รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พังงา 330020 : เกาะปันหยี นางพนารัตน์  สุรียพันธุ์ ครู
2 สพป.พังงา 330020 : เกาะปันหยี นายสอและ  สันตี ครู
3 สพป.พังงา 330021 : เกาะหมากน้อย อุไร  โอฬาริ ครู
4 สพป.พังงา 330021 : เกาะหมากน้อย อาจาริยา  ทองหลิ่ม ธุรการ
5 สพป.พังงา 330022 : เกาะไม้ไผ่ ชลาลัย  สมัยพิทักษ์ ครู
6 สพป.พังงา 330022 : เกาะไม้ไผ่ นายสมสิทธิ์  เข็มประดับ ครูชำนาญการ
7 สพป.พังงา 330022 : เกาะไม้ไผ่ จิตติมา  ลิ่มจู้หม้อ ครูผู้ช่วย
8 สพป.พังงา 330011 : บ้านตากแดด ปภาดา  ทองไชย ครู
9 สพป.พังงา 330010 : อนุบาลพังงา นางพวงผกา  เปรมจิตร์ หัวหน้าพัสดุ
10 สพป.พังงา 330010 : อนุบาลพังงา นายจิระวิน  ชูไพ ครู
11 สพป.พังงา 330010 : อนุบาลพังงา สาริศา  ไชยสมบัติ ครู
12 สพป.พังงา 330010 : อนุบาลพังงา นางสาวสาลินี  เกลี้ยงเกลา ครู
13 สพป.พังงา 330013 : บ้านทุ่งเจดีย์ กัญญารัตน์  เม่งห้อง ครู
14 สพป.พังงา 330004 : บ้านบางกัน นางสาวพรฤดี  พลมะศรี ครู
15 สพป.พังงา 330004 : บ้านบางกัน พัชรี  ิอินทแย้ม ครู
16 สพป.พังงา 330005 : วัดปัจจันตคาม อรชา  กวดกิจการ ครู
17 สพป.พังงา 330005 : วัดปัจจันตคาม นางสาวอรยา  ชูศักดิ์ ครู
18 สพป.พังงา 330001 : เมืองพังงา นางนิภาพร  บัวแก้ว ครู
19 สพป.พังงา 330001 : เมืองพังงา ศุภธิดา  ผลเกิด ครู
20 สพป.พังงา 330001 : เมืองพังงา ธันวารัตน์  มณีพันธานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
21 สพป.พังงา 330002 : วัดชนาธิการาม กาญจนี  วุกถ้อง ครูผู้ช่วย
22 สพป.พังงา 330002 : วัดชนาธิการาม นางสาวพงศ์วณา  อภิชาตบุตร ธุรการโรงเรียน
23 สพป.พังงา 330014 : บ้านเขาเฒ่า กุลณัฐฐา  เศรษฐกุลลักษณ์ ครู
24 สพป.พังงา 330016 : เกาะเคี่ยม นางสาวโรจนา  บุรินทร์กุล ครูชำนาญการ
25 สพป.พังงา 330016 : เกาะเคี่ยม นิตยา  ราชคม ครู
26 สพป.พังงา 330019 : บ้านกลาง สุพรรณธิการ์  เสือพันธ์ ครูผู้ช่วย
27 สพป.พังงา 330019 : บ้านกลาง นายพรชัย  สุเด็น ครูผู้ช่วย
28 สพป.พังงา 330019 : บ้านกลาง วรรณา  โบบทอง ครู
29 สพป.พังงา 330007 : วัดสองแพรก ยาสมี  สนิ ครูอัตราจ้าง
30 สพป.พังงา 330007 : วัดสองแพรก นางสาวยุพา  เจ๊ะโส๊ะ พนักงานราชการโรงเรียนวัดสองแพรก
31 สพป.พังงา 330036 : เกาะยาว sompong  intachote ครู
32 สพป.พังงา 330037 : บ้านน้ำจืด ทัศนีย์  มังคะลา ครู
33 สพป.พังงา 330038 : บ้านริมทะเล นายดล  เก็บทรัพย์ ครู
34 สพป.พังงา 330038 : บ้านริมทะเล นางสาวพรทิพย์   กะมินสิน ครู
35 สพป.พังงา 330039 : บ้านท่าเขา นวลอนงค์  หยั่งทะเล ครู
36 สพป.พังงา 330039 : บ้านท่าเขา เนตยา  บรึดู ครู
37 สพป.พังงา 330039 : บ้านท่าเขา เจษฎา  อนันตศรี ผู้อำนวยการ
38 สพป.พังงา 330040 : บ้านช่องหลาด วันดี  จิรกาลวงศ์ ครู
39 สพป.พังงา 330041 : บ้านคลองเหีย วีระ  สืบพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเหีย
