รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 330176 : เกาะยาววิทยา วิทยา  ดำสมุทร ครู
2 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 330177 : กะปงพิทยาคม มรกต  ใจหลัก เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 330177 : กะปงพิทยาคม ธวัชชัย  มั่นใจ ครู
4 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 330179 : ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม ธัญดา  โภคบุตร ครู
5 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 330179 : ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม จุฑามาศ  มีเจ้ย ครู
6 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 330180 : คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ นายจีรเดช  ทองสุข ครูผู้ช่วย
7 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 330178 : ทุ่งโพธิ์วิทยา นคร  นวลปาน ครูผู้ช่วย
8 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 330174 : ดีบุกพังงาวิทยายน จิราวัลย์  อินทร์อักษร ครู
9 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 330181 : ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) สพรรษา  รัฐแฉล้ม ครู
10 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 330175 : สตรีพังงา นิศารัตน์  นาคินทร์ ครู
11 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 330182 : ตะกั่วป่าคีรีเขต วันวิสาข์  ทองแดง ครู
12 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 330183 : คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สิทธิพร  กิ่งทอง ครู
13 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 330184 : ทับปุดวิทยา นางมาราศรี  ชุมเชื้อ ครูชำนาญการ
14 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 330185 : ท้ายเหมืองวิทยา จิรายุ  แซ่แต้ พนักงานราชการ
15 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 330185 : ท้ายเหมืองวิทยา นายอโนชา  ปาลคะเชนทร์ ครูผู้ช่วย
16 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 330186 : ทุ่งมะพร้าววิทยา อัมรินทร์  พยาบาล เจ้าหน้าสารสนเทศ
17 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 330186 : ทุ่งมะพร้าววิทยา มนัญชยา   บำรุง ครู
18 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 400058 : ภูเก็ตวิทยาลัย วรัฏฐา  วัชรวิภากร ครู
19 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 400059 : สตรีภูเก็ต แก้วตา  ชูกลิ่น ครู
20 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 400060 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กนกนภัส  สืบสิน ครู
21 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 400061 : กะทู้วิทยา ปราโมทย์  สุกแดง ครู
22 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 400061 : กะทู้วิทยา นายชัยยงค์  หวังแต่ธรรม ครู
23 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 400062 : เมืองถลาง นางสาวไทยน้อย  พรายอินทร์ ครู
24 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 400063 : เชิงทะเลวิทยาคม นายอรุษ  เกื้อเพชร ครู
25 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 400064 : วีรสตรีอนุสรณ์ นายฟัยซอล  วิเศษศาสน์ ครู
26 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 460093 : พิชัยรัตนาคาร ศุลีพร  อยู่ประสิทธิ์ ครู
27 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 460093 : พิชัยรัตนาคาร ธีรวุฒิ  แป้นเพชร ครู
28 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 460094 : สตรีระนอง วรรณี  วิเศษ ครู
29 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 460096 : ละอุ่นวิทยาคาร นิรุสนีย์  เจ๊ะบู ครู
30 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 460097 : กะเปอร์วิทยา จิรทีปต์  สังข์ทอง ครู
31 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 460097 : กะเปอร์วิทยา สิริลักษณ์  หลวงกำแหง ครูผู้ช่วย
32 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 460098 : กระบุรีวิทยา นางจันทิมา  จันทร์ภิรมย์ ครู
33 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 460099 : ปากจั่นวิทยา นางสาวพรทิพย์   เกิดแก้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่
34 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 460100 : สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สุธาทิพย์   ช่วยสองเมือง ครูผู้ช่วย
35 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 460100 : สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ วราภรณ์  ราชิม ครู