รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210614 : ชุมชนวัดทอนหงส์ นิตยา  โชติเทวชุบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210614 : ชุมชนวัดทอนหงส์ ชนะไพย์  จุลบล ครู
3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210615 : บ้านในเขียว 1 เกศทิพย์  สัจมาศ ธุรการ
4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210616 : บ้านในเขียว 2 จุฑามาศ   กาญจนรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210619 : บ้านวังลุง ภาชญา  ทองทรัพย์ เจาหน้าที่ธุรการโรงเรียน
6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210618 : วัดใหม่ นายขันชัย  นุภักดิ์ ครู ค.ศ. 2
7 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210617 : บ้านชุมขลิง อาภาภัทร  บุญขวัญ ธุรการโรงเรียน
8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210631 : วัดหลวงครู นายสุพิน  ขุนศรี ครู
9 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210632 : วัดกำแพงถม อรษา  ขุนวิช่วย ครู
10 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210632 : วัดกำแพงถม กมลทิพย์  สำเภาแก้ว ธุรการ
11 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210625 : วัดโยธาธรรม ธิดาวรรณ  สุทธิศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210622 : วัดนากัน ฉวีวรรณ  เพชรพันธ์ ครูโรงเรียนวัดนากัน
13 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210622 : วัดนากัน ธิติมา  รักประทุม ธุรการ
14 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210622 : วัดนากัน นางผ่อศรี  เกษร ครูชำนาญการพิเศษ
15 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210624 : วัดท้าวโทะ วรรณิศา  หัฐสัพธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
16 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210624 : วัดท้าวโทะ วรรณิศา  หัฐสัพธ์ ธุรการ
17 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210630 : ชุมชนวัดอินทคีรี เจียรพรรณ  จุฬากาญจน์ ครู
18 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210630 : ชุมชนวัดอินทคีรี นางสาวทสมา  อรชร เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210630 : ชุมชนวัดอินทคีรี ธีราพร  คันธิก เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210626 : วัดเขาขุนพนม นายมนตรี  ขุนรัตน์ ครู
21 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210626 : วัดเขาขุนพนม สมชาย  จันทร์ศรีนวล ครู
22 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210626 : วัดเขาขุนพนม วรรณิษา  บรมสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210620 : วัดพรหมโลก นางสาวเกตุณภัส  เฉลิมวรรณ ครู
24 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210623 : วัดเขาปูน มัทนา  ชูประศรี ธุรการโรงเรียนวัดเขาปูน
25 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210623 : วัดเขาปูน ระวิวรรณ  แก้วเจริญ ครู
26 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210621 : บ้านคลองแคว นางสาวบุษกล  รูปโอ ครูธุรการ
27 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210627 : วัดโทเอก ลัดดาวรรณ  คันธิก เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210627 : วัดโทเอก นายสวน  แสงเสน ครู
29 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210628 : วัดสากเหล็ก นางสาวอำไพ  ระถาพร ครู
30 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210274 : วัดดอนใคร รุชดา  พงค์ยี่ล่า ครู
31 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210275 : บ้านบ่อกรูด พรพิมล  อินทรรักษา ครู
32 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210278 : บ้านพังปริง นางซัลมา  ปริงทอง ครู คศ.1
33 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210279 : บ้านปากดวด อาลี  จิตรบรรทัด ครู
34 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210229 : วัดจันพอ เอื้อมพร  เชาวลิต เจ้าหน้าที่ธุรการ
35 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210230 : วัดหญ้าปล้อง นายอำไพ   เลขขำ ครู
36 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210232 : บ้านฉาง ปิยนุช  คณากูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210280 : บ้านหน้าเขาวัด นางสาวบุญเรียง  เพ็ชรรัตน์ ครู
38 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210271 : บ้านหนองหว้า วรารัตน์  กิจมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียน
39 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210272 : บ้านปากเจา จิราวรรณ  เชาวลิต ครู
40 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210273 : วัดปลักปลา Aekkhaluck  Watcharakarn เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
41 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210273 : วัดปลักปลา ศักดิ์ชัย  สวัสดิ์ชัย ครูชำนาญการพิเศษ
42 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210276 : วัดจันทาราม บุญจิรา  บุญมาศ ครู
43 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210276 : วัดจันทาราม นิลุบล  กาญจนราช เจ้าหน้าที่ธุรการ
44 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210276 : วัดจันทาราม เยาวรัตน์  ตรึกตรอง
45 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210236 : บ้านสำนักม่วง นันทิรา  ศรีสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
46 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210237 : วัดป่า(ท่าขึ้น) นางสาวหานีฟา  เจะเว ครูผู้ช่วย
47 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210238 : วัดหมาย ภาสกร  ผิวเหมาะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
48 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210238 : วัดหมาย สุภาภรณ์  สมศักดิ์ ครูคศ.2