40 สพป.พังงา 330041 : บ้านคลองเหีย นางสาวศิริพร  ปราบดิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
41 สพป.พังงา 330041 : บ้านคลองเหีย สุรศักดิ์  รุ่มโรย ครูอัตราจ้าง
42 สพป.พังงา 330042 : บ้านคลองบอน นายกมลพันธ์  งานแข็ง ครูโรงเรียนบ้านคลองบอน
43 สพป.พังงา 330042 : บ้านคลองบอน นายนพรัตน์  ทองอยู่ ครูโรงเรียนบ้านคลองบอน
44 สพป.พังงา 330043 : บ้านย่าหมี นายอนันต์  หาญจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
45 สพป.พังงา 330043 : บ้านย่าหมี จรัญ  เทียบศรไชย ครู
46 สพป.พังงา 330044 : อ่าวมะม่วง นางสาวอริสรา   บุญสพ ครูโรงเรียนอ่าวมะม่วง
47 สพป.พังงา 330044 : อ่าวมะม่วง นางสาวจิราภรณ์  เพชรเรือง ครู
48 สพป.พังงา 330044 : อ่าวมะม่วง ชัยยศ  อุทัยรัตน์ ครูผู้ช่วย
49 สพป.พังงา 330045 : บ้านท่าเรือ นางสาวนิภา  ปลูกไม้ดี ครู
50 สพป.พังงา 330045 : บ้านท่าเรือ นูรมะฮ  แวอูมา ครู
51 สพป.พังงา 330046 : บ้านพรุใน อารียา  สุขเกษม ครู
52 สพป.พังงา 330046 : บ้านพรุใน นางดุษณี   นาวีว่อง ครูโรงเรียนบ้านพรุใน
53 สพป.พังงา 330046 : บ้านพรุใน สุธาวดี  ถิ่นเกาะยาว ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านพรุใน
54 สพป.พังงา 330047 : อ่าวกะพ้อ รจนา  แก้วมณี ครู
55 สพป.พังงา 330047 : อ่าวกะพ้อ อนุชา  เบ็ญอ้าหมาด ครู
56 สพป.พังงา 330047 : อ่าวกะพ้อ นางสาวอัญชนา  เหล็กแดง พนักงานราชการ
57 สพป.พังงา 330047 : อ่าวกะพ้อ จำเริญ  แอเด็น ครู
58 สพป.พังงา 330048 : บ้านคลองดินเหนียว สมชาย  นาวีว่อง ครู
59 สพป.พังงา 330029 : บ้านกะปง นายเทอดศักดิ์  วิฑูรย์พิศาลศิลป์ ครูชำนาญการ
60 สพป.พังงา 330031 : กะปง อรุณี  นพฤทธิ์ ครู
61 สพป.พังงา 330031 : กะปง ไพฑูรย์  ทันนิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
62 สพป.พังงา 330032 : บ้านปากถัก นายวิชัย  อนันตมงคลกุล ครู
63 สพป.พังงา 330032 : บ้านปากถัก นางจุไรพร  พูลศรี ครู
64 สพป.พังงา 330023 : บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) นพฤทธิ์  หลิวปลอด ครูผู้ช่วย
65 สพป.พังงา 330023 : บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) วิชญา  จ้างมีศิลป์ ครู
66 สพป.พังงา 330026 : บ้านรมณีย์ jariya  chaisit ครู
67 สพป.พังงา 330026 : บ้านรมณีย์ นายชัยพร  คงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรมณีย์
68 สพป.พังงา 330027 : บ้านท่าหัน ยาใจ  วิชัยดิษฐ์ ครู
69 สพป.พังงา 330027 : บ้านท่าหัน นภาพร  นาคอุดม ผู้อำนวยการ
70 สพป.พังงา 330028 : บ้านปากคลอง พรจันทร์   สุวรรณพงษ์ ครู
71 สพป.พังงา 330033 : บ้านบางแก้ว นางสาวขวัญฤทัย  ข้อสินควัด ครูชำนาญการ
72 สพป.พังงา 330025 : บ้านช้างเชื่อ นางสาวอามีเนาะ  สูเตะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
