 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210466 : วัดคันธมาลี ปณิธาน  สดศรี ธุรการโรงเรียน
176 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210466 : วัดคันธมาลี กรรณิการ์  เพ็ชรสุวรรณ์ ธุรการ
177 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210458 : วัดทุ่งหล่อ กมลวรรณ  สุวรรณอิน ธุรการ
178 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210460 : บ้านเกยเชน ศุภรัตน์  คงเซ็น ธุรการ
179 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210460 : บ้านเกยเชน นายประยูร  เกตุแก้ว ผู้อำนวการ
180 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210460 : บ้านเกยเชน สมวรรณ  หนูทอง ครู
181 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210462 : บ้านทุ่งเลน นทมน  คีรีวงค์ ครู
182 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210467 : วัดปลายสระ จิรพัฒน์  สุขนุ่น ธุรการ
183 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210467 : วัดปลายสระ นายสุชาติ  ชีช้าง ครู ชำนาญการ
184 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210468 : สุนทราภิบาล นายจำนงค์   ทองพรหม ครู
185 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210468 : สุนทราภิบาล ชไมพร  บุญณชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
186 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210464 : วัดสุวรรณโฆษิต สุธรรม  สมัยสงค์ ครู
187 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210464 : วัดสุวรรณโฆษิต นางสาวอรฤทัย   จันทรบุญแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
188 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210469 : บ้านกลอง สมโชค  ศักดิ์เศรษฐ์ ูธุรการโรงเรียน
189 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210470 : บ้านด่าน ศิวาการ  สุวรรณภักดี ธุรการ
190 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210470 : บ้านด่าน สมศักดิ์  ศรีอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
191 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210454 : วัดมัชฌิมภูผา อรอนงค์  พลศิริ ธุรการโรงเรียน
192 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210452 : วัดเขาน้อย นางสาวอนงค์นารถ  เทวฤทธิ์ ครู
193 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210446 : บ้านม่วงงาม กัณหา  ศรีอักขรกุล ครูชำนาญการพิเศษ
194 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210447 : วัดพิศาลนฤมิต ชาญณรงค์  คงแทน เจ้าหน้าที่ธุรการ
195 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210449 : วัดเถลิงกิตติยาราม อารี  ศิรินุพงษ์ ครูโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม
196 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210450 : บ้านห้วยไม้แก่น สมพร  รัตนพันธุ์ ครู
197 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210451 : วัดเทพนมเชือด สุรชัย  รามดิษฐ์ ครู
198 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210456 : ชุมชนวัดสุวรรณรังษี นางพัชรา  สงวนแวว ครู
199 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210453 : วัดเนกขัมมาราม นางประเทือง  โกศัยพัฒน์ ครู
200 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210445 : ร่อนพิบูลย์ ณพัฒน์  หลิมแก้ว ครู
201 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210482 : วัดพระอานนท์ วีรชาติ  ศรีสองสม ผู้อำนวยการโรงเรียน
202 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210482 : วัดพระอานนท์ สุนทรี  บุญญานุพงศ์ ครู
203 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210484 : วัดหนา นางกาญจนา  ชูแก้ว ครู
204 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210484 : วัดหนา กนกพร  เชื้อกูลชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
205 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210485 : ราชประชานุเคราะห์ 7 สมยศ  เีอียดแก้ว ครู
206 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210486 : วัดโคกคราม วลัยลักษณ์  เทพมณีไชย ธุรการ
207 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210480 : วัดธงทอง อรวรรณ  ทิพย์กองลาศ ธุรการโรงเรียน
208 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210481 : บ้านควนรุย อัษฏาวุธ  เขตนคร ครู
209 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210479 : วัดถลุงทอง ฐิติพร  อมรสินธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
210 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210479 : วัดถลุงทอง นางสาวชุติมา  จันทร์ส่งแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
211 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210478 : บ้านปลายราง นางสาวกรรณิการ์  สงวนแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ
212 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210472 : บ้านห้วยหาร นายอภิชัย  นุ่มนวล เจ้าหน้าที่ธุรการ
213 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210473 : ชุมชนบ้านพุดหง ทรงวุฒิ  ทองป้อง ครูชำนาญการ
214 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210475 : วัดถ้ำเขาแดง พัชรีย์  วงษสม ธุรการ
215 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210474 : วัดสามัคยาราม ชัยยะ  เกลี้ยงทอง ครูผู้ช่วย
216 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210474 : วัดสามัคยาราม นางสาวโรสมีนี  มะลีมิง ครู
217 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210477 : วัดธาราวง โสภา  วิคะบำเพิง ครู
218 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210476 : บ้านท่าไทร กมลพร  สิทธิรักษ์ ครู
219 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210593 : ชุมชนวัดเกาะเพชร อุดมรัตน์  ศิริยะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
220 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210589 : บ้านบางโหนด นพัชนันต์  สังข์ช่วย ธุรการ
221 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210569 : บ้านเกาะสุด จันทร์เพ็ญ   เดชแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
222 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210564 : วัดบูรณาวาส สุพรรณี  แสงพันธ์ ครู
223 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210568 : บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) วันดี  จันทรภักดี ครู
224 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210566 : วัดบางตะพาน (เขมจาโร) โสภา  โกศัลวิตร ครู
225 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210575 : วัดสว่างอารมณ์ นายเกียรติมงคล  คชสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
226 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210576 : วัดควนชะลิก สุภาวดี  เพ็ชรทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
227 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210577 : วัดปากเหมือง หทัยกาญจน์  จิตรมุ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
228 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210582 : บ้านหัวไทร นายฮัสสัน  จิตรบรรทัด ครูโรงเรียนบ้านหัวไทร
229 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210558 : วัดโคกยาง เนตรชนก  จิตรัว ครู
230 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210559 : วัดอู่แก้ว ฐิติมา  ชูมี ครู
