รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.กระบี่ 010002 : บ้านเขาตั้ง อำภาวรรณ์  ปิติ ครู
2 สพป.กระบี่ 010003 : ทุ่งพะยอม นางคมคาย  แผนทอง ครูชำนาญการ
3 สพป.กระบี่ 010004 : บ้านนานอก นภัสวรรณ  ศรีสุข ครู
4 สพป.กระบี่ 010005 : บ้านน้ำจาน ธัญญารัตน์  ก่อแก้ว ครูโรงเรียนบ้านน้ำจาน
5 สพป.กระบี่ 010007 : วัดโพธิ์เรียง นางสาวสุธิษา  ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 สพป.กระบี่ 010007 : วัดโพธิ์เรียง นางสาวผกามาศ   ช่วยแท่น ครู คศ.1
7 สพป.กระบี่ 010008 : บ้านหว่างคลอง นางอุทัย  รำเพย ครู
8 สพป.กระบี่ 010029 : บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) นางสุมาลี  วัฒนอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพป.กระบี่ 010032 : ชุมชนบ้านทุ่ง นายภูนิวัฒน์  สะใบงาม ครู
10 สพป.กระบี่ 010033 : ทุ่งต้นปีก supanee  chouysong ครู
11 สพป.กระบี่ 010033 : ทุ่งต้นปีก ไรนาม  เจ๊ะหมาด เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.กระบี่ 010037 : บ้านหนองจิก ประวิทย์  หมั่นมา ครู
13 สพป.กระบี่ 010037 : บ้านหนองจิก เกรียงศักดิ์  กุลบุตร ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก
14 สพป.กระบี่ 010037 : บ้านหนองจิก วณิษา  อูมา ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก
15 สพป.กระบี่ 010038 : บ้านไหนหนัง เอนก  กุลบุตร ครู
16 สพป.กระบี่ 010038 : บ้านไหนหนัง สุชญา  คงคารัตน์ ครู
17 สพป.กระบี่ 010011 : บ้านเขาเทียมป่า สุทธิรักษ์  อึ้งสวัสดิ์ ครู
18 สพป.กระบี่ 010011 : บ้านเขาเทียมป่า กรกช  เอ่งล่อง ครูผู้ช่วย
19 สพป.กระบี่ 010011 : บ้านเขาเทียมป่า รุ่งฟ้า  วงค์วิวิชพัฒนา ครูผู้ช่วย
20 สพป.กระบี่ 010011 : บ้านเขาเทียมป่า นิติกุล  ภู่แก้ว ครู
21 สพป.กระบี่ 010012 : บ้านคลองทราย ประชาอุทิศ เบญจมาศ  มาศโอสถ ครู
22 สพป.กระบี่ 010010 : บ้านเขาทอง นันท์นลิน  เชยชม เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 สพป.กระบี่ 010006 : บ้านบางขนุน วดีพร  ประภาส ครู
24 สพป.กระบี่ 010006 : บ้านบางขนุน นฤมล  บุตรกริม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
25 สพป.กระบี่ 010022 : บ้านเกาะกลาง อนุสรา  ใจดี เจ้าหน้าบันทึกข้อมูล
26 สพป.กระบี่ 010024 : บ้านคลองกำ นางสาววันทณา  หยั่งทะเล ครู
27 สพป.กระบี่ 010025 : บ้านคลองประสงค์ นางสาวลัดดาวัลย์  บุญเทพ ครูผู้ช่วย
28 สพป.กระบี่ 010035 : วัดห้วยโต้ นายศรายุทธ  แซ่ฮ้อ ธุรการโรงเรียน
29 สพป.กระบี่ 010035 : วัดห้วยโต้ นายเชษฐ์ชัชวาลย์  โชติรัตน์ ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.กระบี่ 010034 : บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 กมลทิพย์  ภาชนะทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
31 สพป.กระบี่ 010031 : บ้านทับปริก ทรงยศ  นาคบุตร ธุรการ
32 สพป.กระบี่ 010030 : บ้านคลองใหญ่ ลักขณาพร  สมสุข ครู
33 สพป.กระบี่ 010030 : บ้านคลองใหญ่ อรษา  ชาตรีวงศ์ ธุรการ