73 สพป.พังงา 330025 : บ้านช้างเชื่อ นางสาวอำพร  พัดตัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.พังงา 330024 : วัดนารายณิการาม จุฑาทิพ  จันทขันทร์ ครู
75 สพป.พังงา 330024 : วัดนารายณิการาม จินธิดา  เตี๋ยวสกุล ครู
76 สพป.พังงา 330069 : บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) สุรพันธ์  พลเพชร ครู
77 สพป.พังงา 330070 : วัดสุวรรณคูหา กุลยาภร  ไอยรา ครู
78 สพป.พังงา 330075 : บ้านเขาเปาะ นายประสิทธิ์  วงศ์ขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.พังงา 330075 : บ้านเขาเปาะ นางสาวมัส  ผ่านผล ครูโรงเรียนบ้านเขาเปาะ
80 สพป.พังงา 330076 : บ้านกะไหล พจมาน  แน่นอน ครูผู้ช่วย
81 สพป.พังงา 330076 : บ้านกะไหล รูฮานา  งามทรัพย์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
82 สพป.พังงา 330076 : บ้านกะไหล อาคม  ทิพย์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
83 สพป.พังงา 330077 : วัดศรีรัตนาราม มาริสา  เกื้อเพชร ครู
84 สพป.พังงา 330077 : วัดศรีรัตนาราม นางสาววันทนีย์   จินดาพล ธุรการ
85 สพป.พังงา 330078 : บ้านป่ายาง นางสาวนาตยา  หนูเจริญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านป่ายาง
86 สพป.พังงา 330078 : บ้านป่ายาง นายภานุวัฒน์  จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
87 สพป.พังงา 330083 : บ้านเกาะกลาง วนิดชนัน  ภิญโญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.พังงา 330083 : บ้านเกาะกลาง บังอร  สมจริง ครูโรงเรียนบ้านเกาะกลาง
89 สพป.พังงา 330084 : บ้านคลองเคียน สุภา  วารีศรี ูธุรการ
90 สพป.พังงา 330085 : บ้านคลองไส สุนีย์  ช่างเหล็ก ครู
91 สพป.พังงา 330085 : บ้านคลองไส สนอง  คล่องสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
92 สพป.พังงา 330085 : บ้านคลองไส ณัฏฐณิชา  เมตตาจิตร ครูผู้ช่วย
93 สพป.พังงา 330086 : บ้านอ่าวมะขาม โอภาส  คงยศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
94 สพป.พังงา 330086 : บ้านอ่าวมะขาม นางสาววลีรัตน์  ตุลา ครู
95 สพป.พังงา 330086 : บ้านอ่าวมะขาม ตติยา  อุเส็น ธุรการ
96 สพป.พังงา 330087 : บ้านหินร่ม สะอาด  เตบจิตร ครู
97 สพป.พังงา 330088 : บ้านติเตะ นางสาวแสงดาว  อนันตวรพจน์ ครูผู้ช่วย
98 สพป.พังงา 330088 : บ้านติเตะ อรนันท์  มาสตูล ครู
99 สพป.พังงา 330088 : บ้านติเตะ ปัณชญา  ลาวัลย์ ครู
100 สพป.พังงา 330089 : บ้านเจ้าขรัว อำภา  ปานพืช ครู
101 สพป.พังงา 330090 : บ้านย่านสะบ้า อดลย์  ดอมะ ครู
102 สพป.พังงา 330098 : วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ วรพล  ตราเต็ง ครู
103 สพป.พังงา 330098 : วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ นิลมณี  ศรีม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
104 สพป.พังงา 330099 : บ้านดอน นางสาวประทุม  พรหมเพ็ชร ครู
