รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พังงา 330020 : เกาะปันหยี นางพนารัตน์  สุรียพันธุ์ ครู
2 สพป.พังงา 330020 : เกาะปันหยี นายลัทธพล  ซังเรื่อง ครูผู้ช่วย
3 สพป.พังงา 330021 : เกาะหมากน้อย นางสาวกาญจนา   สินโต ครู
4 สพป.พังงา 330022 : เกาะไม้ไผ่ จิตติมา  ลิ่มจู้หม้อ ครูผู้ช่วย
5 สพป.พังงา 330022 : เกาะไม้ไผ่ ชลาลัย  สมัยพิทักษ์ ครู
6 สพป.พังงา 330011 : บ้านตากแดด ปภาดา  ทองไชย ครู
7 สพป.พังงา 330010 : อนุบาลพังงา สาริศา  ไชยสมบัติ ครู
8 สพป.พังงา 330010 : อนุบาลพังงา นายจิระวิน  ชูไพ ครู
9 สพป.พังงา 330013 : บ้านทุ่งเจดีย์ กัญญารัตน์  เม่งห้อง ครู
10 สพป.พังงา 330004 : บ้านบางกัน นางสาวพรฤดี  พลมะศรี ครู
11 สพป.พังงา 330005 : วัดปัจจันตคาม นางสาวอรยา  ชูศักดิ์ ครู
12 สพป.พังงา 330001 : เมืองพังงา นางนิภาพร  บัวแก้ว ครู
13 สพป.พังงา 330002 : วัดชนาธิการาม นางสาวพงศ์วณา  อภิชาตบุตร ธุรการโรงเรียน
14 สพป.พังงา 330002 : วัดชนาธิการาม กาญจนี  วุกถ้อง ครูผู้ช่วย
15 สพป.พังงา 330014 : บ้านเขาเฒ่า กุลณัฐฐา  เศรษฐกุลลักษณ์ ครู
16 สพป.พังงา 330014 : บ้านเขาเฒ่า นางสาวเกศิณี  ประสงค์ผล ครู
17 สพป.พังงา 330014 : บ้านเขาเฒ่า สุรศักดิ์  รุ่มโรย บ้านเขาเฒ่า
18 สพป.พังงา 330016 : เกาะเคี่ยม นางสาวโรจนา  บุรินทร์กุล ครูชำนาญการ
19 สพป.พังงา 330016 : เกาะเคี่ยม นิตยา  ราชคม ครู
20 สพป.พังงา 330019 : บ้านกลาง นายพรชัย  สุเด็น ครูผู้ช่วย
21 สพป.พังงา 330019 : บ้านกลาง นายดิเรก  เนื้ออ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ
22 สพป.พังงา 330007 : วัดสองแพรก นาวสาวยุพา  เจ๊ะโส๊ะ พนักงานราชการ
23 สพป.พังงา 330036 : เกาะยาว นรีรัตน์  เริงกิจ ครู
24 สพป.พังงา 330036 : เกาะยาว sompong  intachote ครู
25 สพป.พังงา 330037 : บ้านน้ำจืด ยุภาภักตร์  หมื่นศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านน้ำจืด
26 สพป.พังงา 330038 : บ้านริมทะเล นางสาวพรทิพย์   กะมินสิน ครู
27 สพป.พังงา 330038 : บ้านริมทะเล สมโภชน์  ศรีสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สพป.พังงา 330039 : บ้านท่าเขา เจษฎา  อนันตศรี ผู้อำนวยการ
29 สพป.พังงา 330040 : บ้านช่องหลาด วันดี  จิรกาลวงศ์ ครู
30 สพป.พังงา 330041 : บ้านคลองเหีย นางสาวศิริพร  ปราบดิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
31 สพป.พังงา 330042 : บ้านคลองบอน นายกมลพันธ์  งานแข็ง ครูโรงเรียนบ้านคลองบอน
32 สพป.พังงา 330042 : บ้านคลองบอน นายนพรัตน์  ทองอยู่ ครูโรงเรียนบ้านคลองบอน
33 สพป.พังงา 330043 : บ้านย่าหมี นายอนันต์  หาญจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
34 สพป.พังงา 330044 : อ่าวมะม่วง นางสาวอริสรา   บุญสพ ครูโรงเรียนอ่าวมะม่วง
35 สพป.พังงา 330045 : บ้านท่าเรือ นายอนุศิษฏ์  ศรีชาย ครู
36 สพป.พังงา 330045 : บ้านท่าเรือ นางสาวนิภา  ปลูกไม้ดี ครู
37 สพป.พังงา 330046 : บ้านพรุใน นางดุษณี   นาวีว่อง ครูโรงเรียนบ้านพรุใน
38 สพป.พังงา 330046 : บ้านพรุใน กชามาศ  นาวีว่อง ครูโรงเรียนบ้านพรุใน
39 สพป.พังงา 330047 : อ่าวกะพ้อ อนุชา  เบ็ญอ้าหมาด ครู
40 สพป.พังงา 330047 : อ่าวกะพ้อ รจนา  แก้วมณี ครู