34 สพป.กระบี่ 010027 : อนุบาลกระบี่ นางนันทนัช  ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน
35 สพป.กระบี่ 010028 : อุตรกิจ อัคร  เทียบศรไชย ครู
36 สพป.กระบี่ 010036 : บ้านหนองกก นางสาววาสนา  หลังปูเต๊ะ ครูชำนาญการ
37 สพป.กระบี่ 010021 : บ้านอ่าวน้ำเมา ราวิน  เพชรแขก ครู
38 สพป.กระบี่ 010021 : บ้านอ่าวน้ำเมา นางชนิดา  คงหัด ครู
39 สพป.กระบี่ 010021 : บ้านอ่าวน้ำเมา ประวีณรัตน์  จันทร์สีหราช ธุรการ
40 สพป.กระบี่ 010019 : บ้านแหลมโพธิ์ สมพงศ์  สมบูรณ์ ครู
41 สพป.กระบี่ 010015 : บ้านหนองทะเล อโนชา  หมีนหวัง ธุรการ
42 สพป.กระบี่ 010013 : บ้านคลองม่วง เนตรนที  อารีกิจ ครูผู้ช่วย
43 สพป.กระบี่ 010014 : บ้านดินแดงน้อย นางสาวนุชจรี  ลูกเล็ก ธุรการ
44 สพป.กระบี่ 010009 : ชุมชนบ้านเขากลม สุทธิรา  ชาตรี ธุรการโรงเรียน
45 สพป.กระบี่ 010016 : บ้านคลองแห้ง มยุรา  บุญตระกูล ครู
46 สพป.กระบี่ 010020 : บ้านอ่าวนาง สุพรรณี  จิโสะ ครู
47 สพป.กระบี่ 010026 : บ้านแหลมตง พรสุดา  ประโมงกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
48 สพป.กระบี่ 010023 : พระราชทานบ้านเกาะพีพี นางบุญรอด  จันทร์จบ ครู
49 สพป.กระบี่ 010124 : บ้านกอตง ไทรงาม  ละงู ครู
50 สพป.กระบี่ 010125 : บ้านควนม่วง นางสาวณัชชา  เผือกแสง ครู
51 สพป.กระบี่ 010126 : วัดภูมิบรรพต นางสาวพัชรนันท์  บ้านนบ ครูผู้ช่วย
52 สพป.กระบี่ 010126 : วัดภูมิบรรพต นางสาวฟารีดี  สาริปา ครู
53 สพป.กระบี่ 010115 : บ้านหนองน้ำแดง กษมา  มุขประดับ ครู
54 สพป.กระบี่ 010116 : บ้านทับพล นายอติชาต  ประทีป ณ ถลาง ครู
55 สพป.กระบี่ 010118 : บ้านห้วยเสียด พัทธ์จิรา  แย้มหอม ธุรการ
56 สพป.กระบี่ 010114 : บ้านเขาพนม ปกาสิต  ปรีชา ธุรการ
57 สพป.กระบี่ 010136 : บ้านโคกหาร สรายุทธ  สรายุทธ ขาวขำ ครู
58 สพป.กระบี่ 010137 : บ้านหินลูกช้าง นางสาวสมฤดี  เกศรีสม ครูผู้ช่วย
59 สพป.กระบี่ 010137 : บ้านหินลูกช้าง อุราภรณ์  พงค์ทองเมือง ครู
60 สพป.กระบี่ 010119 : บ้านโคกกลาง อันทนา  องค์การ ธุรการโรงเรียน
61 สพป.กระบี่ 010120 : วัดพรุเตียว อริยา  ธัญรส ครูผู้ช่วย
62 สพป.กระบี่ 010120 : วัดพรุเตียว อดิศักดิ์  ณ วงศ์รัตน์ ครู
63 สพป.กระบี่ 010120 : วัดพรุเตียว อดิศักดิ์  ณ วงศ์รัตน์ ครู
64 สพป.กระบี่ 010121 : บ้านบางเหรียง ทัศนีย์  อุดมศรี ครู
65 สพป.กระบี่ 010122 : บ้านทุ่งปรือ กฤตภัค  ชูสุวรรณ์ ธุรการ
66 สพป.กระบี่ 010138 : บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา อรอุมา  เอียดขลิก ธุรการ
67 สพป.กระบี่ 010135 : บ้านมะม่วงเอน ณัฐติยา  ดำสุข ครูผู้ช่วย
68 สพป.กระบี่ 010132 : บ้านห้วยสาร วราพร  บัวแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
69 สพป.กระบี่ 010132 : บ้านห้วยสาร เจนภพ  แต่งแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
70 สพป.กระบี่ 010133 : บ้านควนกลาง วราภรณ์  สมนึก ครู
71 สพป.กระบี่ 010134 : บ้านโคกคา ลัดดาวรรณ  จันทร์ใหม่ ครู
72 สพป.กระบี่ 010127 : บ้านถ้ำโกบ อนงค์  ไชยวิเศษ ครู
73 สพป.กระบี่ 010128 : บ้านห้วยน้ำแก้ว อรอนงค์  สุขกาย ครูผู้ช่วย