105 สพป.พังงา 330099 : บ้านดอน นางสาวนันทรัตน์  จินดา ครู
106 สพป.พังงา 330099 : บ้านดอน เย็นจิตร  ย่องเส้ง ครู
107 สพป.พังงา 330101 : บ้านเขาปิหลาย อุดมพร  สุวรรณรัตน์ ครูผู้ช่วย
108 สพป.พังงา 330101 : บ้านเขาปิหลาย นางพรปราณี   จันทะสิริ ครูชำนาญการ
109 สพป.พังงา 330102 : บ้านท่านุ่น นายพีระพล  หวังจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่านุ่น
110 สพป.พังงา 330102 : บ้านท่านุ่น นางสาวกันยารักษ์  เดชทัพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
111 สพป.พังงา 330103 : บ้านท่าปากแหว่ง นางสาวปาลีหละ  ดำรักษ์ ครู
112 สพป.พังงา 330103 : บ้านท่าปากแหว่ง นางปุณิกา  สองรักษ์ ครู
113 สพป.พังงา 330074 : วัดราษฎร์สโมสร นางอุบล  สัจจารักษ์ ครู
114 สพป.พังงา 330072 : บ้านลำวะ อัญชลี  ขันภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
115 สพป.พังงา 330073 : วัดตรัยรัตนากร นายศิริโรจน์  สัจจารักษ์ ครู
116 สพป.พังงา 330073 : วัดตรัยรัตนากร นางสาวกนกพร  สัจจารักษ์ ครูผู้ช่วย
117 สพป.พังงา 330080 : วัดดิตถาราม ณัฐพร  ประทีปณถลาง ครู
118 สพป.พังงา 330080 : วัดดิตถาราม นางสาวนันท์นภัส   อินกุ้ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดดิตถาราม
119 สพป.พังงา 330081 : บ้านบางหลาม นีรนุช  ตนคลัง ครู
120 สพป.พังงา 330081 : บ้านบางหลาม นางจิตรา  พาพิมพ์ ครูโรงเรียนบ้านบางหลาม
121 สพป.พังงา 330096 : บ้านบากัน นางฉวีวรรณ  สมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านบากัน
122 สพป.พังงา 330096 : บ้านบากัน นางสาวจามจุรี  ศรีสะอาด ครู
123 สพป.พังงา 330096 : บ้านบากัน สมนึก  ลิมปนโอสถ ครูโรงเรียนบ้านบากัน
124 สพป.พังงา 330097 : บ้านบางจัน ปทุมมา  แมะนวน ครูผู้ช่วย
125 สพป.พังงา 330097 : บ้านบางจัน นางกรรณิการ์  ตันติวิวัฒน์ ครู คศ.1
126 สพป.พังงา 330097 : บ้านบางจัน วินัสรา  ณ ตะกั่วทุ่ง ครู
127 สพป.พังงา 330092 : บ้านควน นายบุญส่ง   เขียวกล่ำ ครู
128 สพป.พังงา 330092 : บ้านควน สมพิศ  ไก่แก้ว ครู
129 สพป.พังงา 330093 : บ้านทองหลาง น.ส.มุกดา  ยานยนตร์ ครูรร.บ้านทองหลาง
130 สพป.พังงา 330094 : บ้านแหลมหิน กรรณิกา  เจะมะอะ ครูผู้ช่วย
131 สพป.พังงา 330094 : บ้านแหลมหิน สุพจน์  ทองเจือ ครูโรงเรียนบ้านแหลมหิน
132 สพป.พังงา 330095 : บ้านในหยง เพ็ญสุดา  หอมรสกล้า ครูโรงเรียนบ้านในหยง
133 สพป.พังงา 330095 : บ้านในหยง นายสมชาติ  มวลสกุล ครูชำนาญการ
134 สพป.พังงา 330091 : วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 กนกกร  วรนพกุล ครู
135 สพป.พังงา 330091 : วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 นางสาวปริตา  สงวนทรัพย์ ครูผู้ช่วย
136 สพป.พังงา 330111 : บุญสูงอุปถัมภ์ นายสมศักดิ์  สิงหพันธ์ ครู
