รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640538 : สุราษฎร์ธานี นางสาวปุญชรัสธิ์  มากบุญ เจ้าหน้าที่
2 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640539 : สุราษฎร์พิทยา นวรัตน์  โอบอ้อม ครู
3 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640540 : เมืองสุราษฎร์ธานี อารีวรรณ  ราชรักษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
4 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640541 : สุราษฎร์พิทยา๒ เพ็ญญา  เจริญศักดิ์ ครู
5 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640542 : มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุภาพร  หนูทองแป้น เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640543 : สุราษฎร์ธานี ๒ อรัญญา  สง่าเนตร ครูผู้ช่วย
7 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640546 : กาญจนดิษฐ์ สมร  เชื่อมกระโทก ครู
8 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640547 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี อนุจิตร  จันทศรี ครูผู้ช่วย
9 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640547 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ธนิษราพร  ทองเนียม ครู
10 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640547 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี นายนันทพัทธ์  เจริญแก้วประสงค์ ครู
11 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640548 : ท่าอุแทพิทยา เนตรชนก  มีนวลชื่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
12 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640549 : ท่าเฟืองวิทยา นางวิภาดา   ปานแก้ว ครู
13 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640551 : ปากแพรกวิทยาคม ภัทนารี  กลิ่นแก้ว ธุรการ
14 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640552 : เกาะสมุย อิสริยาภรณ์   จิตรมุ่ง ครูผู้ช่วย
15 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640553 : ทีปราษฎร์พิทยา อรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ์ ครู
16 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640554 : เกาะพะงันศึกษา ภาณุพงศ์  กมลจิตรุ่งเรือง ครูผู้ช่วย
17 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640554 : เกาะพะงันศึกษา วันวิสาข์  สุขภัคพงศ์ ครู
18 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640565 : ท่าฉางวิทยาคาร ว่าที่ร้อยตรี ธนวัฒน์  เขียนสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย
19 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640555 : ไชยาวิทยา สัจพร   องอาจ ครู
20 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640555 : ไชยาวิทยา สุกัญญา  อินทรเพ็ชร ครูอัตราจ้าง
21 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640558 : ท่าชนะ โสฬส  เมืองแมน ครู
22 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640558 : ท่าชนะ จิตติมา  พิมาน ครู
23 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640560 : คีรีรัฐวิทยาคม สุมาลี  มีลักษณ์ ครู
24 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640560 : คีรีรัฐวิทยาคม รัชนีกรณ์  วัฒนศิลกุล ครู
25 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640562 : บ้านตาขุนวิทยา นางสาวพิไลวรรณ  ธารายศ ครูอัตราจ้าง
26 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640563 : รัชชประภาวิทยาคม นายภูมิพัฒน์  สุขอุ่น ครูชำนาญการ
27 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640563 : รัชชประภาวิทยาคม นางสาวเบญญาภา   พุ่มทอง ครูผู้ช่วย
28 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640563 : รัชชประภาวิทยาคม จิตอารีย์  คล้ายห้างหว้า ครูผู้ช่วย
29 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640566 : เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก อัมพร   เศษธนู ครู
30 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640556 : เขาพนมแบกศึกษา นางสาวศิวรยา  วงศ์พิทักษ์ ครูผู้ช่วย
31 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640556 : เขาพนมแบกศึกษา สุนิษา  ชูมณี ครูผู้ช่วย
32 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640556 : เขาพนมแบกศึกษา นางสาวปิยรัตน์  พารเพิง ครู
33 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640561 : มัธยมบ้านทำเนียบ ธีรยุทธ   อุบลชลเขต ครู
34 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640557 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี นิลาวรรณ  สระศรี ครู
35 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640557 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุภางค์รัตน์   ราชบวร ครูผู้ช่วย
36 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640557 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ละออง  เชื้อบ่อคา ครู
37 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640564 : พนมศึกษา นางสาวจันจิรา   เขียวคล้าย ครูผู้ช่วย
38 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640564 : พนมศึกษา พรเพ็ญ  เลี้ยงวิทยา ครู
39 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640579 : พุนพินพิทยาคม นฤมล  ศรีสวัสดิ์ ครู
40 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640579 : พุนพินพิทยาคม ชาลิสา  แก้วประเทศ ครู
41 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640580 : น้ำรอบวิทยา อุษา  มากอินทร์ ครู
42 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640580 : น้ำรอบวิทยา กิตติ  วงษ์สมบูรณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
43 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640581 : ท่าสะท้อนวิทยา กิติยาพร  ถาวรวัชรกุล ครู
44 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640581 : ท่าสะท้อนวิทยา นางสาวกรวรรณ   ชูแก้ว ครู
45 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640582 : บางเดือนสถิตย์พิทยาคม ว่าที่ร.ต.เสกสรร  ช่างเหล็ก ครู
46 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640584 : ตะกุกใต้ศึกษา สมหวัง  ไชยทวีวงศ์ ครู
47 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640584 : ตะกุกใต้ศึกษา นายพัตร์พิมล  ศักดา ครู