74 สพป.กระบี่ 010128 : บ้านห้วยน้ำแก้ว นายวิระศักดิ์  ศรีจันทร์ ครู
75 สพป.กระบี่ 010128 : บ้านห้วยน้ำแก้ว นางสาวกฤตติกา  คะหะวงศ์ ครู
76 สพป.กระบี่ 010129 : บ้านเขาดิน อดิศร  บุญเลิศ ครู
77 สพป.กระบี่ 010139 : บ้านร่าหมาด นายอมรฤทธิ์  หวันหยี เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.กระบี่ 010139 : บ้านร่าหมาด จันทร์จิรา  หวันหยี ครู
79 สพป.กระบี่ 010140 : บ้านร่าปู ดลชนก  ภูมิสถิต เจ้าหน้าที่ธุรการ
80 สพป.กระบี่ 010141 : บ้านคลองย่าหนัด นางสาวจำปา  หลีเหล็ก ครู
81 สพป.กระบี่ 010142 : บ้านลิกี อุไรพร  ชุมชวด เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพป.กระบี่ 010143 : บ้านปากคลอง นางสาวสุดา  ชัยเภท เจ้าหน้าที่ธุรการ
83 สพป.กระบี่ 010144 : บ้านนาทุ่งกลาง วาธิณี  หวันหยี เจ้าหน้าที่ธุรการ
84 สพป.กระบี่ 010156 : บ้านโละใหญ่ วินัย  ร่าหีม ครู
85 สพป.กระบี่ 010157 : บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ โรฮาณี  ทองเกื้อ ครูผู้ช่วย
86 สพป.กระบี่ 010157 : บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ นางสาวจิราภรณ์   ไฝจันทร์ ครู
87 สพป.กระบี่ 010158 : บ้านคลองโตนด อัยย์รดา  ชดช้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.กระบี่ 010158 : บ้านคลองโตนด พรทิพย์  แดงหนำ ครู
89 สพป.กระบี่ 010159 : บ้านหลังสอด นายเอกพงศ์  อีดเกิด ครู
90 สพป.กระบี่ 010155 : บ้านคลองหิน สมศักดิ์  โคจีจุล ผู้อำนวยการ
91 สพป.กระบี่ 010149 : วัดเกาะลันตา ไรนิง  บือราแง ครู
92 สพป.กระบี่ 010150 : บ้านเจ๊ะหลี นางสาวจิรารัตน์  อาจหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
93 สพป.กระบี่ 010150 : บ้านเจ๊ะหลี ประภัสสร  เขียวสด ครู
94 สพป.กระบี่ 010151 : บ้านคลองนิน Chatree  Munpian ครู ค.ศ.1
95 สพป.กระบี่ 010151 : บ้านคลองนิน รัชฎาภรณ์  ฐานเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน
96 สพป.กระบี่ 010153 : บ้านเกาะปอ บัญชา  แสงไชยศรี ผู้อำนวยการ
97 สพป.กระบี่ 010154 : บ้านสังกาอู้ ทิฆัมพร  ปัตลิก ครูผู้ช่วย
98 สพป.กระบี่ 010147 : บ้านเขาฝาก ดวงดาว  เกื้อกูล ธุรการโรงเรียน
99 สพป.กระบี่ 010147 : บ้านเขาฝาก ลักขณา  ลักขณา จิตรชูชื่น ครู
100 สพป.กระบี่ 010148 : บ้านหลังโสด สุชาดา  พลาสิน ธุรการ
101 สพป.กระบี่ 010145 : บ้านคลองยาง จีรพร  หมั่นมา ครู
102 สพป.กระบี่ 010145 : บ้านคลองยาง สุนิต้า  ลักลำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
103 สพป.กระบี่ 010146 : บ้านโคกยูง สุณี  หมันลิเร๊ะ ครู
104 สพป.กระบี่ 010146 : บ้านโคกยูง จุไรรัตน์  สูงใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
105 สพป.กระบี่ 010146 : บ้านโคกยูง นัญมา  สูงใหญ่ ครูวิทยากรอิสลาม
106 สพป.กระบี่ 010152 : บ้านทุ่งหยีเพ็ง เรวดี  กสิคุณ ธุรการโรงเรียน
107 สพป.กระบี่ 010152 : บ้านทุ่งหยีเพ็ง จิตลดา  จุลนวล ครู
108 สพป.กระบี่ 010160 : ชุมชนบ้านศาลาด่าน เชนทร์  เกิดแก้ว ครู