49 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210239 : วัดเทวดาราม กนกวรรณ  คิดโปร่ง ธุรการโรงเรียน
50 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210239 : วัดเทวดาราม นางสาวนิตยา  ฟุ้งเฟื่อง ครู
51 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210240 : วัดยางงาม นธิเนตร  อัศวโอภากุล ครู
52 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210240 : วัดยางงาม นายสมศักดิ์  เกษโร ผู้อำนวยการโรงเรียน
53 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210241 : วัดทางขึ้น ดุสิต  หวันนุรัตน์ ครู
54 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210241 : วัดทางขึ้น ดุสิต  หวันนุรัตน์ ครู
55 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210242 : วัดพระเลียบ นางนิภาภรณ์  จิตนุพงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
56 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210243 : วัดประดู่หอม ภัทรวรรณ  บุญพิศ ครู
57 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210253 : วัดนางตรา นางกาญจนา  ทุ่มแก้ว ครู
58 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210254 : ปทุมานุกูล นายกิติวัตร  เจ้าแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
59 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210254 : ปทุมานุกูล นายกระจ่าง  ญาติมาก ครู คศ.2
60 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210255 : วัดชลธาราม jirapa  suttipan ครู
61 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210256 : ราชประชานุเคราะห์ 8 นางสาวทิพยวรรณ  ยานแก้ว ครูผู้ช่วย
62 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210257 : บ้านสระบัว นางอารีย์  นวลดุก ครู
63 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210260 : บ้านท่าสูง อนุวัฒน์  ชัยรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
64 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210258 : บ้านในถุ้ง นายสรยุทธ  อินทร์ทุ่ม ครูโรงเรียนบ้านในถุ้ง
65 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210259 : ท่าศาลา นายธนิสร  จันทร์บุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
66 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210270 : ชุมชนใหม่ นางอารีรัตน์  ไชยชนะ ครู
67 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210245 : บ้านสะพานหัน นางหัสนีย์  บำรุงชาติ ครู
68 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210244 : วัดพระอาสน์ เฉลิม  หนูหวาน ครู
69 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210261 : วัดโคกเหล็ก นางวนิดา  เพชรดำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
70 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210234 : วัดสระประดิษฐ์ นางสุธาวรรณ  หัสนันท์ ครู
71 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210235 : บ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 เยาวรัตน์  สุทธิพันธ์ ครู
72 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210268 : วัดสโมสร สิทธิรัก  ศิขิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
73 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210233 : วัดโมคลาน จิราภรณ์   หัตถประดิษฐ์ ครูชำนาญการ
74 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210231 : วัดยางทอง นางสาวดรุณี  หวันมะหยอ ครู
75 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210231 : วัดยางทอง ดรุณี  หวันนุรัตน์ ครู
76 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210267 : บ้านทุ่งเกราะ อภิชาติ  อารีกิจ ครู คศ.2
77 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210267 : บ้านทุ่งเกราะ ฉัตรวรรณ  ช่วยค้ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210265 : บ้านประชาอารี นายสรรเพชญ  ชะวาจิตร ครู
79 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210263 : วัดชัยธารามประดิษฐ์ ว่าที่ร.ต.เรวัช  กันตังกุล ครู คศ.2
80 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210252 : วัดน้ำตก มลิวัลย์   พาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
81 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210250 : ชุมชนวัดสระแก้ว นางสุมาลี  บ้านเพิง ครู
82 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210251 : บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) นายอภิชาติ  รุ่งเรือง ครู
83 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210246 : บ้านชุมโลง นางเยาวลักษณ์   สุทิน ครู
84 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210247 : บ้านอินทนิน นางกมลทิพย์  ยุเหล็ก ครู
85 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210248 : บ้านหนับเภา ภัทรสุดา  เพ็งจันทร์ พนักงานธุรการ
86 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210249 : วัดนากุน นางอโนมา   ขับกล่อมส่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
87 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210269 : บ้านทุ่งชน พิมพิมล  สิทธิยุโณ ครู
88 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210548 : วัดเขาน้อย กัลยา  สองวิหค ครูชำนาญการ
89 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210550 : บ้านทุ่งขันหมาก สุพานี  ยิ่งยง ครู
90 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210550 : บ้านทุ่งขันหมาก สุภาภรณ์  สุขอนันต์ ธุรการ
91 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210554 : บ้านเขาใหญ่ นางจัตุพร  เพชรชู ครูชำนาญการ
92 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210522 : วัดสุธรรมาราม พโยม  ชินรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