137 สพป.พังงา 330112 : บ้านนอกนา นางแก้วตา  นพฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านนอกนา
138 สพป.พังงา 330110 : บ้านบางเนียง พรรณพร  สุขเกษม ครูผู้ช่วย
139 สพป.พังงา 330110 : บ้านบางเนียง นางคอตีเย๊าะ  ดินเตบ ครู
140 สพป.พังงา 330110 : บ้านบางเนียง ชูศรี  ศิริรักษ์ ครู
141 สพป.พังงา 330108 : วัดคมนียเขต ไมตรี  หันหวล ครู
142 สพป.พังงา 330108 : วัดคมนียเขต ศิริวรรณ  ปราศภัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
143 สพป.พังงา 330109 : บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 สายใจ  ไบระหมาน ครูผู้ช่วย
144 สพป.พังงา 330109 : บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 สมฤทัย  นาควงษ์ ครูผู้ช่วย
145 สพป.พังงา 330109 : บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 กชกนก  สกุลบุญมา ธุรการ
146 สพป.พังงา 330122 : บ้านทุ่งใหญ่ นางวรรณเพ็ญ  โสภารัตน์ ครู
147 สพป.พังงา 330122 : บ้านทุ่งใหญ่ วราภรณ์  ชุมเพ็ญ ธุรการ
148 สพป.พังงา 330118 : บ้านบางกรัก นางสุพรรณี  มานะจงประเสริฐ ครู
149 สพป.พังงา 330118 : บ้านบางกรัก นางนิตยา  ดุมลักษณ์ ครูโรงเรียนบ้านบางกรัก
150 สพป.พังงา 330116 : บ้านบางใหญ่ ปริญญา  ธำรงธีรภาพ ครู
151 สพป.พังงา 330116 : บ้านบางใหญ่ นางสาวภิญญดา  ภักดี ครู
152 สพป.พังงา 330116 : บ้านบางใหญ่ นิยม  หมาดสง่า ครูอัตราจ้าง
153 สพป.พังงา 330117 : บ้านบางด้ง จารุพรรณ  รัตนพันธุ์ ครู
154 สพป.พังงา 330117 : บ้านบางด้ง นางพรนิภา  พันธุ์รัตน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
155 สพป.พังงา 330113 : บ้านบางนายสี สมหมาย  ทองสะศรี ครูผู้ช่วย
156 สพป.พังงา 330113 : บ้านบางนายสี นงลักษณ์  คำเพชร ครู
157 สพป.พังงา 330114 : บ้านท่าจูด นวลจันทร์  สิงหะการ ครูอัตราจ้าง
158 สพป.พังงา 330114 : บ้านท่าจูด สุมณฑา   คาวิจิตร พนักงานราชการ
159 สพป.พังงา 330115 : บ้านโคกยาง พิชชาภา  เชื้อไทย ครู
160 สพป.พังงา 330115 : บ้านโคกยาง เพ็ญสุข  สุธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ
161 สพป.พังงา 330104 : บ้านบางม่วง อรทัย  กั้งตั้ง ครูโรงเรียนบ้านบางม่วง
162 สพป.พังงา 330104 : บ้านบางม่วง กชพร  บาลบุรี ครู โรงเรียนบ้านบางม่วง
163 สพป.พังงา 330105 : บ้านบางมรวน นางณัฐนิชา  สพันธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
164 สพป.พังงา 330106 : บ้านน้ำเค็ม อาภรณ์  มะลิซ้อน ครู
165 สพป.พังงา 330106 : บ้านน้ำเค็ม ฐิติมา  ดำรงค์วุฒิ ครูผู้ช่วย
166 สพป.พังงา 330106 : บ้านน้ำเค็ม นางสาวนิภารัตน์  แก้วประดับ ครูโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
167 สพป.พังงา 330106 : บ้านน้ำเค็ม ศิริพร  ศิริโชติ ครูผู้ช่วย
168 สพป.พังงา 330054 : เกียรติประชา พรรณนิภา  สุขแสวง ครู
169 สพป.พังงา 330054 : เกียรติประชา ณัฏฐพร  คำแหง ครู