109 สพป.กระบี่ 010160 : ชุมชนบ้านศาลาด่าน พรชัย  สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 สพป.กระบี่ 010160 : ชุมชนบ้านศาลาด่าน มนพ  การกล้า ครู
111 สพป.กระบี่ 010161 : บ้านพระแอะ ดารณี  เกตุประกอบ ครู
112 สพป.กระบี่ 010161 : บ้านพระแอะ สมพร  แข็งแรง เจ้าหน้าที่ธุรการ
113 สพป.กระบี่ 010039 : คลองท่อมมิตรภาพที่160 เบญจรัศมิ์  เม่งช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
114 สพป.กระบี่ 010039 : คลองท่อมมิตรภาพที่160 อุมาภรณ์  ศรีกุมาร ครู
115 สพป.กระบี่ 010040 : อนุบาลคลองท่อม กาญจนา  อมรกุล ครู
116 สพป.กระบี่ 010040 : อนุบาลคลองท่อม siriphan  saedan ครู
117 สพป.กระบี่ 010040 : อนุบาลคลองท่อม อมรรัตน์  สุขยัง ครู
118 สพป.กระบี่ 010041 : ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) คนึงนิตย์  แฉล้มรักษ์ ครู
119 สพป.กระบี่ 010041 : ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) ธนนันต์  แซ่เตี่ยว ครู
120 สพป.กระบี่ 010042 : บ้านเหนือ สุมาลิน  เพ็งจันทร์ ธุรการ
121 สพป.กระบี่ 010043 : บ้านแชงเปิง นางภุมรา  เพ็งจันทร์ ครู
122 สพป.กระบี่ 010043 : บ้านแชงเปิง นิตยา  หลีจิ ธุรการโรงเรียน
123 สพป.กระบี่ 010074 : บ้านคลองท่อมเหนือ นายชิณท์ณภัทร  รสชา ครู
124 สพป.กระบี่ 010077 : บ้านบางคราม สำรวยฤดี  ไชยชาญ ครู
125 สพป.กระบี่ 010078 : บ้านบางเตียว นางสาวสรารักษ์  นาสวน เจ้าหน้าที่ธุรการ
126 สพป.กระบี่ 010059 : บ้านท่ามะพร้าว ชัยรัตน์  จงรักษ์ ครู
127 สพป.กระบี่ 010059 : บ้านท่ามะพร้าว สุน๊ะ  นิยมเดชา เจ้าหน้าที่ธุรการ
128 สพป.กระบี่ 010060 : บ้านหินเพิง หนึ่งฤทัย  ปานบุตร ครูผู้ช่วย
129 สพป.กระบี่ 010061 : บ้านคลองปิ้ง พวงทิพย์  ไชยภักดี ครู
130 สพป.กระบี่ 010062 : บ้านดินนา นายธันวิทย์  ยอดทอง ครู
131 สพป.กระบี่ 010063 : บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ สุดาวรรณ  จงรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
132 สพป.กระบี่ 010055 : คลองพน ทิพย์สุดา  คลองรั้ว ครู
133 สพป.กระบี่ 010055 : คลองพน ชนาธิป  น้ำมัน ธุรการ
134 สพป.กระบี่ 010055 : คลองพน ไกรสร  แก้วโลก ครู
135 สพป.กระบี่ 010056 : บ้านทุ่งครก อรอุมา  ทำเผือก ธุรการ
136 สพป.กระบี่ 010056 : บ้านทุ่งครก กรวิทย์  วะชุม ครู
137 สพป.กระบี่ 010057 : บ้านคลองไคร นางสาวสุพรรษา  เงินสัจจา ครู
138 สพป.กระบี่ 010057 : บ้านคลองไคร นางวิศณี  วะชุม ครู
139 สพป.กระบี่ 010058 : บ้านคลองแรด ฐิติมา  ทวีทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
140 สพป.กระบี่ 010058 : บ้านคลองแรด อารยา  สุจิธรรมโม ครูผู้ช่วย
141 สพป.กระบี่ 010051 : บ้านห้วยลึก วรรณรัตน์  ห้วยลึก ธุรการ
142 สพป.กระบี่ 010052 : บ้านห้วยพลูหนัง ชารินทร์ดา   ตุลยะสุข ครู
143 สพป.กระบี่ 010053 : บ้านพรุพี นางสาวใหม่สุรีย์  ติ้งสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
144 สพป.กระบี่ 010053 : บ้านพรุพี นางสาวอัชลี  หนูนาค ผู้อำนวยการ
145 สพป.กระบี่ 010054 : บ้านบ่อมะม่วง พัชรา  เอ่งฉ้วน ครู