93 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210522 : วัดสุธรรมาราม โสมรัตน์  ช่วยป้อง ครูชำนาญการพิเศษ
94 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210522 : วัดสุธรรมาราม นายจรูญ  ศรีเทพ ครูชำนาญการพิเศษ
95 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210538 : วัดคงคาเลียบ หัทยา  เรืองวุฒิ ธุรการ
96 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210549 : วัดกลาง จรรยาภรณ์  รัตนโกสิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
97 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210553 : บ้านน้ำขาว วชิราภรณ์  ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
98 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210553 : บ้านน้ำขาว วัชราภรณ์  เหมาะหมั่น ครู คศ.1
99 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210534 : วัดชนาราม อรรณพ  คุ้มสวน ครูชำนาญการ
100 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210535 : บ้านต้นจันทน์ สุดารัตน์  เมืองจันทร์ ครูชำนาญการ
101 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210536 : บ้านปลายทอน นางสิตานันท์  จันทร์แก้ว ครูชำนาญการ
102 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210536 : บ้านปลายทอน นุชรีย์  หวานเย็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
103 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210536 : บ้านปลายทอน นางวรรณดี  ลักษณะสมบูรณ์ ครู
104 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210537 : วัดถ้ำเทียนถวาย นางสาวสุภาพร  สุวรรณโณ ธุรการโรงเรียน
105 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210533 : ชุมชนวัดปัณณาราม นางสาวพรทิพย์  สมเขาใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
106 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210533 : ชุมชนวัดปัณณาราม ฤดีรัตน์  บุญทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
107 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210545 : บ้านเขาฝ้าย พรศรี  อินเล็ก ครู
108 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210544 : บ้านคลองตีนเป็ด นายสุวิท  พรหมมา ครู
109 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210540 : วัดสุชน nitasporn  sukchuen ธุรการ
110 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210540 : วัดสุชน นางสาววาสนา  เสนาะจิต ครู
111 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210541 : บ้านสุวรรณเขต พงศ์ศรัณย์  จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
112 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210542 : บ้านห้วยทรายทอง ฐิติพร  ธนกุลพ่วงเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
113 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210542 : บ้านห้วยทรายทอง จุไร  ดำเนินผล ครู
114 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210524 : วัดธารน้ำฉา ทิพวรรณ  ใจห้าว ครู
115 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210525 : ชุมชนวัดเทพราช จุฑาธิปต์  ปิ่นทองพันธุ์ ครูธุรการ
116 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210528 : บ้านเขายวนเฒ่า ปาณิสรา  หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
117 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210532 : บ้านเผียน นางนิตยา  อนันทกาญจน์ ครู
118 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210552 : บ้านน้ำฉา ฐิติพร  ชูรัตน์ ธุรการ
119 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210526 : วัดชนสังขรณพิจิตร นางอุบล  ดิษยมนตรี ครู
120 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210527 : วัดศิลาชลเขต warangkana  khawkeaw ครู คศ.2
121 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210529 : บ้านเขาทราย นายศรัทธา  อ่อนเกตุพล ครู
122 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210530 : บ้านไสพลู นายสุริยันต์  แสงระวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
123 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210531 : บ้านไสเหรียง โสภิดา  สมเขาใหญ่ ครูอัตราจ้าง
124 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210531 : บ้านไสเหรียง ปิยวรรณ  ด้วงใส ครูผู้ช่วย
125 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210511 : วัดประทุมทายการาม ดวงดาว   ศรีรัตน์ ครูอัตราจ้าง
126 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210512 : บ้านบางฉาง พรรณทิพย์  บัวแย้ม ธุรการ
127 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210514 : วัดจอมทอง สุวนันท์  เอี่ยมจันทร์ ครูผู้ช่วย
128 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210516 : บ้านช่องเขาหมาก สมชาย  ทิพย์มนตรี ครู
129 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210516 : บ้านช่องเขาหมาก สมชาย  ทิพย์มนตรี ครู
130 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210517 : บ้านน้ำร้อน นายภาณุรัตน์  พัทน้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
131 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210546 : บ้านทุ่งหัวนา นางขวัญดาว  จูเจ้ย ครู
132 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210547 : บ้านปราบราษฏร์อุทิศ วุฒิไกร  หมาดโหยด ครู
133 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210547 : บ้านปราบราษฏร์อุทิศ นิคม  ม่วงหิมพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ
134 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210523 : วัดสโมสรสันนิบาต สมัชชา  สมเชื้อ ครูผู้ช่วย
135 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210539 : บ้านทุ่งครั้ง ผาวรรณ  ประไพ ครู
