รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ภูเก็ต 400015 : บ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) อเนชา  พรหมทอง ครู คศ.2
2 สพป.ภูเก็ต 400016 : วัดสุวรรณคีรีเขต ภัทรวดี  หนูทิพย์ ครู
3 สพป.ภูเก็ต 400016 : วัดสุวรรณคีรีเขต อมาลีน  วรรณประภักดิ์ ครู
4 สพป.ภูเก็ต 400001 : บ้านบางคู นางสาวรอฮายา  อีแมดอสะ ครู
5 สพป.ภูเก็ต 400002 : บ้านสะปำ ''มงคลวิทยา'' สุทน  ชูลำภู ครู
6 สพป.ภูเก็ต 400002 : บ้านสะปำ ''มงคลวิทยา'' อาภากร  ทนงาน ครู
7 สพป.ภูเก็ต 400003 : เกาะมะพร้าว กาญดา  เกื้อหมาด ครู
8 สพป.ภูเก็ต 400003 : เกาะมะพร้าว นายศุภวัฒน์  ขาวดี ผู้อำนวยการ
9 สพป.ภูเก็ต 400020 : บ้านฉลอง เครือวัลย์   เชาว์เฉลิมพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านฉลอง
10 สพป.ภูเก็ต 400021 : วัดลัฎฐิวนาราม นายเฉลิมฤทธิ์  ฤทธิเดช ครู
11 สพป.ภูเก็ต 400007 : อนุบาลภูเก็ต บงกชธร  เตชะภัททวรกุล ครู
12 สพป.ภูเก็ต 400004 : บ้านกู้กู นางสาวทัชชา  กัมมันโต ครู คศ.1
13 สพป.ภูเก็ต 400005 : เกาะสิเหร่ นางสาวปิยะนุช   บุญสบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
14 สพป.ภูเก็ต 400005 : เกาะสิเหร่ นายวิจตร์  เวชสิทธิ์ ครู
15 สพป.ภูเก็ต 400006 : บ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" พงศ์พันธุ์  แซ่หงอ ครู
16 สพป.ภูเก็ต 400019 : เกาะโหลน นางสาวภัทราวรรณ  ศิริ ครู
17 สพป.ภูเก็ต 400018 : วัดสว่างอารมณ์ นางสาวสุภาพ  บุญสุข ครู
18 สพป.ภูเก็ต 400009 : วิชิตสงคราม อธิพงษ์  ปรีชา ครู
19 สพป.ภูเก็ต 400013 : บ้านอ่าวน้ำบ่อ จารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
20 สพป.ภูเก็ต 400013 : บ้านอ่าวน้ำบ่อ ไวกูลณ์  ชะรารัตน์ ครู
21 สพป.ภูเก็ต 400011 : วัดเทพนิมิตร สุนิดา  เตี่ยวหู ครู
22 สพป.ภูเก็ต 400012 : แหลมพันวา ซาอีเราะ  สามารถ ครู
23 สพป.ภูเก็ต 400023 : ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) นายกิตติศักดิ์  ชัยยุทธ ครู
24 สพป.ภูเก็ต 400023 : ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) นางสาวสนธยา   หนูหนุด ครู
25 สพป.ภูเก็ต 400024 : บ้านบางทอง มาศจพรรณ  อังสิทธากุล ครู คศ.1
26 สพป.ภูเก็ต 400025 : วัดเก็ตโฮ่ นางสาวฮาซีซ๊ะฮ์  ยาบา ครู
27 สพป.ภูเก็ต 400030 : บ้านกะหลิม กิ่งแก้ว  ขอถาวรทรัพย์ ครูผู้ช่วย
28 สพป.ภูเก็ต 400027 : วัดสุวรรณคีรีวงก์ พวงใจ  เชื้อญวน ครู
29 สพป.ภูเก็ต 400027 : วัดสุวรรณคีรีวงก์ นัฐพล  หัสนี ครูผู้ช่วย
30 สพป.ภูเก็ต 400046 : บ้านบางเทา นายเอกลักษณ์  จันทร์ฝาก ครู คศ.1