146 สพป.กระบี่ 010049 : บ้านทรายขาว บารียะ  กะจิ ครูผู้ช่วย
147 สพป.กระบี่ 010049 : บ้านทรายขาว นางสาววรารัน์  พิกุล ครูผู้ช่วย
148 สพป.กระบี่ 010050 : บ้านทุ่งคา มาลินี  ปูเงิน ธุรการ
149 สพป.กระบี่ 010073 : บ้านนางรอง ไชยันต์  ขุนทอง ครู
150 สพป.กระบี่ 010073 : บ้านนางรอง จุติมา  ช่วยดิษฐ์ ธุรการ
151 สพป.กระบี่ 010072 : บ้านทุ่งนุ้ย นางสาวนิภา  การประกอบ ครู
152 สพป.กระบี่ 010068 : บ้านเขาสามหน่วย ศีลวัต  บุญเทียม ครูผู้ช่วย
153 สพป.กระบี่ 010068 : บ้านเขาสามหน่วย นางสาววรรณฤดี  ทองฉิม ธุรการโรงเรียน
154 สพป.กระบี่ 010069 : บ้านพรุดินนา นางสาวสุทธิสา   นบนอบ ครู
155 สพป.กระบี่ 010069 : บ้านพรุดินนา นางจีราภรณ์  การดี ครู โรงเรียนบ้านพรุดินนา
156 สพป.กระบี่ 010070 : บ้านทับไทร นางสาวสายไหม  เอ่งฉ้วน ครู
157 สพป.กระบี่ 010076 : บ้านคลองชะมวง ธิภาภรณ์  ปานแดง ครู
158 สพป.กระบี่ 010064 : บ้านพรุเตย สุรินทร์  ศรีทอง ครู
159 สพป.กระบี่ 010047 : บ้านท่าประดู่ กิตติมา  จุฑามาตย์ ครู
160 สพป.กระบี่ 010048 : บ้านควนใต้ ลัดดาวัลย์  ตันเจริญ ครู
161 สพป.กระบี่ 010048 : บ้านควนใต้ นายอภิชาติ  ไพลดำ ผู้อำนวยการ
162 สพป.กระบี่ 010044 : บ้านน้ำร้อน นพดล  ย่องดำ ครู
163 สพป.กระบี่ 010045 : บ้านห้วยน้ำขาว พรรณพิลาศ  คงปรือ ครู คศ.1
164 สพป.กระบี่ 010045 : บ้านห้วยน้ำขาว สัญญา  คงยศ ครู
165 สพป.กระบี่ 010046 : บ้านทุ่งเสม็ด พิมพา  ลูกเล็ก เจ้าหน้าที่ธุรการ
166 สพป.กระบี่ 010096 : บ้านทุ่งสูง นายครรชิต  ศรีเมือง ครู
167 สพป.กระบี่ 010096 : บ้านทุ่งสูง กนกพร  แก่นเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
168 สพป.กระบี่ 010097 : บ้านเขาล่อม สารยา  แก่เมือง ธุรการ
169 สพป.กระบี่ 010093 : วัดไพรสณฑ์ มนัสวี  อ่อนคง ครู
170 สพป.กระบี่ 010108 : บ้านเขาแก้ว นางฮาบือเสาะ  ศุภพรพงศ์ ครู
171 สพป.กระบี่ 010109 : บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สุกัญญา  หวันเหยบ ครู
172 สพป.กระบี่ 010111 : สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 เบญจภรณ์   พลายแก้ว ครูผู้ช่วย
173 สพป.กระบี่ 010112 : สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 กนกวรรณ  ว่องไว เจ้าหน้าที่ธุรการ
174 สพป.กระบี่ 010107 : บ้านช่องไม้ดำ กรวลัย  สาและ ธุรการโรงเรียน
175 สพป.กระบี่ 010105 : บ้านศาลาพระม่วง นางศิริรัตน์   ศรีพิชิต ครูผู้ช่วย
176 สพป.กระบี่ 010106 : บ้านคลองหิน สุวรรณี  ดอเลาะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
177 สพป.กระบี่ 010098 : วัดบางโทง วันทนา  ปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
178 สพป.กระบี่ 010098 : วัดบางโทง ฉันท์ฉนก  หนูไชยทอง ธุรการ
179 สพป.กระบี่ 010094 : ชุมชนวัดนาเหนือ นางสาวชุติมันต์  ชัยฤกษ์ ครู
180 สพป.กระบี่ 010095 : บ้านบางเจริญ ลัมภนีย์  วิกรมธีรานันท์ ครูธุรการ
181 สพป.กระบี่ 010100 : บ้านหนองหลุมพอ นิภาพร  คงรงค์ ครูผู้ช่วย
182 สพป.กระบี่ 010103 : บ้านกลางมิตรภาพที่44 นางสาววิลาวัณย์  หลีน้อย ธุรการ