41 สพป.พังงา 330048 : บ้านคลองดินเหนียว สมชาย  นาวีว่อง ครู
42 สพป.พังงา 330029 : บ้านกะปง นายเทอดศักดิ์  วิฑูรย์พิศาลศิลป์ ครูชำนาญการ
43 สพป.พังงา 330031 : กะปง ไพฑูรย์  ทันนิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
44 สพป.พังงา 330031 : กะปง อรุณี  นพฤทธิ์ ครู
45 สพป.พังงา 330032 : บ้านปากถัก นายวิชัย  อนันตมงคลกุล ครู
46 สพป.พังงา 330023 : บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) เฉลิมเกียรติ  ทองเหลือง ครู
47 สพป.พังงา 330023 : บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) นพฤทธิ์  หลิวปลอด ครูผู้ช่วย
48 สพป.พังงา 330026 : บ้านรมณีย์ นัฐยา  ผกาพรหม ธุรการ
49 สพป.พังงา 330026 : บ้านรมณีย์ นายชัยพร  คงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรมณีย์
50 สพป.พังงา 330027 : บ้านท่าหัน นภาพร  นาคอุดม ผู้อำนวยการ
51 สพป.พังงา 330028 : บ้านปากคลอง พรจันทร์   สุวรรณพงษ์ ครู
52 สพป.พังงา 330033 : บ้านบางแก้ว นางสาวขวัญฤทัย  ข้อสินควัด ครูชำนาญการ
53 สพป.พังงา 330025 : บ้านช้างเชื่อ นางสาวหงษ์ฤดี  ชูร่วง เจ้าหน้าที่ธุรการ
54 สพป.พังงา 330024 : วัดนารายณิการาม จารุวรรณ  ทองฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
55 สพป.พังงา 330069 : บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) สุรพันธ์  พลเพชร ครู
56 สพป.พังงา 330070 : วัดสุวรรณคูหา นันทวัน  ทองทวีวิวัฒน์ ครู
57 สพป.พังงา 330075 : บ้านเขาเปาะ นางสาวมัส  ผ่านผล ครูโรงเรียนบ้านเขาเปาะ
58 สพป.พังงา 330075 : บ้านเขาเปาะ นางสาววารุณี  สนจิตร ครู
59 สพป.พังงา 330076 : บ้านกะไหล รูฮานา  งามทรัพย์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
60 สพป.พังงา 330076 : บ้านกะไหล พจมาน  แน่นอน ครูผู้ช่วย
61 สพป.พังงา 330077 : วัดศรีรัตนาราม นางสาววันทนีย์   จินดาพล ธุรการ
62 สพป.พังงา 330078 : บ้านป่ายาง นางสาวนาตยา  หนูเจริญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านป่ายาง
63 สพป.พังงา 330083 : บ้านเกาะกลาง วนิดชนัน  ภิญโญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
64 สพป.พังงา 330084 : บ้านคลองเคียน สุภา  วารีศรี ูธุรการ
65 สพป.พังงา 330085 : บ้านคลองไส สุนีย์  ช่างเหล็ก ครู
66 สพป.พังงา 330086 : บ้านอ่าวมะขาม นางสาววลีรัตน์  ตุลา ครู
67 สพป.พังงา 330086 : บ้านอ่าวมะขาม ตติยา  อุเส็น ธุรการ
68 สพป.พังงา 330087 : บ้านหินร่ม สะอาด  เตบจิตร ครู
69 สพป.พังงา 330088 : บ้านติเตะ ปัณชญา  ลาวัลย์ ครู
70 สพป.พังงา 330089 : บ้านเจ้าขรัว อำภา  ปานพืช ครู
71 สพป.พังงา 330090 : บ้านย่านสะบ้า อดลย์  ดอมะ ครู
72 สพป.พังงา 330098 : วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ วรพล  ตราเต็ง ครู
73 สพป.พังงา 330098 : วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ นูรฮูดา  แวหามะ ครูผู้ช่วย
74 สพป.พังงา 330099 : บ้านดอน เย็นจิตร  ย่องเส้ง ครู
75 สพป.พังงา 330101 : บ้านเขาปิหลาย อุดมพร  สุวรรณรัตน์ ครูผู้ช่วย
76 สพป.พังงา 330102 : บ้านท่านุ่น สุมิตดา  บุญสพ ครูโรงเรียนบ้านท่านุ่น
77 สพป.พังงา 330103 : บ้านท่าปากแหว่ง นางสาวปาลีหละ  ดำรักษ์ ครู
78 สพป.พังงา 330103 : บ้านท่าปากแหว่ง นางปุณิกา  สองรักษ์ ครู