48 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640585 : มัธยมวิภาวดี รัตนาภรณ์  เพ็ชรรัตน์ ครูผู้ช่วย
49 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640574 : บ้านเสด็จพิทยาคม สุภลักษณ์  ทองจันทร์ ครู
50 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640567 : บ้านนาสาร จิราวรรณ  นาคพิน ครู
51 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640571 : บ้านนาวิทยาคม นายชนะ  พลายทอง ครู
52 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640572 : เคียนซาพิทยาคม กัญญารัตน์  สุทธิภักดี ครู
53 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640575 : เวียงสระ นิวัฒน์  หัสพันธ์ ครูชำนาญการ
54 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640575 : เวียงสระ อำพิญา  ชูขันธ์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ฝ่ายทะเบียน
55 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640575 : เวียงสระ จารุวรรณ  ฤกษ์วรรณ ครู
56 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640577 : พระแสงวิทยา Kantita  Chaisit ครู
57 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640568 : พรุพีพิทยาคม ธวัชชัย   ผลผลา หัวหน้างานสารสนเทศ
58 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640573 : พ่วงพรมครวิทยา จีรวรรณ  กองประดิษฐ พนักงานราชการ
59 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640576 : คลองฉนวนวิทยา สุวัฒน์  เพ็งสกุล ครู
60 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640578 : บางสวรรค์วิทยาคม เอกลักษณ์  รักไทรทอง ครู
61 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640569 : ควนสุบรรณวิทยา อารีย์  ชูเทพ ครู
62 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640570 : ท่าชีวิทยาคม นางวาสนา  ช้องทอง ครู
63 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640583 : ชัยบุรีพิทยา นางสาวชุติกาญจณ์   สำเนียงหวาน ครูผู้ช่วย
64 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110284 : ศรียาภัย ยุทธนา  โฉมเฉลา ครู
65 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110285 : สอาดเผดิมวิทยา ชัยวัฒน์  จันทร์อ่อน ครู
66 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110286 : ปากน้ำชุมพรวิทยา อิสราพงศ์  โคสวิดา ครู
67 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110287 : ทุ่งคาพิทยาคาร ชาญณรงค์  หนูบำรุง ครูผู้ช่วย
68 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110288 : ศรียาภัย๒ นางสาวทัศนีย์  มากภิรมย์ ครู
69 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110288 : ศรียาภัย๒ นงนุช  สิบทิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
70 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110289 : ท่าแซะรัชดาภิเษก พงศกร  วิประจง ครู
71 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110289 : ท่าแซะรัชดาภิเษก มะริษา  กลับโบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
72 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110290 : ท่าข้ามวิทยา นายอุทิศ  ปราบมาก รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา
73 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110290 : ท่าข้ามวิทยา เจริญ   แก้วใจดี ครู
74 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110293 : ปะทิววิทยา พิพัฒน์พงศ์  ฉิมพลี ครู
75 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110294 : มาบอำมฤตวิทยา นายจริน  จู้ห้อง ครูผู้ช่วย
76 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110297 : สวนศรีวิทยา วีรวุฒิ  ภู่ท่าทอง ครู
77 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110297 : สวนศรีวิทยา นายศิระวิชญ์  ทวีสุวรรณวงศ์ ครู
78 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110297 : สวนศรีวิทยา นางสาวขนิษฐา  หะจิ ครู
79 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110297 : สวนศรีวิทยา นางสาวอิสริญาภรณ์   ครุยทอง ครู
80 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110298 : ปากน้ำหลังสวนวิทยา ธารทิพย์  ทองเขียว ครู
81 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110298 : ปากน้ำหลังสวนวิทยา นางสาวรัตนพร  แก้วมาก ครูปฏิบัติการ
82 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110299 : ชลธารวิทยา ธนกานต์  พละสกุล ครู
83 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110299 : ชลธารวิทยา นายทวีศักดิ์   พรหมเรือง ครูผู้สอน
84 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110299 : ชลธารวิทยา พิมพ์ขวัญ  คงอุป ครู
85 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110300 : เมืองหลังสวน นิภาวรรณ  ชูแก้ว ครูผุู้ช่วย
86 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110300 : เมืองหลังสวน จุฑารัตน์  ศรีเชียงหา ครู
87 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110301 : ละแมวิทยา พิชญาพร  สุขเกื้อ ครู
88 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110301 : ละแมวิทยา โกวิท  มุขพริ้ม ครู
89 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110301 : ละแมวิทยา พบศิริ   ขวัญเกื้อ ครู
90 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110301 : ละแมวิทยา คุณานนต์  อมฤตโกมล ครู
91 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110302 : พะโต๊ะวิทยา อรรถพล  มัคพาน ครู
92 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110303 : สวีวิทยา ธนัญญา  อทิตยกุล ครู
93 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110304 : นาสักวิทยา กุลิสรา  แก้วทิพย์ ครู
94 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110304 : นาสักวิทยา เปรม  เดชแก้ว ครูผู้ช่วย
95 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110305 : ด่านสวีวิทยา มาลีทัศน์  ปานศิลา ครู
96 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110306 : เขาทะลุพิทยาคม ไสว  โจมกลาง ธุรการ
97 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110307 : ครนพิทยาคม กิตติมา  จันทร์ลาว ครู
98 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110308 : ทุ่งตะโกวิทยา มยุรา  มากเกลื่อน ครู
99 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 110308 : ทุ่งตะโกวิทยา ณัฏฐา  เทพกูล ครูผู้ช่วย