183 สพป.กระบี่ 010104 : บ้านเขางาม เกรียงศักดิ์  ปล้องทอง พนักงานราชการ
184 สพป.กระบี่ 010104 : บ้านเขางาม อัจจิมา  นาคพล ครู
185 สพป.กระบี่ 010082 : บ้านคลองแรด นางสาวปริศณา  นันทรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
186 สพป.กระบี่ 010083 : วัดสถิตโพธาราม นางสุภาพร  ศิริพันธ์ ครู
187 สพป.กระบี่ 010084 : บ้านแหลมสัก ตระหนักจิต  ศรีสุข ธุรการ
188 สพป.กระบี่ 010085 : บ้านอ่าวน้ำ จันทร์จิรา   อีดเกิด ธุรการ
189 สพป.กระบี่ 010079 : อ่าวลึก นายพงษ์ศักดิ์   เบ็ตเสร็จ ครู
190 สพป.กระบี่ 010079 : อ่าวลึก กุลจิรา  ประสิว เจ้าหน้าที่ธุรการ
191 สพป.กระบี่ 010081 : บ้านถ้ำเสือ มาจารี  บุญประกอบ ครูธุรการ
192 สพป.กระบี่ 010092 : บ้านห้วยปริศนา ว่าที่ร้อยตรีพีระพงศ์  ปรีชา เจ้าหน้าที่ธุรการ
193 สพป.กระบี่ 010099 : บ้านอ่าวลึกน้อย อภิสิทธิ์  สิทธิโชค ครู
194 สพป.กระบี่ 010101 : บ้านควนโอ ยาวาเรียะ  ปังแลมาปุเลา ธุรการ
195 สพป.กระบี่ 010101 : บ้านควนโอ ธนวัฒน์  ช่วยพัทลุง ครู
196 สพป.กระบี่ 010102 : บ้านบากัน นางสาวบุหงา  เกตุแท่น ครู
197 สพป.กระบี่ 010102 : บ้านบากัน กิติยา  พิชัยฤกษ์ ครูผู้ช่วย
198 สพป.กระบี่ 010102 : บ้านบากัน จันทนา  บุตรฤทธิ์ ครู
199 สพป.กระบี่ 010087 : ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ ปวีณา  แสวงการ เจ้าหน้าที่ธุรการ
200 สพป.กระบี่ 010088 : บ้านทุ่ง อรษา  กิจการ ครู
201 สพป.กระบี่ 010091 : บ้านในยวน สุภาพร  เคี่ยมบตร ธุรการ
202 สพป.กระบี่ 010170 : บ้านคลองปัญญา สุภิญญา  เทียนขาว ครู
203 สพป.กระบี่ 010170 : บ้านคลองปัญญา พวงศรี  เสนทอง ครูผู้ช่วย
204 สพป.กระบี่ 010171 : บ้านนาเทา วิสุทธิ์  เยาวนา ครู
205 สพป.กระบี่ 010171 : บ้านนาเทา จารุณี  ชูร่วง เจ้าหน้าที่ธุรการ
206 สพป.กระบี่ 010172 : วัดช่องแบก นางสาวสิริพร  แก้วสุข ธุรการ
207 สพป.กระบี่ 010172 : วัดช่องแบก นางสาวทิพรัตน์  สุขยัง ครู
208 สพป.กระบี่ 010175 : วิทยาประชาคม พิไลวรรณ  ผาสุก ครู
209 สพป.กระบี่ 010179 : วัดเขาต่อ พัชราวรรณ  จินดา ครูธุรการ
210 สพป.กระบี่ 010179 : วัดเขาต่อ สุดาพร  เกลื่อนสิน พนักงานราชการ
211 สพป.กระบี่ 010180 : บ้านโคกยอ อัญชิสา  วงน้อย ธุรการ
212 สพป.กระบี่ 010180 : บ้านโคกยอ สุภาพร  เกลี้ยงเกลา ครู
213 สพป.กระบี่ 010181 : วัดบ้านนา นางสาวสมฤดี  ชูสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
214 สพป.กระบี่ 010181 : วัดบ้านนา นายสุชา  จันทร์กลิ่น ครู
215 สพป.กระบี่ 010182 : บ้านบางโสก จินตนา  แก้วพิทักษ์ ครู
216 สพป.กระบี่ 010182 : บ้านบางโสก สุพินยา  นวนนุ่น ธุรการ
217 สพป.กระบี่ 010183 : บ้านบางหอย วรางคณา  กอบัว เจ้าหน้าที่ธุรการ
218 สพป.กระบี่ 010183 : บ้านบางหอย ประภาพร  แสงไชยศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
219 สพป.กระบี่ 010177 : สหกรณ์ประชาอุทิศ อุบล  ช่วยบำรุง ธุรการ
220 สพป.กระบี่ 010174 : วัดบางเหลียว ชนิธร  พรหมรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