79 สพป.พังงา 330103 : บ้านท่าปากแหว่ง นางปัทมา   พงษ์ถิ่น ครู
80 สพป.พังงา 330074 : วัดราษฎร์สโมสร นางอุบล  สัจจารักษ์ ครู
81 สพป.พังงา 330072 : บ้านลำวะ อัญชลี  ขันภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพป.พังงา 330073 : วัดตรัยรัตนากร นางสาวกนกพร  สัจจารักษ์ ครูผู้ช่วย
83 สพป.พังงา 330073 : วัดตรัยรัตนากร ขวัญฤทัย  คำคุ้ม ธุรการ
84 สพป.พังงา 330080 : วัดดิตถาราม นางสาวนันท์นภัส   อินกุ้ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดดิตถาราม
85 สพป.พังงา 330081 : บ้านบางหลาม นายอำรอง  ลอนิ ครู
86 สพป.พังงา 330096 : บ้านบากัน นางฉวีวรรณ  สมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านบากัน
87 สพป.พังงา 330096 : บ้านบากัน นางสาวจามจุรี  ศรีสะอาด ครู
88 สพป.พังงา 330097 : บ้านบางจัน นางสุวรรณา  วาหะรักษ์ ครู
89 สพป.พังงา 330092 : บ้านควน เกษศิรินทร์  ปัญญาดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
90 สพป.พังงา 330092 : บ้านควน เกริกชัย  สาศรีสุข ครูผู้ช่วย
91 สพป.พังงา 330093 : บ้านทองหลาง น.ส.มุกดา  ยานยนตร์ ครูรร.บ้านทองหลาง
92 สพป.พังงา 330094 : บ้านแหลมหิน นัฐยา  หาญเคียว ครู คศ.1
93 สพป.พังงา 330095 : บ้านในหยง เพ็ญสุดา  หอมรสกล้า ครูโรงเรียนบ้านในหยง
94 สพป.พังงา 330091 : วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 กนกกร  วรนพกุล ครู
95 สพป.พังงา 330111 : บุญสูงอุปถัมภ์ นายสมศักดิ์  สิงหพันธ์ ครู
96 สพป.พังงา 330112 : บ้านนอกนา นางแก้วตา  นพฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านนอกนา
97 สพป.พังงา 330110 : บ้านบางเนียง พรรณพร  สุขเกษม ครูผู้ช่วย
98 สพป.พังงา 330108 : วัดคมนียเขต ศิริวรรณ  ปราศภัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
99 สพป.พังงา 330109 : บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 สายใจ  ไบระหมาน ครูผู้ช่วย
100 สพป.พังงา 330122 : บ้านทุ่งใหญ่ วราภรณ์  ชุมเพ็ญ ธุรการ
101 สพป.พังงา 330118 : บ้านบางกรัก นางสุพรรณี  มานะจงประเสริฐ ครู
102 สพป.พังงา 330116 : บ้านบางใหญ่ นันทิดา   มะเฮมี ครู
103 สพป.พังงา 330116 : บ้านบางใหญ่ นางสาวภิญญดา  ภักดี ครู
104 สพป.พังงา 330117 : บ้านบางด้ง นายจำเริญ  แอเด็น ครู
105 สพป.พังงา 330113 : บ้านบางนายสี สมหมาย  ทองสะศรี ครูผู้ช่วย
106 สพป.พังงา 330114 : บ้านท่าจูด อามีเนาะ  สูเตะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
107 สพป.พังงา 330114 : บ้านท่าจูด สุมณฑา   คาวิจิตร พนักงานราชการ
108 สพป.พังงา 330115 : บ้านโคกยาง พิชชาภา  เชื้อไทย ครู
109 สพป.พังงา 330104 : บ้านบางม่วง อรทัย  กั้งตั้ง ครูโรงเรียนบ้านบางม่วง
110 สพป.พังงา 330105 : บ้านบางมรวน นางณัฐนิชา  สพันธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
111 สพป.พังงา 330106 : บ้านน้ำเค็ม นางสาวนิภารัตน์  แก้วประดับ ครูโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
112 สพป.พังงา 330054 : เกียรติประชา พรรณนิภา  สุขแสวง ครู
113 สพป.พังงา 330063 : บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 นางสาวฤตินันท์  นาคพันธ์ ครูผู้ช่วย