170 สพป.พังงา 330063 : บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 นางสาวฤตินันท์  นาคพันธ์ ครูผู้ช่วย
171 สพป.พังงา 330064 : บ้านสวนใหม่ สุวณี  อนันทขาล ครู โรงเรียนบ้านสวนใหม่
172 สพป.พังงา 330065 : บ้านเตรียม อิงฟ้า  รำพึงพานิช เจ้าหน้าที่ธุรการ
173 สพป.พังงา 330066 : บ้านบางหว้า นางสาวจารีรัตน์   ชูแก้ว ครู
174 สพป.พังงา 330066 : บ้านบางหว้า อุมาภรณ์  นาเวียง ครู
175 สพป.พังงา 330067 : บ้านหินลาด นายสุชาติ  เจ๊ะโส๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
176 สพป.พังงา 330067 : บ้านหินลาด นางสาวเพ็ญนภา  ศรีใสเพ็ชร ครูผู้ช่วย
177 สพป.พังงา 330049 : คุระบุรี อมรรัตน์  ชูบูระ พนักงานราชการ
178 สพป.พังงา 330049 : คุระบุรี นายชัยชุมพล  กาญจนคลอด ครูผู้ช่วย
179 สพป.พังงา 330049 : คุระบุรี ราชัน  ปัญญาจันทร์ ครู
180 สพป.พังงา 330060 : บ้านบางติบ แพรวนภา  คำทา ครู
181 สพป.พังงา 330060 : บ้านบางติบ ภูษิตา   สุขสวัสดิ์ ครู
182 สพป.พังงา 330061 : บ้านทุ่งละออง นางศิริโฉม  พัดตั๋น ครู
183 สพป.พังงา 330056 : บ้านบางวัน จักรพงษ์  เอียบสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
184 สพป.พังงา 330056 : บ้านบางวัน นางสาวอัฐธนกาญจน์   ทับทิมทอง ครูโรงเรียนบ้านบางวัน
185 สพป.พังงา 330057 : บ้านตำหนัง คมกริช  ชำนาญมาก ครูผู้ช่วย
186 สพป.พังงา 330057 : บ้านตำหนัง นายเอกชัย  อ้นชู ครูอัตราจ้าง
187 สพป.พังงา 330058 : บ้านบางครั่ง ธีระภัทธ์  ราชแดหวา ครู
188 สพป.พังงา 330058 : บ้านบางครั่ง วรางคณา  ขวัญเมือง ครูอัตราจ้าง
189 สพป.พังงา 330059 : บ้านคุรอด นายเสกสรรค์  ประสบมิตร ครูผู้ช่วย
190 สพป.พังงา 330059 : บ้านคุรอด สิริพร  ช่วยคงทอง ครูผู้ช่วย
191 สพป.พังงา 330053 : บ้านทับช้าง ยุทธศาสตร์  แก้วดี ผู้อำนวยการ
192 สพป.พังงา 330053 : บ้านทับช้าง นายสมยศ  ผลอินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
193 สพป.พังงา 330050 : บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ นางสาวอ้อยใจ  เล่าซี้ เจ้าหน้าที่ธุรการ
194 สพป.พังงา 330051 : บ้านคุระ นางพัชรา  คล้ายสมบัติ เจ้าหน้าที่พัสดุ
195 สพป.พังงา 330051 : บ้านคุระ วชิรญาณ์  เพชรชู สุวรรณจุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
196 สพป.พังงา 330137 : บ้านโคกเจริญ นางสาวสุพัตรา  หีมปอง ครู
197 สพป.พังงา 330137 : บ้านโคกเจริญ ปาริชาต  วิเชียร ครู
198 สพป.พังงา 330138 : วัดโคกสวย นางสาวกัลยา  ทัดแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
199 สพป.พังงา 330141 : บ้านทุ่งต่อเรือ รุ่งโรจน์  อุตราภาส ผู้อำนวยการ
200 สพป.พังงา 330141 : บ้านทุ่งต่อเรือ นายภักดี  ผลมาตร์ ครู
201 สพป.พังงา 330133 : บ้านถ้ำทองหลาง นางสาวแจนจิรา  ทองเจิม ครูผู้ช่วย