231 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210559 : วัดอู่แก้ว ตรีสุคนธ์  บุญราษฎร์ ครู
232 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210560 : บ้านโคกทราย กัลติภา  ศรีสว่าง ครู
233 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210555 : บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 สมเกียรติ  เวชภูติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
234 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210556 : วัดโคกพิกุล จุฑาทิพ  พรหมณะ ครูผู้ช่วย
235 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210557 : วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) สิริชัย  แก้วบางพูด ครู
236 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210588 : วัดบ้านด่าน นายสาธิต  นามเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
237 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210591 : วัดท่าเสริม ยุพเยาว์  ทองเหลือ ธุรการโรงเรียน
238 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210591 : วัดท่าเสริม โอภา  ดวงสุวรรณ ครู
239 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210585 : ชุมชนพิบูลสงคราม กาญจนา  แป้นทอง ครู
240 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210586 : บ้านปากพรุ ทัศณีย์  หนูรุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
241 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210562 : วัดบ่อโพง เยาวลักษณ์  กรุงไกรจักร์ ครู
242 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210563 : วัดบ้านราม เกศินี  คงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
243 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210574 : วัดรามแก้ว รุจิรา  อุสมา ครู
244 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210595 : วัดปากระวะ กาญจนา   คงศรีลังก์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
245 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210595 : วัดปากระวะ ดุรงค์  แก้วประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียน
246 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210594 : วัดหน้าสตน กัลยกร  สุวรรณขำ ธุรการ
247 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210596 : วัดฉิมหลา นางสุกฤตา  ชูเรืองสุข ธุรการโรงเรียน
248 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210592 : บ้านหน้าศาล ณัฎฐกานต์  หมวดทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
249 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210561 : วัดอิมอญ ว่าที่ร้อยตรีประกิต  อินทนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอิมอญ
250 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210587 : บ้านศาลาแก้ว นิตยา  วีระชาติ ครู
251 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210587 : บ้านศาลาแก้ว พัสตร์พิมล  แก้วมี ธุรการโรงเรียน
252 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210573 : บ้านหนองบอน นายสมชาย  มาศเส เจ้าหน้าที่ธุรการ
253 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210567 : บ้านลำคลอง พรพิมล  ศรีสมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
254 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210572 : วัดทะเลปัง ทรรศนันทน์  ศรีไวยพราหมณ์ ธุรการโรงเรียน
255 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210570 : หัวไทร(เรือนประชาบาล) กมลทิพย์  สงทวน ธุรการโรงเรียน
256 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210580 : วัดท้ายโนต แก้วกมล  ยิ้มมุก ครู
257 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210580 : วัดท้ายโนต ชนาวีร์  คงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
258 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210581 : บ้านท่าเตียน นางภานุมาศ  คงช่วย ครูโรงเรียนบ้านท่าเตียน
259 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210565 : วัดแหลม กิตติมนต์  อัมพุกานน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
260 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210579 : วัดโคกสูง นางสาวเกศิณี  เก้าซ้วน ครูโรงเรียนวัดโคกสูง
261 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210704 : บ้านลำหัก นงนุช  สุภาเพ็ชร ครู
262 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210702 : วัดสมควร นางสาวณิชากร  ไชยพลบาล เจ้าหน้าที่ธุรการ
263 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210703 : บ้านดอนทราย ศศิธร  เต่าทอง ครู
264 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210692 : บ้านอายเลา สุรีย์รัตน์  กาญจนา ครูชำนาญการ เจ้าหน้าที่พัสดุ
265 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210691 : บ้านไสหินตั้ง อมรรัตน์  สุขสงวน เจ้าหน้าที่ธุรการ
266 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210695 : วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ นายธีรศักดิ์  พลเธียร ครู
267 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210695 : วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ นางสาววาสนา   นุ่นสุวรรณ ธุรการ โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์
268 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210696 : วัดทุ่งโพธิ์ ปราณี  ชูทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
269 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210694 : บ้านเหนือคลอง ประเสริฐ  อินทร์แก้ว ครู
270 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210687 : ทัศนาวลัย นางทวีนุช  ขวัญทอง ครูชำนาญการ
271 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210684 : วัดนาหมอบุญ วิมลวรรณ   อ้นทอง ครู
272 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210688 : บ้านทุ่งบก นายกฤษดา  รัตนามาศ ธุรการโรงเรียน
273 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210686 : บ้านคอกวัว นางสาวสุจิรา  เทพทอง ครู
274 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210699 : วัดชะอวด กมล  อยู่กลั่นเถื่อน ครู
275 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210700 : บ้านไสขาม ลยวัย  เสือชาวป่า ครู
276 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210700 : บ้านไสขาม นางสาวอุมาพร  ขุนรัง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
277 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210701 : บ้านชายควน นายสรายุ  จิตติศักดิ์ ครู
278 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210701 : บ้านชายควน อุรา  จิตติศักดิ์ ครู
279 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210697 : บ้านควนโตน จิราภรณ์  รักประทุม ครู
280 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210693 : บ้านวังใส Pattama  Aksorndech ครู
281 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210683 : วัดวังฆ้อง เสาวลักษณ์  มาบัว ครู
282 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210698 : บ้านคอพรุ พจชนีย์ ปั้นเยือก  ปั้นเยือก เจ้าหน้าที่ธุรการ
283 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210850 : ตชด.บ้านควนมีชัย จารุวรรณ  แซ่จุ่ง ธุรการ
284 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210853 : บ้านหอยราก ศิวรี  ชายสุด ครู