221 สพป.กระบี่ 010174 : วัดบางเหลียว จุฑามาศ   ศรีนิล ครู
222 สพป.กระบี่ 010173 : บ้านบกเก้าห้อง นิชนันท์  ยิ้มเส้ง ธุรการ
223 สพป.กระบี่ 010162 : ชุมชนวัดหาดถั่ว พงศ์เทพ  เดชภักดี ครู
224 สพป.กระบี่ 010162 : ชุมชนวัดหาดถั่ว นางสาวสุภัทราวดี   หนูสอน ครูธุรการ
225 สพป.กระบี่ 010163 : วัดนทีมุขาราม นายจตุรงค์  บุรินทร์กุล พนักงานราชการ
226 สพป.กระบี่ 010163 : วัดนทีมุขาราม นางเสริมศรี  จินุกูล ครู
227 สพป.กระบี่ 010163 : วัดนทีมุขาราม ภัทราวรรณ   ปราศภัย ธุรการ
228 สพป.กระบี่ 010164 : บ้านบางเหียน ลมฝน  กาญจนคลอด ครู
229 สพป.กระบี่ 010165 : บ้านปากหยา จุฑามาส  ทิพย์ภักดี ครู
230 สพป.กระบี่ 010165 : บ้านปากหยา ศรีแพร  เจริญกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
231 สพป.กระบี่ 010166 : บ้านคลองพระยา ยุวดี  ศีลภัย ครู
232 สพป.กระบี่ 010166 : บ้านคลองพระยา นายประภาส  ชูสิทธิ์ ครู
233 สพป.กระบี่ 010168 : บ้านคลองพวนประทีปบำรุง สุนิษา  นาวารัตน์ ธุรการ
234 สพป.กระบี่ 010168 : บ้านคลองพวนประทีปบำรุง อนุรักษ์  ว่องประชานุกูล ครู
235 สพป.กระบี่ 010176 : บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ ปรียานุช  ปานสงค์ โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ
236 สพป.กระบี่ 010178 : บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว สุกานดา  คงประพันธุ์ ครู
237 สพป.กระบี่ 010193 : บ้านดินแดง อลิษา  เรืองฤทธิ์ ธุรการโรงเรียน
238 สพป.กระบี่ 010193 : บ้านดินแดง ภรณ์ทิพย์  ชัยศิริ ครูผู้ช่วย
239 สพป.กระบี่ 010192 : บ้านควนแดง จักรพนธ์  วงษ์ละม้าย เจ้าหน้าที่ธุรการ
240 สพป.กระบี่ 010194 : บ้านเขาดินประชาพัฒน์ นางสาวกุลวดี  ภู่ทับทิม ธุรการ
241 สพป.กระบี่ 010194 : บ้านเขาดินประชาพัฒน์ สุนทร  น้อยมูสิก ครู
242 สพป.กระบี่ 010190 : บ้านเสม็ดจวน สมพร  พรรณยี่ ครู
243 สพป.กระบี่ 010191 : บ้านหนองจูด นางหนึ่งฤทัย  จันทร์ทิน ครู
244 สพป.กระบี่ 010188 : บ้านสะพานพน พิชชานันท์  ด้วงเพ็ง ธุรการ
245 สพป.กระบี่ 010186 : บ้านเกาะไทร ภคิณี  แก้วอ่อน ครูผู้ช่วย
246 สพป.กระบี่ 010187 : บ้านย่านอุดม จันทร์จิรา  ศรีสลับ ครูผู้ช่วย
247 สพป.กระบี่ 010184 : บ้านลำทับ เนาวรัตน์  แซ่ฮ้ำ ครู
248 สพป.กระบี่ 010185 : บ้านนาพรุ นางพิณนภัส  เรืองทองเมือง ครู
249 สพป.กระบี่ 010189 : บ้านไร่พัฒนา วิชุดา  กิ้วเส้ง ธุรการ
250 สพป.กระบี่ 010189 : บ้านไร่พัฒนา นางสาวอุทุมพร  ดาบทอง ครู
251 สพป.กระบี่ 010195 : บ้านเกาะจำ พิณจุฑา  ฉิมฤทธิ์ ครู
252 สพป.กระบี่ 010196 : บ้านเกาะปู ภูสิทธิ์  ดินแดง ครู
253 สพป.กระบี่ 010197 : บ้านเกาะศรีบอยา นางวิลาวรรณ  วงศ์สนิท ธุรการ
254 สพป.กระบี่ 010198 : บ้านเกาะฮั่ง สิทธิชัย  หลานตำ ธุรการ
255 สพป.กระบี่ 010199 : บ้านคลองเตาะ ซูมัยยะห์  วาเตะ นักธุรการ
256 สพป.กระบี่ 010199 : บ้านคลองเตาะ อรอุมา  สาระวารี รักษาราชการผู้อำนวยการ
257 สพป.กระบี่ 010200 : บ้านติงไหร วรรณิภา  จงจิตร ครู