136 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210539 : บ้านทุ่งครั้ง นางธิดาพร   ผ่อนผัน ครู
137 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210518 : วัดขรัวช่วย พิชชานันท์  เงินสยาม ครู
138 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210519 : วัดปากด่าน นางกรรณิกา  เรืองรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
139 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210520 : วัดคงคาวดี ประไพพิศ  ใจห้าว ครูโรงเรียนวัดคงคาวดี
140 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210521 : วัดสวนศิขรบรรพต บุศราภรณ์  พิชัยฤกษ์ ครู
141 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210076 : ชุมชนบ้านบางโหนด เสนีย์ ศรีมณี  ศรีมณี ครู
142 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210077 : วัดเขา (วันครู2501) เบญจมาศ  ทัลวัลลิ์ ครู
143 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210079 : วัดกระดังงา นางสาวกมลชนก  ขันแข็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
144 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210080 : บ้านเปร็ต นางสาวทัศนีย์  มุขดาร์ ครู
145 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210080 : บ้านเปร็ต ธนวรรณ  ถิระโชติ ครูอัตราจ้าง
146 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210081 : บ้านในเพลา นางสาวสุกัญญา  รักษาคง ครู
147 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210088 : บ้านวัดใน อรสา  ใจรังษี ครู
148 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210082 : บ้านท่าน้อย ณรงค์วิทย์  กฤตชญานุกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
149 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210083 : ชุมชนวัดบางคู นายเจนวิทย์  ภัทรวังฟ้า ครู
150 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210083 : ชุมชนวัดบางคู ปัญญา  เอกมงคลเลิศ ขนอม
151 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210085 : วัดเจดีย์หลวง เสมอใจ  ข่ายม่าน ครูอัตราจ้าง
152 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210085 : วัดเจดีย์หลวง นายวันชัย   หนักเกิด ครู คศ.2
153 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210086 : บ้านเขาหัวช้าง นางอนิษร  อักษรทิพย์ ธุรการโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง
154 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210087 : บ้านคลองเหลง นางสาวรัชดาวรรณ  เพ็ชรพันธ์ ครู ค.ศ.2
155 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210089 : บ้านคลองวัง ปิยะนุช  บัวชุม ครู
156 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210089 : บ้านคลองวัง อุ้มบุญ  ยี่วันฉาย ครูผู้ช่วย
157 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210089 : บ้านคลองวัง เกษราพร  ไชยเดช ครูผู้ช่วย
158 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210094 : บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) นางสาวอุบลพรรณ  ผิวงาม ธุรการโรงเรียน
159 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210090 : บ้านแขวงเภา เบญจวรรณ   ชุมสุวรรณ ธุรการ
160 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210091 : วัดคีรีวง นายนัสชิพล  บุญแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
161 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210092 : บ้านท่าจันทน์ นุดรีญา  เจ๊ะปันจะ ครูผู้ช่วย
162 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210092 : บ้านท่าจันทน์ พิมพ์นิภา  ศรีอนันต์ ครูผู้ช่วย
163 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210075 : บ้านท่าม่วง นางสาวสุธิชา  เทพสุริศักดิ์ ครู
164 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210075 : บ้านท่าม่วง ณัฏฐ์วรินท์  โสมเพ็ชร ครู
165 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210075 : บ้านท่าม่วง นายปิยะภัทร์   กิ่งรัตน์ ครู
166 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210728 : บ้านปากลง นางเรวดี  มิถิลา ครู
167 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210728 : บ้านปากลง นายปิยวิทย์  บัวศรี ครู
168 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210729 : วัดเปียน นางสาวธัญสุดา  ไกรแก้ว ครู
169 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210730 : บ้านพิตำ สุริยันต์  ใสนวล ครู
170 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210731 : บ้านนบ ปุณยภา   แก้วนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
171 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210726 : วัดคงคา นายอาภรณ์  สุพรรณพงศ์ ครูชำนาญการ
172 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210727 : บ้านขุนทะเล juree  petchauy ครู
173 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210732 : วัดโรงเหล็ก ศศิภัส  มีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
174 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210733 : บ้านโรงเหล็ก ทิพย์วารีย์  เมืองแป้น ธุรการโรงเรียน
175 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210733 : บ้านโรงเหล็ก Buncha  Boonthong ครู
176 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210734 : บ้านพังหรัน สุริษา  เปาะทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
177 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210724 : วัดนาเหรง สาหรี  บุญสนอง ธุรการ
178 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210721 : บ้านในตูล จิดาภา  จิดาภา แก้วมีจีน เจ้าหน้าที่ธุรการ
179 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210722 : เคียงศิริ นางเกศรินทร์  กาญจนะ ครู คศ.2