114 สพป.พังงา 330064 : บ้านสวนใหม่ สุวณี  อนันทขาล ครู โรงเรียนบ้านสวนใหม่
115 สพป.พังงา 330065 : บ้านเตรียม อิงฟ้า  รำพึงพานิช เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.พังงา 330066 : บ้านบางหว้า นางสาวจารีรัตน์   ชูแก้ว ครู
117 สพป.พังงา 330066 : บ้านบางหว้า จอมพล  บัวชุม ครู
118 สพป.พังงา 330067 : บ้านหินลาด นางสาวเพ็ญนภา  ศรีใสเพ็ชร ครูผู้ช่วย
119 สพป.พังงา 330049 : คุระบุรี นายชัยชุมพล  กาญจนคลอด ครูผู้ช่วย
120 สพป.พังงา 330060 : บ้านบางติบ ธัญญาภรณ์  อินทรกำเนิด ครู
121 สพป.พังงา 330061 : บ้านทุ่งละออง นางศิริโฉม  พัดตั๋น ครู
122 สพป.พังงา 330056 : บ้านบางวัน จักรพงษ์  เอียบสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
123 สพป.พังงา 330056 : บ้านบางวัน อภิชาติ  สุขเลี่ยน ครู
124 สพป.พังงา 330057 : บ้านตำหนัง คมกริช  ชำนาญมาก ครูผู้ช่วย
125 สพป.พังงา 330058 : บ้านบางครั่ง ธีระภัทธ์  ราชแดหวา ครู
126 สพป.พังงา 330059 : บ้านคุรอด นวลจันทร์  สิงหะการ ครู
127 สพป.พังงา 330053 : บ้านทับช้าง วศินี  วรธรรมาทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทับช้าง
128 สพป.พังงา 330053 : บ้านทับช้าง นางสาววนิดา  เจ๊ะสา ครูโรงเรียนบ้านทับช้าง
129 สพป.พังงา 330053 : บ้านทับช้าง นายอาคม   แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับช้าง
130 สพป.พังงา 330050 : บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ นางสาวอ้อยใจ  เล่าซี้ เจ้าหน้าที่ธุรการ
131 สพป.พังงา 330051 : บ้านคุระ วชิรญาณ์  เพชรชู สุวรรณจุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
132 สพป.พังงา 330051 : บ้านคุระ นายสมชาย  สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
133 สพป.พังงา 330137 : บ้านโคกเจริญ นางสาวสุพัตรา  หีมปอง ครู
134 สพป.พังงา 330137 : บ้านโคกเจริญ ปาริชาต  วิเชียร ครู
135 สพป.พังงา 330138 : วัดโคกสวย นางสาวกัลยา  ทัดแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
136 สพป.พังงา 330141 : บ้านทุ่งต่อเรือ นายภักดี  ผลมาตร์ ครู
137 สพป.พังงา 330141 : บ้านทุ่งต่อเรือ รุ่งโรจน์  อุตราภาส ผู้อำนวยการ
138 สพป.พังงา 330133 : บ้านถ้ำทองหลาง ปิยลักษณ์  สมัครการ ครู
139 สพป.พังงา 330134 : บ้านในวัง สกาวเดือน  นิยะกิจ ครู ผู้ช่วย
140 สพป.พังงา 330132 : บ้านทุ่งไทรงาม นงลักษณ์  สิตบุศย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
141 สพป.พังงา 330132 : บ้านทุ่งไทรงาม นางวรรทณา  คงทองอ่อน ครูธุรการ
142 สพป.พังงา 330130 : วัดนิโครธาราม อุทัยวรรณ  ทับทิมทองสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน
143 สพป.พังงา 330130 : วัดนิโครธาราม นางสาวเบญจวรรณ  คงรักษา เจ้าหน้าธุรการ
144 สพป.พังงา 330131 : อนุบาลทับปุด นางสาวพัชรินทร์  ผลมาตร์ ครูผู้ช่วย
145 สพป.พังงา 330139 : บ้านคอกช้าง อดิสิทธิ์  โกยกอบกาญจน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคอกช้าง
146 สพป.พังงา 330140 : วัดราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาวนฤมล  ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
147 สพป.พังงา 330128 : ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) ฐาปนี   จันทร์งาม ครูผู้ช่วย