31 สพป.ภูเก็ต 400047 : บ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) นายศรีวิศาล  สารพร ครูผู้ช่วย
32 สพป.ภูเก็ต 400045 : บ้านแหลมทราย นางสุขศรี  ส่งน้อย ครู
33 สพป.ภูเก็ต 400043 : บ้านพรุจำปา วิชาญ  ศรีแผ้ว ครูผู้ช่วย
34 สพป.ภูเก็ต 400044 : บ้านป่าครองชีพ ทิพสุคนธ์  สิทธิยากรณ์ ครู
35 สพป.ภูเก็ต 400039 : วัดเมืองใหม่ พัณณิตา  เกษมุล ครู คศ.2
36 สพป.ภูเก็ต 400040 : ถลางพระนางสร้าง นายสุชล  หวังเส้น ครู
37 สพป.ภูเก็ต 400040 : ถลางพระนางสร้าง นายอารีย์  แก้วกาญจน์ ครู
38 สพป.ภูเก็ต 400041 : วัดเทพกระษัตรี จิระศักดิ์  จันเจือ ครู
39 สพป.ภูเก็ต 400042 : บ้านโคกวัดใหม่ นางสาวลักขณา  กำเหนิดโทน ครู
40 สพป.ภูเก็ต 400052 : บ้านอ่าวปอ นางชุติกาญจน์  วงค์รอด หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
41 สพป.ภูเก็ต 400053 : สิทธิ์สุนทรบำรุง ขัตติยา  ยุคุณธร ครู
42 สพป.ภูเก็ต 400053 : สิทธิ์สุนทรบำรุง จรัสศรี  ฤทธิโชติ ครู
43 สพป.ภูเก็ต 400054 : บ้านป่าคลอก นำโชค  หงษ์อนันต์ ครู
44 สพป.ภูเก็ต 400055 : บ้านพารา นางสาวรสณี  สาลีหมีน ครู ค.ศ.1
45 สพป.ภูเก็ต 400056 : บ้านบางโรง นางสาววิลาวรรณ  เพ็งสุข ครู
46 สพป.ภูเก็ต 400057 : บ้านเกาะนาคา นางสาวบูสตารี  สาแม ธุรการโรงเรียน
47 สพป.ภูเก็ต 400057 : บ้านเกาะนาคา น้ำอ้อย  ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน
48 สพป.ภูเก็ต 400031 : บ้านไม้ขาว นางสาวอารี  บาวแดง เจ้าหน้าที่พัสดุ
49 สพป.ภูเก็ต 400031 : บ้านไม้ขาว นางสาวอารี  บาวแดง ครู
50 สพป.ภูเก็ต 400031 : บ้านไม้ขาว ภัคจิรา  เลื่อนแก้ว ครุอัตราจ้าง อบจ.
51 สพป.ภูเก็ต 400032 : หงษ์หยกบำรุง เพ็ญศรี   รัตนะ ครู
52 สพป.ภูเก็ต 400033 : บ้านหมากปรก นางสาวเรวดี  หยีสัน ครู
53 สพป.ภูเก็ต 400034 : บ้านคอเอน นายสามารถ  ปาทาน ครู
54 สพป.ภูเก็ต 400035 : ท่าฉัตรไชย นางสาวสุวรรณา  ละงู ครู
55 สพป.ภูเก็ต 400051 : บ้านม่าหนิก สุขศิริ  ซ้ายน้ำจืด ครู คศ.2
56 สพป.ภูเก็ต 400048 : วัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) จรวย  ฤกษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
57 สพป.ภูเก็ต 400048 : วัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) ธรรมศักดิ์  ขาวสุด ครู
58 สพป.ภูเก็ต 400049 : บ้านท่าเรือ นายสุทธิพร  ศรีทอง ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ
59 สพป.ภูเก็ต 400050 : บ้านลิพอน พัชรา  บิลอับดุลล่าห์ ครูผู้ช่วย
60 สพป.ภูเก็ต 400036 : วัดมงคลวราราม นางสาวจุฬาภรณ์  ตัดสมัย ครู
61 สพป.ภูเก็ต 400037 : บ้านสาคู สุชาดา   ปะหนัน ครูผู้ช่วย
62 สพป.ภูเก็ต 400038 : บ้านในทอน วุฒิชาติ  โกยวิวัฒน์ตระกูล ครู