202 สพป.พังงา 330133 : บ้านถ้ำทองหลาง ปิยลักษณ์  สมัครการ ครู
203 สพป.พังงา 330134 : บ้านในวัง นางสาววิภาวดี  ชลสินธุ์ ครูผู้ช่วย
204 สพป.พังงา 330134 : บ้านในวัง สกาวเดือน  นิยะกิจ ครู ผู้ช่วย
205 สพป.พังงา 330132 : บ้านทุ่งไทรงาม นางวินัย  ชนะศิลป์ ครู
206 สพป.พังงา 330132 : บ้านทุ่งไทรงาม นางวรรทณา  คงทองอ่อน ครูธุรการ
207 สพป.พังงา 330130 : วัดนิโครธาราม อุทัยวรรณ  ทับทิมทองสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน
208 สพป.พังงา 330131 : อนุบาลทับปุด เพียงกมล  กรุงแก้ว ครู
209 สพป.พังงา 330131 : อนุบาลทับปุด นางสาวพัชรินทร์  ผลมาตร์ ครูผู้ช่วย
210 สพป.พังงา 330139 : บ้านคอกช้าง แวววัน  เจริญศักดิ์ ครู
211 สพป.พังงา 330139 : บ้านคอกช้าง วิรัช  แซ่ฉั่ว ครู
212 สพป.พังงา 330139 : บ้านคอกช้าง นางมยุรา  นิยมเดชา ครู โรงเรียนบ้านคอช้าง
213 สพป.พังงา 330139 : บ้านคอกช้าง อดิสิทธิ์  โกยกอบกาญจน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคอกช้าง
214 สพป.พังงา 330140 : วัดราษฎร์อุปถัมภ์ นางสุดารัตน์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ธูรการ
215 สพป.พังงา 330128 : ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) นายจรัส  กลิ่นเกษร ครู
216 สพป.พังงา 330129 : บ้านบ่อแสน ปภัสรา  เวลาดี ครู
217 สพป.พังงา 330129 : บ้านบ่อแสน นางสุดารัตน์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ธูรการ
218 สพป.พังงา 330124 : บ้านท่าสนุก หร้อฉี้ดะ   กะสิรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
219 สพป.พังงา 330124 : บ้านท่าสนุก นายธีระวัฒน์  คาวิจิตร ครูอัตราจ้าง
220 สพป.พังงา 330125 : วัดนิโครธคุณากร วิมลรัตน์  แสงขวัญ ครู
221 สพป.พังงา 330125 : วัดนิโครธคุณากร ณัฐวรา  วัฒนะ ครู
222 สพป.พังงา 330154 : บ้านพอแดง นางสาวฐิตา  แซะอามา ครู
223 สพป.พังงา 330154 : บ้านพอแดง นางประภา  แก้วพระปราบ ครู
224 สพป.พังงา 330155 : วัดเหมืองประชาราม นางสาวหนึ่งฤทัย  สุวิทย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
225 สพป.พังงา 330156 : วัดปัตติการาม อุมาทิพย์  กุศลสุข ครู
226 สพป.พังงา 330159 : บ้านเขาน้อย นางสุมนา  โภคบุตร ครู
227 สพป.พังงา 330159 : บ้านเขาน้อย นางสาวนิศาวดี  บุญราศรี ครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย
228 สพป.พังงา 330160 : ชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) จารุวรรณ  สมศิริ ครู
229 สพป.พังงา 330161 : วัดประชุมศึกษา นายรังสิมา  จิตโสภา ครูอัตราจ้าง
230 สพป.พังงา 330162 : วัดอินทนิน นางอมร  ณ นนทบุรี ครู
231 สพป.พังงา 330162 : วัดอินทนิน นายจักริน  จันทขันทร์ ครู
232 สพป.พังงา 330164 : บ้านฝ่ายท่า อุไร  สง่ากอง ครู
233 สพป.พังงา 330164 : บ้านฝ่ายท่า ภัทรวดี  หาสัตว์ ครู