148 สพป.พังงา 330129 : บ้านบ่อแสน นางสุดารัตน์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ธูรการ
149 สพป.พังงา 330124 : บ้านท่าสนุก หร้อฉี้ดะ   กะสิรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
150 สพป.พังงา 330124 : บ้านท่าสนุก นายธีระวัฒน์  คาวิจิตร ครูอัตราจ้าง
151 สพป.พังงา 330125 : วัดนิโครธคุณากร วิมลรัตน์  แสงขวัญ ครู
152 สพป.พังงา 330154 : บ้านพอแดง นางสาวฐิตา  แซะอามา ครู
153 สพป.พังงา 330155 : วัดเหมืองประชาราม นางสาวหนึ่งฤทัย  สุวิทย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
154 สพป.พังงา 330156 : วัดปัตติการาม อุมาทิพย์  กุศลสุข ครู
155 สพป.พังงา 330159 : บ้านเขาน้อย นางสาวนิศาวดี  บุญราศรี ครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย
156 สพป.พังงา 330160 : ชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) สุชานุช  ไหมละเอียด ครูผู้ช่วย
157 สพป.พังงา 330160 : ชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) จารุวรรณ  บรรเทา ครู
158 สพป.พังงา 330161 : วัดประชุมศึกษา จุฑาพร  เก้าเอี้ยน เจ้าหน้าที่ธุรการ
159 สพป.พังงา 330162 : วัดอินทนิน นางอมร  ณ นนทบุรี ครู
160 สพป.พังงา 330164 : บ้านฝ่ายท่า อุไร  สง่ากอง ครู
161 สพป.พังงา 330166 : บ้านนาใน นางสาวสุทัตตา  เวียนสาว เจ้าหน้าที่ธุรการ
162 สพป.พังงา 330167 : บ้านเกาะนก ศิราพร  ทองขาว ครู
163 สพป.พังงา 330168 : บ้านควนแรด นงลักษณ์  วงศ์สวัสดิ์โสต ครูผู้ช่วย
164 สพป.พังงา 330172 : นิคมสร้างตนเอง 1 ศิวพร  สร้อยทอง ครู
165 สพป.พังงา 330153 : วัดประชาธิการาม ธำรงรัชต์  ก้อนแก้ว ครู
166 สพป.พังงา 330153 : วัดประชาธิการาม กานต์พิชชา   ณ ตะกั่วทุ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
167 สพป.พังงา 330153 : วัดประชาธิการาม วาสนา  สาริขา ครู
168 สพป.พังงา 330142 : บ้านห้วยทราย นางอุมาพร  ทวาดิตร์ ครู
169 สพป.พังงา 330148 : บ้านบางคลี วราภรณ์  สมเขาใหญ่ ครู
170 สพป.พังงา 330148 : บ้านบางคลี นางสาวหัสทยา  เกาะสมัน ครู
171 สพป.พังงา 330149 : บ้านนาแฝก นางสาวจุติมา  พลายม่วง ครู
172 สพป.พังงา 330149 : บ้านนาแฝก นางธัญลักษณ์  แซ่ขอ ธุรการ
173 สพป.พังงา 330150 : บ้านบ่อดาน อนุรัตน์  สิงห์คาระ ครู
174 สพป.พังงา 330151 : บ้านในไร่ นางสาวนภิสา   สะอะ ครู
175 สพป.พังงา 330146 : วัดสุวรรณาวาส นายไพศาล  เตี่ยวสกุล ครูโรงเรียนวัดสุวรรณาวาส
176 สพป.พังงา 330146 : วัดสุวรรณาวาส ภัทรา   ชูมณี ครูผู้ช่วย
177 สพป.พังงา 330147 : บ้านทุ่งดอน นางอัสรีนา  ร่าเหม ผู้อำนวยการโรงเรียน
178 สพป.พังงา 330144 : บ้านใหญ่ แสงเดือน  ทองห่อ ครู
179 สพป.พังงา 330144 : บ้านใหญ่ นางอุดมพร  ตัณฑกิจ ครู
180 สพป.พังงา 330145 : บ้านบางทอง นางสาวโนรีฮัง  เจ๊ะแล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบางทอง
181 สพป.พังงา 330157 : บ้านท่าดินแดง นายกำพล  อำพันธ์ ครู
182 สพป.พังงา 330163 : พระราชทานทับละมุ แววพลอย  รัตนวงศ์ ครูผู้ช่วย
183 สพป.พังงา 330165 : บ้านลำแก่น ธีรพงษ์  ภิญโญ ครู
184 สพป.พังงา 330173 : นิคมสร้างตนเอง 2 กาญจนา  สุขสวัสดิ์ ครู
185 สพป.พังงา 330171 : วัดช้างนอน นายอรุณ  ทัศการ ครู