258 สพป.กระบี่ 010207 : บ้านควน อัชราณี  นุกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
259 สพป.กระบี่ 010211 : บ้านคลองหมาก บุษบา  ลิ่มบุตร ครู
260 สพป.กระบี่ 010212 : บ้านคลองหวายเล็ก นางสาวนาธะพี  ไชยพงษ์ ครูผู้ช่วย
261 สพป.กระบี่ 010212 : บ้านคลองหวายเล็ก บุษรินทร์   ช่างสนั่น ครู
262 สพป.กระบี่ 010201 : บ้านแหลมกรวด เยาวนา  กาหลง พนักงานราชการ
263 สพป.กระบี่ 010217 : บ้านท่ายาง พรทิพย์  กำปา เจ้าหน้าที่ธุรการ
264 สพป.กระบี่ 010208 : บ้านควนต่อ วรัญญา  ใจเกลี้ยง ครู
265 สพป.กระบี่ 010208 : บ้านควนต่อ นางสาวณษภร  โดยประกอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
266 สพป.กระบี่ 010210 : บ้านคลองเขม้า ติญา  มิสแหล่ ครู
267 สพป.กระบี่ 010213 : บ้านนาวง ยุพดี  ประชุมรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
268 สพป.กระบี่ 010213 : บ้านนาวง รุ่งฤดี  หมีโดด ครู
269 สพป.กระบี่ 010206 : ราชประชานุเคราะห์2 นางขวัญตา  จันทโรจน์ ครู
270 สพป.กระบี่ 010202 : บ้านควนเกาะจันทร์ รัตนา  นามแก้ว ธุรการ
271 สพป.กระบี่ 010202 : บ้านควนเกาะจันทร์ กมลวรรณ  รายารักษ์ ครูผู้ช่วย
272 สพป.กระบี่ 010203 : บ้านควนนกหว้า สิรินารี  หลานหลาย ครู
273 สพป.กระบี่ 010204 : วัดโคกยาง สรัญญา   ปรีชา ครู
274 สพป.กระบี่ 010214 : บ้านคลองรั้ว สุปราณี  งดงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
275 สพป.กระบี่ 010214 : บ้านคลองรั้ว ปวริศร  เพชรสุข ธุรการ
276 สพป.กระบี่ 010215 : บ้านคลองยวน panawan  nobnorb ครูธุรการ
277 สพป.กระบี่ 010216 : บ้านตลิ่งชัน พุธมาศ  มาศโอสถ ธุรการ
278 สพป.กระบี่ 010218 : บ้านปากหรา นางสาคร  กุลพ่อ ครู
279 สพป.กระบี่ 010218 : บ้านปากหรา กาลฎา   คลองยวน ธุรการ
280 สพป.กระบี่ 010219 : บ้านหาดยาว นางสาววิภาวรรณ  มาศโอสถ เจ้าหน้าที่ธุรการ
281 สพป.กระบี่ 010205 : บ้านทุ่งสาคร นางสาวสุนิษา  หมวดชนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
282 สพป.กระบี่ 010220 : บ้านเกาะไทร สุพรรณษา   นาสวน ผู้อำนวยการ
283 สพป.กระบี่ 010220 : บ้านเกาะไทร โรจน์ศักดิ์  รักโอ่ ครู
284 สพป.กระบี่ 010221 : บ้านทุ่งประสาน พูลศรี  ปานแก้ว ครู
285 สพป.กระบี่ 010221 : บ้านทุ่งประสาน นางสาวกนกวรรณ  ขอค้า ธุรการ
286 สพป.กระบี่ 010222 : วัดธรรมาวุธสรณาราม จันทรา  ตาวัน ครู
287 สพป.กระบี่ 010233 : บ้านห้วยยูง นายณัชพล  รัตนบุรี ธุรการโรงเรียน
288 สพป.กระบี่ 010228 : บ้านนาปง มัลลิกา ใจเย็น  ใจเย็น ครู
289 สพป.กระบี่ 010230 : บ้านบกห้อง นันทาศิริ  กายแก้ว ครู
290 สพป.กระบี่ 010227 : บ้านท่านุ่น นางสาวภัทรวดี  ศรีอร่าม ธุรการโรงเรียน
291 สพป.กระบี่ 010223 : บ้านนาออก ลักษิกา  ทองมี เจ้าหน้าที่
292 สพป.กระบี่ 010224 : ราชประชานุเคราะห์ ๑ นางจิตราภรณ์  วุ่นแก้ว ครู
293 สพป.กระบี่ 010225 : บ้านไร่ใหญ่ สุจิตรา  เม่งบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
294 สพป.กระบี่ 010226 : บ้านไสโป๊ะ ธิดารัตน์  ชัยวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