234 สพป.พังงา 330166 : บ้านนาใน นางวธิดา  ก้องวุฒิเวทย์ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
235 สพป.พังงา 330166 : บ้านนาใน นางสาวสุทัตตา  เวียนสาว เจ้าหน้าที่ธุรการ
236 สพป.พังงา 330166 : บ้านนาใน จิรวดี  งานว่อง ูธุรการ
237 สพป.พังงา 330167 : บ้านเกาะนก นายประเสริฐ  คำเอียด ครูอัตราจ้าง
238 สพป.พังงา 330167 : บ้านเกาะนก ศิราพร  ทองขาว ครู
239 สพป.พังงา 330167 : บ้านเกาะนก ธีรพงศ์  สามทอง ครู
240 สพป.พังงา 330167 : บ้านเกาะนก นายกันติพัศ  เตโช ลูกจ้าง
241 สพป.พังงา 330168 : บ้านควนแรด นงลักษณ์  วงศ์สวัสดิ์โสต ครูผู้ช่วย
242 สพป.พังงา 330172 : นิคมสร้างตนเอง 1 ศิวพร  สร้อยทอง ครู
243 สพป.พังงา 330172 : นิคมสร้างตนเอง 1 นายประพันธ์  แป้นสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
244 สพป.พังงา 330153 : วัดประชาธิการาม กานต์พิชชา   ณ ตะกั่วทุ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
245 สพป.พังงา 330153 : วัดประชาธิการาม เจริญ  กู้เขียว ผู้อำนวยการ
246 สพป.พังงา 330153 : วัดประชาธิการาม วาสนา  สาริขา ครู
247 สพป.พังงา 330153 : วัดประชาธิการาม ธำรงรัชต์  ก้อนแก้ว ครู
248 สพป.พังงา 330142 : บ้านห้วยทราย นางอุมาพร  ทวาดิตร์ ครู
249 สพป.พังงา 330148 : บ้านบางคลี วราภรณ์  สมเขาใหญ่ ครู
250 สพป.พังงา 330148 : บ้านบางคลี นางสาวหัสทยา  เกาะสมัน ครู
251 สพป.พังงา 330149 : บ้านนาแฝก รัตติยา  หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
252 สพป.พังงา 330149 : บ้านนาแฝก นางธัญลักษณ์  แซ่ขอ ธุรการ
253 สพป.พังงา 330149 : บ้านนาแฝก อาภรณ์  วังเมือง ครู
254 สพป.พังงา 330150 : บ้านบ่อดาน อนุรัตน์  สิงห์คาระ ครู
255 สพป.พังงา 330150 : บ้านบ่อดาน นายชัยยันต์  บรรจงอักษร ครู
256 สพป.พังงา 330151 : บ้านในไร่ อาทิตย์  ยีสมัน ครู
257 สพป.พังงา 330146 : วัดสุวรรณาวาส ภัทรา   ชูมณี ครูผู้ช่วย
258 สพป.พังงา 330146 : วัดสุวรรณาวาส นายไพศาล  เตี่ยวสกุล ครูโรงเรียนวัดสุวรรณาวาส
259 สพป.พังงา 330147 : บ้านทุ่งดอน นางอัสรีนา  ร่าเหม ผู้อำนวยการโรงเรียน
260 สพป.พังงา 330144 : บ้านใหญ่ นางอุดมพร  ตัณฑกิจ ครู
261 สพป.พังงา 330144 : บ้านใหญ่ แสงเดือน  ทองห่อ ครู
262 สพป.พังงา 330145 : บ้านบางทอง นางสาวโนรีฮัง  เจ๊ะแล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบางทอง
263 สพป.พังงา 330157 : บ้านท่าดินแดง นายกำพล  อำพันธ์ ครู
264 สพป.พังงา 330163 : พระราชทานทับละมุ วทัญญู   พฤติธรรมกุล ครูผู้สอน
265 สพป.พังงา 330163 : พระราชทานทับละมุ สนุรักษ์  แผ้วชนะ ครู
266 สพป.พังงา 330165 : บ้านลำแก่น นายอุดม  วิเชียร ครู
267 สพป.พังงา 330165 : บ้านลำแก่น นางสาวเบญญลักษมิ์  พงษ์พานิชย์ ครูธุรการ
268 สพป.พังงา 330173 : นิคมสร้างตนเอง 2 กาญจนา  สุขสวัสดิ์ ครู
269 สพป.พังงา 330171 : วัดช้างนอน นายอรุณ  ทัศการ ครู